Parashat Ki Tisa - Quick Summary | ki tisa | Scoop.it
A quick summary of Parashat Ki Tisa....

Via MessianicTorah