ขับเคลื่อนซีเอสอาร์  ต้องไม่ลืม การสื่อสารภายในองค์กร | Kullatip's InFocus | Scoop.it

การขับเคลื่อนซีเอสอาร์ CSR (Corporate Social Responsibility) ในองค์กรธุรกิจ เป็นกระแสที่เริ่มก่อตัวมาเพียงไม่กี่ปีในประเทศไทย องค์กรธุรกิจ บริษัทที่ทำโครงการซีเอสอาร์จึงจำเป็นต้องอาศัยการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร องค์กรธุรกิจส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญกับการสื่อสารภายนอกในกิจกรรมด้านซีเอสอาร์เพื่อให้สาธารณะได้ทราบว่าบริษัทของตนนั้นมีบทบาทในการร่วมรับผิดชอบต่อสังคมอย่างไรบ้าง

 

อย่างไรก็ดี การสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนโครงการ กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมกับกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ภายในองค์กร (Internal communication ) นับว่ามีความสำคัญไม่แพ้การสื่อสารภายนอกองค์กร ( External Communication ) ที่เป็นลูกค้าของบริษัท พันธมิตรทางธุรกิจ ชุมชนที่บริษัทเข้าไปทำกิจกรรม โครงการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับซีเอสอาร์เป็นการสร้างสำนึกที่ดี ไม่ว่ากลุ่มเป้าหมายหลักจะเป็นบุคคลภายนอกหรือภายในต่างต้องร่วมช่วยกันสร้างสังคมที่ดีด้วยกันทั้งสิ้น เช่น โครงการสร้างสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีกับชุมชน โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส การสร้างจิตสำนึกด้านสุขภาพ การสร้างจิตสำนึกแก่สาธารณะด้านต่างๆเหล่านี้ องค์กรธุรกิจมักจะลงไปทำกิจกรรมกับกลุ่มบุคคลในพื้นที่เป้าหมาย ในเชิงประเด็นปัญหาเช่น พื้นที่ภัยพิบัติ พื้นที่ที่บริษัทดำเนินการกับชุมชน และยังสื่อสารกับกลุ่มสื่อมวลชนเพื่อสร้างกระแสในการทำงานให้คนภายในและภายนอกมามีส่วนรวม เป็นการสื่อสารภาพลักษณ์ที่ดีกับองค์กร

 

กระบวนการขับเคลื่อนซีเอสอาร์ในองค์กรถือเป็นจุดสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม  ทั้งนี้ ผู้บริหารระดับสูง หรือซีอีโอของบริษัทมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องเป็นหัวหอกในการสื่อสารกับพนักงานในองค์กรให้เข้าใจว่า โครงการซีเอสอาร์ของบริษัทมีเป้าหมายในการเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรับผิดชอบต่อสังคมในประเด็นใดและมีวิธีการอย่างไร โครงการซีเอสอาร์ของบริษัทนั้นเป็นประโยชน์ต่อพนักงานอย่างไร โดยผู้บริหารควรจะใช้ช่องทางการสื่อสารที่เข้าถึงพนักงานได้โดยง่าย เช่น การประชุมผู้บริหาร การจัดสัมมนา การอบรมพนักงาน การประชุมปฏิบัติการ เมื่อผู้บริหารระดับสูงมาสื่อสารโครงการซีเอสอาร์โดยตรง ก็จะช่วยสร้างความศรัทธา สร้างความเชื่อมั่น เกิดแนวร่วมในจิตอาสาจากคนภายในที่เป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดความยั่งยืนในที่สุด

 

การขับเคลื่อนซีเอสอาร์ในองค์กร ทีมซีเอสอารต้องสร้างระบบการสื่อสารภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ข้อมูลของโครงการสื่อสารไปยังพนักงานทุกคนในทุกระดับ ปัจจุบันองค์กรในยุคสารสนเทศจะมีเครื่องมือสื่อสารออนไลน์ให้แก่พนักงานเช่น เว็บไซด์ โซเชียลมีเดีย อีเมล์ เว็บบอร์ด บล็อก เฟสบุค ของผู้บริหาร อินทราเน็ต e-paper รวมถึงการดาวท์โหลดภาพยนต์ วิดีทัศน์ คลิปการสัมภาษณ์ ภาพข่าวที่บริษัทเข้าไปร่วมดำเนินงานในโครงการซีเอสอาร์ในมิติต่างๆ

 

ในขณะที่การสื่อสารด้วยจดหมายข่าว โปสเตอร์ การจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในบริษัท เพื่อสื่อสารให้กับพนักงานบางหน่วยงานที่เข้าไม่ถึงเทคโนโลยี หรืออยู่ในระดับสายสนับสนุนอื่นๆ

ทั้งนี้ การสื่อสารในองค์กรที่มีประสิทธิผลอย่างแท้จริงในงาน CSR คือ การสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานในการเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กรในทุกระดับ โดยทีมสื่อสารซีเอสอาร์ต้องพยายามประชาสัมพันธ์ กระตุ้นจิตสำนึกการเข้าไปมีส่วนร่วมสร้างสังคมให้เข้าถึงจิตใจของพนักงานทุกคน โครงการที่ดี นอกจากผู้บริหารจะสนับสนุนแล้ว ตัวพนักงานในองค์กรต้องรู้สึกตื่นเต้น เกิดความศรัทธาเชื่อมั่นในโครงการ และรู้สึกภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของการร่วมสร้างกิจกรรมทางสังคมที่ดีที่บริษัทของตนเป็นผู้ริเริ่มขึ้น

 

การสื่อสารโครงการกิจกรรมซีเอสอาร์ให้แก่คนภายในองค์กร ยังต้องคำนึงถึงประเด็นสำคัญในการสื่อสารดังนี้

- คุณค่าของโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Core Value) คืออะไร เช่น ด้านสำนึกสิ่งแวดล้อม ด้านคุณธรรมจริยธรรม ความโปร่งใส ธรรมาภิบาลในองค์กร

- พนักงานในองค์กรเข้าใจ แผนการดำเนินงานในโครงการซีเอสอาร์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตนเองมากน้อยเพียงใด

- กระบวนการสื่อสารภายในเกี่ยวกับโครงการกิจกรรม ข่าวได้มีการสื่อสารข้อมูลให้พนักงานทราบอย่างถูกต้องทั่วถึงหรือไม่

- พนักงานมีจิตสำนึกร่วมกับโครงการมากน้อยเพียงใด

 

สุดท้ายทีมขับเคลื่อนซีเอสอาร์ในองค์กรต้องไม่ลืมว่า โครงการซีเอสอาร์ไม่ใช่เพื่อผลกำไรหรือภาพลักษณ์ขององค์กร แต่หมายถึงการสร้างสำนึกดีต่อสังคมโดยรวม ดังนั้นความภาคภูมิใจจากคนในองค์กรจึงมีบทบาทในการขับเคลื่อนความรับผิดชอบต่อสังคมไปพร้อมๆกัน ไม่ว่าองค์กรใดที่ดำเนินโครงการซีเอสอาร์จะมีการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ภายนอกองค์กรดีเพียงใด แต่หากละเลยที่จะสื่อสารเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับกลุ่มบุคคลภายในองค์กร การขับเคลื่อนก็อาจไม่ประสบผลสำเร็จ โครงการซีเอสอาร์จะมีความยั่งยืนได้ต้องสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทำดีของบุคลากรกลุ่มต่างๆภายในองค์กรที่เป็นหน่วยต้นทางก่อน เปิดพื้นที่ในองค์กรเพื่อหาแนวร่วมจากภายใน และช่วยสร้าง คนดี ให้แก่องค์กรที่มีจิตสำนึกเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมอันเป็นเป้าหมายสูงสุดของการอยู่ร่วมกันในสังคม