Rhifedd a Llythrenedd
345 views | +0 today
Follow
Rhifedd a Llythrenedd
Syniadau i hyrwyddo llythrennedd a rhifedd mewn dosbarthiadau cynradd ac uwchradd.
Curated by Melanie Blount
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Melanie Blount
Scoop.it!

Syniad Da Iawn

Syniad Da Iawn | Rhifedd a Llythrenedd | Scoop.it

Stori liwgar a digri ar gyfer disgyblion blwyddyn 3 a 4 gyda chyfres o weithgareddau atodol. Gellir gwrando ar y stori a gwylio’r lluniau cartwn lliwgar cyn mynd ati i gwblhau'r gweithgareddau iaith yn rhyngweithiol, ar y bwrdd gwyn ac ar bapur.

more...
No comment yet.
Scooped by Melanie Blount
Scoop.it!

Her darnau arian

Her darnau arian | Rhifedd a Llythrenedd | Scoop.it

Mae hwn yn weithgaredd gwych i gael disgyblion i feddwl am arian...llawer gwell na
thaenlenni!

more...
No comment yet.
Scooped by Melanie Blount
Scoop.it!

Yr holl ffordd i'r banc

Yr holl ffordd i'r banc | Rhifedd a Llythrenedd | Scoop.it

Mae hwn yn weithgaredd gwych i'r dosbarth cyfan ar gyfer datblygu sgiliau adio a thynnu yn y pen.

more...
No comment yet.
Scooped by Melanie Blount
Scoop.it!

Ar ras i'r archfarchnad

Ar ras i'r archfarchnad | Rhifedd a Llythrenedd | Scoop.it

Gweithgaredd gwych sy'n helpu disgyblion i weld defnydd i fathemateg yng nghyd-destun bywyd go iawn.

more...
No comment yet.
Scooped by Melanie Blount
Scoop.it!

Gwir, weithiau yn wir, neu byth yn wir?

Gwir, weithiau yn wir, neu byth yn wir? | Rhifedd a Llythrenedd | Scoop.it

Mae hon yn ffordd wych arall o ganiatáu i bawb yn y dosbarth roi ateb a gallwch chithau wirio'u dealltwriaeth ar yr un pryd.

more...
No comment yet.
Scooped by Melanie Blount
Scoop.it!

Storïau Canghennog

Storïau Canghennog | Rhifedd a Llythrenedd | Scoop.it

Cyfres y storïau rhyngweithiol sy'n caniatáu i'r darllenydd reoli llwybr y stori. Mae'r storïau hyn yn wych ar gyfer ymgysylltu â darllenwyr cyndyn gan mai hwy sy'n rheoli llwybr y stori. Gellir eu defnyddio fel storïau digidol syml neu fel patrwm ar ddechrau gwers sy'n gofyn i fyfyrwyr greu eu cangen o stori eu hunain.

more...
No comment yet.
Scooped by Melanie Blount
Scoop.it!

Dis Ysbrydoliaeth

Dis Ysbrydoliaeth | Rhifedd a Llythrenedd | Scoop.it

Cyfres o storïau rhyngweithiol sy'n annog dysgwyr i feddwl am sut y gallai eu stori
newid petai'n cael ei hadrodd o safbwynt cymeriad arall. Mae'r mapiau meddwl
empathi yn adnodd gwych ar gyfer helpu disgyblion i feddwl o ddifrif am
safbwynt cymeriad arall.

more...
No comment yet.
Scooped by Melanie Blount
Scoop.it!

Storïau Safbwynt (CA2)

Storïau Safbwynt (CA2) | Rhifedd a Llythrenedd | Scoop.it

Cyfres o storïau rhyngweithiol sy'n annog dysgwyr i feddwl am sut y gallai eu stori
newid petai'n cael ei hadrodd o safbwynt cymeriad arall. Mae'r mapiau meddwl
empathi yn adnodd gwych ar gyfer helpu disgyblion i feddwl o ddifrif am
safbwynt cymeriad arall.

more...
No comment yet.
Scooped by Melanie Blount
Scoop.it!

Storïau Llun

Storïau Llun | Rhifedd a Llythrenedd | Scoop.it

Arf rhyngweithiol sy'n defnyddio delweddau i sbarduno ysgrifennu creadigol. Adnodd gwirioneddol effeithiol i helpu disgyblion i ddatblygu eu sgiliau ysgrifennu.

more...
No comment yet.
Rescooped by Melanie Blount from Enhancing Literacy at KS2 and KS3
Scoop.it!

Storïau Llun

Storïau Llun | Rhifedd a Llythrenedd | Scoop.it

Dyma amrywiaeth o fideos Arfer Da sy'n dangos sut y defnyddiwyd yr adnodd Llyfr Lluniau gyda dosbarth blwyddyn 7.

more...
No comment yet.
Rescooped by Melanie Blount from Enhancing Literacy at KS2 and KS3
Scoop.it!

Stori

Stori | Rhifedd a Llythrenedd | Scoop.it

Mae hon yn enghraifft o wal a gynhyrchwyd gan athro. Gall y disgyblion ychwanegu at y wal yn y cartref neu yn yr ysgol. Pan ydych yn sefydlu’r wal gallwch nodi eich bod eisiau cymedroli'r postion, fel na all unrhyw un ychwanegu unrhyw beth heb eich bod chi'n ei weld yn gyntaf. Mae hyn yn ymestyn dysgu y tu hwnt i'r ystafell ddosbarth...gallech osod hyn fel gwaith cartref ac yna gall y disgyblion drafod pa gangen y maent hwy yn ei feddwl yw'r stori orau a gellid creu fersiwn derfynol wedi ei chreu gan y dosbarth. Mae'r cyfyngu ar nifer y cymeriadau a
ganiateir ar gyfer pob post hefyd yn golygu y bydd angen i'r disgyblion ddewis eu geiriau'n ofalus.

 

more...
No comment yet.
Rescooped by Melanie Blount from Enhancing Numeracy at KS2 and KS3
Scoop.it!

App Store - The Mathelona Games Lite

Os ydych eisiau gêm debyg ar gyfer ipod touch neu ipad gallwch lawrlwytho Mathelona Lite am ddim.

more...
No comment yet.
Rescooped by Melanie Blount from Enhancing Literacy at KS2 and KS3
Scoop.it!

VoiceThread

VoiceThread | Rhifedd a Llythrenedd | Scoop.it

Mae hyn yn enghraifft o sut y gellir defnyddio llais ar gyfer asesiad (yn cynnwys asesiad cymheiriaid). Gall disgyblion fewngofnodi a rhoi sylwadau ar waith ei gilydd. Gallech hefyd ganiatáu rhieni i roi sylwadau ar waith eu plant - gan annog ymgysylltu ymysg rhieni.

more...
No comment yet.
Rescooped by Melanie Blount from Enhancing Numeracy at KS2 and KS3
Scoop.it!

Her Mathelona Cymru

Her Mathelona Cymru | Rhifedd a Llythrenedd | Scoop.it

Mae hon yn her fathemateg/rhesymeg feddyliol wych ar gyfer disgyblion o bob oed a gallu. Mae'n hyrwyddo dysgu wedi'i bersonoleiddio gan ei fod yn caniatáu i unigolion lwyddo ar eu lefel eu hunain.

more...
No comment yet.
Scooped by Melanie Blount
Scoop.it!

Stribedi Meddwl

Stribedi Meddwl | Rhifedd a Llythrenedd | Scoop.it

Mae hon yn enghraifft o ystod o stribedi meddwl sydd gennym ar gael ar gyfer
mathemateg. Gwych ar gyfer dechrau gwers ar adio ffracsiynau. Gellid adolygu
hyn ar ddiwedd y wers a gellid annog y dosbarth i drafod sut oedd eu syniadau
gwreiddiol yn gwahaniaethu.

more...
No comment yet.
Scooped by Melanie Blount
Scoop.it!

Pos y Dydd

Pos y Dydd | Rhifedd a Llythrenedd | Scoop.it

Problem 10 munud gyflym ar gyfer pob diwrnod o'r flwyddyn. Wedi'i hanelu at CA3 ond gellid ei defnyddio gyda disgyblion mwy galluog a thalentog CA2.

more...
No comment yet.
Scooped by Melanie Blount
Scoop.it!

Rhifau Mawr Mathemateg

Rhifau Mawr Mathemateg | Rhifedd a Llythrenedd | Scoop.it

Mae hwn yn weithgaredd dymunol sy'n caniatáu i ddisgyblion deimlo y gallant wneud
camgymeriadau ac mae ef hefyd yn rhoi rôl dysgwr i'r athro ymysg y disgyblion.
Fel y disgyblion, nid ydych chi'n mynd i wybod yr atebion, felly mae'n
weithgaredd gwych i'w wneud gyda'ch gilydd, gan wneud dyfaliadau dysgedig a
thrafod awgrymiadau eich gilydd.

more...
No comment yet.
Scooped by Melanie Blount
Scoop.it!

Pengwiniaid

Pengwiniaid | Rhifedd a Llythrenedd | Scoop.it

Mae hwn yn un o nifer o ymchwiliadau sydd gennym ar gael ar CGaD Cymru. Mae pob un yn dilyn fformat y fframwaith sgiliau 'cynllunio; datblygu; myfyrio' sydd
felly'n caniatáu i ddisgyblion ddatblygu eu sgiliau meddwl a mathemateg.

more...
No comment yet.
Scooped by Melanie Blount
Scoop.it!

Pengwiniaid

Pengwiniaid | Rhifedd a Llythrenedd | Scoop.it

Mae hon yn adroddiad Arfer Da sy'n amlinellu gwers effeithiol, gan gyfuno'r adnodd rhyngweithiol ar CGaD Cymru gyda gwaith grŵp di-gyfrifiadur.

more...
No comment yet.
Scooped by Melanie Blount
Scoop.it!

Tiwtorial fideo - Pengwiniaid

Mae hwn yn diwtorial fideo i ddangos cyfuno effeithiol rhwng ymchwil mathemateg CGaD Cymru a gwaith parau/grŵp i ddatblygu sgiliau mathemateg CA2 a CA3.

more...
No comment yet.
Scooped by Melanie Blount
Scoop.it!

Gweithgareddau Meddwl

Gweithgareddau Meddwl | Rhifedd a Llythrenedd | Scoop.it

Os ydych yn hoffi'r gweithgareddau yr ydym wedi eu creu i gyfoethogi rhifedd, mae yna nifer o dempledi tebyg ar gael ar wefan CGaD Cymru ar gyfer defnyddwyr cofrestredig. Gellir lawrlwytho'r rhain, eu haddasu a'u cadw fel bod gennych eich adnoddau pwrpasol eich hun. Mewngofnodwch neu cofrestrwch ac yna cliciwch
ar ARFER DA yn y bar offer ar y brig, yna cliciwch ar ARFAU CEFNOGI DATBLYGU
MEDDWL

more...
No comment yet.
Rescooped by Melanie Blount from Enhancing Literacy at KS2 and KS3
Scoop.it!

bubbl.us

bubbl.us | Rhifedd a Llythrenedd | Scoop.it

Mae nifer o becynnau mapio meddwl ar y cyd i’w cael. Os ydych chi am
i’ch disgyblion weithio gyda’i gilydd ar fap meddwl digidol gan ymestyn eu dysgu
y tu hwnt i’r ystafell ddosbarth yna mae hwn yn becyn i’w ystyried.

more...
No comment yet.
Rescooped by Melanie Blount from Enhancing Numeracy at KS2 and KS3
Scoop.it!

Lluniau Flickr

Lluniau Flickr | Rhifedd a Llythrenedd | Scoop.it

Gwych ar gyfer mathemateg yn y byd go iawn. Gellid defnyddio'r rhain fel dechreuad cyflym i wers. Yna efallai y gallech symud ymlaen i'r wib Archfarchnad ar ôl hyn?

Gair o rybudd - Defnyddiwch hwn ar y BGRh yn unig - peidiwch â gadael i ddisgyblion
gael mynediad at hwn ar eu cyfrifiaduron gan fy mod wedi gweld rhai sylwadau
amhriodol oddi tan rai o'r lluniau.

 

more...
No comment yet.