รายการกาชาดเพื่อคุณ ออกอากาศวันวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2555 เวลา 08.57 - 08.59 น.