Νηπιαγωγείο Καπαρελλίου | Νηπιαγωγεία | Scoop.it

Είναι  η  πρώτη βαθμίδα  του  ελληνικού  εκπαιδευτικού  συστήματος  πριν  τα  παιδιά  παρακολουθήσουν  το 5/θ  δημοτικό  ,  Γυμνάσιο  και  Λύκειο  του  Καπαρελλίου.  Στο  νηπιαγωγείο  υπάρχει  μία  νηπιαγωγός  και  ένα  τμήμα  παιδιών  από  4 - 6  ετών. 

Από 1-9-1999 στο Νηπιαγωγείο Καπαρελλίου λειτουργεί και τμήμα ολοήμερου νηπιαγωγείου με στόχο αφ' ενός μεν να καλύψει το ωράριο των εργαζόμενων γονέων, αφ' ετέρου δε να αναδείξει το νέο πρόσωπο του δημοσίου σχολείου καλύπτοντας ανάγκες που οδηγούν γονείς και παιδιά σε εξωσχολικούς φορείς για μουσική - θέατρο - γυμναστική - ξένη γλώσσα