ÚOOÚ - Formulář oznámení o porušení ochrany osobních údajů

Dnem 1. ledna 2012 nabyl účinnosti zákon  č. 468/2011 Sb., kterým se současně mění tři zákony týkající se oblasti elektronických komunikací, ochrany osobních údajů a služeb informační společnosti. Novela zavádí do procesů ochrany osobních údajů následující zásadní změny a k tomu upravuje související kompetence Úřadu pro ochranu osobních údajů.

V zákonu o elektronických komunikacích se v souladu s právem EU dále definuje nový nástroj ochrany osobních údajů a soukromí. Poskytovatelům služeb elektronických komunikacích se výslovně stanoví povinnost řešit případyporušení ochrany osobních údajů1 (tzv. data breaches), včetně povinnosti takové porušení oznámit Úřadu pro ochranu osobních údajů. Není-li odpovídajícím způsobem a včas řešeno porušení ochrany osobních údajů, mohou být uživatelům služeb způsobeny značné ekonomické ztráty nebo škoda, může dojít například ke krádeži nebo podvodu (zneužití identity), významnému společenskému ponížení nebo poškození pověsti. Jakmile poskytovatel veřejně dostupných služeb elektronických komunikací zaznamená, že k porušení ochrany osobních údajů došlo, měl by přijmout adekvátní opatření a incident oznámit Úřadu. Ve zvlášť závažných případech musejí být přímo vyrozuměni ohrožení uživatelé, aby mohli učinit vlastní nezbytná opatření. Aby porušení ochrany osobních údajů bylo řešeno efektivně a vůči dotčeným osobám korektně, může Úřad stanovovat formát a podmínky oznámení porušení ochrany.

V případech porušení ochrany osobních údajů vyplývají pro povinné subjekty následující povinnosti:

oznámit porušení ochrany osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů,

v definovaných případech a za definovaných podmínek informovat subjekt údajů, jehož ochrana osobních údajů byla porušena,

provést opatření k nápravě porušení ochrany osobních údajů,

vést přehled porušení ochrany osobních údajů včetně informací o okolnostech porušení, jeho dopadech a opatření přijatých k nápravě stavu.

1 Porušením ochrany osobních údajů rozumíme porušení bezpečnosti, které vede k neoprávněnému přístupu nebo k neoprávněné nebo nahodilé změně, zničení, vyzrazení či ztrátě osobních údajů zpracovávaných v souvislosti s poskytováním veřejně dostupné služby elektronických komunikací.

What will humans look like in 100 years?
We can evolve bacteria, plants and animals -- futurist Juan Enriquez asks: Is it ethical to evolve the human body? In a visionary talk that ranges from medieval prosthetics to present day neuroengineering and genetics, Enriquez sorts out the ethics associated with evolving humans and imagines the...
New AI Mental Health Tools Beat Human Doctors at Assessing Patients
I think that is it the same as tip on a result of game. If you wanna try this method, do it. 
Is it all about human nature? Ethical challenges of converging technologies beyond a polarized de...
This article seeks a better understanding of the debate on the ethical challengesposed by converging technologies in the two versions offered by the United States(NBIC) and Europe (CTEKS) and plans to achieve three things. First, I want toshow that the reduction of the ethical challenges posed by...
Professional Ethics and Human Values
Professional Ethics and Human Values Book By Naagarazan. For all the departments of Engineering. Common subject for all. For More Follow Me!
How I Write for Peer Review - Institute for Ethics and Emerging Technologies
Publish or perish, or so they say. That’s the rule in academia. But not all publications are created equal.
The Ethics Of The 'Singularity'

Even weaker in nature are left to their fate and die or are killed

Ublížení na zdraví

hi

Is Existential Risk an Authentic Challenge or the Higher Moral Evasion? – Opinion – ABC Religion ...

Ultimately good end justifies the widest possible range of means deployed in its pursuit, which may well include the destruction or radical transformation of aspects of our world that we currently value.


http://www.existential-risk.org/concept.pdf

Nick Bostrom's Home Page

Nice materials but that is enough words for nothing.