Permanente Commissie Beweging
0 view | +0 today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Ewoud L'Amiral
Scoop.it!

Startnota Permanente Commissie Beweging

Startnota Permanente Commissie Beweging

Ewoud L'Amiral's insight:

Voorbereiding Permanente Commissie Beweging

Tekst tot stand gekomen op basis van gesprek met Bart Vangansbeke en Hugo Abts op 17 oktober, de discussie in de werkgroep Missie en Visie en de werkgroep Bestuursprocessen en de beslissingen van de raad van bestuur.

 

 

Mandaat:

In het huishoudelijk reglement werden in de schoot van de Raad van Bestuur commissies voorzien met als opdracht:

 

Art. 33 van de Statuten

De raad van bestuur kan gedelegeerde commissies instellen die het voorbereiden en/of het uitvoeren van een belangrijk deelaspect van de activiteiten van de vereniging tot doel hebben. Hun werking is permanent. Zij zijn actief op het niveau van de vereniging. Het reglement kan nadere specificaties geven.

 

Art 65 van het Huishoudelijk Reglement:

De commissies vermeld in artikel 33 van de statuten bestaan in principe uit door de Raad van Bestuur gemandateerde gewone leden, die geïnteresseerd zijn in het aspect van de verenigingswerking dat in de betrokken commissie behandeld wordt en expertise terzake kunnen voorleggen. Aan elke commissie is minstens één bestuurder verbonden die het voorzitterschap van deze commissie waarneemt. Deze geïnteresseerde leden worden lid van de commissie op voordracht van de Raad van Bestuur of van de commissie zelf.

 

Artikel 66 van het Huishoudelijk Reglement

De commissies stimuleren en adviseren het hun toegewezen deelaspect van de verenigingsactiviteiten, en stellen in dat verband strategische opties voor, tenzij de Raad van Bestuur een breder mandaat heeft toegekend.

 

 

Bij beslissing van de Raad van Bestuur van 21 mei werden de permanente commissies ingesteld.

 

RvB 21 mei

De Raad van Bestuur beslist om volgende permanente commissies in te stellen : beleid, beweging, financiën en marketing

De PC’s worden aangevuld met personeelsleden aangeduid door de algemeen directeur en het PC kan zelf nog experten aanzoeken. Voor de PC beweging zal dit alleszins gebeuren met mensen uit de verschillende geledingen.

 

Voor de Permanente Commissie werden Bart Vangansbeke en Hugo Abts gemandateerd als co-trekkers van deze permanente werkgroep.

 

Rvb 18 juni

De Raad benoemt volgende bestuurders als lid van de commissies:

Commissie beweging: Christine Verscheure, Koen Martens, Bert Raets, Bart Van Gansbeke, Margriet Vos, Hugo Abts

De Raad duidt volgende voorzitters aan:

Beweging: co-voorzitterschap door Bart Vangansbeke en Hugo Abts

 

 

Samenstelling Permanente Commissie Beweging

De permanente commissies bestaan uit een aantal leden aangeduid door de Raad van Bestuur. Deze groep wordt aangevuld met mensen die vanuit andere werkvloeren van de vereniging met beweging bezig zijn en/of uit externe deskundigen van andere vrijwilligersorganisaties. Op de eerste vergadering zullen we afspreken hoe we die tweede groep leden kunnen ‘werven’.

Daarnaast is er het periodiek overleg van de erkende Regionale Verenigingen binnen Natuurpunt. Een delegatie van dit overleg zou best  betrokken worden bij de PC Beweging. Het is eigenlijk zelfs logisch  dat dit overleg onder de Permanente Commissie Beweging zou functioneren. Tot slot is er de door de Raad van Bestuur gemandateerde werkgroep rond subsidiëring. Op de eerste vergadering zal ook overlegd worden om tot een synergie met deze werkgroep te komen.

 

Voorstel van aanpak Permanente Commissie Beweging

Beweging heeft te maken met alles wat van Natuurpunt een vereniging maakt; van mensen die zich als vrijwilliger en vanuit een engagement inzetten binnen de verschillende verenigingsstructuren en werkvloeren op lokaal, regionaal en Vlaams niveau.

 

Missie

Natuurpunt komt als middenveldorganisatie op voor natuur en biodiversiteit en voor het recht van alle mensen hierop in hun omgeving. We ijveren voor de bescherming van de open ruimte en de kwaliteit van het leefmilieu. We zetten ons in voor de bescherming van het landschap en het erfgoed dat daarin aanwezig is.

Natuurpunt verenigt burgers die tot deze maatschappelijke opdracht willen bijdragen, los van elke politieke of andere overtuiging. We motiveren en ondersteunen onze leden om zich actief in te zetten van lokaal, regionaal tot gewestelijk niveau.

Natuurpunt wil een hefboom zijn voor maatschappelijke verandering vanuit een perspectief van duurzame ontwikkeling. We bouwen aan publieke bewustwording en vergroting van het draagvlak voor behoud en ontwikkeling van natuur. We nemen in Vlaanderen het voortouw in al wat natuur, biodiversiteit en landschappelijke kwaliteit aanbelangt en dit in een internationale context. Waar mogelijk werken we samen met zowel publieke als private partners. We werpen ons gewicht in de schaal om overheden en anderen aan te zetten tot resultaten.

 

Visie

Vrijwilligers vormen het kloppend hart van Natuurpunt. Er is dan ook plaats voor ieders engagement, gaande van occasioneel tot verregaand, van lokaal, regionaal tot nationaal niveau. Vrijwilligers krijgen bij Natuurpunt de kans om zichzelf te ontplooien en door te groeien in de organisatie. Ze werken samen met een team professionals, op basis van respect, wederzijdse empathie en realistische verwachtingen.

 

In de Permanente Commissie Beweging zal nagedacht worden over hoe de vrijwilligers in de verschillende werkvloeren/verenigingsstructuren samen Natuurpunt als vereniging en beweging vormen. Hoe leveren de vrijwilligers en vrijwilligerswerkvloeren hun bijdrage aan de realisatie van de doelstellingen, de missie en de visie van Natuurpunt en biedt de vereniging deze mensen via hun inzet ook kansen op zelfontplooiing en welbevinden.

 

De volgende punten zullen behandeld worden:

 

1.    Overlopen van het luik beweging en punten die hier raakvlakken mee vertonen in het jaarprogramma 20142.    Hoe gebiedsdekkend is het basisnetwerk van de afdelingen binnen de Natuurpunt? Wat zijn de sterkten en zwakten van de afdelingen en hoe kan de werking en de betrokkenheid binnen de afdelingen zelf en van de afdelingen binnen Natuurpunt verbeterd worden? Belangrijk is dat de mensen die zich inzetten in de afdelingen deze inzet ook als een kans voor zelfontplooiing en persoonlijk goedvinden ervaren.
Bij dit luik zou ook de periodieke enquête bij de afdelingen (Ewoud) en de ervaring van de cel Beweging bij de jaarlijkse verwerking van de Mina-aanvragen voor de streekverenigingen aan de orde kunnen komen.3.    Naast de contacten van het Vlaams niveau met de individuele afdelingen en de contacten professioneel/individuele vrijwilliger is het voor de beweging essentieel dat er ook onderlinge versterkende netwerken tussen afdelingen en vrijwilligers actief binnen de verschillende werkvloeren ontstaan, waarbij mensen van elkaar leren, elkaar ondersteunen en aanvullen, samen activiteiten plannen en organiseren. Dit punt wordt als een belangrijk aandachtspunt voor de PC Beweging aanzien mede in relatie tot het punt 4.4.    Binnen NP bestaan er een reeks erkende regionale verenigingen en regionale samenwerkingsverbanden zonder dat dit netwerk gebiedsdekkend is. Deze regionales zijn organisch gegroeid en hebben zich ofwel van autonome groep geïntegreerd in Natuurpunt of zijn ontstaan vanuit een samenwerking binnen Natuurpunt. De vraag is hoe we het periodiek overleg tussen deze regionales zinvol kunnen invullen en of deze regionales een model zijn of een bijdrage kunnen leveren om te komen tot een gebiedsdekkend regionale werking en een intermediair niveau gedragen door een regionaal vrijwilligersnetwerk dat de basiswerking ondersteunt.5.    Rapportering en synchronisatie met de werkgroep subsidiebesluit.

 

Vergaderfrequentie en vergaderplaats, manier van verslaggeving en rapportage komen ook aan bod.

We komen de 1e keer samen na half november. Half november wordt een doodle rondgestuurd.

 

Hugo Abts en Bart Vangansbeke

 

more...
No comment yet.
Scooped by Ewoud L'Amiral
Scoop.it!

Verslag 26 november 2013

Verslag Permanente Commissie Beweging Natuurpunt

26 november 2013

Ewoud L'Amiral's insight:

Verslag Permanente Commissie Beweging Natuurpunt

26 november 2013

 

 

Aanwezig: Christine Verscheure, Bert Raets, Margriet Vos, Ewoud L’Amiral, Jos Gijsels. Co-voorzitterschap: Hugo Abts en Bart Vangansbeke.

Verontschuldigd: Chris Steenwegen

Verslag: Margriet Vos

 

 

1.    Overlopen van de meegestuurde nota: mandaat, samenstelling, thema’s
Zie volgende punten2.    Samenstelling PC Beweging

We zoeken in eerste instantie versterking met actieve Natuurpunters uit de verschillende geledingen/provincies. Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant zijn al voldoende vertegenwoordigd door leden van de rvb.
Volgende personen werden gesuggereerd:
Limburg: Jos Lycops (Genk), Erna Aerts en Hans Van den Bossche (Beringen, Zwarte Beek). Jos signaleert dat Erna ook gevraagd is voor de rvb van NP Educatie. Haar partner Hans is dan misschien aangewezen voor de PC Beweging

Hugo contacteert

Antwerpen: Dirk Willems: is ook gevraagd voor rvb Educatie, Jos contacteert.
Ewoud informeert bij NP Antwerpen Stad of er een kandidaat is, indien mogelijk een vrouw.

West-Vlaanderen: Eddy Loosvelt (Avelgem - expertise bij LNE), Stefaan De Kerpel (Loppem, ex-lid rvb), Dirk Vanhoecke (Bredene).
Christine contacteert

3.    Frequentie en vergaderplaats, verslaggeving
Er wordt geopteerd voor een rotatie tussen Leuven (Vl-Brab en Limb), Gent (W en O-Vl) en Mechelen (A’pen).
De frequentie laten we afhangen van de noodzaak.
Verslaggeving: rotatie tussen de rvb-leden4.    Te behandelen thema’s
Beweging is de levende slagader van de vereniging maar weegt qua personeel niet zwaar binnen de secretariaatsstructuur. Is niet gegroeid de laatste jaren. Ook binnen de rvb komt het weinig aan bod. Daarom is deze PC meer dan nodig, want de vrijwilligers en de vrijwilligersstructuren zijn ons belangrijkste kapitaal.
Naast de thema’s voorgesteld in de startnota, kwamen volgende suggesties naar voren:Verjonging (aangebracht door Chris). Beter zou zijn te spreken van vernieuwing. De leeftijdscategorie tussen 25 en 45 is zo sterk ondergedompeld in werk, gezinsuitbreiding, (ver)bouw woning dat ze nauwelijks te strikken zijn voor actieve participatie. Die komt er vaak wel na die leeftijdsperiode. Belangrijk is dan dat er voldoende vernieuwing komt, dat telkens nieuwe mensen kunnen instromen en niet ontmoedigd raken of afhaken.Verhouding intermediair niveau dat meestal regionaal georganiseerd is en provinciaal niveau.Ledenwerving en ledenbinding, en de te realiseren kansen bij afdelingen op dit vlakNieuwe mensen in nieuwe structuren: vooral in stedelijke omgeving vormen jongeren andersoortige groepen en netwerken. Vernieuwing is ook inspelen op de sociaal-innovatieve ontwikkelingen in de maatschappij.Communicatie en informatiedoorstroming blijft oud zeer. Er is een flexibel systeem nodig: niet alleen verticaal, ook horizontaal. Mensen en geledingen beter betrekken, netwerken bevorderen en versterken, leren van elkaar.Beweging heeft ook te maken met inhoud: kan gaan rond een natuurgebeid, een thema, de stad, het platteland enz. Deze veelheid mee incalculeren en nagaan hoe daarop ingespeeld kan worden.Presentatie Ewoud over de werking van Beweging.
Vragen, verduidelijkingen:De Mina-dossiers van de streekverenigingen zijn soms een probleem. Hebben we een zicht op de kwaliteit van de werking? Hoeveel % heeft een echte lokale algemene vergadering?
Er is wel een zicht op de opkomst: 7 à 10% van de leden. Maar er is onvoldoende zicht op hoe de LAV’s verlopen. De afdelingen zijn wel gebiedsdekkend, maar op sommige plaatsen zeer zwak. De kaart over de ledendensiteit is daarbij zeer sprekend. Het is duidelijk dat er werk aan de winkel is vb in Limburg.
Het is nodig om de effectieve werking in beeld te brengen en een strategie te ontwikkelen om waar nodig de werking op te krikken.
Een mogelijke oplossing is de afdelingen te kaderen in een regionaal netwerk en intermediaire netwerken te stimuleren waar ze ontbreken. Zo’n regionale koepel kan de bovengemeentelijke problemen aanpakken en kan toch een minimale werking garanderen bij afdelingen/kernen die (tijdelijk) zwak staan. Ze zouden ook in de witte vlekken een reële meerwaarde kunnen realiseren.De regionales verschillen heel sterk van elkaar in omvang en werking. Zij kunnen een rem vormen wanneer ze zich in de plaats van de afdelingen gaan stellen. Waar ze goed werken, betekenen ze echter een grote meerwaarde. Ook hier zouden we een zicht moeten krijgen van de werking van de verschillende regionales.Het secretariaat richt zich rechtstreeks tot de vrijwilligers, zij zijn de doelgroep. Die vrijwilligers zijn evenwel georganiseerd in structuren en hebben daar nood aan. Structuren kunnen een kans zijn en zijn niet zomaar een sta-in-de-weg. De lijnen moeten dus ook naar de structuren (afdelingen, regionales…) lopen en niet alleen naar de individuele vrijwilligers.

Conclusie: Ewoud maakt een rapport over de werking van afdelingen en regionales met als criteria: betrokkenheid, interne democratie, beweging (ontplooien van activiteiten). Het is een absolute opdracht van deze werkgroep om op die vlakken voor doorbraken te zorgen.

Stand van zaken taakgroep subsidiebesluit door MargrietEnkele belangrijke uitgangspunten:

-       vertrekken en verbeteren van huidig besluit, geen tabula rasa

-       behoud van de categorieën

-       geen verwarring met andere subsidies.
Mina-subsidie = bewegings- en verenigingssubsidie, geen subsidie voor uitvoeren van overheidsbeleid

-       administratieve vereenvoudiging

Vergaderingen op 3 en 31 oktober

-       wat is de plaats en de meerwaarde van de regionales binnen NP

-       hoe de kwaliteit van de werking verzekeren (belangrijk ifv criteria nieuw subsidiebesluit)

-       bespreking analyserapport van LNE

Vervolg

-       5 december: bespreking concrete voorstellen tot amendering en aanpassing huidig besluit voor wat de algemene criteria en de criteria van de regionales betreft.

-       december, januari: verbreding naar NP Studie en daarna naar NP Gewestelijke

-       Eind maart afronding  

 

Volgende vergadering van de PC Beweging: 28 januari 2014 om 19u in Gent. Bart zorgt voor locatie.

Startnota Permanente Commissie Beweging met mandaat in bijlage

more...
No comment yet.