Onderzoek, duurzaamheid én leren
1.3K views | +0 today
Follow
Onderzoek, duurzaamheid én leren
Brug tussen wetenschap en praktijk van leren over natuur, milieu en duurzaamheid
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Rebekah Tauritz
Scoop.it!

Konekto Consultancy

Konekto Consultancy | Onderzoek, duurzaamheid én leren | Scoop.it

28 december, 2011

 

Konekto helpt met het slaan van een brug tussen de academische wereld en de praktijk van leren voor natuur, milieu en duurzaamheid. Deze nieuwsbrief maakt relevant onderzoek beter toegankelijk voor natuur- en milieueducatoren.

 

Bent u op de hoogte van interessant onderzoek, waar ook ter wereld, dat een plek verdient in deze nieuwsbrief? Laat het ons weten!

 

Rebekah L. Tauritz

 

Kijk voor meer informatie op: www.konektoconsultancy.nl

more...
No comment yet.
Scooped by Rebekah Tauritz
Scoop.it!

Education as a response to sustainability issues. Practices of environmental education in the context of the United Nations Decade of education for sustainable development

Education as a response to sustainability issues. Practices of environmental education in the context of the United Nations Decade of education for sustainable development | Onderzoek, duurzaamheid én leren | Scoop.it

Proefschrift geschreven door Katrien Van Poeck

KU Leuven, oktober 2013

 

Vulgariserende samenvatting

"De periode 2005-2014 werd door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Decennium van Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO). Dit doctoraatsonderzoek gaat in op de uitdagingen die dat met zich meebrengt voor praktijken van Natuur- en Milieueducatie (NME) en focust op hoe we educatie kunnen begrijpen in het licht van kwesties die te maken hebben met duurzame ontwikkeling. Klimaatverandering, biodiversiteitsverlies, luchtvervuiling, de wereldvoedselproblematiek, biotechnologie, nucleair afval, enz.: het zijn één voor één kwesties die verreikende gevolgen hebben, bijzonder complex zijn, wetenschappelijk onzeker, gecontesteerd en moeilijk oplosbaar binnen de vertrouwde politieke en maatschappelijke instituties. In die zin botsen dergelijke duurzaamheidskwesties met de rol die doorgaans aan NME en EDO wordt toegedicht.

 

Doorheen de geschiedenis van NME en EDO wordt educatie immers in de eerste plaats opgevat als een instrument om, via het socialiseren van individuen, sociale en ecologische uitdagingen aan te pakken. Educatie wordt op die manier gereduceerd tot het aanleren van duurzame gedragspatronen d.m.v. de ‘juiste’ vaardigheden, competenties, kennis en gewoontes en tot het voorbereiden van individuen op hun rol als actieve, democratische, duurzame burgers. Duurzame ontwikkeling lijkt dan een doel dat bereikt kan worden d.m.v. de juiste leerstrategieën. Maar wat zijn de ‘juiste’ competenties en gedragingen in het licht van de complexe, ingrijpende en gecontesteerde duurzaamheidskwesties waarover we het hier hebben? Kunnen we zomaar vastleggen wat actief, democratisch en duurzaam burgerschap inhoudt en wat individuen moeten kunnen om die rol op te nemen? Een analyse van de wetenschappelijke literatuur over NME/EDO toont hoe een dergelijke, enge focus op ‘leren’ ontoereikend is om educatie in de context van duurzaamheidskwesties te vatten. NME/EDO-onderzoekers uiten kritiek op de veronderstelling dat educatieve praktijken sociale en politieke problemen zouden kunnen of moeten oplossen. Anderzijds wijzen ze erop dat educatieve praktijken ook niet zonder meer kunnen voorbijgaan aan de verreikende gevolgen van duurzaamheidskwesties. Binnen dit debat bestaan uiteenlopende standpunten omheen een paradox tussen enerzijds duurzaamheidsbekommernissen en anderzijds de erkenning dat we hier te maken hebben met uiteenlopende opvattingen, waarden en kennisclaims.

 

Duurzaamheidskwesties zijn wat Bruno Latour en Noortje Marres noemen ‘publieke kwesties’: ze zijn complex; de gevolgen ervan treffen een veelheid van uiteenlopende actoren die er – elk op hun manier – in verwikkeld zijn; ze zijn voorwerp van maatschappelijke en wetenschappelijke controverses; wat ‘goed’ of ‘wenselijk’ of ‘juist’ is voor de ene, is dat niet noodzakelijk voor de andere, enz. Het denken van deze auteurs inspireerde ons om te onderzoeken wat het betekent om duurzaamheidskwesties als publieke kwesties naar voren te halen in educatieve praktijken. Met dit onderzoek over het ‘publiek-maken’ van duurzaamheidskwesties willen we het hiervoor omschreven debat in de NME/EDO-literatuur vooruithelpen. We willen hierbij niet blijven steken in een paradox tussen duurzaamheidsbekommernissen en het erkennen van pluralisme maar, integendeel, nagaan  hoe NME/EDO meer kan zijn dan het socialiseren van individuen tot ‘goede’, duurzame burgers met de ‘juiste’ competenties en gedragingen zonder te vervallen in een vrijblijvend relativisme als zou het hier louter gaan om een pluralisme van evenwaardige opinies, waarden, belangen en standpunten.

 

Voor dit onderzoek analyseerden we het EDO-beleid in Vlaanderen evenals zeven erg verschillende NME-praktijken. Onze analyse van de interactie tussen dat beleid en die praktijken toont hoe er een bepaald regime ontstaan is dat het ‘privatiseren’ eerder dan het ‘publiek-maken’ van kwesties binnen NME-praktijken bevordert. Dit wil zeggen dat van beleidsmakers zowel als van praktijkwerkers binnen deze beleidscontext een bepaalde manier van kijken, denken, spreken en handelen t.a.v. die praktijken wordt verwacht; een manier van kijken, denken, spreken en handelen die gericht is op het beheersen (in plaats van het bevorderen) van contestatie en controverse en op het beperken (eerder dan het uitbreiden) van de mensen en dingen die erkend worden als deel uitmakende van het ‘publiek’ rond duurzaamheidskwesties. We zagen echter ook hoe dit regime NME-praktijken niet dwingt tot het privatiseren van duurzaamheidskwesties. Het gaat enkel om een verwachting. Zoals onze case studie laat zien, kunnen educatieve praktijken op bepaalde momenten ook ruimte creëren voor het publiek-maken van kwesties en, dus, deze verwachting naast zich neerleggen. Door dit te presenteren, willen we de lezer uitnodigen en inspireren om aandacht te hebben voor andere manieren van kijken, denken, spreken en handelen m.b.t. educatie in de context van duurzaamheidskwesties."

more...
No comment yet.
Scooped by Rebekah Tauritz
Scoop.it!

Effecten van nabije natuur op gezondheid en welzijn; mogelijke mechanismen achter de relatie tussen groen in de woonomgeving en gezondheid

Eerder Nederlands onderzoekt toonde relaties aan tussen de hoeveelheid nabij groen en de (zelfgerapporteerde) gezondheid. In deze studie worden een viertal mogelijke mechanismen nader beschouwd: (a) verbeter en luchtkwaliteit door fijnstoffiltering, (b) reduceren stress en aandachtsmoeheid, (c) stimuleren lichamelijke activiteit, (d) faciliteren positieve contacten met buurtgenoten. Een eerste vraag is welk mechanisme in welke mate verantwoordelijk is voor de eerder gevonden relaties. Hierbij gaat het om de causaliteit van de relatie en de omvang van de effecten. De tweede vraag is welk groenaanbod de grootste gezondheidsbevorderende effecten zou hebben. De studie laat zien dat er nog weinig echt bekend is. Vooralsnog is het niet aannemelijk dat fijnstoffiltering en, voor volwassenen, stimulatie van lichamelijke activiteit in hoge mate verantwoordelijk zijn voor de gevonden relaties. Verder lijkt het optimale groen aanbod voor het ene mechanisme niet altijd samen te vallen met dat voor het andere. Er worden voorstellen gedaan voor vervolgonderzoek.

 

Trefwoorden: natuur, groen, gezondheid, fijnstoffiltering, stressreductie, lichamelijke activiteit, sociale cohesie

 

 

Vries, S. de, J. Maas & H. Kramer (2009). Effecten van nabije natuur op gezondheid en welzijn; mogelijke mechanismen achter de relatie tussen groen in de woonomgeving en gezondheid. Wageningen, Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, WOt-rapport 91. 83 blz.

 

Download hier het gehele rapport: http://edepot.wur.nl/3287

 

more...
No comment yet.
Scooped by Rebekah Tauritz
Scoop.it!

Woeste land: Effecten en motieven bij vijftig jaar natuurbeschermingskampen voor jongeren

Woeste land: Effecten en motieven bij vijftig jaar natuurbeschermingskampen voor jongeren | Onderzoek, duurzaamheid én leren | Scoop.it

Zomerkampen voor jongeren in de natuur hebben een positief effect hebben op de deelnemers. Zij doen natuurervaring en sociale ervaring op en nemen die mee in hun opleiding- en beroepskeuze, in hun levensstijl en zelfs in de opvoeding van hun eigen kinderen. Dat blijkt uit onderzoek dat de Wetenschapswinkel van Wageningen UR heeft uitgevoerd in opdracht van WoesteLand, de landelijke jongerenwerkgroep van het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN).

 

Download hier het gehele onderzoeksrapport: http://edepot.wur.nl/250256

 

Langers, F., A.E. van den Berg, J. Luttik en B. ten Cate (2012). WoesteLand

Effecten en motieven bij vijftig jaar natuurbeschermingskampen voor jongeren. Rapportnummer 286 Wageningen UR, Wetenschapswinkel.

more...
No comment yet.
Scooped by Rebekah Tauritz
Scoop.it!

InnovatieNetwerk | Groene apps voor meer verbinding met de natuur

InnovatieNetwerk | Groene apps voor meer verbinding met de natuur | Onderzoek, duurzaamheid én leren | Scoop.it

Naast het fysieke bezoek aan de natuur wordt digitale natuurbeleving  voor veel mensen steeds belangrijker, maar staat de communicatie over natuur via de nieuwe media nog in de kinderschoenen. InnovatieNetwerk heeft in kaart gebracht welke apps over natuur en landschap op dit moment in Nederland beschikbaar zijn.

 

Daarnaast is inspiratie gezocht in het buitenland en in andere sectoren. Daaruit blijkt dat er nog volop onontdekte mogelijkheden zijn om natuur op een vernieuwende wijze bij diverse doelgroepen onder de aandacht te brengen én te vermarkten, bijvoorbeeld door de toepassing van Layar en het bieden van de mogelijkheid aan natuurbezoekers om informatie aan de natuureigenaar (à la ‘verbeter je buurt) en aan andere bezoekers (à la ‘Four Square’ en ‘I was here’) te sturen.

 

Tot slot is bij groene ondernemers verkend in hoeverre zij  toekomstplannen hebben voor de ontwikkeling van nieuwe digitale communicatiemiddelen (apps, maar ook bijvoorbeeld games). Gebleken is dat de huidige natuurbezitters heel graag meer zouden willen doen met derze communicatietechnieken, maar daar te weinig menskracht en geld voor beschikbaar hebben.

 

U kunt het gehele rapport Groene apps voor meer verbinding met de natuur downloaden op innovatienetwerk.org

 

 

 

Deze voorstudie is in opdracht van InnovatieNetwerk uitgevoerd door: Arjan Klopstra


Projectleider: Ir. M.H.A. van den Ham (InnovatieNetwerk)


Deze voorstudie is opgesteld in het kader van het domein ‘Natuur, landschap en ruimte’, concept ‘Natuur verbindt’.

more...
No comment yet.
Scooped by Rebekah Tauritz
Scoop.it!

Living sustainable community-school collaboration: Learning for the future

Living sustainable community-school collaboration: Learning for the future | Onderzoek, duurzaamheid én leren | Scoop.it
Rebekah Tauritz's insight:

The COMENIUS multilateral network CODES* (organising institution) and its partner RCE Rhine-Meuse (hosting institution) have the pleasure to invite you to the upcoming conference:

 

“Living sustainable community-school collaboration: Learning for the future” Working Conference in Kerkrade, the Netherlands, May 13th to 15th 2013

 

CODES second Conference will gather all stakeholders of school and community collaboration. The aims of the event are sharing experiences, getting a first insight on CoDeS products and having a platform for feedback based on own experiences to the authors groups.

 

Your experience in school and community collaboration is very important for CODES work. We warmly invite you to participate and to contribute to the Conference in Kerkrade.

 

*CoDeS is a large Comenius network funded by the EU. The focus of CoDeS lies on experiences, key elements, methods and conditions of school-community cooperation. CoDeS network aims to include a European perspective on effective models, learning methods and tools as well as aspects of inclusion for a wide range of actors. CoDeS conferences open a forum for collaboration and debate of all stakeholders and the network partners.

 

For more information see: http://www.comenius-codes.eu

 

 

 

more...
No comment yet.
Scooped by Rebekah Tauritz
Scoop.it!

Onderzoek GroenGelinkt en Voortgezet Onderwijs

Onderzoek GroenGelinkt en Voortgezet Onderwijs | Onderzoek, duurzaamheid én leren | Scoop.it

Anna Steeneken van Codename Future, april 2012

 

Hoe kan de positie van natuur en milieueducatie binnen het Voortgezet Onderwijs versterkt worden? Hoe kan GroenGelinkt NME -organisaties helpen om op een vraaggerichte manier het Voortgezet Onderwijs te bedienen? Dit zijn enkele vragen die centraal staan de komende maanden binnen GroenGelinkt.

 

Lees verder: http://www.nmepodium.nl/Achtergrondinformatie+en+netwerken/GroenGelinkt/onderzoek+GroenGelinkt+en+Voortgezet+Onderwijs

more...
No comment yet.
Scooped by Rebekah Tauritz
Scoop.it!

De Brede School en Groene Speelruimte

De Brede School en Groene Speelruimte | Onderzoek, duurzaamheid én leren | Scoop.it

Een korte handreiking

 

door Kees Both en Frank Studulski (2009)

 

De auteurs vertellen waarom het van belang is dat er meer groene speelpleinen en buitenruimte komen. Vervolgens geven ze een kort stappenplan om een groene buitenruimte te realiseren.

 

Download het gehele document: http://www.groeneschoolpleinen.nl/files/redactie/stappenplan_groene_schoolpleinen_0.pdf

more...
No comment yet.
Scooped by Rebekah Tauritz
Scoop.it!

Rapport Smaaklessen | Een procesevaluatie onder docenten, leerlingen, partners en Regionale steunpunten

Rapport Smaaklessen | Een procesevaluatie onder docenten, leerlingen, partners en Regionale steunpunten | Onderzoek, duurzaamheid én leren | Scoop.it

Dr. Marloes Martens
Maria van der Sluis, MSc

juli 2011, Amsterdam

 

Smaaklessen is een educatief programma voor de basisschool, gericht op het interesseren van kinderen voor voedsel via het aspect smaak. De gedachten hierachter is dat kinderen leren bewust om te gaan met wat ze eten en wat voor effect dat heeft op hun gezondheid en de wereld om hen heen. Het programma is opgebouwd rond de drie pijlers: smaak, eten en gezondheid en voedselkwaliteit.


De procesevaluatie concentreerde zich op het verkrijgen van inzicht in de organisatiestructuur, het bereik en de waardering van Smaaklessen. Hieruit volgen aanbevelingen aan het Steunpunt Smaaklessen, ter verbetering van zowel het product Smaaklessen als het proces.

 

Uit het onderzoek blijkt dat de algemene waardering voor de Smaaklessen hoog is. Daarnaast worden de aansluiting bij de belevingswereld, het kennisniveau en de uitvoerbaarheid positief gewaardeerd.


De redenen voor scholen om Smaaklessen te geven zijn divers, zoals de bijdrage die de Smaaklessen kunnen leveren aan de voeding en gezondheid van leerlingen en de gebruikvriendelijkheid van het materiaal. De ondersteuning die scholen krijgen vanuit de steunpunten van Smaaklessen wordt door docenten als positief ervaren.

 

Naast deze procesevaluatie is een effectmeting naar Smaaklessen gestart. Eind 2012 wordt het eindrapport verwacht.

more...
No comment yet.
Scooped by Rebekah Tauritz
Scoop.it!

Biowalking | januari 2012

Biowalking | januari 2012 | Onderzoek, duurzaamheid én leren | Scoop.it

Het begon als een klein initiatief door de provincie Noord-Brabant, lijkt uit te groeien tot een groot succes. In 2010 nam de provincie Noord-Brabant in het kader van 'Parels van Brabant' het intitiatief voor het project Biowalking. De provincie nodigde IVN Consulentschap Brabant en de Provinciale Raad Gezondheid uit te participeren in dit project.

 

Het bijzondere van dit project is dat een natuurorganisatie samenwerkt met een instelling uit de gezondheidszorg. Het lijkt logisch dat beide werkvelden met elkaar samenwerken, toch is het een kwestie van goed organiseren om dit ook echt voor elkaar te krijgen. Ziekenhuis Bernhoven heeft - samen met het Natuurcentrum Slabroek en IVN biowalks georganiseerd voor mensen met diabetes type 2. Enthousiasme is een vorowaarde om iets te realiseren. Maar het bewijzen van het effect van biowalking voor de gezondheid van de deelnemers is lastiger.

 

Jolanda Maas, onderzoeker van VU Medisch Centrum Amsterdam, en Dinand Ekkel, lector aan de Christelijke Agrarische Hogeschool te Almere, hebben het onderzoek gezamenlijk opgezet. Ook dit is al bijzonder. Twee onderzoekers vanuit gezondheid en natuur die samen een onderzoek uitvoeren.

 

Uit de onderzoeksgegevens die u in dit verslag kunt lezen, blijkt het grote enthousiasme van de deelnemers aan biowalking. De doelstellingen van het project zijn behaald. Mensen met diabetes type 2 die niet of nauwelijks bewegen krijgen meer vertrouwen om zelf meer te gaan bewegen. Het meten van bloedsuikerwaardes voor en na de biowalk geeft inzicht in de effecten van de biowalk.

 

Verder blijkt dat mensen met diabetes type 2 door contacten met lotgenoten en intensiever contact met de diabetesverpleegkundige of diëtist beter leren omgaan met diabetes. Ook ervaren deelnemers leren wat een natuurlijke omgeving voor hun gezondheid kan betekenen.

 

Lees alles in het onderzoekrapport Biowalking: http://www.nmepodium.nl/Nieuws/Onderzoeksrapport+naar+biowalking

more...
No comment yet.
Scooped by Rebekah Tauritz
Scoop.it!

Verbreding techniek basisonderwijs | 2007

Verbreding techniek basisonderwijs | 2007 | Onderzoek, duurzaamheid én leren | Scoop.it

In opdracht van het Programma VTB is in een samenwerkingsproject van het AMSTEL Instituut van de Universiteit van Amsterdam en SLO de didactische leerlijn onderzoekend en ontwerpend leren bij natuur en techniek ontwikkeld. Het project was een eerste verkenning naar de mogelijkheden om een wetenschappelijke houding bij leerlingen te stimuleren en te ontwikkelen vanuit natuur- en techniekonderwijs.

 

Basisdocument
In het Basisdocument is beschreven wat wordt verstaan onder onderzoekend en ontwerpend leren op de basisschool en wat de meerwaarde ervan is. Hierin is een didactische leerlijn voor groep 1 tot en met 8 uitgewerkt.

 

Lesmateriaal LOOL (Update 2010)
Onderzoekend en ontwerpend leren is uitgewerkt in lesmateriaal. In samenwerking met leraren zijn twee lessenseries voor groepen 3/4 en twee voor groepen 5/6 ontwikkeld. De lessen bevatten praktische aanwijzingen als materiaal, een overzicht van de verschillende lesdoelen, een tijdschema en inhoudelijke achtergrondinformatie. De lessen zelf zijn ingedeeld in fasen en zijn geschreven in de vorm van een scenario.

 

Download hier het basisdocument en het lesmateriaal: http://www.slo.nl/primair/leergebieden/wereldorientatie/natuur/vtb/

more...
No comment yet.
Scooped by Rebekah Tauritz
Scoop.it!

Natuur- en milieueducatie en het voortgezet onderwijs

Natuur- en milieueducatie  en het voortgezet onderwijs | Onderzoek, duurzaamheid én leren | Scoop.it

Een afstudeeronderzoek naar de behoefte van het voortgezet onderwijs aan natuur- en milieueducatie.

 

door Wendy Schneider (2010)

 

Natuur- en milieueducatie (NME) is een vorm van educatie die zich bezig houdt met het overbrengen van kennis over natuur, milieu en duurzaamheid. Organisaties die zich bezighouden met NME proberen een zo breed mogelijke doelgroep te bereiken. Het voortgezet onderwijs (VO) is een doelgroep die een groeiende populariteit heeft onder de NME centra. Om deze reden heeft de opdrachtgever, Steunpunt NME dat is ondergebracht binnen de Milieudienst IJmond, de opdracht gegeven een onderzoek te doen naar de behoefte van het VO aan NME.

 

Download het gehele rapport: www.nmepodium.nl/download/PODIUM12838.doc

more...
No comment yet.
Scooped by Rebekah Tauritz
Scoop.it!

Natuur- en milieueducatie en het VN-decennium van Educatie voor Duurzame Ontwikkeling

Natuur- en milieueducatie en het VN-decennium van Educatie voor Duurzame Ontwikkeling | Onderzoek, duurzaamheid én leren | Scoop.it

De periode 2005-2014 werd door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Decennium van Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO). Dit plaatst Natuur- en Milieueducatie (NME) zowel in de praktijk als op beleidsmatig vlak voor nieuwe uitdagingen. Het toenemende belang van EDO is een tendens die wordt aangestuurd door een samenspel van internationale, nationale en subnationale beleidsontwikkelingen. De NME-sector staat voor de onvermijdelijke opdracht zich hierin te positioneren. Beleidsmakers en praktijkwerkers worden geconfronteerd met de opmars van EDO en de ambiguiteit die dit met zich meebrengt.

 

Lees verder: https://lirias.kuleuven.be/handle/123456789/329086

 

Katrien Van Poeck, Joke Vandenabeele & Hans Bruyninckx

Katholieke Universiteit Leuven

Natuurpunt.focus, Vol.10, Maart 2011

more...
No comment yet.
Scooped by Rebekah Tauritz
Scoop.it!

Natuurlijk leren in de 21e eeuw

Natuurlijk leren in de 21e eeuw | Onderzoek, duurzaamheid én leren | Scoop.it

Binnen democratische basisschool ‘de Vallei’ is ruime aandacht voor de ontwikkeling van competenties, passend bij de huidige tijd. Aan de Wetenschapswinkel van Wageningen UR is gevraagd om de ontwikkeling van ‘21st century skills’ op de school zichtbaar te maken. Hiermee kan de meerwaarde van het onderwijssysteem worden aangetoond.


Een nieuw model Om de ontwikkeling van competenties te kunnen begeleiden was een kader nodig dat de 21e eeuwse competenties definieert. Binnen de onderwijswereld zijn talrijke indelingen van 21e eeuwse competenties aanwezig. Om een focus te kiezen, is een nieuw model ontwikkeld met in totaal tien competenties. Dit model bestaat uit vijf clusters: persoonlijke verantwoordelijkheid; manier van werken; manier van denken; informatie, media en technologie, en burgerschap.


Download het volledige rapport via http://edepot.wur.nl/369757

more...
No comment yet.
Scooped by Rebekah Tauritz
Scoop.it!

Op groene schoolpleinen wordt minder gepest

Op groene schoolpleinen wordt minder gepest | Onderzoek, duurzaamheid én leren | Scoop.it

Persbericht gepubliceerd op 29 november 2013

Door Alterra Wageningen UR

 

 Gezien het belang van natuur voor kinderen lijkt het logisch dat ‘groene’ schoolpleinen, zeker in veelal groen-arme krachtwijken, een positief effect hebben op het welzijn en de ontwikkeling van kinderen. Dit was echter nog nooit serieus onderzocht. Recent onderzoek van Alterra toont nu aan dat dit lijkt te kloppen. Er zijn positieve effecten gevonden op het sociale klimaat van deze pleinen. Maar uit het onderzoek blijkt ook dat vergroening van schoolpleinen in krachtwijken niet eenvoudig is. Het moet zorgvuldig gebeuren, anders kan er zelfs sprake zijn van een averechts effect.

 

Het ministerie van Economische Zaken en de gemeente Rotterdam hebben samen de groene herinrichting van 12 schoolpleinen in Rotterdam gefinancierd in de periode 2009 – 2011. Dit vloeide voort uit het convenant ‘Groen en krachtwijken’. Beide partijen wilden graag weten of de veronderstelde positieve effecten van zo’n herinrichting ook daadwerkelijk optreden. Dat is op 4 scholen onderzocht door Alterra. Een groene herinrichting betekende doorgaans niet alleen meer ‘gebruiks’groen op het plein, maar ook meer variatie in speelmogelijkheden. Mede hierdoor kan het plein aantrekkelijker worden voor de kinderen. Als een plein aantrekkelijker werd gevonden, verbeterde het sociale klimaat: kinderen waren aardiger voor elkaar en er werd minder ruzie gemaakt. Op termijn gingen de succesvolle groene herinrichtingen ook gepaard met een verbetering van het welzijn van leerlingen.

 

De mogelijkheden die de vergroening van schoolpleinen kan bieden zijn onder andere interessant in het licht van de huidige maatschappelijke belangstelling voor het (tegengaan van) pesten. Het is echter wel zaak dat de vergroening op een zorgvuldige en deskundige wijze plaatsvindt. Wanneer dit niet gebeurt is er weinig, of zelfs averechts effect. Bijvoorbeeld als gewaardeerde speelmogelijkheden sneuvelen in het nieuwe plan, of als door bezuinigingen een deel van het plan niet uitgevoerd kan worden zoals de deelnemers hadden beoogd, of als de deelnemers hun eigen inbreng onvoldoende terugzien in het eindresultaat.

 

Download hier het gehele onderzoeksrapport: http://content.alterra.wur.nl/Webdocs/PDFFiles/Alterrarapporten/AlterraRapport2474.pdf

 

S. de Vries, F. Langers, J.L.M. Donders, M.T. Willeboer en A.E. van den Berg, 2013. Meer groen op het schoolplein: een interventiestudie; De effecten van het groen herinrichten van schoolpleinen op de ontwikkeling, het welzijn en de natuurhouding van het kind. Wageningen, Alterra Wageningen UR (University & Research centre), Alterra-rapport 2474. 154 blz.

more...
No comment yet.
Scooped by Rebekah Tauritz
Scoop.it!

Natuur - en milieueducatie als pedagogische kwestie

Natuur - en milieueducatie als pedagogische kwestie | Onderzoek, duurzaamheid én leren | Scoop.it

Schoukens Jeroen

Masterproof, 2011-2012

 

Centraal in dit rapport staan reflectie en discussie over de praktijk en theorie van NME. De focus wordt gelegd op het instrumentele en normatieve spanningsveld dat onvermijdelijk centraal komt te staan wanneer we de hedendaagse milieuproblematiek benaderen als een expliciete leersituatie. Er vonden gesprekken plaats met praktijkwerkers om te kijken hoe dit spanningsveld daadwerkelijk vorm krijgt binnen de NME. Tot slot wordt een andere manier voorlegd van hoe we naar NME en bovenstaand spanningsveld kunnen kijken.

 

Download hier het gehele rapport: http://www.lne.be/themas/natuur-en-milieueducatie/algemeen/edo/docs/Masterproef%20Schoukens%20Jeroen-NME%20als%20pedagogische%20kwestie%202011-2012.pdf

more...
No comment yet.
Scooped by Rebekah Tauritz
Scoop.it!

Groene Schoolpleinen: Een wetenschappelijk onderzoek naar de effecten voor basisschoolleerlingen

Groene Schoolpleinen: Een wetenschappelijk onderzoek naar de effecten voor basisschoolleerlingen | Onderzoek, duurzaamheid én leren | Scoop.it

Een schoolplein met natuurlijke elementen zoals gras, moestuin en boomstammen wordt zowel door leerlingen, leerkrachten als door ouders beter gewaardeerd dan een ‘grijs’ schoolplein. Groene schoolpleinen worden leuker, avontuurlijker, mooier, fijner en gezelliger gevonden dan schoolpleinen met een stenen inrichting.

 

Daarnaast blijkt dat een groen schoolplein meer biedt dan alleen speelplezier: het groene plein wordt vaker en voor meer verschillende lessen gebruikt dan het stenen schoolplein.

 

Jonge leerlingen (groep 4 en 5) voelen zich prettiger op een school met een groen schoolplein dan op een school met een ‘grijs’ plein. Zij vinden school leuker, hebben meer vriendjes en geven aan minder vaak gepest te worden dan hun leeftijdsgenootjes met een tegelplein.

 

Jongens blijken zich iets beter te concentreren na het buitenspelen in de ochtendpauze op een groen schoolplein. Meisjes lijken zich juist beter te concentreren na het spelen op een grijs schoolplein.

 

Leerkrachten en ouders geven aan dat groene schoolpleinen meer beweging en variatie in het spel van kinderen laten zien.

 

Deze conclusies volgen uit de pilot studie Groene Schoolpleinen van onderzoeksters dr. Jolanda Maas, Arianne van der Wal, MSc. (beiden VU Amsterdam, afdeling Sociale en Organisatie Psychologie), Rebekah Tauritz, MSc. (Stichting Veldwerk Nederland) en dr. Dieuwke Hovinga (Hogeschool Leiden). Met het onderzoek is een start gemaakt met het beschrijven en meten van de voor- en nadelen van natuurlijke elementen op schoolpleinen. Dit onderzoek vond plaats op 5 basisscholen in Helmond.

 

Download hier het hele onderzoeksrapport of de samenvatting: http://www.konektoconsultancy.nl/media-aandacht.html

more...
No comment yet.
Scooped by Rebekah Tauritz
Scoop.it!

Leren saai? Niet als u het met uw hele lichaam doet! - Scientias.nl

Leren saai? Niet als u het met uw hele lichaam doet! - Scientias.nl | Onderzoek, duurzaamheid én leren | Scoop.it

Leren hoeft helemaal niet saai te zijn, zo toont onderzoeker Jelmer de Maat aan. Hij ontwikkelde een spel waarmee kinderen hun hele lichaam gebruiken om te leren. Hij geeft zo handen en voeten aan een sterk in opmars zijnde stroming in de cognitieve psychologie: Embodied Cognition.

 

Er zijn genoeg kinderen die met tegenzin naar school gaan. Ze vinden leren saai. Maar dat hoeft het natuurlijk niet te zijn. Zo kan lesstof ook spelenderwijs tot kinderen komen, bijvoorbeeld wanneer ze in beweging zijn. Op het moment dat ze hun hele lichaam inzetten in plaats van alleen hun hoofd heeft het zelfs een positief effect op wat zij aan kennis vast kunnen houden. Deze vorm van leren wordt ook wel Embodied Learning genoemd.

Rebekah Tauritz's insight:

Net zo relevant voor natuur- en milieueducatie als andere vakken!

more...
No comment yet.
Scooped by Rebekah Tauritz
Scoop.it!

Verandering van speelgedrag op een groen schoolplein. Een casestudie

In het najaar van 2008 is het gezamenlijke grijze schoolplein van de Islamitische basisschool de Dialoog en de openbare basisschool de Zonnehoek verbouwd tot een groen schoolplein. Het ontwerp en tevens een klein deel van de uitvoering is samen met de kinderen gemaakt. Met een onderzoek is gekeken naar de effecten van het groene schoolplein ten opzichte van het grijze schoolplein.

 

Hierbij is gekeken naar de vier verschillende waarden van een ruimte, in dit geval het schoolplein. Dit zijn de gebruikswaarde, de belevingswaarde, de toe-eigeningswaarde en de attractiewaarde.

 

De gebruikswaarde is verbeterd voor de leerlingen. Er wordt anders en met name gevarieerder gespeeld op het groene speelplein. Op het grijze schoolplein werd voornamelijk gevoetbald. Op het groene schoolplein wordt ook veel gerend, geklommen en gegleden (functioneel spelen). Daarnaast wordt er ook vaker niet gespeeld. De leerlingen spelen op het groene schoolplein ook vaker alleen.

 

Ook de belevingswaarde is verbeterd voor de leerlingen. Op het grijze schoolplein voelde slechts 40% zich blij terwijl op het groene schoolplein maar liefst 87% van de leerlingen zich blij voelt. De leerkrachten zijn minder uitgesproken hierover, maar lijken ook blijer te worden van het groene schoolplein.

 

De toe-eigeningswaarde is diffuser geworden. Het plein werd eerst met name aan de leerlingen toegewezen. Na de verbouwing wordt het ook vaak aan de directeur, dan wel de leerkrachten toegeeigend.

 

Ook de attractiewaarde is gestegen. Meer plekken op het plein worden leuk gevonden en ook gebruikt. Op het grijze plein was alleen het voetbalveld aantrekkelijk en werd met name het voetbalveld gebruikt. Na de verbouwing worden meer plekken aangewezen als aantrekkelijk door de leerlingen en worden ook meer plekken gebruikt. Het grijze plein werd door de meeste leerlingen lelijk gevonden, terwijl het groene plein door de helft mooi wordt gevonden.

 

Download het hele rapport: http://kic.nisb.nl/site/catalogus/show/12980

more...
No comment yet.
Scooped by Rebekah Tauritz
Scoop.it!

CoDeS - Samenwerking van scholen en gemeenschappen voor duurzame ontwikkeling

CoDeS - Samenwerking van scholen en gemeenschappen voor duurzame ontwikkeling | Onderzoek, duurzaamheid én leren | Scoop.it

CoDeS is een multilateraal Comenius netwerk gesubsidieerd vanuit het Programma Leven Lang Leren van de Europese Unie. Het netwerk richt zich op samenwerking tussen scholen en gemeenschappen in hun streven naar duurzame ontwikkeling. De activiteiten leveren een Europees perspectief op leerprocessen, waarden, gereedschappen en modellen die bijdragen aan een succesvolle samenwerking tussen de stakeholders. De partners vertegenwoordigen een brede expertise en achtergrond in educatie voor duurzame ontwikkeling. Het netwerk publiceert, ontwikkelt en verspreidt diverse producten: casestudies, gereedschap, een routekaart en verschillende workshops.

 

Van 1-3 mei 2012 vindt de CoDeS werkconferentie plaats in Wenen, Oostenrijk. Konekto assisteert bij de verzameling en de evaluatie van de resultaten van het netwerk in het algemeen, én van de conferentie in het bijzonder.

 

Zie voor meer informatie: www.comenius-codes.eu

more...
No comment yet.
Scooped by Rebekah Tauritz
Scoop.it!

Lectoraat Natuurlijk Gezond Samen-leven

Lectoraat Natuurlijk Gezond Samen-leven | Onderzoek, duurzaamheid én leren | Scoop.it

Op dinsdag 20 maart 2012 zal dr. ir. E.D. (Dinand) Ekkel, lector Natuurlijk Gezond Samen-leven zijn inaugurele rede houden met als titel:

 

Terug naar de Toekomst

 

Het lectoraat ’Natuurlijk Gezond Samen-leven’, mogelijk gemaakt door de Provincie Flevoland en de Gemeente Almere, heeft als onderzoeksopdracht de duurzame relatie tussen de gezondheid van de mens en het groene domein. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat de natuur, maar ook bijvoorbeeld dieren in de zorg, aantoonbaar bij kunnen dragen aan de gezondheid en het welbevinden van de mens. Die gezondheid staat door toenemende urbanisatie, vervreemding van het voedsel en milieuproblemen steeds sterker onder druk.

 

Het lectoraat wil met studenten van vooral de opleidingen Natuur, Economie & Leefomgeving en Toegepaste Biologie van CAH Almere nagaan hoe natuur, dieren en voeding optimaal kunnen bijdragen aan de gezondheid van de mens, waarbij uitgangspunten ten aanzien van ecologische waarden, biodiversiteit, welzijn van dieren worden gewaarborgd. Ook zal onderzoek worden gedaan naar wat bijvoorbeeld vergroening van de leefomgeving in wijken oplevert in termen van minder huisartsenbezoek, meer sociale samenhang, etc. Een integrale benadering van de bijdrage van ‘groen’ aan de mens staat centraal.

 

Lector en kenniskring ontwikkelen door praktijkgericht onderzoek zo nieuwe kennis en inzichten die bijdragen aan duurzame oplossingen voor brede maatschappelijke vraagstukken rond voeding, gezondheid en kwaliteit van de leefomgeving.

more...
No comment yet.
Scooped by Rebekah Tauritz
Scoop.it!

Help je leerlingen naar een growth-mindset; complimenteer inspanning

Carol S. Dweck is een vooraanstaande wetenschapper op het gebied van motivatie en leren. Ze is verbonden aan Standford University en richt haar onderzoek op de succesfactoren voor het behalen van succes.

more...
No comment yet.
Scooped by Rebekah Tauritz
Scoop.it!

Wetenschappelijke doorbraken de klas in! Angst, Grafeen en Denkbeelden over het begin

Wetenschappelijke doorbraken de klas in! Angst, Grafeen en Denkbeelden over het begin | Onderzoek, duurzaamheid én leren | Scoop.it

Marieke Peeters, Winnie Meijer en Roald Verhoeff (redactie)

Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit Nijmegen, 2012

 

Hoe stimuleer je een onderzoekende houding bij basisschoolleerlingen? Hoe laat je ze zien wat de wereld van wetenschap en techniek hen te bieden heeft en welke rol zij kunnen vervullen in de door techniek gedreven samenleving? Om kinderen te interesseren voor de wetenschap is het van belang om ze al op jonge leeftijd kennis te laten maken met onderzoek. Het boek ‘Wetenschappelijke doorbraken de klas in' biedt inspiratie en concrete handvatten aan leraren om zelf met wetenschap in de klas aan de slag te gaan

 

Lees meer over het boek en hoe u dit kunt bestellen: http://www.ru.nl/wetenschapsknooppunt/materialen/boek/

more...
No comment yet.
Rescooped by Rebekah Tauritz from Kennisnetwerk_augmentedreality
Scoop.it!

Trendrapport technologie en onderwijs | Kennisnet 2011

Trendrapport van Kennisnet waarin gekeken wordt naar de meerwaarde van de belangrijkste, actuele technologieën voor het onderwijs:

 

Cloud computing
Social media
Verrijkte content
Augmented reality
Learning analytics

 

Download het gehele rapport: http://innovatie.kennisnet.nl/wp-content/uploads/2011/11/LR_Trendrapport_Kennisnet_PO_VO_01bWT.pdf


Via Kennisnetwerk
more...
No comment yet.
Scooped by Rebekah Tauritz
Scoop.it!

Vrije tijd tussen de school(m)uren: kinderen over hun niet-schoolse tijd in vijf brede scholen | Kind en Samenleving

Vrije tijd tussen de school(m)uren: kinderen over hun niet-schoolse tijd in vijf brede scholen | Kind en Samenleving | Onderzoek, duurzaamheid én leren | Scoop.it

door Johan Meire (2011)

 

Als onderdeel van het ruimere tijdsbelevingsonderzoek bij kinderen, ging Kind & Samenleving na hoe kinderen hun vrije tijd beleven in de context van een brede school. Door samen te werken met partners uit de buurt leggen brede scholen verbindingen tussen de school en omgevingen die voor kinderen van tel zijn; daarbij verbinden zij ook de schooltijd met de vrije tijd van kinderen.

 

Vrije tijd tussen de school(m)uren beschrijft hoe kinderen hun vrije tijd na de schooluren of tijdens de middag beleven wanneer die binnen of verbonden met de (brede)schoolcontext valt. Het belevingsonderzoek vond plaats in vijf brede scholen uit het lager onderwijs, via focusgesprekken met kinderen en gesprekken met bredeschoolverantwoordelijken. Het perspectief van kinderen staat hierbij centraal.

 

 Klik hier voor de samenvatting of het volledige rapport: http://www.k-s.be/node/231

more...
No comment yet.
Scooped by Rebekah Tauritz
Scoop.it!

Onderzoek meerwaarde inzet sociale (LvDO-) instrumenten

Onderzoek meerwaarde inzet sociale (LvDO-) instrumenten | Onderzoek, duurzaamheid én leren | Scoop.it

In opdracht van het programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling heeft adviesbureau ARCADIS in 2011 een onderzoek gedaan naar het effect van de inzet van sociaal instrumentarium. De centrale onderzoeksvraag richtte zich op het effect van de inzet van het sociale instrumentarium in het realiseren van beleidsdoelen van overheden.


De hoofdconclusie van het onderzoek is: de hedendaagse provinciale overheid kan voor de totale effectiviteit van het eigen beleid niet zonder de inzet van sociale instrumenten!

 

Op de website van LvDO kunt u meer lezen over het onderzoek en de samenvatting of het gehele rapport downloaden: http://www.lerenvoorduurzameontwikkeling.nl/content/onderzoek-meerwaarde-inzet-sociale-lvdo-instrumenten

more...
No comment yet.