Emei Mountain Baguazhang vs Wudang Mountain Baguazhang- Baguachiflow | Taochiflow | Scoop.it
Many students ask me how is Wudang Mountain Baguazhang vs Emei Mountain Baguazhang. I have learned both systems and can only share my own personal...