Vai trò người Hoa ở Hải Phòng | Khu phố người Hoa ở Hải Phòng 1945 - 1954 | Scoop.it

Một số nghiên cứu mới cho rằng cần phải đặt lại vai trò của người Hoa ở Hải Phòng trong thế kỷ 19 và những năm đầu của thế kỷ 20.


Via Tran Quang