วิธีการ Flash eMMC memory ของ Beaglebone Black ให้เป็น Debian OS ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.homeofmaker.com/?p=1649.

Via F. Thunus