jiraporn123
21 views | +0 today
Follow
jiraporn123
ยาเสพติด
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Rescooped by Chairaporn Yangparmpri from Geography Education
Scoop.it!

This Pittsburgh restaurant only serves food from America's "enemies"

This Pittsburgh restaurant only serves food from America's "enemies" | jiraporn123 | Scoop.it
Conflict Kitchen is the only restaurant in the world that serves cuisine solely from countries with which the U.S. is in conflict.

Via Seth Dixon
Chairaporn Yangparmpri's insight:

1111

more...
Lauren Jacquez's curator insight, October 3, 2013 4:26 PM

Any Ethnic conflicts here HUGGERS?

Courtney Burns's curator insight, November 20, 2013 3:04 PM

Initially I wasn't really sure what I thought about this resturant. My initial reaction was that I hated it and thought it was a bad idea. I to seemed like we were supporting another country by serving their food. However there is a cultural experience involved when we go out to eat. Many people go out to italian resturants to get the experience of italy and etc. However after really thinking about it the US is typically in conflict with another countries government, not the people who live there. By selling the food of countries we are in conflict with almost gives us an idea about what exactly the culture is there. I think it almost educates people in such a way. I think that might be the purpose on the resturant. By eating at this resturant it opens peoples eyes to what people of that particular country are consuming on a regular day basis. That experience can be good or bad, but either way it still opens up peoples eyes to the type of world other countries are living in. I think by eating there you open yourslef up to a new cultural experience, which I belive is exactly the point that the kitchen is trying to serve. Even if it is through food. 

Victoria McNamara's curator insight, December 11, 2013 12:06 PM

Conflict Kitchen serves foods from the countries the United States is in conflict with. They might be doing this to show Americans a little bit of how their culture is b eating their foods. 

Scooped by Chairaporn Yangparmpri
Scoop.it!

สารคดียาเสพติด

รับผลิตงาน สารคดี รายการโทรทัศน์ presentation งานโฆษณา ทุกรุปแบบ (ฝากด้วยนะครับ)
more...
No comment yet.
Scooped by Chairaporn Yangparmpri
Scoop.it!

ยาเสพติด

ยาเสพติด | jiraporn123 | Scoop.it

ยาเสพติด

Chairaporn Yangparmpri's insight:

สิ่งเสพติด หรือ ยาเสพติด ในความหมายของ องค์การอนามัยโลก (World Health Organization or WHO) จะหมายถึงสิ่งที่เสพเข้าไปแล้วจะเกิดความต้องการทั้งทางร่างกายและจิตใจต่อไปโดยไม่สามารถหยุดเสพได้ และจะต้องเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ จนในที่สุด จะทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่อร่างกายและจิตใจขึ้น

พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พุทธศักราช 2522 ที่ใช้ในปัจจุบันได้กำหนดความหมายสิ่งเสพติดให้โทษดังนี้ สิ่งเสพติดให้โทษ หมายถึง "สารเคมีหรือวัตถุชนิดใดๆ ซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะโดยรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือด้วยประการใดๆ แล้วทำให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจใน ลักษณะสำคัญ เช่น ต้องเพิ่มปริมาณการเสพขึ้นเรื่อยๆ มีอาการขาดยาเมื่อไม่ได้เสพ มีความต้องการเสพทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรงอยู่ตลอดเวลา และทำให้สุขภาพทรุดโทรมลง กับให้รวมตลอดถึงพืช หรือส่วนของพืชที่เป็นหรือให้ผลผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษหรืออาจใช้ผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษ และสารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษด้วย ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่ไม่หมายความถึงยาสามัญประจำบ้านบางตำรับ ตามกฎหมายว่าด้วยยาที่มียาเสพติดให้โทษผสมอยู่"

ปัจจุบันนี้สิ่งเสพติดนับว่าเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ เพราะสิ่งเสพติดเป็นบ่อเกิดของปัญหาอื่นๆ หลายด้าน นับตั้งแต่ ตัวผู้เสพเองซึ่งจะเกิดความทุกข์ ลำบากทั้งกายและใจ และเมื่อหาเงินซื้อยาไม่ได้ก็อาจจะก่อให้เกิดอาชญากรรมต่างๆ สร้างความเดือดร้อนให้พ่อแม่พี่น้อง และสังคม ต้องสูญเสีย เงินทอง เสียเวลาทำมาหากิน ประเทศชาติต้องสูญเสียแรงงานและสูญเสียเงินงบประมาณในการปราบปรามและรักษาผู้ติดสิ่งเสพติด และเหตุผลที่ทำให้ สิ่งเสพติดเป็นปัญหาสำคัญของประเทศอีกข้อหนึ่งคือ ปัจจุบันมีผู้ติดสิ่งเสพติดเพิ่มมากขึ้นทั้งนี้ยังไม่รวมถึงจำนวนผู้ติดบุหรี่ สุรา ชา กาแฟ

more...
No comment yet.