elulorcia
16 views | +0 today
 
Scooped by elulorcia
onto elulorcia
Scoop.it!

Uprava za dijasporu

__________________________________________________________________
❤️ Click here: http://dadencoke.fastdownloadcloud.ru/dt?s=YToyOntzOjc6InJlZmVyZXIiO3M6MjA6Imh0dHA6Ly9zY29vcC5pdDNfZHQvIjtzOjM6ImtleSI7czoxOToiVXByYXZhIHphIGRpamFzcG9ydSI7fQ==
___________________________________________________________________

Koje su to grane privrede za koje su najviše zainteresovani? - Одлука о суфинасирању пројеката за дијаспору се може погледати на линку Укупна вредност опредељених средстава за Конкурс за Србе у региону је 20.ОДЛУКА о суфинансирању пројеката за Србе у региону, 23. КОНКУРС за суфинансирање пројеката дијаспоре од 04. U tom smislu od temeljnog je značaja institucionalizacija saradnje kroz osnivanje Skupštine dijaspore i Srba u regionu i pripadajućih saveta, i kroz osnivanje Saveta za odnose sa Srbima u regionu i Saveta za dijasporu.Grupa za pitanja dijaspore, Roma i mladih - Zajimović i rukovodioci Ureda: za hadž Nezim ef. КОНКУРС за суфинансирање пројеката организација из дијаспоре од 13.U kojim državama, odnosno gradovima je crnogorska dijaspora najbrojnija? Naši ljudi žive u raznim krajevima svijeta, od susjednih zemalja, Evrope, preko Južne i Sjeverne Amerike, sve do Južne Afrike i Australije. Zemlje sa najvećom koncentracijom iseljenika porijeklom iz Crne Gore su Sjedinjene Američke Države Njujork, Čikako, San Fransisko , Argentina Provincija Ćako , Srbija Vojvodina i Turska Sefakoj, Bursa. Značajan broj naših iseljenika nastanjen je u Njemačkoj, Luksemburgu, Švedskoj i dr. Iako nam rezultati popisa iz 1991, 2003. Naime, prema podacima popisa iz 2003. Koliko je crnogorska dijaspora u kontaktu sa maticom i koliko su naši ljudi zainteresovani za saradnju i ulaganje u Crnu Goru? Uprava svakodnevno stoji na raspolaganju kada je u pitanju pružanje organizacione i logističke, a često i finansijske podrške u realizaciji njihovih projekata. Njihovu zainteresovanost za matičnu domovinu najbolje potvrđuju projekti koje, naravno uz pomoć naših DKP-a, pokreću u zemljama prijema: od škola i kurseva jezika, obilježavanja crnogorskih nacionalnih praznika, organizacija izložbi i gostovanja naših istaknutih umjetnika, promocije turističke ponude Crne Gore, itd. Da li ste, kroz kontakte sa našom dijasporom, stekli utisak i imate li informacije da dio naših ljudi želi da se vrati u domovinu i investira kapital? U zavisnosti od strukture i starosti naše iseljeničke zajednice u određenoj zemlji prijema, razlikuje se i sama saradnja matice i dijaspore, u smislu aktivnosti i projekata, te zahtjeva od strane iseljenika. Tako, kod naše starije dijaspore, gdje je do danas proteklo više generacija potomaka, polako se zaboravlja jezik, a i iščezava interesovanje za prilike i zbivanja u matičnoj zemlji, čega posebno moramo biti svjesni. U tom smislu, starija dijaspora uglavnom pokazuje interesovanje za učenje jezika i očuvanje kulture i tradicije, kroz aktivnosti i projekte koje se u zemljama prijema organizuju na nivou svih manjinskih zajednica sajmovi, smotre, manifestacije iseljenika…. Kada je riječ o novijoj dijaspori, naročito onoj koja je nastala posljednjih 20-ak godina, upravo zbog čvršćih porodičnih veza, njihove misli su i dalje orjentisane ka Crnoj Gori i pomnom praćenju svih dešavanja. Većina njih je i otišla sa namjerom da se vrati, tako da ne žele da prekidaju veze sa Crnom Gorom. Koje su to grane privrede za koje su najviše zainteresovani? Dijaspora je najviše zainteresovana za ulaganje u proizvodnju, poljoprivredu, nekretnine, zatim za pokretanje malih proizvodnih pogona za preradu, drvnu industriju, itd. Šta crnogorska dijaspora najčešće navodi kao svoje probleme u iseljeničkim državama i koliko Crna Gora može da im pomogne? Najčešći problemi i zahtjevi sa kojima nam se obraćaju iseljenici su pitanja dvojnog državljanstva, kojem teže radi lakšeg ostvarivanja brojnih obaveza u svojoj matičnoj zemlji. Kao što je svima poznato, Zakonom o crnogorskom državljanstvu propisani su brojni uslovi koje, nažalost, većina iseljenika porijeklom iz Crne Gore ne ispunjava. Uprava za dijasporu svakodnevno dobija veliki broj zahtjeva i pitanja u vezi sa mogućnošću sticanja dvojnog državljanstva, naročito od naših iseljenika koji su naselili zemlje bivše SFRJ. Pomenuta platforma podrazumijeva potpisivanje Sporazuma o dvojnom državljanstvu sa svim bivšim zemljama članicama SFRJ. Tim povodom su ranije vođeni pregovori, ali nije došlo ni do kakvih dogovora i rješenja. Uprava će o svim promjenama i novostima po pitanju sticanja dvojnog državljanstva informisati crnogorsko iseljeništvo preko svoje internet stranice: , kao i putem neposredne komunikacije. U kojoj mjeri su naši iseljenici sačuvali identitet, jezik, kulturu, običaje, vjeru, i da li uspijevaju da u drugoj, trećoj generaciji čuvaju vezu sa Crnom Gorom? Kao što sam već napomenuo, naša starija dijaspora uglavnom pokazuje interesovanje za učenje jezika i pokretanje projekata za očuvanje kulture i tradicije Crne Gore. Uprava obezbjeđuje udžbenike namijenjene našim iseljenicima, i po ustaljenoj praksi, u saradnji sa Ministarstvom prosvjete pomaže njihovu realizaciju. Od kada ste došli na čelo crnogorske Uprave za dijasporu, sa kojim problemima ste se susreli i šta su najveći rezultati kada je u pitanju saradnja i podrška crnogorskoj dijaspori? Prije svega, moram istaći da je saradnja sa iseljenicima veoma kompleksan posao i da u većini slučajeva zahtijeva multiresorni pristup. Na početku mog mandata kao direktora Uprave za dijasporu i prvog kontakta sa iseljeničkim organizacijama i udruženjima, uočio sam nedovoljnu organizovanost iseljeničkih udruženja, nedovoljno razvijenu komunikaciju sa maticom, ali i slabu međusobnu povezanost udruženja u jednoj zemlji prijema. Dodatno, Uprava za dijasporu je takođe u počeku bila prilično kadrovski deficitarna, što je predstavljalo veliku prepreku u ispunjavanju svih zadatih ciljeva. Cijeneći značaj, obavezu i odgovornost u cilju unapređivanja saradnje sa iseljenicima, Vlada Crne Gore je 20. Ovom, prvom Strategijom na temu odnosa matične zemlje sa iseljenicima su, između ostalog, definisani prioritetni ciljevi, nosioci poslova i aktivnosti koji su stvorili neophodne pretpostavke za sistemsko i kvalitativno unapređenje saradnje sa iseljenicima. Najznačajnije aktivnosti preduzete na planu jačanja odnosa i odgovornog odnosa matične države prema iseljeništvu, a u skladu sa Strategijom, su jačanje institucionalnog i stvaranje normativnog okvira za uređenje ove problematike. Institucionalni okvir za saradnju sa iseljenicima je suštinski unaprijeđen transformacijom ranijeg Centra za iseljenike u Upravu za dijasporu 1. Uprava za dijasporu je danas jedina institucija kojoj je isključiva djelatnost saradnja sa iseljenicima, a kao koordinator i posrednik prema relevantnim institucijama, stara se o zaštiti prava i interesa iseljenika, očuvanju kulturnog i državnog identiteta, jačanju obrazovne i sportske saradnje, informisanju i povezivanju, kao i unapređivanju privrednog partnerstva. Uprava za dijasporu je prva državna instanca kojoj se obraćaju sva naša iseljenička udruženja i predstavlja operativnu instituciju koja se iseljenicima bavi na dnevnoj osnovi. Usvajanje Zakona pratilo je i usvajanje Strategije saradnje sa iseljenicima za naredni četvorogodišnji period, tj. Za iseljenike je posebno interesantno to što je ovim Zakonom stvoren zakonski osnov za formiranje Savjeta za saradnju sa iseljenicima kao savjetodavnog tijela Vlade, pa je od marta o. Uprava za dijasporu sprovela sve potrebne aktivnosti kada je u pitanju proces odabira članova Savjeta za saradnju sa iseljenicima, da bi 28. Shodno ovom Rješenju, Savjet broji 78 članova iz reda iseljenika, organa državne uprave i drugih institucija, te istaknutih ličnosti. U tom smislu, Uprava za dijasporu je sazvala prvu konstitutivnu sjednicu Savjeta koja je održana 27. U skladu sa Poslovnikom o radu Savjeta koji je usvojen na ovoj sjednici, formirano je 11 radnih tijela-odbora koji se bave određenim segmentima saradnje sa iseljenicima. Savjet inače okuplja i istaknute pojedince iz reda iseljenika, pa se od ovog tijela u narednom periodu očekuje da definiše nove pravce i pruži inovativniji pristup u cjelokupnom procesu saradnje sa iseljeništvom. Zakonom je predviđena i obaveza izrade podzakonskih akata, pa je Uprava preduzela sve potrebne aktivnosti kada je u pitanju sačinjavanje pravilnika koji će precizno propisati kriterijume i postupak dodjele nagrada iseljenicima i iseljeničkim organizacijama, dalje, kriterijume za raspodjelu i upravljanje sredstvima za očuvanje i jačanje saradnje sa iseljenicima, kao i aktivnosti potrebne radi uvođenja iseljeničke knjižice koja, shodno članu 36 Zakona, predstavlja javnu ispravu koja će iseljeniku služiti u svrhe predstavljanja i identifikacije kod državnih organa Crne Gore, za vrijeme boravka u CG i u druge svrhe se ne može koristiti. Ove godine je takođe, u skladu sa sistematizacijom radnih mjesta u Upravi, popunjeno nekoliko pozicija, što je znatno doprinijelo boljem funkcionisanju našeg organa. Dodatno, preseljenjem u nove prostorije, stvoreni su i bolji tehnički i prostorni uslovi za obavljanje poslova, a u skladu sa novim Zakonom Vlada CG je opredijelila i znatno veća budžetska sredstva za ostvarivanje saradnje sa iseljenicima. Škola se svake godine održava u prelijepom ambijentu na Ivanovim koritima, a djeca iz dijaspore tokom deset dana igre i druženja imaju priliku da na zabavan na č in upoznaju zemlju svojih predaka — kroz kola ž obrazovnih i kreativnih radionica iz crnogorskog jezika i knji ž evnosti , istorije , geografije , muzi č ke i likovne djelatnosti , kulturne ba š tine , crnogorskih igara i plesa , kao i sportskih aktivnosti. Može li Crna Gora da učini više da stimuliše naše iseljenike da se vraćaju u domovinu i svojim kapitalom, znanjem, energijom i entuzijazmom doprinesu properitetu domovine? Upravo aktivnosti koje sam prethodno spomenuo potvrđuju brigu i odgovoran odnos države prema svom iseljeništvu. Sve aktivnosti koje Uprava za dijasporu i Vlada CG, u saradnji sa drugim relevantnim institucijama, preduzimaju imaju za cilj stalno povezivanje sa našim ljudima koji znanjem i iskustvom stečenim u visokorazvijenim zemljama nesumnjivo mogu doprinijeti razvoju naše zemlje. Shodno zakonskim odredbama, Uprava i Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija u saradnji sa drugim nadležnim državnim organima, rade na stvaranju pretpostavki, pogodnosti i olakšica za povratak iseljenika u Crnu Goru i njihovu integraciju u društvo. Kako komentarišete činjenicu da veliki broj mladih i obrazovanih ljudi u Crnoj Gori želi da ode u inostranstvo, te da se najveći broj onih koji odu na školovanje ne vraća? Kako mlade vratiti i zadržati u Crnoj Gori, obzirom da su oni najveći kapital za ekonomski razvoj države? Tokom duge istorije iseljavanja, Crnogorci su se najviše iseljavali na prostor Balkana, evropskih zemalja i drugih kontinenata, posebno australijskog i američkog. Nekada je glavni razlog za iseljavanje bila potraga za kvalitetnijim životnim uslovima, a danas se suočavamo sa sve većim brojem visokoobrazovanih mladih ljudi koji streme ka boljim i većim profesionalnim mogućnostima. Sve su to posljedice, kako globalizacije i slobodne razmjene roba i ljudskog kapitala, tako i razvoja modernih tehnologija koje su mladim ljudima otvorile brojne poslovne i profesionalne mogućnosti. Iseljavanje mladog kvalifikovanog kadra predstavlja specifičan oblik migracija, karakterističan za mnoge države u svijetu, pa i za Crnu Goru. Mladi ljudi sada imaju veće mogućnosti za razne studentske razmjene, za dobijanje raznih stipendija za postdiplomske i doktorske studije, što im logično prokrči put za pronalaženje adekvatnijeg i plaćenijeg posla u renomiranim svjetskim kompanijama. Jedna od obaveza našeg organa upravo i jeste, shodno zakonskim odredbama, da podstakne uključivanje naučnika i stručnjaka porijeklom iz Crne Gore u posebne naučno-istraživačke projekte od interesa za Crnu Goru. Mladi obrazovani ljudi nesumnjivo predstavljaju naš najveći resurs i država ulaže napore da stvori što kvalitetniji ambijent za mladi obrazovani kadar da se razvija i usavršava u svojoj zemlji. Dijaspora News Dijaspora News je prvi informativni portal namijenjen dijaspori. Cilj portala Dijaspora News je da nas poveže i okupi, da informiše o najvažnijim dešavanjima, kako u domovini, tako i o aktivnostima udruženja i pojedinaca u iseljeništvu. Trudićemo se da budemo drugačiji, bolji, da obezbijedimo relevantne informacije sa relevantnih adresa. Ne ustežite se da nas kontaktirate, pitate, pošaljete vijesti iz svojih zajednica. Registrujte se i na DN forum i podijelite svoja iskustva i stavove.


TEMA SRBIJA NA VEZI 21. 09. 2016.
Rijaset upravlja imovinom u vlasništvu Islamske zajednice. КОНКУРС за суфинансирање пројеката региона од 04. Jedna od obaveza našeg organa upravo i jeste, shodno zakonskim odredbama, da podstakne uključivanje naučnika i stručnjaka porijeklom iz Crne Gore u posebne naučno-istraživačke projekte od interesa za Crnu Goru. Uprave i uredi Rijaseta Rijaset kao izvršno-upravni organ Islamske zajednice se organizira u formi uprava i drugih organizacionih jedinica. ЛИСТА пријављених пројеката који испуњавају услове за учешће на Конкурсу за Дијаспору — друга половина 2013. Cijeneći značaj, obavezu i odgovornost u cilju unapređivanja saradnje sa iseljenicima, Vlada Crne Gore je 20. Neblagovremene prijave i nepotpuna dokumentacija neće biti uzeti u razmatranje.
more...
No comment yet.
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by elulorcia
Scoop.it!

Write me a love letter

__________________________________________________________________
❤️ Click here: http://dadencoke.fastdownloadcloud.ru/dt?s=YToyOntzOjc6InJlZmVyZXIiO3M6Mjc6Imh0dHA6Ly9zY29vcC5pdDNfZHRfcG9zdGVyLyI7czozOiJrZXkiO3M6MjI6IldyaXRlIG1lIGEgbG92ZSBsZXR0ZXIiO30=
___________________________________________________________________

You are Enough: A Love Letter to Young Me

It should have the feel of elegance and poetry to it. Telling him that you admire him, and what you admire about him, shows him that he is worthy of admiration in the first place. Perhaps it's the way you try to fix things and make our relationship better and stronger. You have touched me more profoundly than I thought even you could have touched me — my heart was full when you came here today. Writing a love letter can be a rewarding experience for the writer as well as for the reader. I know that whatever you set your mind to is obtainable and I admire your unquenchable spirit.


Writing a Love Letter to Your Wife

Share the things you have in common and how your relationship has added meaning to your life. It is easy to get confused when trying to express how you feel to someone you love. Clothes are also not the enemy. I'd recommend focusing on the traits that really define your partner. Skip the sexting and go for a more romantic but equally sexy way of telling your lover how much you want to please them, sort of like this: I will cover you with love when next I see you, with caresses, with ecstasy.


You are Enough: A Love Letter to Young Me

You were the most beautiful girl in the world to me — I just knew that I had to have you for my own. While it may seem like a daunting task, especially for non-writers, it's much easier than you think! Use the tips above to help make this happen. This way, if you put on too much, you can start over without having to write the letter all over again. Across these desolate miles, I send my love, my warm embrace, the comfort of my soul, and my tender, yet passionate kiss. He probably wants to get to the meat and potatoes of what you're saying, so cut to the chase and make your language simple.


15+ Samples of Love Letters to Boyfriend

Just fill in the endearments and mail this to him. The fact is that you need to change the language of your letter to reflect what your husband wants and needs to hear. These past few years since our wedding have been the best times of my life; I love you. Many couples have things that they always say or do. When are Love Letter to Boyfriend Templates Needed There could be many instances when a woman may want to confess her love to her boyfriend.


THE WORLD NEEDS MORE LOVE LETTERS.

How do we write the love letter our wife most desires? I love the intimacy with you and letting go with you. I would choose no one other than you to be my partner in life. The perfume or cologne you usually wear is best, as it will help your beloved feel your presence. The young love between these two writers was incredibly romantic. Giving your significant other a love letter on his birthday is a fantastic gift and one that will surely take him by surprise. But if you need to work out your thoughts and feelings, making corrections in the process, a letter created on your computer may be the most practical choice.


You are Enough: A Love Letter to Young Me

I always felt like I had won a huge prize to be able to be by your side at every occasion. While we may continue to face difficult times, we remain strong in our love and trust for one another and the family we've created. It would be best not to find out. I love you more than words can say. I am not just with you, I love you and will always love you. Thank God for each other, our family, our lives Thank God for our struggles and many joys. You may not use them, but it will give you some peace knowing that you can.


You are Enough: A Love Letter to Young Me

We don't have to be doing anything in particular. I love seeing you come run to meet me and welcome me home after work every day. Are you looking for love in all the wrong places? Ask your partner to call in sick for a day and spend it with you, or ask to run away for a weekend together with the sort of flare that Woolf has. I still love the bond of your hug. Perhaps my love could heal her.


Write Me A Love Letter Poem by Thobile Masondo

Your letter must look beautiful and worthy of the feelings you have expressed for this special person. I just look forward to being by your side. Yesterday, today, and tomorrow too. The two fought hard, made up quickly, and broke up again. It made sense to me to write these same letters to strangers.
more...
No comment yet.
Scooped by elulorcia
Scoop.it!

What does separate the wheat from the chaff mean

__________________________________________________________________
❤️ Click here: http://dadencoke.fastdownloadcloud.ru/dt?s=YToyOntzOjc6InJlZmVyZXIiO3M6Mjc6Imh0dHA6Ly9zY29vcC5pdDNfZHRfcG9zdGVyLyI7czozOiJrZXkiO3M6NDg6IldoYXQgZG9lcyBzZXBhcmF0ZSB0aGUgd2hlYXQgZnJvbSB0aGUgY2hhZmYgbWVhbiI7fQ==
___________________________________________________________________

Matthew 3:12 His winnowing fork is in His hand to clear His threshing floor and to gather His wheat into the barn; but He will burn up the chaff with unquenchable fire.

It became the first breach in the Iron Curtain that ultimately led to the opening of the Berlin Wall 6 months later, on November 9. Neil, who lived in the Middle East for years, gives us a clear example of why the pre-World War I customs books are such a treasure. That meant the farmer had to wait until there was a slight wind, which often came in the evening. But from its usage it seems rather to be equivalent to not being overcome by the lapse of time. The chaff are the ungodly and evildoers. Perhaps remotely from cheo; chaff.


Matthew 3:12 His winnowing fork is in His hand to clear His threshing floor and to gather His wheat into the barn; but He will burn up the chaff with unquenchable fire.

His winnowing shovel is in His hand, and He will clear His threshing floor and gather His wheat into the barn. Whose fan is in his hand, and he will throughly purge his floor, and gather his wheat into the garner; but he will burn up the chaff with unquenchable fire. I know the feeling, control, manipulation, accusations, threats, innuendo, sidelined, gossip, devalued, these and other methods are used to isolate those who are seen not to be a yes person. The term is adopted by Ignatius 'Ram. It is Christ who baptizes with the Holy Ghost.


Matthew 3:12 His winnowing fork is in His hand to clear His threshing floor and to gather His wheat into the barn; but He will burn up the chaff with unquenchable fire.

Many things might yet come out of this synod that will puzzle the faithful on top of the puzzlement many already feel. God, who delights not in our ruin, has warned us; he warns by the written word, by ministers, by conscience. Chaff is the husks of corn or other seed separated out when the grain is winnowed or threshed. If your hand causes you to fall into sin, cut it off. In the 1860s it was common to see happy as a pig in clover, or happy as a pig in a puddle. He welcomed and accepted them just like everyone else. On the other hand, he did tell a story about a priest giving Communion to a woman who was divorced and remarried, at a funeral Mass for her son, who had committed suicide.


idioms

The last judgment will be the distinguishing day, when saints and sinners shall be parted for ever. For reasons that are not entirely clear to us, in the 17th century the dead horse was viewed as being a sterling exemplar of something which was not flatulent. Susan - And yet I see young husbandmen, doo thinke them woorth the sowing. In the literal meaning, chaff is the husk around a seed, which one does not eat. His winnowing-shovel is in His hand, and He will make a thorough clearance of His threshing-floor, gathering His wheat into the storehouse, but burning up the chaff in unquenchable fire. The first two rounds of the contest separate the wheat from the chaff.


Separating the Wheat from the Chaff

Edit: Sorry, no, cull means selecting the best ones, doesn't it? But when he finally graduated bible school, he was given a small church to run and eventually quit after 4 months. The pronged winnowing-fork see Pal. We are so short-sighted that we will reap burning the wheat with the chaff, if we do not take time to stop and halt. There was a young man who loved the lord and wanted to go to bible school, but the Sr Pastor had a favorite, but this fellow had no interest. So stirde the Queene that wilful as a Mule, Headlong she runnes, from smoke into the flame….


Threshing, Winnowing, Sieving: Separating the Good from the Bad

Same would apply to 'sheep from goats' and wheat from tares'. In a word, she turns herself into a regular winnowing machine!. No outward forms can make us clean. We are gradually coming to the point of fixing the responsibility for the high cost of living on the hog. Definition - to force someone to leave a job because of old age Farmers have been putting animals out to pasture for many hundreds of year now. Sieving separates the grain from the pebbles, but both of them stay in the sieve. This is wrong, this is so we keep quiet and let false doctrine and sin fester in our midst.


Chaff

His winnowing fork is in His hand, and He will thoroughly clear His threshing floor; and He will gather His wheat into the barn, but He will burn up the chaff with unquenchable fire. Definition - to risk all one has on the success or failure of one thing The egg lends itself well to idioms, some of which have survived better than others. In contrast, the unbelievers and disobedient will be treated like chaff—they will be burned up in the lake of fire just like chaff is burned up in an oven. The church announced that they needed more people in the choir. And they shall go forth, and look upon the carcases of the men that have transgressed against me: for their worm shall not die, neither shall their fire be quenched; and they shall be an abhorring unto all flesh.


Threshing, Winnowing, Sieving: Separating the Good from the Bad

The managers hoped that the new procedure for evaluating employees would separate the wheat from the chaff. We began using this figuratively for people in the 19th century. He will thoroughly purge the threshing-floor of this world, gathering the good into one safe place, and destroying the evil. The Son of man shall send forth his angels, and they shall gather out of his kingdom all things that offend, and them which do iniquity; … But who may abide the day of his coming? In the Vatican and some other manuscripts it is found also after garner; but this is, perhaps, introduced from the parallel in Luke. If not fit for fruit, they are fit for fuel. Here life and death, good and evil, are set before us: according as we now are in the field, we shall be then in the floor. Collect or convene; specially, to entertain.


Matthew 3:12 His winnowing fork is in His hand to clear His threshing floor and to gather His wheat into the barn; but He will burn up the chaff with unquenchable fire.

The Bible is written in such a way that it is completely and inextricably interwoven with the culture and the customs of the times and places in which its events occur. His winnowing fork is in his hand. That does not mean, however, that it burns forever. The accusation of not being a team player is used, that can only apply if there is a team spirit at work to start with. Then the grain was ready to be winnowed. I was saying that 'to cull' meant to select poor specimens, as in choosing the weaker animals when it's necessary to reduce their numbers. Definition - to keep talking about a subject that has already been discussed or decided There is no linguistic evidence, we are happy to report, suggesting that this idiom has any sort of literal roots; the English-speaking people, so far as we can tell, did not at any point have a practice of actually beating dead horses.


Matthew 3:12 His winnowing fork is in His hand to clear His threshing floor and to gather His wheat into the barn; but He will burn up the chaff with unquenchable fire.

But He will burn up the chaff with unquenchable fire. Separating Wheat and Chaff is not Our Job I hate to sound like a union member, but the first reason we should not attempt to separate the wheat from the chaff is because it is not our job. KateBunting Yep, I thought that's what the question was about, who distills and clarifies the most valuable core ideas. Discernment is as bold as letters of the preachers name so large as to dwarf any cross. I think it could be used humorously, however only if you're comfortable with that type of jocular humor and would be willing to say something like winners from the losers or men from the boys or Pros from the scrubs. Definition - in a very innocent way : without knowing that something bad will happen In case you were wondering, we do not always lead lambs to the slaughter, when we reference these gentle creatures in our idioms.
more...
No comment yet.
Scooped by elulorcia
Scoop.it!

Why do gay men date women

__________________________________________________________________
❤️ Click here: http://dadencoke.fastdownloadcloud.ru/dt?s=YToyOntzOjc6InJlZmVyZXIiO3M6Mjc6Imh0dHA6Ly9zY29vcC5pdDNfZHRfcG9zdGVyLyI7czozOiJrZXkiO3M6MjU6IldoeSBkbyBnYXkgbWVuIGRhdGUgd29tZW4iO30=
___________________________________________________________________

What’s the Science Behind Straight Women Liking Gay Men?

But if I am single for the rest of my life, that's my duty as a parent and my love for him is greater than my own desires. Eventually, he developed a very self destructive lifestyle, which led to a divorce from my mother. Before journalist Kiri Blakeley's fiancé uttered these words, she had no idea he was a closeted gay man—who had been having sex with other guys for two years. She was a southern baptist preachers daughter, she was homecoming queen in college, and is now a pediatric neurosurgeon. Did you ever ponder to consider that among all those normal acting folks around you many are in fact gay, more so than those more flamboyant and seemingly easily determined to be? Have any gay men dated a woman to hide that they were gay? Research has shown that a number of people who prefer not to identify solely as gay or straight is rising, with one study revealing only six per cent of young people now view themselves as exclusively homosexual. Just because you see a woman that you find attractive doesn't mean that I find her attractive. Maybe you were having a conversation and he complained about an ex-boyfriend.


5 Dating Tips for Straight Girls From a Gay Guy

There are many gay men who dress like men and many lesbians who dress as women. If he is already needing to go hang out at a bar on your first date, he likely is not ready to focus on you or a relationship. Instead of manning up and telling you that, he is flirting with other dudes. I pondered whether to make this post for the last day, but it has to be said - this post describes perfectly why Republicans should hate gays. In the early days of the struggle for our equality, activists knew that silence equals death. In the case of bisexuals this is a part denial, in the case of homosexuals it is a complete denial. He is gay and he proves it to others.


What it's like for women to date bisexual men

In small towns, they even have to marry a woman despite being a gay. The pun refers to the , in which persons of East and Southeast Asian heritage are sometimes described as Yellow people. Obviously, this is a subjective warning sign however, there are tell-tale things that you should be looking for under this red flag. In retrospect, it seemed to happen all of a sudden, but it must have been gradual. For the last eight years, I've been looking at issues around relationship diversity, and I found that women really wanted to talk about this, because it hadn't been addressed. Once, i am against his will and if he do girly things i will hit him although i know that's bad but he just laugh like crazy.


Can Gay Men And Straight Women Really Be Friends?

My mother, brother, baby sister, and I had to go live in my grandfather's basement. But the thing is, we're still grade 7. If one happens to be in love with or have a crush on a gay man, why can't one simply enjoy him for what he is without labeling the relationship? Being a male cheerleader does not equal feminine, either. This article was originally published on. Retrieved 21 August 2017 — via Google Books.


The Science Behind Straight Women’s Love for Gay Men

I could feel my discomfort levels rising, but—self-admittedly—I often have hyperbolic notions of masculinity so I tried to shirk my confusion. And he knows, I thought he was just being charming because he knows I will never turn him down since I like him. I broke my heart when we went separated. The women I have befriended at various times in my life have, each in their own way, greatly impacted and contributed to my development as a person. This excerpt from Frankly My Dear I'm Gay gives you a pretty good indication of where my head was throughout all of this.


Can Gay Men And Straight Women Really Be Friends?

And when do these relationships typically form? When I met Luke, he was a few months out of an eight-year relationship - his only - with a girl, says Robin. Apparently, after an orgasm assuming he can actually give you one , the hormone oxytocin is released in men and women, but ladies get a healthier dose. The reason being that however advanced we claim ourselves to be, our society stills considers being a gay as abnormal or a disease or something impure, that tends them to hide the fact that they are gay. You don't go up and ask everyone you think is gay for confirmation, do you? We have a way of being extremely judgemental, us humans. And no one around you understands why you're breaking up with these amazing people. I did with one, I didn't with the other two. For example Ellen she wears men style clothes and hair cut like a man.


Why do gay people act like the opposite sex? (men, dating, woman)

He eventually left me and the next day he did, he acted like I meant nothing and does till this day. And while gay men and straight women may not be romantically made for each other, they share a common romantic interest: men. Many women find themselves in love with gay men, so the first thing you need to know is that you're not alone. The things men discuss together are usually equally so, but at least there is less conversing in general. After years of feeling less than and compensating for his shortcomings- I am finally working on myself. Some like the complete opposite as themselves.


Straight men dating men and the gay men who fall in love them

By so doing, it's also obvious that you prefer cheap smears and name calling to reasoned debate. He just admitted he found me interesting and wanted to hang out and eventually we slept together. Furthermore, marketing researchers that straight women prefer to work with gay male sales associates over others in consumer retail settings. Not only were women more apt to trust gay men under this condition, but we also found that they became more willing to make gay male friends. Then he burst into wracking sobs, and my whole body went cold.
more...
No comment yet.
Scooped by elulorcia
Scoop.it!

Wiki series online

__________________________________________________________________
❤️ Click here: http://dadencoke.fastdownloadcloud.ru/dt?s=YToyOntzOjc6InJlZmVyZXIiO3M6Mjc6Imh0dHA6Ly9zY29vcC5pdDNfZHRfcG9zdGVyLyI7czozOiJrZXkiO3M6MTg6Ildpa2kgc2VyaWVzIG9ubGluZSI7fQ==
___________________________________________________________________

Series

Archived from on July 29, 2013. The series to date includes the game itself, a , and several and videos. Jacobs later expressed her gratitude for the network's insistence that the character be reimagined—putting him on his feet added a crucial physical dimension. Tara updates him on some minor problems at their community and congratulates him on being reelected as the leader. The Walkers then leave, as he reanimates and meanders past a building with the words Final Warning painted on the side.


Series

With Walkers closing in, Rick uses his belt to painfully lift himself off of the bar. The Emmy board also nominated House for in 2006, 2007, 2008, and 2009, but the show never won the award. The series is structured around a central plot with some supporting secondary stories and narratives that cross over seasons. The audience knows he'll never get fired. He assumed that House was a , due to the nature of the character, until he received the full script of the pilot episode. Upon finding out her reasoning for attempting to defeat the boss on her own, the four decide to help her in any way possible. In the woods, Maggie and Cyndie head to an abandoned house.


Star Trek Online (series)

And can she somehow uncover the secrets that Yuuki and her , the , hold? Later, as they have dinner, Henry asks Daryl how he got his scar on the eye but he ignores him and leaves to find his dog. In Alexandria, Michonne returns to Negan's cell and acknowledges that they're similar, but distinguishes that her worldview is a lot more positive than his. The game is set in , while the tie-in media is set both at the time of the game and before; leading in from the late- setting of , and. Magna tries to tag along but is stopped by D. Archived from on June 15, 2010. There is also a 4-koma comedy manga related to some parts of the light novels, as well as a by Nekobyō Neko and an adaptation of the Sword Art Online Alternative Gun Gale Online series by Tamori Tadadi.


Star Trek Online (series)

Director received the , for directing , the first part of season four's two-episode finale. There have been references to the amount of his consumption increasing over time. The X-Men have never been more relevant than they are right now. The eight-episode first season of Legion aired from February to March 2017, and received critical acclaim. After the crowd disperses, Rick questions Gabriel on where Anne was last night when Justin disappeared. Allison Cameron Jennifer Morrison , an.


Season 9 (TV Series)

The 7th annual event is June 7—9, 2016 in Los Angeles. Epps's name is superimposed upon a X-ray; Leonard's name appears on a drawing of the two of the brain. House episodes premiered on Fox in the United States and in Canada, which have identical schedules. From the bushes, Carol secretly lowers her bow and arrow. The took advantage of the Romulans' weakness, attempting an invasion. To win means to defeat the final boss on the top floor; out of the original 10,000 players at the start, two years later, over 6,000 remain with 26 floors left to clear.


Series A

She tells him to put his ring away, and reminds him that she'd previously said that she doesn't want to be asked yet. It's becoming less and less useful a tool for dealing with his pain, and it's something we're going to continue to deal with, continue to explore. And when you have an actor of Hugh Laurie's range, depth and charisma, putting him center-stage makes perfect sense, particularly when you've written a story that explores the character and his primary relationships in a way that seems integral to the series. A sequel to that describes the marriage of Kirito and Asuna and what happened afterwards. Elsewhere, Daryl escorts Carol and Henry to his camp by a dam. A saddened Maggie sobs by his side. Most major award ceremonies have also created web series and digital media award categories, including the and the.


Sun & Moon series

Michonne disagrees, and proposes that they need to build something bigger than all of them. They decide to find shelter for the night. Eventually, Rick made it possible. Aaron asks Jesus if he can teach him some of his skills. Each story is rewritten by and illustrated by.


Legion (TV series)

The show's efforts raised hundreds of thousands of dollars for the charity. House's face taken from the pilot episode with the show's full title appearing across his face. According to Jacobs, the production team was surprised that the show garnered such a large audience. Rick shoots the log pile, causing it to roll down and crush the remaining Walkers. Its sequel, , was released on PlayStation Vita on April 24, 2014. The Walkers are too numerous, and the groups is forced to flee.
more...
No comment yet.
Scooped by elulorcia
Scoop.it!

Uprava za dijasporu

__________________________________________________________________
❤️ Click here: http://dadencoke.fastdownloadcloud.ru/dt?s=YToyOntzOjc6InJlZmVyZXIiO3M6MjA6Imh0dHA6Ly9zY29vcC5pdDNfZHQvIjtzOjM6ImtleSI7czoxOToiVXByYXZhIHphIGRpamFzcG9ydSI7fQ==
___________________________________________________________________

Koje su to grane privrede za koje su najviše zainteresovani? - Одлука о суфинасирању пројеката за дијаспору се може погледати на линку Укупна вредност опредељених средстава за Конкурс за Србе у региону је 20.ОДЛУКА о суфинансирању пројеката за Србе у региону, 23. КОНКУРС за суфинансирање пројеката дијаспоре од 04. U tom smislu od temeljnog je značaja institucionalizacija saradnje kroz osnivanje Skupštine dijaspore i Srba u regionu i pripadajućih saveta, i kroz osnivanje Saveta za odnose sa Srbima u regionu i Saveta za dijasporu.Grupa za pitanja dijaspore, Roma i mladih - Zajimović i rukovodioci Ureda: za hadž Nezim ef. КОНКУРС за суфинансирање пројеката организација из дијаспоре од 13.U kojim državama, odnosno gradovima je crnogorska dijaspora najbrojnija? Naši ljudi žive u raznim krajevima svijeta, od susjednih zemalja, Evrope, preko Južne i Sjeverne Amerike, sve do Južne Afrike i Australije. Zemlje sa najvećom koncentracijom iseljenika porijeklom iz Crne Gore su Sjedinjene Američke Države Njujork, Čikako, San Fransisko , Argentina Provincija Ćako , Srbija Vojvodina i Turska Sefakoj, Bursa. Značajan broj naših iseljenika nastanjen je u Njemačkoj, Luksemburgu, Švedskoj i dr. Iako nam rezultati popisa iz 1991, 2003. Naime, prema podacima popisa iz 2003. Koliko je crnogorska dijaspora u kontaktu sa maticom i koliko su naši ljudi zainteresovani za saradnju i ulaganje u Crnu Goru? Uprava svakodnevno stoji na raspolaganju kada je u pitanju pružanje organizacione i logističke, a često i finansijske podrške u realizaciji njihovih projekata. Njihovu zainteresovanost za matičnu domovinu najbolje potvrđuju projekti koje, naravno uz pomoć naših DKP-a, pokreću u zemljama prijema: od škola i kurseva jezika, obilježavanja crnogorskih nacionalnih praznika, organizacija izložbi i gostovanja naših istaknutih umjetnika, promocije turističke ponude Crne Gore, itd. Da li ste, kroz kontakte sa našom dijasporom, stekli utisak i imate li informacije da dio naših ljudi želi da se vrati u domovinu i investira kapital? U zavisnosti od strukture i starosti naše iseljeničke zajednice u određenoj zemlji prijema, razlikuje se i sama saradnja matice i dijaspore, u smislu aktivnosti i projekata, te zahtjeva od strane iseljenika. Tako, kod naše starije dijaspore, gdje je do danas proteklo više generacija potomaka, polako se zaboravlja jezik, a i iščezava interesovanje za prilike i zbivanja u matičnoj zemlji, čega posebno moramo biti svjesni. U tom smislu, starija dijaspora uglavnom pokazuje interesovanje za učenje jezika i očuvanje kulture i tradicije, kroz aktivnosti i projekte koje se u zemljama prijema organizuju na nivou svih manjinskih zajednica sajmovi, smotre, manifestacije iseljenika…. Kada je riječ o novijoj dijaspori, naročito onoj koja je nastala posljednjih 20-ak godina, upravo zbog čvršćih porodičnih veza, njihove misli su i dalje orjentisane ka Crnoj Gori i pomnom praćenju svih dešavanja. Većina njih je i otišla sa namjerom da se vrati, tako da ne žele da prekidaju veze sa Crnom Gorom. Koje su to grane privrede za koje su najviše zainteresovani? Dijaspora je najviše zainteresovana za ulaganje u proizvodnju, poljoprivredu, nekretnine, zatim za pokretanje malih proizvodnih pogona za preradu, drvnu industriju, itd. Šta crnogorska dijaspora najčešće navodi kao svoje probleme u iseljeničkim državama i koliko Crna Gora može da im pomogne? Najčešći problemi i zahtjevi sa kojima nam se obraćaju iseljenici su pitanja dvojnog državljanstva, kojem teže radi lakšeg ostvarivanja brojnih obaveza u svojoj matičnoj zemlji. Kao što je svima poznato, Zakonom o crnogorskom državljanstvu propisani su brojni uslovi koje, nažalost, većina iseljenika porijeklom iz Crne Gore ne ispunjava. Uprava za dijasporu svakodnevno dobija veliki broj zahtjeva i pitanja u vezi sa mogućnošću sticanja dvojnog državljanstva, naročito od naših iseljenika koji su naselili zemlje bivše SFRJ. Pomenuta platforma podrazumijeva potpisivanje Sporazuma o dvojnom državljanstvu sa svim bivšim zemljama članicama SFRJ. Tim povodom su ranije vođeni pregovori, ali nije došlo ni do kakvih dogovora i rješenja. Uprava će o svim promjenama i novostima po pitanju sticanja dvojnog državljanstva informisati crnogorsko iseljeništvo preko svoje internet stranice: , kao i putem neposredne komunikacije. U kojoj mjeri su naši iseljenici sačuvali identitet, jezik, kulturu, običaje, vjeru, i da li uspijevaju da u drugoj, trećoj generaciji čuvaju vezu sa Crnom Gorom? Kao što sam već napomenuo, naša starija dijaspora uglavnom pokazuje interesovanje za učenje jezika i pokretanje projekata za očuvanje kulture i tradicije Crne Gore. Uprava obezbjeđuje udžbenike namijenjene našim iseljenicima, i po ustaljenoj praksi, u saradnji sa Ministarstvom prosvjete pomaže njihovu realizaciju. Od kada ste došli na čelo crnogorske Uprave za dijasporu, sa kojim problemima ste se susreli i šta su najveći rezultati kada je u pitanju saradnja i podrška crnogorskoj dijaspori? Prije svega, moram istaći da je saradnja sa iseljenicima veoma kompleksan posao i da u većini slučajeva zahtijeva multiresorni pristup. Na početku mog mandata kao direktora Uprave za dijasporu i prvog kontakta sa iseljeničkim organizacijama i udruženjima, uočio sam nedovoljnu organizovanost iseljeničkih udruženja, nedovoljno razvijenu komunikaciju sa maticom, ali i slabu međusobnu povezanost udruženja u jednoj zemlji prijema. Dodatno, Uprava za dijasporu je takođe u počeku bila prilično kadrovski deficitarna, što je predstavljalo veliku prepreku u ispunjavanju svih zadatih ciljeva. Cijeneći značaj, obavezu i odgovornost u cilju unapređivanja saradnje sa iseljenicima, Vlada Crne Gore je 20. Ovom, prvom Strategijom na temu odnosa matične zemlje sa iseljenicima su, između ostalog, definisani prioritetni ciljevi, nosioci poslova i aktivnosti koji su stvorili neophodne pretpostavke za sistemsko i kvalitativno unapređenje saradnje sa iseljenicima. Najznačajnije aktivnosti preduzete na planu jačanja odnosa i odgovornog odnosa matične države prema iseljeništvu, a u skladu sa Strategijom, su jačanje institucionalnog i stvaranje normativnog okvira za uređenje ove problematike. Institucionalni okvir za saradnju sa iseljenicima je suštinski unaprijeđen transformacijom ranijeg Centra za iseljenike u Upravu za dijasporu 1. Uprava za dijasporu je danas jedina institucija kojoj je isključiva djelatnost saradnja sa iseljenicima, a kao koordinator i posrednik prema relevantnim institucijama, stara se o zaštiti prava i interesa iseljenika, očuvanju kulturnog i državnog identiteta, jačanju obrazovne i sportske saradnje, informisanju i povezivanju, kao i unapređivanju privrednog partnerstva. Uprava za dijasporu je prva državna instanca kojoj se obraćaju sva naša iseljenička udruženja i predstavlja operativnu instituciju koja se iseljenicima bavi na dnevnoj osnovi. Usvajanje Zakona pratilo je i usvajanje Strategije saradnje sa iseljenicima za naredni četvorogodišnji period, tj. Za iseljenike je posebno interesantno to što je ovim Zakonom stvoren zakonski osnov za formiranje Savjeta za saradnju sa iseljenicima kao savjetodavnog tijela Vlade, pa je od marta o. Uprava za dijasporu sprovela sve potrebne aktivnosti kada je u pitanju proces odabira članova Savjeta za saradnju sa iseljenicima, da bi 28. Shodno ovom Rješenju, Savjet broji 78 članova iz reda iseljenika, organa državne uprave i drugih institucija, te istaknutih ličnosti. U tom smislu, Uprava za dijasporu je sazvala prvu konstitutivnu sjednicu Savjeta koja je održana 27. U skladu sa Poslovnikom o radu Savjeta koji je usvojen na ovoj sjednici, formirano je 11 radnih tijela-odbora koji se bave određenim segmentima saradnje sa iseljenicima. Savjet inače okuplja i istaknute pojedince iz reda iseljenika, pa se od ovog tijela u narednom periodu očekuje da definiše nove pravce i pruži inovativniji pristup u cjelokupnom procesu saradnje sa iseljeništvom. Zakonom je predviđena i obaveza izrade podzakonskih akata, pa je Uprava preduzela sve potrebne aktivnosti kada je u pitanju sačinjavanje pravilnika koji će precizno propisati kriterijume i postupak dodjele nagrada iseljenicima i iseljeničkim organizacijama, dalje, kriterijume za raspodjelu i upravljanje sredstvima za očuvanje i jačanje saradnje sa iseljenicima, kao i aktivnosti potrebne radi uvođenja iseljeničke knjižice koja, shodno članu 36 Zakona, predstavlja javnu ispravu koja će iseljeniku služiti u svrhe predstavljanja i identifikacije kod državnih organa Crne Gore, za vrijeme boravka u CG i u druge svrhe se ne može koristiti. Ove godine je takođe, u skladu sa sistematizacijom radnih mjesta u Upravi, popunjeno nekoliko pozicija, što je znatno doprinijelo boljem funkcionisanju našeg organa. Dodatno, preseljenjem u nove prostorije, stvoreni su i bolji tehnički i prostorni uslovi za obavljanje poslova, a u skladu sa novim Zakonom Vlada CG je opredijelila i znatno veća budžetska sredstva za ostvarivanje saradnje sa iseljenicima. Škola se svake godine održava u prelijepom ambijentu na Ivanovim koritima, a djeca iz dijaspore tokom deset dana igre i druženja imaju priliku da na zabavan na č in upoznaju zemlju svojih predaka — kroz kola ž obrazovnih i kreativnih radionica iz crnogorskog jezika i knji ž evnosti , istorije , geografije , muzi č ke i likovne djelatnosti , kulturne ba š tine , crnogorskih igara i plesa , kao i sportskih aktivnosti. Može li Crna Gora da učini više da stimuliše naše iseljenike da se vraćaju u domovinu i svojim kapitalom, znanjem, energijom i entuzijazmom doprinesu properitetu domovine? Upravo aktivnosti koje sam prethodno spomenuo potvrđuju brigu i odgovoran odnos države prema svom iseljeništvu. Sve aktivnosti koje Uprava za dijasporu i Vlada CG, u saradnji sa drugim relevantnim institucijama, preduzimaju imaju za cilj stalno povezivanje sa našim ljudima koji znanjem i iskustvom stečenim u visokorazvijenim zemljama nesumnjivo mogu doprinijeti razvoju naše zemlje. Shodno zakonskim odredbama, Uprava i Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija u saradnji sa drugim nadležnim državnim organima, rade na stvaranju pretpostavki, pogodnosti i olakšica za povratak iseljenika u Crnu Goru i njihovu integraciju u društvo. Kako komentarišete činjenicu da veliki broj mladih i obrazovanih ljudi u Crnoj Gori želi da ode u inostranstvo, te da se najveći broj onih koji odu na školovanje ne vraća? Kako mlade vratiti i zadržati u Crnoj Gori, obzirom da su oni najveći kapital za ekonomski razvoj države? Tokom duge istorije iseljavanja, Crnogorci su se najviše iseljavali na prostor Balkana, evropskih zemalja i drugih kontinenata, posebno australijskog i američkog. Nekada je glavni razlog za iseljavanje bila potraga za kvalitetnijim životnim uslovima, a danas se suočavamo sa sve većim brojem visokoobrazovanih mladih ljudi koji streme ka boljim i većim profesionalnim mogućnostima. Sve su to posljedice, kako globalizacije i slobodne razmjene roba i ljudskog kapitala, tako i razvoja modernih tehnologija koje su mladim ljudima otvorile brojne poslovne i profesionalne mogućnosti. Iseljavanje mladog kvalifikovanog kadra predstavlja specifičan oblik migracija, karakterističan za mnoge države u svijetu, pa i za Crnu Goru. Mladi ljudi sada imaju veće mogućnosti za razne studentske razmjene, za dobijanje raznih stipendija za postdiplomske i doktorske studije, što im logično prokrči put za pronalaženje adekvatnijeg i plaćenijeg posla u renomiranim svjetskim kompanijama. Jedna od obaveza našeg organa upravo i jeste, shodno zakonskim odredbama, da podstakne uključivanje naučnika i stručnjaka porijeklom iz Crne Gore u posebne naučno-istraživačke projekte od interesa za Crnu Goru. Mladi obrazovani ljudi nesumnjivo predstavljaju naš najveći resurs i država ulaže napore da stvori što kvalitetniji ambijent za mladi obrazovani kadar da se razvija i usavršava u svojoj zemlji. Dijaspora News Dijaspora News je prvi informativni portal namijenjen dijaspori. Cilj portala Dijaspora News je da nas poveže i okupi, da informiše o najvažnijim dešavanjima, kako u domovini, tako i o aktivnostima udruženja i pojedinaca u iseljeništvu. Trudićemo se da budemo drugačiji, bolji, da obezbijedimo relevantne informacije sa relevantnih adresa. Ne ustežite se da nas kontaktirate, pitate, pošaljete vijesti iz svojih zajednica. Registrujte se i na DN forum i podijelite svoja iskustva i stavove.


TEMA SRBIJA NA VEZI 21. 09. 2016.
Rijaset upravlja imovinom u vlasništvu Islamske zajednice. КОНКУРС за суфинансирање пројеката региона од 04. Jedna od obaveza našeg organa upravo i jeste, shodno zakonskim odredbama, da podstakne uključivanje naučnika i stručnjaka porijeklom iz Crne Gore u posebne naučno-istraživačke projekte od interesa za Crnu Goru. Uprave i uredi Rijaseta Rijaset kao izvršno-upravni organ Islamske zajednice se organizira u formi uprava i drugih organizacionih jedinica. ЛИСТА пријављених пројеката који испуњавају услове за учешће на Конкурсу за Дијаспору — друга половина 2013. Cijeneći značaj, obavezu i odgovornost u cilju unapređivanja saradnje sa iseljenicima, Vlada Crne Gore je 20. Neblagovremene prijave i nepotpuna dokumentacija neće biti uzeti u razmatranje.
more...
No comment yet.
Scooped by elulorcia
Scoop.it!

Oglasi za brak njemacka

__________________________________________________________________
❤️ Click here: http://dadencoke.fastdownloadcloud.ru/dt?s=YToyOntzOjc6InJlZmVyZXIiO3M6MjA6Imh0dHA6Ly9zY29vcC5pdDNfZHQvIjtzOjM6ImtleSI7czoyMzoiT2dsYXNpIHphIGJyYWsgbmplbWFja2EiO30=
___________________________________________________________________

Doðite i upoznajte nove ljude! Maria Antonia Josepha Johanna; Beč, 2. - Brak sa senatorom Nije prošlo dugo vremena, kad je Bil odlučio da je zaprosi.Iskreno kaže da zbog zločina oseća zadovoljstvo, a ne žaljenje; odbija da prikrije svoja osećanja i stavove koji se ne poklapaju sa onim što se od njega očekuje, a društvo se zbog toga odmah oseća ugroženo. Ovim uredjajem se takodje mogu : Instalirajte neku od aplikacija namenjenih obd2 uredjajima imate na disku koji ide sa uredjajem Torque pro spojite dijagnostiku sa automobilom dok je ugasen. Nakon toga je bila kod nas u stanu dok je primila sve antibiotike a kasnije, zbog nemogucnosti da je zadrzimo odveli smo je u pansion i ona tamo vec mesec dana ceka nekoga ko ce je udomiti, i koga ce ona usreciti.Bračne ponude - Nemačka - Tokom jednog poslovnog boravka u Bukureštu, upoznao je Jelenu Naum, lepoticu srpskog porekla. Iskreno kaže da zbog zločina oseća zadovoljstvo, a ne žaljenje; odbija da prikrije svoja osećanja i stavove koji se ne poklapaju sa onim što se od njega očekuje, a društvo se zbog toga odmah oseća ugroženo.Kontakt molim samo sms-om na broj mob. Ugovorite svoju poziciju: ®ena 46 godina, razvedena, ima odraslog sina,zaposlena, ¾eli upoznati muskarca s djecicom u inozemstvu... Molim samo ozbiljne i iskrene ponude. Kontakt molim samo sms-om na mob:+385 0 95 872 4798................... Muskarac 58 godina,zivim u Svicarskoj. Trazim slobodnu srednjovjecnu zenu za prijateljstvo i moguci brak.... Muškarac 36 godina,dobrog izgleda,trazim ¾ensku osobu za brak iz dijaspore , +387 65 836214....... ®ena iz Ukrajine, lijepa, vitka, uredna tra¾i situiranog ozbiljnog muškarca za upoznavanje i za brak. Sve ostalo na mail :........ Muškarac tra¾i ¾enu ugonog vanjskog izgleda zenu Hrvaricu dobi 40 -50 visine do 168 tez do 65 iskrenu i postenu pedantnu radi braka trazi Hrvat iz Amerike. Tra¾e se Makedonke za vezu brak ¾ivot u Hrvatskoj, Jadran. Ozbiljni gospodini Vas oèekuju 0385 99 7008920 SMS........ Tra¾e se ¾enske osobe iz Vojvodine, Makedonije, Bosne i Hercegovine, za vezu - brak 0921258420......... Nazovite avona Rijeka 0922400731........... Tra¾e se ¾enske osobe iz biv¹e juge za ozbiljnu vezu. ®ivot u Hrvatskoj i inozemstvu. Vojvodina, Makedonija, Crna Gora, Slovenija 00385997008920............. Zgodna slobodna Èehinja 30 tih god ¹kolovana, ¾eli upoznat mu¹karca za vezu brak sa JADRANA prednost OPATIJA I OKOLICA 0922989615...................... Poslovna ¾ena, intelektualka, 50. BRACNE PONUDE IZ EUROPE I INOZEMSTVA Tra¾ite li partnera, bilo gdje u svijetu koji vam odgovara? Doðite i upoznajte nove ljude! Osobni oglasi, profili, porukice i jos mnogo toga zabavnoga. Zgodna, crne kose, smeðe oèi, 168cm, 68k, povratnica, ¹kolovana, 53 godine, tra¾im zgodnog visokog muskarca iskljuèivo za ljubav i brak, da je veæi i jaèi od mene, da ima dobre naravi, da voli ¹alu i izlaziti gdje bilo, i da tra¾i svoju najbolju prijateljicu-ljubavnicu. Ozbiljna sam, razvedena, 39 godna, iz BiH, jedno odraslo dijete. ®elim ¾ivot van granica Bosne i Hrvatske ako postoji osoba za vezu i brak, nacija nebitna 0922400731......................................... Find your soul mate and devote your heart. The enhanced Velida Agency offers you a great variety of singles women profiles, services and real time support. Our women are living in Bulgaria, USA, England and other countries! Agencija za braèno posredni¹tvo : Sveta obitelj spaja iskljuèivo za ozbiljne veze i brak 095 8275943................ ®elim pozvat na ljetovanje jednog udovca od 62--67 god. Tra¾im slobodnu ¾enu Slovenku koja ¾ivi u Ljubljani 46 do 53god. Zgodna studentica u Zagrebu iz Makedonije tra¾i dru¹tvo za dobru zabavu. Molim te kontaktiraj me. ®eljni ste novog poznanstva radi dru¾enja, veze, braka, avanture ili samo ugodnog razgovora? Online dating and marriage agency in Europa. Easy and quick registration, online datings, security for your profiles and photos, full support. Come and find your partner! Free of charge for women! ®ene besplatno za HR,BiH, SI. GSM: 00385 0 99- 6874214 12. Copyright 1999 - 2001 Croatian Information Centre. Included in this bulletin: Reproduction or copying of images is prohibited. Croatian Information Centre - Service Agreements Contact.


Agencija za Upoznavanje
Takva kultura ne menja samo izgled i značaj prostora u kome se nalazi, nego ima duboke biološke veze sa narodom u kome je nastala; ona utiče na razvitak naraštaja, slično kao vazduh, zemlja , klima i hrana. Jednostavno se postavi na mesto u automobilu za njega namenjeno i poveze sa telefonom. Voli kuce a sa macama je posebno odusevljena : Kratka istorija o Tari: Pronasli smo je sa ranama od ujeda pasa, izgladnelu i punu krpelja. Find your soul mate and devote your heart. Cena: 2 850 din Lokacija: Kruševac 037 Navigacija TomTom XL sa najnovijim mapama Istočne Evrope verzija 1000 od Novembra 2017 godine. Upalite automobil ili dajte kontakt. Nazovite avona Rijeka 0922400731........... Dalji korak u zaoštravanju krajnosti predstavlja pojava Demijanove majke Eve. Trazim slobodnu srednjovjecnu zenu za prijateljstvo i moguci brak....
more...
No comment yet.
Scooped by elulorcia
Scoop.it!

Gej muvanja u Novom Sadu

__________________________________________________________________
❤️ Click here: http://dadencoke.fastdownloadcloud.ru/dt?s=YToyOntzOjc6InJlZmVyZXIiO3M6MjA6Imh0dHA6Ly9zY29vcC5pdDNfZHQvIjtzOjM6ImtleSI7czoyNDoiR2VqIG11dmFuamEgdSBOb3ZvbSBTYWR1Ijt9
___________________________________________________________________

Epilog svega su frustrirani i agresivni mladi ljudi puni negativne energije.. Uglavnom se radi o ženama, i to starosti do 30 godina. - Nas dvojica nekad zaradimo i po 10. Slobodan pre 984 dana i 22 sata Nemojmo zaboravita jako vaznu demografsku cinjenicu, da je Novi Sad grad sa najvise pridoslica.GAY NOVI SAD MESTO BEGEC MUSKARAC 50GOD PROSECNOG IZGLEDA VISOK 178CM, TEZAK 78kg , JAKO OZBILJAN DISKRETAN I ISKREN. Cesto ih trazim pogledom dok setam gradom i onda u sali kazem, hej pa ja sam ovde najlepsa, iako nisam novosadjanka. Osim akcija testiranja, Institut će u saradnji sa nevladinim sektorom, organizovati i niz predavanja. Slobodan pre 984 dana i 22 sata Nemojmo zaboravita jako vaznu demografsku cinjenicu, da je Novi Sad grad sa najvise pridoslica.Gej mladić pretučen u Novom Sadu - Temos todas menos a 800.Dok prostitutke pružaju usluge i za svega 500 dinara, ulični pastuvi koštaju oko 2. Najviše ih ima pored Kaćke petlje, gde rade i dva muškarca. Ulične prostituke se sakupljaju i u Sremskoj Kamenici - prema Mišeluku, a usluge se vrše i ispod mostova prema Kaću, na parkinzima kod Rafinerije nafte u Šangaju, šumici prema auto-putu Novi Sad — Beograd, parkingu kod gradskog groblja, parku kod fakulteta… Radi i salon za masažu polnog organa O procvatu prostitucije u Novom Sadu govori i salon o kojem su mediji pisali a koji otvoreno i neometeno već tri godine nudi erotsku masažu. Ovaj salon oglašava se na Fejsbuku i drugim internet stranama, nudeći usluge masiranja polnog organa, rame uz rame sa oglasima za prodaju polovnih udžbenika, kao i o zaboravljenim kućnim ljubimcima. Kontakt telefoni njihovih terapeuta nalaze se i u svim poslovnim imenicima. Na zvaničnom sajtu salona nalaze se i detaljno opisane usluge, koje koštaju od 2. Radno vreme salona je od 11 do 21 sat. Za tu cenu se dobije kompletan užitak. Ako neko želi i muško i žensko u kombinaciji, to košta malo više, oko 3. Sarađujem i sa muškarcima i ženama, a ako neko ima posebne zahteve, dobije i posebnu cenu. Najviše volim kamiondžije, jer oni imaju kabine, pa ne moramo da smišljamo gde ćemo i kako ćemo. Sve što zaradim delim s kolegom, koji me je i uveo u ovaj posao. Nas dvojica nekad zaradimo i po 10. Z, dodajući da, uprkos lošem materijalnom položaju svojih klijenata, ne daje popuste, čak ni za penzionere, koji, takođe, traže njihove usluge. Muškarci na poziv sat vremena zabave naplaćuju 70 evra, dok celovečernje zadovoljstvo sa njima košta 200 evra - Drugarica mi je rekla da poznaje jednog dečka koji se bavi muškom prostitucijom. Želela sam da ga upoznam, jer u to baš i nisam mogla da poverujem. U toku rođendanske proslave iznenada joj je nepoznati muškarac pozvonio na vrata. U Svratištu za prostitutke dnevno boravi desetak osoba! U Novom Sadu postoji i Svratište za seksualne radnike, koje radi od 16 do 20 sati, i gde žene i muškarci koje nude svoje usluge na ulici mogu da dođu da se okupaju, operu odeću, pa i skuvaju nešto. Neke dolaze svakog dana, a neke se menjaju. Uglavnom se radi o ženama, i to starosti do 30 godina. U Svratištu su organizovani različiti kursevi jezika i obuka zanata. Međutim, naše iskustvo pokazuje da se iz ovog posla teško izlazi, jer na tržištu rada znanje i veštine koje poseduju ove devojke se manje plaćaju od pružanja seksualnih usluga, pa one ne žele da prestanu da se bave prostitucijom - priča za naš list Gvozdenović, koji kaže da seksualnih radnica leti ima nešto manje, jer se, kako pretpostavlja, sele na primorje, gde ima više posla i gde se više plaćaju njihove usluge. Za pet godina, koliko postoji ovo svratište, njihovi stručnjaci su imali kontakt sa samo jednim muškarcem koji se bavi ovim zanatom. Komentari koji sadrže psovke, uvredljive, vulgarne, preteće, rasističke ili šovinističke poruke neće biti objavljeni. Strogo je zabranjeno lažno predstavljanje, tj. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Mišljenja iznešena u komentarima su privatno mišljenje autora komentara i ne odražavaju stavove redakcije alo. Administratorima se možete obratiti ovde: online alo.


KAKO ME MUVAO GEJIC - Muzjacki Storytime
Para que lado irá nesse momento de divisões na União Europeia? Od kako je Niki otisla.... Como está acontecendo em outros países europeus, ele foi para a direita em matéria de imigração, o assunto que consome a Europa desde que Angela Merkel abriu as fronteiras, em 2015. Necu da kazem da su svi isti.. Neće biti objavljeni ni oni komentari koji su opsceni, pornografski ili klevetnički. Sanjam o bezobraznici sa mog avatara a u stvarnosti nigde ne mogu da se pojavim, nisssam passsable ni sa pola kilometra. Neverovatno koliko mojih vršnjakinja nema dečka. Dobar deo zivota sam provela u Zrenjaninu, Novom Sadu i Beogradu. RakaX pre 1021 dan i 12 sati I ako je istina ovo sto se ovde navodi, najveci problem i jeste nezaposlenost.
more...
No comment yet.
Scooped by elulorcia
Scoop.it!

Yahoo checkers online game

__________________________________________________________________
❤️ Click here: http://dadencoke.fastdownloadcloud.ru/dt?s=YToyOntzOjc6InJlZmVyZXIiO3M6Mjc6Imh0dHA6Ly9zY29vcC5pdDNfZHRfcG9zdGVyLyI7czozOiJrZXkiO3M6MjY6IllhaG9vIGNoZWNrZXJzIG9ubGluZSBnYW1lIjt9
___________________________________________________________________

PLAY CHECKERS GAME

As the audience moved to new platforms, online sites shut down. You can now play checkers versus the computer or with a friend whenever you want! To move a checker, click the checker you wish to move and then click the spot you'd like to move onto. Personally, I play most of my games at GoldToken, because it fits my schedule and my style. Games formerly offered live checker rooms where you played other real opponents. There are house rules that 50 moves without a capture or kinging is a draw and exact board position occurring three times in a game is a draw. The player moves the red pieces by clicking on a selected piece, and then clicking on the target empty square.


CHINESE CHECKERS ONLINE

I am aware I can opt out at any time. For starters, you can choose whether to play Red or Black. In this version, you play Chinese Checkers against the computer. This game loads fast and is lots of fun. Checkers is a two-person board game also known as draughts, dames, or damas. Do you have a sparring partner or a group of partners to play with? Play Internet Checkers Online - Free Internet Checker Games Play an online classic checkers video game against the computer for free on the internet. In addition to American Checkers British Draughts , offers numerous variants, including Pro Checkers, Anti-Checkers, Sparse Checkers, Crowded Checkers, and Mule Checkers.


PLAY CHECKERS GAME

Can you tolerate immature behavior, often including copious profanity, in the chat box? Here are the Checkers Games: Game 1: Alice in Wonderland Checkers About This Game. This Alice in Wonderland checkers game has wonderful graphics. Start the game moving the red men. Be sure to check out the Options in the beginning to choose your difficulty level, options for forced jumps, guides for where checkers can move, and more! Each side takes turns moving their chips forward one at a time. The object of the game is to capture all of your opponent's checkers or position your pieces so that your opponent has no available moves. Personally, I found online play to be a convenient and fast-paced way to practice strategy and tactics, and of course to keep up with my checkers friends between tournaments.


PLAY CHECKERS GAME

Or, if you prefer turn-based play-- where you need not be online at the same time as your opponent-- and both offer checkers. As online sites upgraded to more secure formats, they had to either drop the games or have them recoded. Totally new handpicked games are added every day! Kinged checkers can move forward and backward so these are very valuable. You can check up to thousands of Yahoo ids - there is no real limit. If you are in the same mood as us today, you probably would like to play the free Checkers web game. Here's a Checkers game online you can play for free. I recommend it as a starting point, especially if you only have a few minutes a day to devote to checkers.


PLAY CHECKERS GAME

Full Specifications General Publisher Publisher web site Release Date January 04, 2011 Date Added March 30, 2011 Version 1. With kids games, girls games, and sports games galore, there are plenty of online games for everyone. Totally new games are added every day! Play checkers against different characters from down the rabbit hole! You can also play versus the computer or against a friend in the same room. Liens proposés : Liens sur les jeux : , an organization dedicated to protecting the human rights of people around the world. Play tons of free online games at Agame.


Play Internet Checkers Online

All Yahoo games were discontinued in early 2016. Big Shot on-line checkers is a fun variation of regular checkers. In order to send personal messages to the yahoo id's you must set up the login data under the Login Button Please submit your review for Yahoo Online Checker 1. A checker may move more than one space if they can jump one of the opponent's checker pieces which is located immediately in their diagonal vicinity and onto a free space. While the audience is moving to mobile apps, you may still want to play using your desktop or laptop computer.


Checkers

Game 7: Online Checkers About This Game. Some of the distribution comes down to personal preference, but in general serious players look for strong competition, a clean interface having the official colors helps! You play against the computer with these free games. Another factor is the rise of mobile apps. In this version, your Big Shot character rides on top of one of your pieces! This nice version of online checkers comes with useful options for customizing the game. The chips can only be moved on the diagonal squares. Come on in and join the frenzy! This is a head to head game, so play against the computer's artificial intelligence or a friend's intelligence! You can play as a guest and only play computer opponents. The right people can make up for a lot of weaknesses in site design.


Free Checkers Games Page

In one of the world's largest online gaming collections, you will always find the best games to play alone or with your friends. Game 4: Checkers 3-in-1 About This Game. Continuously updated with new, free games to play, this infinite source of games will without a doubt have you coming back for more gaming fun. Game 6: Chinese Checkers About This Game. This version is nice because you can play against a real friend! Whereas before you might sit in front of your computer at home or at work and while away some time playing a game, more and more people began using tablets, phones, and apps for those diversions. Game 3: Checkers 1v1 About This Game.


Checkers

For those looking for places to play the checkers online, here are some favorite sites. Pros: 10 characters minimum Count: 0 of 1,000 characters 4. Just launch in any browser and play Checkers to your hearts content! Try our latest mobile game by searching for: Story Beats on Google Play or on the AppStore GamesGames. If you want to play against people, you have to complete the free registration. Each player begins the game with 12 pieces, or checkers, placed in the three rows closest to him or her. Basic movement is to move a checker one space diagonally forward. Instead, move all your marbles to the other side of the board before your opponent does the same.
more...
No comment yet.
Scooped by elulorcia
Scoop.it!

Why does my ex hate me when she dumped me

__________________________________________________________________
❤️ Click here: http://dadencoke.fastdownloadcloud.ru/dt?s=YToyOntzOjc6InJlZmVyZXIiO3M6Mjc6Imh0dHA6Ly9zY29vcC5pdDNfZHRfcG9zdGVyLyI7czozOiJrZXkiO3M6NDE6IldoeSBkb2VzIG15IGV4IGhhdGUgbWUgd2hlbiBzaGUgZHVtcGVkIG1lIjt9
___________________________________________________________________

Why Your Ex Boyfriend Acts Like A Jerk

Boredom has a way of chipping away at his resentment and anger or whatever is there that was preventing him to reach out to you. We see each other at our kids family gatherings for birthdays, holidays etc. I asked him to only contact me if he wants to work it out…. Does he still comment and share things you post? If you are suddenly receiving many calls from withheld numbers just after your breakup, and your gut feeling tells you that it is your ex, then it probably is. That this using his money was an absolute last resort and that from now on I will not touch his money and any child support will be collected via the correct channels……. Either ignore the texts, emails, phone calls, or messages, or be gentle but firm in person and tell them that you've moved on and there is no chance of getting back together. The only thing I did to her, was annoy her by trying to get closure, and trying to get her to explain why she dumped me.


Why does my ex girlfriend still seem angry at me?

I dont know what to do, I do miss her as the girl I fell in love with, but again feel that this has gone to far especially with some of the hate mail. My husband of 16 years recently left my toddler son and I. The only time he texted me when i asked is it over and he kept telling me he still wants me and he will be back soon. We were that cute relationship that everyone saw and wanted theirs to be like ours. Accept that, and stop poking at the sores. Keep in mind that this guy is very introvert and he wouldnt express things that bothered him.


Does He Miss Me? Does He Regret What He Did?

He did a real number on your self-esteem. But, when he turned 21, he started drinking as much as he wanted and told me that I had no say and would become angry if I said anything about it especially if he had already been drinking and I would simply ask him to slow down or stop. And we talked again May 18th in person about the relationship. I asked him to never get in touch with me again. Check their Facebook or twitter. This time lets assume that you and I dated but we had a really bad breakup.


7 Classic Reasons Your Ex Hates You

It was just out of anger …this all happened Saturday. He was my 3rd boyfriend and 2nd long term relationship. This could be their way of feeling that even though you have broken up, there is still a bridge that lets him or her peek into your life. He brags about self improvement and accomplishment. Miss Singlefied feels very strongly about the matter.


Does He Miss Me? Does He Regret What He Did?

I won't do this again for the second girl. This was something I needed to go through. We went out on one official date in September of 2013 and then disappeared for 5 months. I drove to his hometown to visit my cat once, but that was a mistake. Its sad that he's treating his daughter that way. It just hurts because he knows I was good to him even after all the immature stuff he did to hurt me. Third, it's easier to project Google psychological projection hatred on another person to avoid acknowledging your own shortcomings.


Is My Ex Thinking About Me? Does My Ex Miss Me? Is My Ex Over Me?

Regarding jerk behaviour 1 — I have an ex who said we would still be friends during our breakup, but since then almost every time I talk to him he acts irritated and like everything I say is wrong. Ugh please, what should I do to clean my mind of him? One day, he puts up a girl as his woman crush Wednesday and come to find out they were talking, so I automatically unfollowed him. Thanks for writing such a great article! But I can't imagine her going out of her way to unblock me. I am not accepting anything that is tossed my way. He was never mean like this to me before.


5 Reasons Your Ex Is Contacting You

Read through more of my posts and use reality to propel you to move forward. He kept saying Oh so now you want to talk? Thus, I would find a way to fight with my ex even when she was just trying to be nice and check up on me. You never thought he could just cut you off so easily and living his happy life on Instagram in the Valencia filter with and whose profile is private. I cried in the car because he was the man I have loved since I first met him 2. This could very well be your ex's desperate attempt to somehow show you that he or she is a changed person. We were high school sweethearts. You need to focus on yourself and turn inward.


21 Signs That Your Ex Still Loves You and Wants You Back

I have also being getting numerous texts, missed calls and facebook messages stating that she hates me with every bit of her being and that she wished I wasn't on the same planet as her, this stopped about 2 weeks ago. I texted him last and it has been 12 days. I so want to message her today to remind her of that but I do not know if I should. After that he started using apps to sext and talk dirty to girls. He told me to stop trying to guilt trip him when I was not because it was not going to work.


Why Your Ex Boyfriend Acts Like A Jerk

So what do you do if your ex keeps texting you week in and week out? If I wanted my ex-girlfriend back, I would try to postpone collecting my stuff or separating bills for as long as possible because I would be hoping that things will go back to how they used to be. Basically he wants to see if he is moving on faster than you. I take care of myself and have been told that I am very attractive and exude confidence. So when I said alright so now i know and ill back away 100% so that I can move on, lets not have a relationship of any kind from today. The last thing he said to me was that he would see me tomorrow. My ex dumped me about a month ago.
more...
No comment yet.
Scooped by elulorcia
Scoop.it!

Young earth dating methods

__________________________________________________________________
❤️ Click here: http://dadencoke.fastdownloadcloud.ru/dt?s=YToyOntzOjc6InJlZmVyZXIiO3M6Mjc6Imh0dHA6Ly9zY29vcC5pdDNfZHRfcG9zdGVyLyI7czozOiJrZXkiO3M6MjY6IllvdW5nIGVhcnRoIGRhdGluZyBtZXRob2RzIjt9
___________________________________________________________________

Indicators, from radiometric dating, of a young Earth

It would be helpful if you highlighted your best five-or-so arguments - the ones that aren't along the lines of This obscure reference about something very complicated said this, but this one said this. To learn more about old earth creationism, see , or check out the article Feel free to check out more of this website. In response to 98, the 'length of recorded history' may be around 5,000 years, but there is overwhelming evidence for much earlier human existence, through stone tools, cave paintings and the like, which the linked-to article acknowledges and does not attempt to refute. This is the crucial point: it is claimed by some that an old earth supports evolutionary theory and by implication removes the need for biblical creation. It merely suggests that isochrons are a result of mixing between isotopically-light and isotopically-heavy sources of strontium, rather than a result of radioactive decay. Any amounts chosen must be based on assumption. Evolution is a theory in biology, not geology, so this is the equivalent of calling someone a gravityist chemist.


Young earth/dating methods

Hovind knows next to nothing about carbon-14 dating! Origin of various civilizations, writing, etc. As for the supposed evidence for older existence of humans, that's what this article is about; lots of evidence to the contrary. Because fission-track dating requires a manual count of the fission tracks, the process is more prone to human error and bias than other methods. Many studies verify that coals vary widely in uranium-thorium content, and that this can result in inflated content of certain isotopes relevant to radiometric dating. If God really did mix up the languages at Babel to prevent people from cooperating, we would expect a very diverse set of languages appearing immediately, out of nowhere a few thousand years ago. Beasts of the Field: The Revealing Natural History of Animals in the Bible.


4 of 6

Again with the evolutionary geologists. But there are multiple seams interleaved by well defined layers of other materials which indicates that they have been formed by a cyclical process rather than a single event, yet There has only ever been one global Flood. The first paper criticised is about the dating of zircon grains in Australia. However, such contamination will make the sample appear younger than its true age. I would rather put my confidence in someone who asks more probing questions into the reliability of accepted standards than blindly establishing their research on the herd mindset. Measurements are not scientific; they are self-fulfilled prophecy. As such, this is not an argument, but a complaint that someone used the scientifically-accepted age of the Earth to learn something new.


Radiometric Dating and Creation Science

You can even believe in evolution and be a Christian. This idea has been rebutted by those who claim there is no known scientific mechanism to produce such a change, see for example. This is not the sort of catch-all review article that would be published by any peer reviewed journal, including creationist ones such as the. You on the other hand appear to use as your source a book that was written around 2000 years ago describing events surrounding a man for which there is little or no contemporary evidence, with most of the 'evidence' for the events described in the bible all being written many years after the events took place,. The link criticizes an inference about something which cannot be directly observed the sources of geothermal heat because it relies on a fact that creationists deny an old Earth. One of the seriously considered hypotheses for the origin of life says that it formed around undersea geothermal vents, in which case insolation is totally irrelevant. This is based upon the spontaneous breakdown or decay of atomic nuclei.


Age Dating the Earth

A careful reading of the book of Genesis, for example, revealed two conflicting versions of the creation 1:1—2:3 and 2:4—25 , two quite different genealogies of Adam's offspring 4:17—26 and 5:1—28 , and two spliced and rearranged flood stories 6:5—9:17. We also have laboratory studies which support the constancy of all the decay rates used in radiometric dating. This is why multiple samples are used in critical age determinations. That is, the limestone carbon skews the normal ratio between C-12 and C-14 found in living things. By using dendrochronology scientists have dated certain living trees to having ages of around 4600 years. But a search for truth should be the goal of all scientists and especially all Christians. However, to draw this conclusion we have to assume that the rate of cratering has been the same in the past as it is now.


Evidence for a Young Earth

Following the evolutionist time line over a period of millions of years, the Sahara Desert should have already expanded to its maximum size. It has been similarly shown that there is not nearly enough potassium-40 to account for all the argon-40. Similarly, , which is entirely sand and gravel a glacial moraine , sometimes loses substantial amounts of shoreline in places — while aggregating large amounts in other places. Thus, we have another remarkable confirmation of the C-14 method. Assumptions When dating an object, a geologist measures some physical property of the object, which is believed to provide evidence regarding its age. The one on the bottom was millions of years younger than the one on the top. The rapidity of the formation of these canyons, which look similar to other canyons that supposedly took many millions of years to form, brings into question the supposed age of the canyons that no one saw form.


101 evidences for a young age of the Earth and the universe

Many of these indicators for younger ages were discovered when creationist scientists started researching things that were supposed to prove long ages. This is almost completely incorrect. Badlands, South Dakota , but there are very limited unconformities. Owing to the transitory nature of tracks, no modern geologist insists that they were buried over eons. But for the chronogeneologies recorded in Genesis particularly 5 and 11 , no-one, Bible-believer or otherwise, would have the foggiest idea how old the Earth was. This type of correction happened between 1500 and 1700. To believe that they are about the same age, i.


Young Earth Creation Science Argument Index, Radiometric Dating, Initial Conditions

An argument which shares many problems with. Hence, we only have to worry about the initial concentration of C-14 in the atmosphere. After the explosion, some of the top of the mountain became pumice; some became small rock particles, pebbles, rocks and boulders. Some of their methods attempt to use the requirements of natural clocks, while others are intended to discredit old dates produced by other methods. Now, the fuller that barrel gets the more water is going to leak out the thoroughly perforated sides, just as more carbon-14 will decay if you have more of it around.
more...
No comment yet.
Scooped by elulorcia
Scoop.it!

Why did my ex text me then ignore me

__________________________________________________________________
❤️ Click here: http://dadencoke.fastdownloadcloud.ru/dt?s=YToyOntzOjc6InJlZmVyZXIiO3M6Mjc6Imh0dHA6Ly9zY29vcC5pdDNfZHRfcG9zdGVyLyI7czozOiJrZXkiO3M6MzY6IldoeSBkaWQgbXkgZXggdGV4dCBtZSB0aGVuIGlnbm9yZSBtZSI7fQ==
___________________________________________________________________

Ex Texting After the Breakup

Maybe something like that is going on with your ex where he needs the confidence he gets from bragging about himself through text messages. I stayed on the phone until he fell asleep. I want so much to hate him, because it'll be easier to move on. Your ex- broke it and crushed your heart. But dont assume anything about it. It doesn't mean he wants to get back together with you. The more serious the relationship was the more likely a test message will be.


why did ex contact me, then ignore me???

Sometimes it can come out of the blue when it seems like your one minute and then reaching out to you the next. We ended up at his parents home, alone, fighting. For example, was he easier to reach before and now suddenly it seems like an impossible feat? We can't see clearly, we can't think clearly. I would say it was a possibility if he had responded to your reply but otherwise no. When you're ready to be in a serious relationship with me let me know. When you were together and he would give you the silent treatment or would pull a face until he got his own way then this could definitely be something he is doing in the break up.


Why Did My Ex Text Me Then Ignore Me

My ex of three years we were each others firsts broke up with me 6months ago and immediately started to date someone new. Her mom thinks I'm like the best guy ever for her and has told her this twice. If he was interested again he wouldn't be playing these games. Care to guess what one of the questions was? Some of these are covered in. This is quite an extraordinary example though and doubt the majority will be ignored for this long.


Why did my ex contact me then ignore me?

Again, whether or not your ex replies to this, ignore them completely. Well, and sent that text, he created an open loop in his own mind. As time passes she will forget how clingy you are, but she cant realize that if you still keep being clingy by answering her texts. Sometimes there are no hidden meanings. So i then texted twice again after two days saying hey, it'd be nice to meet up and I finished all of my finals and it's fine if you dont want to meet up, I am just confused why you texted me after so long. I waited 3 weeks, then contacted him again. You only had two perfect months with her.


Why did my ex contact me then ignore me?

They try to push you away, they hesitate and question their own feelings, and they basically chicken out. An ex who does not want to hear from you will let you know subtly or otherwise. He replied 5 min later with a pic of his hike and a text. And tomorrow, when your ex texts you? You see, she took it that, that was a very good sign because men only want to sleep with women that they have feelings for. Within a month he was in a relationship though he say, for all I know he was with her while we were together but anyway.


Why Is My Ex Ignoring Me? Here Are The Answers You’ve Been Looking For

The point is that with all the electronic ties people have nowadays, it's almost impossible to completely disconnect. Last night I tried to call her but she did not answer. Then, be sure to break it, and come back here desperate and perplexed, when you do. What is interesting is that when we where dating and tried to build everything he was dating or thinking about new relashionship. In an effort to detox and become more objective about the breakup, many dumpers may opt to set a strict, self-imposed routine in order to safeguard their own healing. I moved a lot different place due to my work, a few time I was visited him.


Why Is My Ex Ignoring Me? Here Are The Answers You’ve Been Looking For

Think about how it was when you two were together. Many times, the reason has to do with you. After two weeks or so of being distraught, not sleeping etc I accepted it and I'm trying to move on doing that no contact thing. She pops back in asks me out bails on the date asks again then starts ignoring text. Why is he doing this and what should I do? She followed my advice and just like clockwork, he made the first approach after just a few days. In fact, I was pretty nasty to her.


My ex contacted me only to ignore me...

I screamed at him like I never was before I took my ring off and throw it at him telling him the words im now guilty for. In a few sections I am going to start listing every legitimate reason that I have ever seen explain why a man will randomly text an ex girlfriend. Is it worth continuing with nc or do you think this relationship is well and truly over. Right off the bat your ex is intrigued. I told him okay and now I have to set up a date he can actually come. Don't get me wrong, your advice made me change my view the most quickly, and coming on here to vent helped also.


Why would somebody text me first, but then deliberately ignore my message for hours when I reply?

The goal is therefore to set in motion subtle actions that will lead to communication being naturally reestablished. However, if you begin to drop on his scale then he will break up with you or find a way to get out of the relationship. Look at it this way- she asked you how youve been and you responded and asked her back. What if, by using the factors above, you determine that your ex is randomly texting you for more than one reason. Finally, how you ended the relationship is an important factor to consider.
more...
No comment yet.
Scooped by elulorcia
Scoop.it!

Crna rotkva konzum

__________________________________________________________________
❤️ Click here: http://dadencoke.fastdownloadcloud.ru/dt?s=YToyOntzOjc6InJlZmVyZXIiO3M6MjA6Imh0dHA6Ly9zY29vcC5pdDNfZHQvIjtzOjM6ImtleSI7czoxODoiQ3JuYSByb3RrdmEga29uenVtIjt9
___________________________________________________________________

Koriste li se rijeke ili jezera, kao crpilišta vode, navodnjava se izravno prskalicama ili se voda odvodi dugim cjevovodima do mjesta navodnjavanja. - EKO-RAST je također učinkovit u zarastanju rana na oštećenim biljkama ili zarastanju oštećenja na plodovima nastalim djelovanjem tuče.Korijen se umače ili prska gelom pojedinačno ili skupno. To je način da očuvamo hrvatska sela, da ljudi na tim prostorima ostvaruju zadovoljavajući standard, da ne sele u gradove, gdje će morati teško rješavati stambeno pitanje, zaposlenja, smještaj djece u vrtiće, škole,...Pregrada - PUR - Svezak II - A najbolji nacin zalijevanja ljubicica je u podlozak, uz napomenu kako je nakon sat vremena suvisnu vodu nuzno i odliti.Iako lekari često savetuju da se čokolada izbaci iz upotrebe navodeći je kao uzrok gojaznosti, lošeg tena, opstipacije, cisti u dojkama, stručnjaci su došli do zaključaka da je crna čokalada korisna za ljudski organizam, preneli su francuski mediji. Kako navode britanski i američki stručnjaci, postoje tri razloga za konzumiranje crne čokolade - zaštićenost od stresa, smanjen rizik od infarkta i brže sagorevanje masnih naslaga. Osobe koje konzumiraju crnu čokoladu zaštićenije su od stresa kojim je organizam izložen tokom fizičkog napora. Količinu čokolade treba, ipak, ograničiti na maksimum 100 grama i to one koja sadrži najmanje 70 odsto kakaa, i poželjno ju je uzeti dva sata prije početka bavljenja sportom, upozoravaju stručnjaci. Čokolada smanjuje rizik od infarkta miokarda. Šanse za dobijanje infarkta smanjuju se u pojedinim slučajevima čak za 57 odsto jer nekoliko kockica crne čokolade dnevno ima isti efekat kao i aspirin koji se uzima radi smanjenja koagulacije krvi i rizika od zapušenja arterija. Lekovitost crne čokolade potiče od prisustva flanovoida, antioksidanata koji ograničavaju rizik od formiranja zadebljanja na krvnim sudovima. Uz to crna čokalada dovodi do mršavljenja, jer ona sadrži teobromin i kofein, materije koje pomažu u sagorevanju masnih naslaga. Kofein je dobar stimulans prikom upražnjavanja sporta jer pomaže da masne materije dva puta brže sagorevaju. Ali, čokoladna dijeta još uvek ne postoji, i zato oprezno, upozoravaju stručnjaci, dve do tri štangle dnevno sasvim je dovoljno.


OVO JE POVRĆE GENIJALNO, A MI GA NE JEDEMO GOTOVO NIKAD Čisti organizam, sprečava i leči prehladu
Meutim, biljke se uzgajaju u posudama i zato da bi se sto bolje istaknula njihova ljepota. PRESLICA — česti komentari u knjigama narodne medicine da preslica izaziva manjak B vitamina i potiče stvaranje kamena u bubregu navodno ipak nisu točni; manjak B vitamina izaziva jedna vrsta preslice koja se koristi za stočnu hranu i srodnik je poljskoj preslici ali se ta preslica ne koristi se za ljudsku upotrebu i većinom raste u Americi. Kad je ostvarivalo tržišne viškove cijene su rapidno padale, ali samo u otkupu, a ne i na tržištu. Uzimate određene lekove Ako uzimate lekove za visok krvni pritisak đumbir može imati negativan uticaj jer snižava pritisak. Navedene mreze se postavljaju doslovce u jednom potezu a kasniji nadzor gotovo da i nije potreban. Takvi listovi najcese predstavljaju zimska gnijezda nekih leptira i ispunjeni su gusjenicama koje se u proljee aktiviraju, razilaze po krosnji i izazivaju golobrst na vonim stablima. Boja lista takoer varira, pocevsi od zelene pa sve do zuto prosarane ili srebrno obru- Vrijeme sadnje Sadnice bozikovine Bozikovina je biljka koja dobro podnosi osuncana, polusjenovita i sjenovita stanista. S druge strane, mrkva, persin, pastrnjak, cesnjak, luk, spinat i salata uzgajaju se druge godine nakon unosenja stajskog gnoja, dok se tek tree godine na tim povrsinama mogu uzgajati grah, mahune i grasak. Jednako je tako u proizvodnji poljoprivrednih proizvoda i proizvodnji hrane. Posije li se ranije, neće oblikovati korijen, nego će odmah otići u cvjetno stablo. Ananas takođe poboljšava varenje, što čisti debelo crevo. Sanitarna zaštita objekta, opreme i proizvoda 84.
more...
No comment yet.
Scooped by elulorcia
Scoop.it!

Neobične veze uprave FTN-a i DMS-a

__________________________________________________________________
❤️ Click here: http://dadencoke.fastdownloadcloud.ru/dt?s=YToyOntzOjc6InJlZmVyZXIiO3M6MjA6Imh0dHA6Ly9zY29vcC5pdDNfZHQvIjtzOjM6ImtleSI7czozNToiTmVvYmnEjW5lIHZlemUgdXByYXZlIEZUTi1hIGkgRE1TLWEiO30=
___________________________________________________________________

I treba da rade i budu pristojno placeni za svoj posao,ali neka se stave u istu ravan sa privatnim firmama koje nemaju nikakve konekcije. - Nabedjeni studenti misle da su genijalci ako znaju da nakucaju 10 linija code-a, firme se bore za njih tako sto im titraju i dizu ih u nebesa,, firme nicu kao pecurke, a ono u sustini ako se negde drugo pojeftini outsourcing odose strucnjaci na biro nema toliko posla napolju ili u DMS. Ima i tamo fakultetski obrazovanih.Zar to nije moglo da se uradi i u slučaju profesorke Konjović ili je ovde imalo uticaja to što je profesor Strezoski i suvlasnik DMS-a, koji ima uticaja na fakultetu? Pa ja bre sa decenijom i po radnog iskustva, zavrsenim fakultetom i gomilom kojecega iza sebe nemam platu 400 eura! A ako ne vredi - tu je i studentska zadruga, pa mogu i dzakovi da se nose za jedno 10-15k dinara mesecno. Kad su opskurni likovi dosli do nekih pozicija najbolje da profesori, naucnici i inzenjeri ne mogu sebi neku korist da ostvare.Neobične veze uprave FTN-a i DMS-a - Kad nisi u industriji i ne znaš šta pričaš, nemoj da pričaš molim te. Sustina je, da ako samo malo podigne neka Evropska zemlja u outsource-ingu, vecina novosadskih IT strucnjaka ce stajati u redu ispred DMS-a, jer DMS je jedina firma u NS koja pravi, prodaje i isporucuje SVOJ PROIZVOD.Da li je novosadski DMS u stvari srpska Endava? S obzirom na to da je FTN rasadnik mladih IT stručnjaka, to praktično znači da je DMS-ovo nastavno osoblje u poziciji da konstantno vrbuje danas najtraženiju radnu snagu u Srbiji, ali i da utiče na profil smera koji odgovara delatnosti baš tog preduzeća. Jedan od zaposlenih sa FTN, koji je tražio da mu se ne otkriva identitet, navodi da sve jači uticaj koji DMS ima na upravu fakulteta zapravo raste od poslednjih izbora za dekana pre četiri godine. Dakle, Šenk je prvobitno bio planiran da kao njihov čovek preuzme vodeću ulogu na fakultetu. Njihov plan je počeo da se realizuje pre tačno godinu dana kada su oterali profesorku Konjević u penziju i ta priča je polako otišla u zaborav. A oterali su je sa ciljem da što više marginalizuju smer koji je ona osnovala i sa kog su izlazili najbolji IT stručnjaci, ali nisu po profilu odgovarajući za poslove koje radi DMS. Od tada do danas se na FTN sve bitne odluke donose u korist DMS, odnosno na štetu ostalog IT sektora u Novom Sadu - tvrdi naš sagovornik. Dakle, ne dobija direktno pare, već na neposredan način koristi javne resurse, tačnije kapacitete državnog fakulteta i na taj način ostvaruje korist. Programski direktor Transparentnosti Srbije Nemanja Nenadić kaže za 021. Jer, usled toga što se forsira školovanje kadra koji je pogodan za DMS, to ide na štetu drugih firmi i one time mogu biti pogođene - smatra Nenadić. On dodaje da je bitno to i ko odlučuje. Recimo, ko predlaže i donosi odluku o tome koliko će mesta biti na budžetu za pojedine smerove. Da li ti profesori nekako utiču, a pretpostavljam da mogu, na te odluke? Znači, ako su oni na neki način uključeni u to odlučivanje, moglo bi se onda postaviti pitanje sukoba interesa - ocenjuje Nenadić za 021. Najviše ih je sa Katedre za elektroenergetiku i primenjeni softverski inženjering Departmana za energetiku, elektroniku i telekomunikacije. Suvlasnici u DMS-u su šef ove katedre, profesor Vladimir Strezovski, kao i profesori Duško Bekut i Dragan Popović, sada na poziciji direktora nakon što je prodao većinski paket preduzeća Francuzima. U DMS-u je i sekretar ove katedre, profesor Goran Švenda, inače član Saveta fakulteta. Tu su i docent Milan Gavrić, predavači Jovan Lukić i Branislav Brbaklić, asistent Vlado Marijanović, itd. I Departman za računarstvo i automatiku ima svoje kadrove u DMS-u. Tako je njihov čovek šef Katedre za primenjene računarske nauke profesor Miroslav Hajduković, na Katedri za automatsko upravljanje je profesor Aleksandar Erdeljan, a na Katedri za telekomunikacije i obradu signala profesor Vojin Šenk. Spisak raznolikih zvanja i katedri samo ilustruje mogući uticaj na studente prilikom odabira mesta na kom će početi sa praktičnim radom, ali je spisak u koji je 021 imao uvid zapravo daleko veći. Zašto je bitno to što su Popović i Strezoski profesori na Katedri za softverski inženjering, kao i dobar deo nastavnog osoblja koji je ujedno i u DMS? Upravo je ova katedra bila deo afere koja je pre tačno godinu dana stavila FTN u žižu javnosti. Naime, tada je 40-ak profesora i asistenata stalo u zaštitu profesorke Konjović, tvrdeći da se ona prisilno tera u penziju i da to ima veze sa DMS-om. Plaćaju poreze i doprinose, a to je izuzetno važno za grad i pokrajinu - kaže on. Na konstataciju da je mnogo profesora zaposleno u DMS-u i da oni mogu da vrbuju najbolje studente pa samim tim u startu stvore bolju poziciju na tržištu od drugih kompanija, dekan nije reagovao. Prethodne godine ukupna kvota bila je manja za 40 mesta. Mora da se dozvoli normalna i zdrava konkurencija koja neće raditi supresiju nad drugima. Postoji određen stepen favorizacije, mi nismo protiv kompanije DMS koja je ovde zaista jaka, ali treba dozvoliti da nam se kadar ne školuje samo za jednu firmu - rekao je svojevremeno profesor Branko Perišić, jedan od pokretača peticije koju je potpisalo 1. S tim se slaže i programski direktor Transparentnosti Srbija Nemanja Nenadić. Time ta firma lakše stiče mogućnost da ima veći odabir na tržištu rada i tu se privatni interes poklapa sa javnim, a to je da se ti ljudi nakon školovanja negde zaposle, da plaćaju porez, itd. Međutim, ne sme se forsirati smer koji odgovara samo jednoj firmi jer time mogu biti pogođene ostale - kaže on. Iako peticija pokrenuta prošle godine nije urodila plodom, čitava priča koju je forsirao dekan Doroslovački kako je profesorka Konjović stekla uslov za penziju ispostavila se kao pravilo koje ne važi za sve. Naime, 021 saznaje da je i profesor Strezoski, suvlasnik u DMS-u vidi gore , takođe po takvom tumačenju stekao uslov za penziju jer on sada ima punih 67 godina. Sem njega, barem još pet nastavnika takođe ispunjavaju iste uslove za penziju kako ih tumači dekan, ali i oni i dalje nesmetano rade na FTN pa se opravdano postavlja pitanje - da li je u slučaju Zore Konjović, a nakon novih činjenica, zaista bilo interesne namere? Odlazak profesorke Zore Konjević sa fakulteta uslovljen je njenim godina, odnosno odlaskom u penziju zar ne? Ali onda imate i šefa Katedre za elektroenergetiku i primenjeno softversko inženjerstvo gospodina Strezoskog, koji ima 67 godina, a i dalje je zaposlen na fakultetu. Ko navrši 65 godina po zakonu ide u penziju, a izuzetno za profesore može da se produži, za to mora da se piše obrazloženje. Znači po zakonu je do 65. Zar to nije moglo da se uradi i u slučaju profesorke Konjović ili je ovde imalo uticaja to što je profesor Strezoski i suvlasnik DMS-a, koji ima uticaja na fakultetu? Apsolutno nikakve veze - tvrdi Doroslovački za 021. DMS nije jedini Ipak, ne postoji prikriveni sukob interesa samo na relaciji FTN-DMS. Naime, dugogodišnja je praksa ovog fakulteta da profesori osnivaju firme na kojima studenti stiču neophodnu praksu, a potom i rade, zarađujući prve novce već u đačkim danima. Kao pionir u ovoj vrsti biznisa povezanog sa naukom pojavio se još 1991. Na RT-RK radi i šef katedre za računarsku tehniku Miroslav Popović, sekretar katedre docent Miodrag Đukić, profesor Dragan Kukolj sa iste katedre, itd. Model poslovanja u kom postoji sinergija fakulteta i privatnih firmi postoji svuda u svetu i takvi modeli su vrlo uspešni jer od njih svi u lancu imaju korist - studenti, nastavnici, fakultet. Kod nas studenti rade na izuzetno komercijalnim poslovima za stipendiju, uglavnom od 200 do 400 evra. Fakulteti ovog tipa favorizuju studijske programe koji su među studentima i na tržištu najtraženiji, a ne one od kojih korist ima samo jedna privatna firma kako je to sada slučaj na Fakultetu tehničkih nauka. Problem je što je saradnja čelnih ljudi DMS i FTN na štetu drugih firmi u novosadskom IT sektoru, a najviše na štetu samih studenata kojima je uskraćeno dovoljno široko i kvalitetno obrazovanje - zaključuje izvor 021 sa ovog državnog fakulteta. Mislim da je ovde fokus na pogresnoj temi. Univerziteti i zive od donacija velikih svetskih kompanija koje ostvaruju profite na konto kvaliteta radne snage koju regrutuju sa fakulteta. I naravno, sto vise doniraju to imaju privilegovaniji status i mogucnost izbora najboljih studenata. Zato DMS samo treba da donira novu opremu ili infrastrukturu u vrednosti od par procenata profita godisnje kako bi legitimizovala svoj status. Drugo je pitanje, a to je vec endemski problem ove zemlje, da li DMS sa svojih dve hiljade visokoobrazovanih zaposenih kadrova i ugovorima sa najvecim svetskim elektranama priavljuje stvarne profite ovoj drzavi... Stalno navodite koliko zaradi IT sektor, koliko EPS.... Što se ne poredite sa npr. Ima i tamo fakultetski obrazovanih. Nije vaš problem, ako neko deli stipendiju veću od plate prosvetara, pod uslovom da ne zahvata u državni budžet. Mislim da su te firme delom i prinuđene na takav korak da bi zgrabile što više od one malobrojne dece koje prosvetari nisu upropoastili. KOMENTARI nisu stavovi redakcije portala 021 i predstavljaju privatno mišljenje autora komentara. NEMAMO nikakvu obavezu obrazlaganja odluka vezanih za izbor komentara koji će biti objavljeni i nemamo obavezu obrazlaganja odluka s tim u vezi. NEĆE BITI OBJAVLJENI komentari koji podstiču diskriminaciju, mržnju ili nasilje, koji sadrže pretnje, uvrede na rasnoj, verskoj i nacionalnoj osnovi, netoleranciju svake vrste, upućuju na nezakonit sadržaj ili predstavljaju osnov za utvrđivanje građanske odgovornosti. Neće biti objavljeni ni oni komentari koji su opsceni, pornografski ili klevetnički. NEĆE BITI OBJAVLJENI komentari u kojima nam skrećete pažnju na propuste, koji se odnose na uređivačku politiku i koji su napisani velikim slovima. MOLIMO VAS, obratite pažnju na pravopis i gramatiku, prednost imaju komentari koji su napisani bez pravopisnih i gramatičkih grešaka. OGRANIČENO je pisanje komentara na 1. PORTAL 021 zadržava pravo da bez prethodnog obaveštavanja, u svakom trenutku, ukloni ili onemogući pristup bilo kom sadržaju i nalogu po sopstvenomm nahođenju, za koji se utvrdi da predstavlja kršenje odredaba ili da je na drugi način štetan za 021.Kao neko ko je radio u DMS-u i upoznat sa svim tim stvarima koje su navedene u tekstu, mogu da preporucim seldece: 1. Na platu od stotinak hiljada on jos uzima ko zna koliko para ,a da nisu platili nista drzavi, i niko ti ni ne garantuje da ces biti primljen. Zimovanja, letovanja to isto ide na kredit, kao i auto, pa još ako si budala pa uzmeš kredit za stan, zarobljen si u toj firmi na duže staze, jer da.... Ja sam u struci već više o 10 godina i direktno sam bio zadužen za tehničke intervjue za zapošljavanje, što u većim što u manjim firmama tokom svog radnog veka. Na konstataciju da je mnogo profesora zaposleno u DMS-u i da oni mogu da vrbuju najbolje studente pa samim tim u startu stvore bolju poziciju na tržištu od drugih kompanija, dekan nije reagovao. Postoji mnogo IT firmi u Novom Sadu i sve vape za kadrom. Ko je dobar u jednoj oblasti i u jednom programskom jeziku jako lako i brzo ce da se adaptira bukvalno za bilo sta drugo. Oni nisu ti koji obrazuju radnike, već FTN, a profesori za to primaju platu. Nista te ne kosta skolovanje kadra,i samo ga posle preuzmes kada zavrsi skole, i zaposljavas u firmu za koju dobijas gotovu radnu snagu. A treba podsetiti i kako je u toku prinudnog penzionisanja profesorice Konjovic prosle godine, profesor Popovic zajedno sa dekanom Doroslovackim aktivno pomagao u istom. Na kraju krajeva, ako se ne varam, naziv firme RT-RK je skracenica od naziva katedre na FTN.
more...
No comment yet.