Giải pháp kiểm toán - kiểm toán nội bộ IAS PRO™ | Giải pháp kiểm toán nội bộ | Scoop.it
Giải pháp kiểm toán nội bộ IAS PRO™ giúp NH, TCTC, tập đoàn, tổng c.ty kiểm soát, nhận diện, kiểm soát rủi ro,giảm thiểu tổn thất tự động hóa quy trình kiểm toán