Trái tim không ngủ Đông (Người Đẹp 329-330, tháng 12/2012) | Positive, Lovable Topics | Scoop.it

"Có những người chẳng cần chờ tới mùa Xuân của đất trời, hay những thời kỳ thuận lợi của cuộc đời, mới tìm thấy sự ấm áp nơi tâm hồn."

 
Via Trang.ami