YouTube Resize for Chrome - Resize Youtube Videos As You Wish.

Via Tom D'Amico (@TDOttawa)