àÃÒÃÑ¡»ÃÐà·Èä·Â, we love thailand, »ÃÐÇѵÔÈÒʵÃìªÒµÔä·Â, ¾ÃкҷÊÁà´ç¨¾ÃÐà¨éÒÍÂÙèËÑÇ, ¾ÃÐÃÒªÔ¹Õ, ¾ÃкÃÁǧÈÒ¹ØǧÈì, ¾ÃÐà¨éÒËÅÒ¹à¸Í | we love the king | Scoop.it
we love thailand, »ÃÐÇѵÔÈÒʵÃìªÒµÔä·Â, »ÃÐÇѵԾÃкҷÊÁà´ç¨¾ÃÐà¨éÒÍÂÙèËÑÇÀÙÁÔ¾ÅÍ´ØÅÂìà´ª, »ÃÐÇѵԾÃÐÃÒªÔ⊃1;Õ, ÊÁà´ç¨¾ÃÐ⊃1;Ò§à¨éÒÊÔÃÔ¡ÔµÂì, ¾ÃÐÃҪǧÈìä·Â, ¾ÃкÃÁǧÈÒ⊃1;ØǧÈì, ¾ÃÐà¨éÒËÅÒ⊃1;à¸Í...