مهمترین پیش بینی های سال ۲۰۱۳ برای نرم افزارهای ERP
MRP IIبرنامه ریزی منابع تولیدیچیست ؟
برنامه‌ ريزی منابع سازمان (ERP)