1.Tokyo-Yokohama 2. Manila 3. Pearl River Delta 4. Osaka Kobe 5. Jakarta 6. Nagoya 7. Kolkata 8. Shanghai 9. Los Angeles 10. Tehran