Morphing Mod 1.7.2/1.7.3 | mine mod | Scoop.it
Kỹ xảo 1.6.2 Mod Mod này cho phép người chơi biến đổi thành bất kỳ đám đông sau khi giết chết nó. Bạn có thể chu kỳ thông qua tất cả các morphs bạn có và bạn có thể trở thành

Via Mạc Quốc Hưng