Σχέδιο νόμου για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση | Teachers in Schools | Scoop.it

το Σχέδιο Νόμου για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ( εντάσσεται στο υπό κατάθεση Σχέδιο Νόμου«Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις»


Via Aris P. Louvris