Δωρεάν εγχειρίδια χρήσης λογισμικών και διαδραστικών πινάκων | Literature & language | Scoop.it

Δωρεάν εγχειρίδια χρήσης λογισμικών και διαδραστικών πινάκων από ομάδα δασκάλων (Ομάδα mathisis.org): περισσότερες από 3000+ σελίδες εγχειριδίων και ψηφιακού περιεχομένου για σκοπούς επιμόρφωσης αλλά και ενσωμάτωσης της τεχνολογίας στην τάξη.http://www.mathisis.org/


Via McSotos, Greek School Network