Belgische politiek en staatshervorming
1.2K views | +0 today
Follow
Belgische politiek en staatshervorming
Belgische politiek, staatshervorming, stemrecht, ideologie,
Curated by Dirks scoop
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

"België" is ouder dan je leerde en was altijd meertalig 

"België" is ouder dan je leerde en was altijd meertalig  | Belgische politiek en staatshervorming | Scoop.it

Op deze nationale feestdag is het boeiend om eens op een andere manier over onze geschiedenis te denken dan we hoorden op de schoolbanken. Collega Jos De Greef kijkt eigenzinnig naar dat verleden en ziet een België dat al altijd meertalig was en ouder is dan het officiële geboortejaar. 


In tegenstelling tot wat vaak beweerd wordt, heeft ons land een lange geschiedenis die veel verder teruggaat in de tijd dan 1830 of 1831. Het zuidelijk deel van de Lage Landen heeft een lange traditie en staat wel degelijk op de kaart van Europa. 


Besluit: België is geen kunstmatige staat, maar een historische entiteit.

more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

De toekomst van de Senaat: gewikt en gewogen 

De toekomst van de Senaat: gewikt en gewogen  | Belgische politiek en staatshervorming | Scoop.it

De zesde staatshervorming zorgde voor de creatie van de Vlinder-Senaat, met een nieuwe samenstelling en beperktere bevoegdheden. Bovenal dient de Senaat zijn functie als deelstatenkamer waar te maken. Als je de meest essentiële bepalingen over de Senaat erop naleest – artikelen 56, 67, 68 van de Grondwet – is deze wetgevende kamer juridisch gezien adequaat ontworpen. Helaas, ook deze hervorming was het resultaat van een typisch Belgisch compromis. Een gebrek aan politieke eensgezindheid bij het Vlinderakkoord verhinderde dan ook de volkomen transformatie van de Senaat tot een volwaardige deelstatenkamer. Het onbevredigende resultaat van deze ‘willen-maar-niet-kunnen’-hervorming zette politici aan om reeds één jaar na de geboorte van de Vlinder-Senaat zelf innovatieve alternatieven voor te stellen. Maar hoe zit het daar mee? Blijft de Senaat zoals hij is of wil men het weer over een andere boeg gooien? Wil men de Senaat in zijn oude glorie herstellen? Of gaat men de Senaat van de wal in de sloot helpen? Hoog tijd om de meest in het oog springende ideeën onder de loep te nemen. Naast het politieke debat en de vraag of deze voorstellen een oplossing kunnen zijn, gaan we ook in op het grondwettelijke kader.

more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Interview met Prof. W. Van Eeckhoutte: defederalisering van de sociale zekerheid

Interview met Prof. W. Van Eeckhoutte: defederalisering van de sociale zekerheid | Belgische politiek en staatshervorming | Scoop.it

De gezinsbijslagen werden overgeheveld naar de gemeenschappen, maar – vergelijkbaar met de overgehevelde bevoegdheden inzake het jeugdsanctierecht – is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) bevoegd. Is het juridisch onmogelijk om de gemeenschappen bevoegd te maken voor de sociale zekerheid in Brussel gelet op een mogelijke schending van het gelijkheidsbeginsel? 

Dat is eerder een vraag voor grondwetsspecialisten, hier kan ik niet onmiddellijk op antwoorden of het juridisch mogelijk is. Op het eerste gezicht zou ik geneigd zijn te zeggen van wel, ik denk dan aan het voorbeeld van de zorgverzekering waar voor de Vlaamse Brusselaars ook de Vlaamse gemeenschap bevoegd is. Maar nogmaals ik ken het grondwettelijk recht te weinig om hier uitspraken over te durven doen. 

 

Vindt u de GGC een gepast orgaan om bevoegdheden inzake de sociale zekerheid uit te oefenen of denkt u dat ook het Brussels Hoofdstedelijk Parlement deze bevoegdheden zou kunnen uitoefenen? 

Voor zover ik daar een zicht op heb: die Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie heeft niet veel bevoegdheden gehad tot nu toe en heeft ook nog niet veel gedaan. Plots krijgen ze een enorme en belangrijke bevoegdheid voor Brussel, want daar zit je met een heel jonge bevolking.   

Zonder enige ervaring en onverwacht krijgt de GGC die bevoegdheid en dat geld toegeschoven. Op grond van wat ze tot nu, in acht genomen naar bevoegdheid, gedaan hebben, lijkt me dit niet direct het aangewezen orgaan te zijn. Ik zou – maar niet gehinderd door een beperkte constitutionele kennis – ook eerder denken aan het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, omdat de omschrijving van Brussel toch ook eerder geografisch is, dan wat gemeenschappen zijn. Of dit grondwettelijk kan, weet ik niet [lees hierover meer in het blogbericht over de toekomst van Brussel]. 

more...
No comment yet.
Rescooped by Dirks scoop from Vlaamse Gemeenschapscommissie
Scoop.it!

'Ik was een baanbreker'

'Ik was een baanbreker' | Belgische politiek en staatshervorming | Scoop.it

In de jaren 1980 verwierf hij bekendheid als de vlijmscherpe Wetstraatjournalist van de openbare omroep. Die aanpak leidde tot zijn ontslag. 'Vlaanderen was toen nog niet rijp voor het harde, kritische interview.' 


'Behalve van de goede dingen des levens genieten, ga ik schrijven over Brussel en me misschien ook op het literaire pad begeven', zegt Daniël Buyle over zijn pensioenplannen. Buyle was in de jaren 1980 een notoir Wetstraatjournalist voor de toenmalige BRT, waar hij na een reeks incidenten de bons kreeg. 'Een politieke afrekening', aldus Buyle. Daarna ging hij aan de slag op verschillende socialistische kabinetten. Ten slotte was hij vijftien jaar lang griffier bij de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de kleinste parlementaire assemblee van het land die in Brussel bevoegd is voor Nederlandstalige persoonsgebonden bevoegdheden zoals onderwijs en cultuur. 

Hou zou u de verhouding tussen Brussel en Vlaanderen vandaag typeren? 

DANIËL BUYLE: Ik heb die relatie de afgelopen jaren sterk zien veranderen. Toen de Brusselse instellingen 25 jaar geleden van start gingen, was er over de partijgrenzen heen grote eensgezindheid over het belang van een sterke band tussen de Brusselse Vlamingen en Vlaanderen. Vandaag heeft de jongere generatie Brussels-Vlaamse politici de neiging om zich op Brussel terug te plooien en een Brusselse identiteit op de voorgrond te plaatsen. 

U behoort tot de oude school die de band met Vlaanderen heel belangrijk vindt? 

BUYLE: Absoluut. Omdat ik goed weet hoe hard de Vlamingen in Brussel hebben moeten strijden om hun positie te beveiligen. Ik geloof ook dat de Vlamingen in Brussel alleen maar vooruit kunnen als ze de sterke financiële steun uit Vlaanderen kunnen behouden. Om het Nederlandstalige onderwijs nog te versterken, bijvoorbeeld. Ook voor Vlaanderen is dat een troef. 

Wat blijft in de praktijk nog over van het officiële Vlaamse credo dat Vlaanderen Brussel niet loslaat? 

BUYLE: Dat is sterk geëvolueerd. Veel politici in Vlaanderen hebben vandaag helaas de neiging zich steeds meer van Brussel af te keren. In Vlaanderen denkt men dat investeringen in Brussel niet renderen omdat het aantal 'autochtone Vlamingen' afneemt. Men ziet Brussel ook vaak als een handicap voor meer Vlaamse autonomie. Dat is een kortzichtige, foute politiek. Brussel vormt net een enorme meerwaarde voor Vlaanderen. 

U was begin jaren 1980 wereldberoemd in Vlaanderen na een scherp radio-interview met premier Wilfried Martens (CVP). 

BUYLE: Martens had net een fors rooms-blauw regeerakkoord gesloten: sterke bezuinigingen, regeren met volmachten enzovoort. Tot dan toe was Martens altijd premier geweest van rooms-rode coalities. En als voorzitter van het CVP-jongerenbureau had hij ook uitdrukkelijk gepleit voor progressieve frontvorming. Dus vroeg ik hem of hij met dat regeerakkoord zijn jeugdidealen niet had verraden. 

Grof en bevooroordeeld, vond de BRT-directie. U vroeg de premier bijvoorbeeld of zijn besparingen niet zouden leiden tot 'winterrellen'. 

BUYLE: Uiteindelijk waren dat tamelijk brave vragen. Het was weliswaar een kritisch maar zeker geen agressief of nijdig interview. Ik liet Martens ookgewoon uitspreken; hij kon zich tegen al mijn vragen verdedigen. Maar de rooms-blauwe meerderheid, diehet BRT-monopolie wenste te doorbreken, kon het interview niet smaken. Ik kreeg een sanctie en werdeen tijd uit de Wetstraat verbannen. Ik heb nadien mijn journalistieke werk voortgezet en ik heb geprobeerd om dat op dezelfde kritische manier

te doen, maar uiteindelijk heeft de door de partijpolitiek compleet verzuilde raad van bestuur van de BRT mij in 1987 aan de deur gezet. Hoewel ik meerderheid en oppositie op dezelfde manier aanpakte. Ik had trouwens op vraag van de BRT in Nederland het 'harde interview' aangeleerd en dat in de praktijk toegepast. Maar Vlaanderen was daar toen nog niet rijp voor. Ik was een baanbreker. Nadien heeft het kritische interview in Vlaanderen veel meer navolging gekregen. 

DOOR HAN RENARD, Knack 29 juli 2015, p. 43 

 


Via Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Invoering tweede lezing in de Kamer: een eerste, kritische evaluatie

Invoering tweede lezing in de Kamer: een eerste, kritische evaluatie | Belgische politiek en staatshervorming | Scoop.it
See English version below.


In het kader van de zesde staatshervorming heeft de institutionele wetgever de Senaat omgevormd tot een volwaardige deelstatenkamer. Deze hervorming heeft de bevoegdheden van de Senaat aanzienlijk ingeperkt met als logisch gevolg dat de Kamer van volksvertegenwoordigers nu een ruimer bevoegdheidspakket heeft. De Kamer is sinds de inwerkingtreding van de zesde staatshervorming exclusief bevoegd voor de meeste federale wetgeving en staat in voor de residuaire wetgevende bevoegdheden. Ter compensatie van de uitbreiding van de monocamerale procedure, kan de Kamer nu zelf een reflectie- en controlefunctie uitoefenen door middel van een tweede lezing van voorgestelde wetgeving.
more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Verkiezingen 2014: Brussel Hoofdstad

Verkiezingen 2014: Brussel Hoofdstad | Belgische politiek en staatshervorming | Scoop.it
Inleiding Op 25 mei 2014 kon het Brusselse kiezerskorps mee de nieuwe samenstelling bepalen van het Brusselse, het federale en het Europese parlement en desgewenst werd er ook gekozen voor de zes Brusselse vertegenwoordigers in het Vlaams parlement. De opeenvolgende staatshervormingen zorgden voor een aantal bijzonderheden in de regeling van de verkiezingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en ook de zesde staatshervorming bracht opnieuw wijzigingen aan. Zo waren de verkiezingen van 2014 ook de eerste verkiezingen volgens de nieuw ingedeelde kieskringen. De 19 Brusselse gemeenten vormen sinds de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde (BHV) samen een afzonderlijke kieskring Brussel-Hoofdstad. Deze kieskring bestaat uit 8 kieskantons, waarvan er 2 samenvallen met de gemeentegrenzen, Brussel-Stad en Sint-Gillis. Het Brusselse electoraat 
Iets meer dan de helft van de Brusselaars werd in 2014 opgeroepen om te gaan stemmen. Stemplichtig zijn Belgen van 18 jaar en ouder en ingeschreven in het bevolkingsregister. Voor het Federale parlement waren er 608.577 ingeschreven kiezers en voor het Brussels Hoofdstedelijk Parlement 584.310. Het verschil is te verklaren door de mogelijkheid om voor de federale verkiezingen ook vanuit het buitenland te stemmen.  Het totaal ingeschreven kiezers voor de Europese verkiezingen was 599.840. Voor deze stembusgang werden ook alle Europeanen die in België verbleven, uitgenodigd om hun stem uit te brengen. Zij dienden zich daarvoor vooraf als kiezer te registreren en dat deed slechts een fractie, namelijk 15.531 personen of 7,6% van het potentieel aantal kiezers. Deze EU-onderdanen hebben de mogelijkheid om voor partijen uit hun eigen land te kiezen of hun stem uit te brengen op een Belgische lijst. Ter vergelijking: voor de gemeenteraadsverkiezingen bevat het electoraat, behalve de onderdanen uit de EU-lidstaten, ook andere niet-Belgen, mits zij sinds 5 jaar in België verblijven en zich ook vooraf registreerden als kiezer. In 2012 kwam voor de 19 Brusselse gemeenten samen het kiezerskorps neer op 613.768 kiesgerechtigden. 
more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Een jaar Nederlandse Cultuurcommissie te Brussel

De balans van het eerste bestaansjaar van de Nederlandse Commissie voor de Cultuur van de Brusselse Agglomeratie lijkt nogal ontgoochelend. De leden en de eerste personeelskern van de NCC hebben een jaar van intense en vermoeiende werking - tot de lichamelijke uitputting toe - achter de rug en toch is van deze activiteit weinig overgekomen bij het publiek, laat staan enige invloed uitgegaan op de taalverhoudingen te Brussel, nochtans de voornaamste opdracht van de Commissie. 

De waarheid is dat de NCC een nieuw publiekrechterlijk orgaan is waarvan elke stap een juridisch precedent schiep en dat van bij haar geboorte verstrikt zat in talloze juridisch-administratieve en financiële vraagstukken. Terzelfdertijd diende de NCC zich waar te maken niet alleen tegenover de andere openbare organen waarmede zij raakvlakken vertoont, maar ook ten opzichte van de Vlaamse gemeenschap van Brussel. 

Ook het tweede levensjaar van de Commissie zal wel noodzakelijkerwijze besteed worden aan het uitklaren van deze moeilijkheden terwijl de vernederlandsingseffecten (if any) van de Commissie met enig optimisme pas over vijf jaar, d.w.z. na het verstrijken van de eerste mandaten, kunnen worden verwacht. Inmiddels blijft vanuit de franstalige hoek, de socio-culturele druk op de Vlaamse Brusselaars doorwegen, iets waarvan de Commissie zich wel bewust is, maar dat zij voorlopig niet kan verhelpen. 

more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Na de moeder aller verkiezingen: de mening van het UAntwerpen online panel

Dit rapport beschrijft de eerste resultaten van de eerste twee bevragingen van het UAntwerpen online panel. Op het einde van een deelname aan Stemtest 2014, kreeg iedere gebruiker de kans om zijn/haar e-mailadres op te geven en deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek. U schreef zich toen ook in. Meteen na de verkiezingen contacteerden wij u om te peilen naar uw stemvoorkeur en uw algemeen profiel. We wilden op die manier kennis maken met de panelleden. Van alle e-mailadressen die we kregen via Stemtest 2014, reageerden 17.375 respondenten op de eerste survey. In december 2014 contacteerden we u voor een tweede bevraging. De regeringsonderhandelingen waren toen achter de rug en kiezers begonnen een idee te krijgen van het beleid dat hen de komende jaren te wachten staat. Het geplande beleid van de centrumrechtse Vlaamse en federale regeringen lokten toen onmiddellijk reactie uit. We waren toen geïnteresseerd in uw mening over de regering en het door haar voorgestelde beleid. Aan de tweede bevraging namen 10,670 respondenten deel. Dit resulteerde in een responsegraad (aantal deelnemers/totaal aantal panelleden) van 61.4%. Namens de Universiteit Antwerpen en de onderzoeksgroep Media, Middenveld en Politiek (M⊃2;P) zouden we u nogmaals willen bedanken voor uw deelname(s).

 

In dit verslag zullen we voornamelijk de resultaten van de tweede bevraging bespreken. Wat vond u in december van het beleid van de regering of van de acties van de vakbonden? Ten slotte willen we potentiële evoluties in het panel aanduiden door de antwoorden in bevraging van mei 2014 te vergelijken met die van december 2014. Omdat het UAntwerpen-panel samengesteld is uit deelnemers die vrijwillig hun e-mailadres opgaven, is het geen representatieve weerspiegeling van de Vlaamse bevolking. We weten dat stemtestgebruikers over het algemeen hoger opgeleid zijn en meer belangstelling hebben in politiek dan de gemiddelde Vlaamse kiezer. Op basis van de resultaten van het UAntwerpen-panel kunnen daarom we daarom geen conclusies trekken over hoe kiezers in Vlaanderen denken. Ze zeggen enkel iets over de respondenten in het panel.

more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Bevoegdheidsoverdrachten in de zesde staatshervorming: Copernicaanse omwenteling?

Bevoegdheidsoverdrachten in de zesde staatshervorming: Copernicaanse omwenteling? | Belgische politiek en staatshervorming | Scoop.it

Overzicht zesde staatshervorming: deel 5 van 6


“De zesde staatshervorming maakt de Belgische institutionele structuur en bevoegdheidsverdeling wederom complexer. Het wordt dan ook tijd om het onderscheid tussen gemeenschappen en gewesten in vraag te stellen. Een nieuwe staatsstructuur gebaseerd op één soort deelstaten, vergelijkbaar met andere federale landen zoals Duitsland, Zwitserland en de V.S., zou een enorme stap vooruit zijn naar meer transparantie.”


Op 6 december 2011 was de kogel finaal door de kerk: 541 dagen na de verkiezingen en met een wereldrecord regeringsvorming op zak, legde de regering-Di Rupo de eed af. Het resultaat van bijna anderhalf jaar onderhandelen was het zogenaamde Vlinderakkoord over de zesde staatshervorming. Het akkoord legde vooral de basis voor zo’n 20 miljard euro bevoegdheidsoverdrachten van de federale overheid naar de deelstaten (gemeenschappen en gewesten). Nu het akkoord is omgezet in wetgeving en de implementatie volop aan de gang is, wordt het tijd om de bevoegdheidsoverdrachten van naderbij te bekijken.

more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

De toekomst van Brussel na de zesde staatshervorming

“Na de zesde staatshervorming is Brussel méér dan een volwaardig gewest geworden. Men kan Brussel nu zelfs een ‘supergewest’ of ‘gewestgemeenschap’ noemen.” “In toenemende mate staan burgers achter de idee dat Brusselaars samen één groep vormen die Brussel behoren te besturen zonder inmenging van de Vlaamse en Franse Gemeenschap.”Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft in de zesde staatshervorming heel wat nieuwe bevoegdheden verworven. Hoewel vanuit Vlaamse hoek vaak wordt geopperd om bevoegdheidsoverdrachten en bijkomende financiering voor dit gewest te koppelen aan een grondige interne Brusselse staatshervorming, werd een vereenvoudiging opnieuw niet gerealiseerd. Brussel blijft een onoverzichtelijk kluwen van vele instellingen, waardoor een diepgaande structurele hervorming zich nog steeds opdringt. Op theoretisch vlak zijn verschillende toekomstbeelden denkbaar, maar hoe evolueert Brussel in werkelijkheid?

more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Hervorming van de Senaat: nieuwe start of tussenstap naar einde van het bicameralisme?

Hervorming van de Senaat: nieuwe start of tussenstap naar einde van het bicameralisme? | Belgische politiek en staatshervorming | Scoop.it

“Indien de Senaat zijn bestaansreden wil behouden, moet de instelling zich ontpoppen tot een efficiënt overlegplatform voor de deelstaten dat communautaire problemen ontmijnt en toekomstige stappen in de hervorming van de Belgische (con)federale Staat voorbereidt.”


De Belgische Senaat ziet er na de zesde staatshervorming helemaal anders uit. Het Vlinderakkoord van 11 oktober 2011 over de zesde staatshervorming voerde een hervorming van het Belgische tweekamerstelsel door, waarbij de Senaat en diens functie werden gewijzigd. De Senaat is nu een assemblee die de belangen van de deelstaten op het federale niveau vertegenwoordigt. Een gewijzigde samenstelling en een beperkter bevoegdheidspakket moeten bijdragen tot de vervulling van deze nieuwe rol als deelstatenkamer. Het valt echter af te wachten hoe de vernieuwde Senaat zijn (beperkte) rol zal invullen. Indien de Senaat zijn bestaansreden wil behouden, moet hij zich volgens ons ontpoppen tot een efficiënt overlegplatform voor de deelstaten dat communautaire problemen ontmijnt en toekomstige stappen in de hervorming van de Belgische (con)federale Staat voorbereidt.

more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Herziening van de Grondwet in de zesde staatshervorming

Herziening van de Grondwet in de zesde staatshervorming | Belgische politiek en staatshervorming | Scoop.it

Wijziging artikel 195: de Grondwet een vodje papier?


“Wij roepen de politici op om de komende jaren het debat aan te gaan over een modernisering van de grondwetsherzieningsprocedure in plaats van opnieuw de truc met artikel 195 van de Grondwet toe te passen.”


Bij de zesde staatshervorming (2012-2014) werd duidelijk dat de procedure tot herziening van de  Grondwet op gespannen voet staat met het huidige Belgische federale compromismodel. Om het institutioneel akkoord over deze staatshervorming te kunnen implementeren, heeft de Kamer van Volksvertegenwoordigers op 15 maart 2012 met een tweederdemeerderheid de herzieningsprocedure in artikel 195 van de Grondwet tijdelijk gewijzigd door toevoeging van een afwijkende ‘overgangsbepaling’. Deze wijziging van artikel 195 ontlokte echter veel kritiek en de zaak belandde uiteindelijk voor de Europese Commissie voor Democratie door Recht, de zogenaamde Commissie van Venetië.

more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Geschiedenis van de Belgische sociale zekerheid

 History of the Belgian social security system. (Dutch) Meer dan 100 jaar strijd, bekocht met mensenlevens, voor wat vandaag vanzelfsprekend is. Denk na. Het is onze enige zekerheid.

more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Een nevelige oligarchie

Een nevelige oligarchie | Belgische politiek en staatshervorming | Scoop.it
Een parlementslid geniet de grootst mogelijke vrijheid in zijn politieke handelen. Dat is de theorie. Want de partijen leggen die vrijheid stevig aan banden, blijkt uit onderzoek van de jonge historicus Frederik Verleden. 

 

In zijn studie ‘De vertegenwoordigers van de natie in partijdienst’ citeert Frederik Verleden de bekende uitspraak van Achille Van Acker: ‘De belangrijke beslissingen worden niet meer door de Kamer genomen zoals vroeger.’ 

Van Acker wist waarover hij sprak. Hij was 29 toen hij in 1927 volksvertegenwoordiger werd. Na de Tweede Wereldoorlog leidde hij vier regeringen, waaronder de paarse regering die de Schoolstrijd ontketende. Daarna was hij 14 jaar voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, in een periode dat het Kamervoorzitterschap nog geen deel uitmaakte van de posten die de nieuwe meerderheid verdeelt. 

Die machtsverschuiving, de gedaanteverwisseling van de partijen en hun relatie met de parlementsleden, heeft Verleden onderzocht. Al beperkt zijn onderzoek zich tot de periode 1918-1970, toch verklaren zijn bevindingen het huidige optreden van de partijen en van hun mandatarissen. De titel van zijn studie geeft al aan waar het op staat. Het parlementslid mag dan de vertegenwoordiger van de natie zijn, hij opereert wel in partijdienst.

more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Daniël Buyle (VGC): 'Vlaamse Brusselaars zijn actieve partner geworden in het Brusselbeleid'

Daniël Buyle (VGC): 'Vlaamse Brusselaars zijn actieve partner geworden in het Brusselbeleid' | Belgische politiek en staatshervorming | Scoop.it

Het toenemende Brusselgevoel dat bij de inwoners van de stad leeft, moet ingebed in een verstandige dialoog met Vlaanderen. Dat zegt Daniel Buyle, griffier van de raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). Buyle tempert zo zijn eerdere uitspraken dat de vorming van een Brusselse identiteit heilloos zou zijn. 

 

Buyle had eerder hard uitgehaald naar het loslaten van de Vlaamse gemeenschapsvorming door de Vlaams-Brusselse politici. 

“Je hoort pleidooien voor de vorming van een Brusselse gemeenschap met een Brusselse identiteit, voor tweetalige lijsten voor het Brussels regionaal parlement, voor het overhevelen van gemeenschapsbevoegdheden als onderwijs en cultuur naar het Brussels gewest, enzovoort. Dergelijke pleidooien zijn niet alleen heilloos voor de Vlamingen in Brussel, ze kunnen op termijn ook leiden naar politieke zelfmoord.” Dat zei Buyle in februari nog op een receptie van de Vlaamse Volksbeweging (VVB). 

Te gast in het tvbrussel-programma Bernolet is Buyle milder gestemd. “Ik blijf het een gevaarlijke evolutie vinden om van een Brusselse identiteit te spreken”, zegt hij. “We hebben hier veel kunnen uitbouwen, zoals de gemeenschapscentra en het onderwijs, dankzij de Vlaamse gemeenschap.” 

Maar volgens Buyle is er wel degelijk een legitiem Brussel-gevoel bij de inwoners van de stad. “Het is nu de zaak om dat in te bedden in een verstandige en goede band met Vlaanderen.” 

Buyle vindt ook dat er beperkt meertalig onderwijs kan komen. “Dat  bestaat de facto al in het Nederlandstalig onderwijs, waar veel aandacht gaat naar andere talen”, zegt hij. “Er kan geëxperimenteerd met immersieklassen of nog meer aandacht te geven aan andere talen. Tweetalig onderwijs zoals vroeger, zou echter betekenen dat we het kind met het badwater weggooien.” 

Buyle, die in juli op pensioen gaat, blikt ook terug op zijn 15-jarige carrière als griffier. “15 jaar geleden stelde de raad van de VGC politiek nog niet veel voor”, zegt hij. “Nu wordt er al rekening mee gehouden. De VGC staat ook op de kaart, onder andere dankzij een nieuw gebouw en veel publieksevenementen.” 

 

more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Benoeming burgemeesters in de Brusselse randgemeenten: de carrousel blijft draaien na de zesde staatshervorming

Benoeming burgemeesters in de Brusselse randgemeenten: de carrousel blijft draaien na de zesde staatshervorming | Belgische politiek en staatshervorming | Scoop.it

Bij het vastleggen van de taalgrens werd voor enkele gemeenten een speciaal statuut uitgewerkt. In deze zogenaamde faciliteitengemeenten die in het Frans of Nederlands taalgebied liggen, krijgen de inwoners de mogelijkheid om zich in een andere taal, respectievelijk Nederlands of Frans, tot het bestuur te wenden. Deze regeling heeft evenwel al tot veel discussie geleid tussen Nederlands- en Franstaligen. De Vlaamse regering heeft met de Omzendbrief Peeters geprobeerd om dit conflict te beslechten. De omzendbrief stelt dat Franstalige inwoners van de Vlaamse faciliteitengemeenten voortaan telkens opnieuw hun voorkeur om in het Frans te communiceren kenbaar moeten maken. De Franstaligen lieten het daar niet bij en vochten deze interpretatie van de taalwetgeving aan voor de Nederlandstalige kamer van de Raad van State. De Raad bevestigde echter de voorrangsstatus van het Nederlands. Desondanks weigerden enkele burgemeesters deze interpretatie te volgen. Als reactie weigerde de Vlaamse regering op haar beurt deze burgemeesters te benoemen. Gesteund door hun gemeenteraad, werden de ‘balorige burgemeesters’ steeds opnieuw voorgedragen. Keer op keer weigerde de Vlaamse regering hen te benoemen. Een benoemingscarrousel ontstond en de zesde staatshervorming heeft deze - voorlopig tevergeefs - proberen te stoppen. 

more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Judges de-escalate heated Belgian language conflict - Belgian Constitutional Law Blog

Judges de-escalate heated Belgian language conflict - Belgian Constitutional Law Blog | Belgische politiek en staatshervorming | Scoop.it
Stefan Graziadei, PhD student at the Faculty of Law, University of Antwerp.With its decisions on the language facilities and the appointment of mayors in the Brussels periphery, Belgium’s highest administrative court, the Council of State, found a compromise on a very heated institutional conflict. The decisions date from June and December 2014 and are familiar to the Belgian public opinion. Unfortunately, they are largely unknown to comparative lawyers and political scientists who do not live in Belgium. The decisions deal with the Flemish government’s refusal to appoint several French-speaking mayors in the municipalities around Brussels due to breaches of the language legislation. This is a long-standing issue and was already criticized by the Council of Europe in 2008. Mayors of Dutch municipalities with facilities for French-speaking citizens refused to apply the Flemish interpretation of the language legislation, according to which French speakers have to submit a separate request for every document which they want to obtain in their own language. French speakers, on the contrary, argued that the Flemish interpretation contradicted federal law and the Belgian Constitution. In an interesting landmark decision, the Council of State cut the Gordian knot by ruling that French speakers (only) have to apply every four years in order to receive administrative documents in their language. However, the significance of this case is broader, as it touches on the delicate equilibrium between the language communities in Belgium. Political parties are often unwilling to compromise on institutional questions for strategic reasons. The decisions of the Council of State show how judges can resolve an ensuing political gridlock through imposing a mutually acceptable legal solution.
more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Filip, laatste Koning der Belgen? Rol en toekomst van de monarchie

Filip, laatste Koning der Belgen? Rol en toekomst van de monarchie | Belgische politiek en staatshervorming | Scoop.it

Professor Herman Van Goethem (UA) werd uitgenodigd in de Grondige Studie Grondwettelijk Recht (UGent) voor een gastcollege over de rol van de monarchie. Studente Karen van Esbroeck heeft hem nog een aantal vragen voorgelegd, die Prof. Van Goethem vrank en vrij heeft beantwoord met interessante en soms opmerkelijke antwoorden. 

Herman Van Goethem is professor aan de Universiteit van Antwerpen. De Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten heeft hem onlangs de Loopbaanprijs voor Wetenschapscommunicatie gegeven. Hij is gespecialiseerd in de politieke geschiedenis van België in de 19de en 20ste eeuw. Hij heeft o.m. in 2008 het boek “De monarchie en 'het einde van België'” gepubliceerd. 

Enkele citaten: 


“De monarchie is een instelling die geld kost, ‘die mensen wonen in kastelen’ … men kan niet van de ene op de andere dag de dotaties stopzetten.” 

“Van Leopold I zijn er denk ik zeventien of achttien buitenechtelijke kinderen gekend. Deze kinderen kunnen geografisch gelokaliseerd worden op de weg die Leopold I moest afleggen van Brussel naar zijn kasteel in de Ardennen.” 

“De rol van de Koning bij het vormen van een regering is nog de enige belangrijke rol.” 

“De monarchie als instelling is niet meer van deze tijd … Bij de mensen in de straat …  zal je wel een emotionele waarde waarnemen die ze aan de monarchie hechten.” 

 “Het is niet denkbaar en niet doenbaar om in België de monarchie af te schaffen. Enkel in de context van het uiteenvallen van België zou dit kunnen gebeuren.” 

“De erfelijkheid van gestoorde familierelaties vind je ook bij de monarchie … Ik vermoed dat de zaak Delphine Boël uiteindelijk onontvankelijk kan worden verklaard, omdat die termijn al lang verstreken is, zelfs als de publieke opinie sterk zou reageren op deze onrechtvaardigheid.” 

more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Hervorming Bijzondere Financieringswet en gewestelijke fiscale autonomie

Hervorming Bijzondere Financieringswet en gewestelijke fiscale autonomie | Belgische politiek en staatshervorming | Scoop.it

Overzicht zesde staatshervorming: deel 4 van 6Het institutioneel akkoord over de zesde staatshervorming stelde een aanzienlijke hervorming van de deelstatelijke financiering in het vooruitzicht. De Bijzondere Wet van 6 januari 2014 voert voornamelijk meer fiscale autonomie in voor de gewesten. Hierna worden de belangrijkste principes van de hervorming toegelicht.Bij de omvorming van België tot een federale staat werd een vrij omslachtig kluwen ontworpen om de gemeenschappen en gewesten te financieren. De derde staatshervorming van 1988 luidde het begin in van de Bijzondere Financieringswet (BFW). De BFW zorgde ervoor dat de financiering voor de gewesten en gemeenschappen voornamelijk uit toegewezen delen (‘dotaties’) van de federale personenbelasting (PB) en de belasting op toegevoegde waarde (BTW) kwamen.

more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

INTERNE BRUSSELSE HERVORMINGEN

INTERNE BRUSSELSE HERVORMINGEN | Belgische politiek en staatshervorming | Scoop.it

Ordonnantie van 26 juli 2013 tot wijziging van de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode 

 

Ordonnantie van 26 juli 2013 tot vaststelling van een kader inzake mobiliteitsplanning en tot wijziging van sommige bepalingen die een impact hebben op het vlak van mobiliteit 

 

Ordonnantie van 26 juli 2013 tot wijziging van artikel 4 van de ordonnantie van 19 juli 1990 houdende oprichting van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid 

 

Ordonnantie van 26 juli 2013 tot wijziging van de ordonnantie van 13 mei 2004 houdende ratificatie van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening 

 

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2013 houdende het reglementaire luik van het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan 

 

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2013 betreffende de gereglementeerde parkeerzones en de vrijstellingskaarten 

more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

BHV eindelijk gesplitst in typisch Belgisch compromis

BHV eindelijk gesplitst in typisch Belgisch compromis | Belgische politiek en staatshervorming | Scoop.it

Het is eindelijk zover. Waar toenmalig premier Yves Leterme aanvankelijk nog dacht dat de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde (BHV) slechts vijf minuten politieke moed zou vergen, hebben de politici er uiteindelijk vele jaren over gedaan. In het Vlinderakkoord van 11 oktober 2011 over de zesde staatshervorming is het probleem opgelost, of beter gezegd, werd een compromis à la belge bereikt.De kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde ontstond reeds kort na het ontstaan van België in 1830. Door de eerste staatshervormingen, waarbij gemeenschappen en gewesten werden opgericht, vormde zich een bijzonder fenomeen: de kieskring BHV lag nu in twee gewesten (en twee taalgebieden), namelijk het Vlaams Gewest (Nederlandse taalgebied) en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest (tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad). Het omvat de 19 gemeenten van het tweetalige gebied Brussel en 35 gemeenten uit Vlaams-Brabant. Bovendien wijzigde in 2002 de federale kieswet waardoor de kiesarrondissementen werden samengevoegd tot provinciale kieskringen. In de provincie Vlaams-Brabant werden de arrondissementen Brussel-Halle-Vilvoorde en Leuven echter behouden.

more...
No comment yet.