CANAL RED FEMP POR LA TRANSPARENCIA Y LA PARTICIPACIÓN
28.3K views | +15 today
Follow

Les entitats municipalistes (FMC i ACM) presenten un Manual Guia sobre els impactes del Reglament (UE) de protecció de dades en els ens locals | FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA

From www.fmc.cat

Amb aquest Manual Guia pretenem ajudar els operadors dels governs locals, tant polítics com empleats públics, com també la ciutadania que es relaciona amb aquest nivell de govern, a saber quines són les novetats més importants del Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i pel qual es deroga la Directiva 95/46/ CE (en endavant RGPD), en el que poden estimar-se quins són els impactes més rellevants que afecten els ens locals catalans i les entitats del seu sector públic vinculades, dependents o adscrites.

Amb motiu de la difusió d’aquest Manual Guia s’ha preparat una sessió informativa, que tindrà lloc el 3 de maig a Auditori de l’idEC, en la què els autors podran exposar els elements de major rellevància d’aquesta publicació.
No comment yet.