Mens sikkerhetsmekanismer i SOAP-baserte tjenester er veldefinerte, finnes det mange forskjellige måter å sikre REST-tjenester på.