Guy Kawasaki speaks on 'The Art of the Start' at the Informatics Forum, Edinburgh. Kawasaki speaks of his experiences as an evangelist, entrepreneur, and mos...

Via Ana Cristina Pratas