iyinet 2012 seo yarışması
93 views | +0 today
Follow
iyinet 2012 seo yarışması
iyinet 2012 seo yarışması llhtnbşklhyktr
Curated by llhtnbsklhyktr
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by llhtnbsklhyktr
Scoop.it!

Wilhelm Leibniz Kimdir ?

Wilhelm Leibniz Kimdir ? | iyinet 2012 seo yarışması | Scoop.it

Leibniz ( bin altı yüz kırk altı – bin yedi yüz on altı ) felsefe dizgisinin merkezinde töz kavramının bulunduğu ve evrenin tutarlı ve kuşatıcı bir felsefi açıklamasını gerçekleştirmeyi hedeflemiş akılcı geleneğe mensup bir filozoftur. Ancak kendisinden önce akılcı geleneğin önemli diğer iki temsilcisi olan Descartes için iki, Spinoza için yalnızca bir tek töz söz konusuyken, Leibniz bir tözler çokluğunu savunmaktadır ve onun bir tözler çokluğunu savunmaktadır ve onun incelemesi varlıkların temelinde yer alan tözlerin neler olduğunun anlaşılmasına yöneliktir. iyinet 2012 seo yarışması llhtnbşklhyktr ile konu arasında bağlantı kuralım.

more...
No comment yet.
Scooped by llhtnbsklhyktr
Scoop.it!

İkinci Sultan Selim

İkinci Sultan Selim | iyinet 2012 seo yarışması | Scoop.it

( bin beş yüz altmış altı – bin beş yüz yetmiş dört) :  iyinet 2012 seo yarışması llhtnbşklhyktr dedikten sonra girişimizi yapalım dimi ? Topkapı Sarayı‘ndaki hamamında yıkanırken ayağı kayıp düşen ve fena halde sarsılan İkinci Sultan Selim, beyin kanamasından, birkaç gün sonra, on beş aralık bin beş yüz yetmiş dört yılında ölmüştür. Elli yaşını altı ay ve on sekiz gün geçiyiordu. Saltanatı sekiz yıl üç ay sekiz gündür. Dedesi Birinci Yavuz Sultan Selim Hazretleri ile aynı yaşta vefat etmiştir. Saltanatı da o kadar sürmüştür. Filhakika elli yaşında öle Yavuz Sultan Selim’in de saltanat müddeti sekiz yıl dört ay yirmi sekiz gün, yani torununkinden ancak elli gün fazladır. Benzerlilik burada biter.

more...
No comment yet.
Scooped by llhtnbsklhyktr
Scoop.it!

İş Etüdü Kavramı Hakkında Birkaç Bilgi

Öncelikle konu ile alakasız olan önceki yazılardan birini atalım buraya.Tabi onlardan önce2012 seo dememiz yeterli olur herhal (:

Sanayileşmiş toplumlar, günümüzde devamlı olarak yeni teknolojiler geliştirmekte, bunlardan ilk faydayı kendileri elde ettikten sonra, bu teknolojileri, sanayileşmekte olan ülkelere satmaktadır. Böylece sanayileşmiş ülkeler, bilgi toplumu olmanın avantajından; önce yeni teknolojilerini sanayide kullanarak paraya çevirmek, sonra da teknolojinin kendisini satarak gelir elde etmek yoluyla, iki türlü faydalanmaktadır. Bu durum ise, sanayileşmiş ülkelerle, sanayileşmekte olan ülkeler arasındaki açığı gittikçe arttırmaktadır.

more...
No comment yet.
Scooped by llhtnbsklhyktr
Scoop.it!

İçsel Pazarlama ve İnteraktif Pazarlama

Başta soyutluk ve üretimle tüketimin ayrılmazlığı olmak üzere hizmetlerin karakteristik özellikleri etkin bir pazarlama programının hazırlanmasını ve uygulanmasını zorlaştırır. Bu yüzden bazı ek unsurlar gerekir. Bu işletmeleri, geleneksel pazarlama ile yönetmenin zorluklarından biri şudur: fiziksel mallar geniş ölçüde standarttır, üretiminden ve dağıtımı yapıldıktan sonra müşteri bekler; müşteri gelir, satın alır ve gider. Oysa (2012 seo yarışması) hizmet işleri daha karmaşıktır ve bu yüzden ilave unsurlar söz konusu olur: tüketici, hizmetin yapıldığı yere (örneğin, sağlık, hukuk veya kuaförlük hizmetlerinin verildiği muayenehane, büro veya dükkana) gelir, başta diğer müşterilere; sonra hizmet verilen binaya, büronun iç görünüşüne, döşemeye, kullanılan alet ve cihazlara dikkat eder. (iyinet)

Hizmet verme sürecinde, hizmeti sunan ile alan yakın etkileşim içindedir; bunun yanında, hizmeti verenin becerileri ve hizmet destekleyici süreçlerin bulunması da gereklidir. Böylece, başarılı hizmet sunma ile, işletmenin karlılığı arasında bir bağlantılar zinciri ortaya çıkar.

more...
No comment yet.
Scooped by llhtnbsklhyktr
Scoop.it!

Değişim Simetrisi (Eşit-Eşit olmayan)

Değişim simetrisi, çalışanın eşit olmayan istihdam ilişkisini kabul edilebilir görme derecesini yansıtmaktadır ve hiyerarşi ile eşitsizlik kavramları aracılığıyla ifade edilmektedir. Ayrıcalıklar doğrultusunda çalışanlar arasında ayrım yapan statü davranışı, farklı hiyerarşik düzeyler arasındaki formel ilişki, kişilere hitap etmenin formel yolları ve paternalistik yönetim stili gibi işveren uygulamaları, eşit olmayan değişim ilişkileri beklentisi yaratmaktadır. Çalışanlar, hiyerarşinin otoritesini kabul ederek, kurallara uyan bir tavır sergileyerek ve diğerlerine uyarak eşit olmayan değişim simetrisini desteklemektedir.
iyinet 2012 seo yarışması llhtnbşklhyktr ve Sözleşme Düzeyi (Bireysel Kolektif)
Bu boyut, istihdam ilişkilerinin bireylere karşın kolektif düzenlenmesi arasındaki ayrımla ilgilidir. Bir diğer ifadeyle sözleşme düzeyi, çalışanın sözleşmeyi bireysel mi yoksa kolektif olarak mı düzenlediğine ilişkin algılama derecesini yansıtmaktadır. Bireysel olarak düzenlenmiş iş ilişkileri bireysel anlaşmaları veya normlardan bağımsız olarak yapılabilen bireysel düzenlemeleri ifade eder. Bu düzenlemeleri bireyselleştirilmiş insan kaynakları uygulamaları desteklemektedir. Buna karşın kolektif olarak düzenlenmiş ilişkilerde çok az bireysel anlaşmalar bulunmaktadır ya da hiç yer verilmemektedir, çünkü bütün istihdam durumları kolektif olarak belirlenmiştir. Kolektif iş ilişkileri, genel olarak uygulanabilen kurallar, grup düzeyindeki anlaşmalar, bütün çalışanlara gösterilen benzer davranışlar ve meslek birliklerinin belirgin rolleri ile desteklenmektedir.2012 senesi buna örnek olarak gösterilebilir, olmadı seo yarışması diyelim.

more...
No comment yet.
Scooped by llhtnbsklhyktr
Scoop.it!

Francis Bacon

Francis Bacon | iyinet 2012 seo yarışması | Scoop.it

Francis Bacon‘ın (Bin beş yüz altmış bir – Bin altı yüz yirmi altı) yaşadığı dönem, Rönesans‘ın gözle görülür bir hale geldiği, Ortaçağ yaşamında büyük değişimlerin olduğu, topumsal, sayasal ve ekonomik alanlarda yeni gelişmelerin ortaya çıktığı, buna bağlı olarak hem kilisenin maddi gücü önemli ölçüde zayıfladığı, bir yandan da özellikle eğitim alanında ciddi atılımların yaşanmaya başlandığı bir dönemdir. Bu değişim felsefe ve bilimgibi üst entelektüel alanlarda da ister istemez değişimlere yol açmıştır. Geleneğin getirdiği Skolastik görüş, Rönesans’ın yaratmış olduğu yenilikçi ortam içerisinde ciddi saldırılara maruz kalmaya başlamıştır ve Skolastiği reddetmek başlı başına bir değer haline gelmiştir.

more...
No comment yet.
Scooped by llhtnbsklhyktr
Scoop.it!

İstatistiklerden Nitekli Sonuçlar Alabilmek

İstatistiklerden Nitekli Sonuçlar Alabilmek | iyinet 2012 seo yarışması | Scoop.it

statistiklerden, faydalanılabilecek nitelikte sonuçlar alabilmek için;

İlk olarak ) Yeterli sayıda gözlem yapılabilmeli ve
İkincisi ise ) Gözlem sayıları rastgele olmalıdır
Üçüncüsü ise ) Yapılan bütün gözlemler, bir ve sadece bir kategoriye veya faaliyet sınıfı kuralına uymalıdır. Mesela, iş ve iş dışı olmak üzere iki çeşit faaliyetimiz varsa, bu faaliyet çeşitlerini; her gözlemin, açıkça sadece bir faaliyet çeşidine girmesini sağlamak amacıyla, açıklamamız lazımdır. Burada yapılan iş, bir tesadüfi örnekleme (sondaj) olur.  Rastgele seçimle, ana kütle birimlerine eşit seçilme şansı sağlanır. İş Örneklemesinin nasıl uygulanacağını göstermek için, bir süper markette çeşitli departmanlarda çalışan personelinin, satış müdürleri tarafından kontrol edilmesini örnek olarak yazalım bakalım.

more...
No comment yet.
Scooped by llhtnbsklhyktr
Scoop.it!

İş Kavramı

İş Kavramı | iyinet 2012 seo yarışması | Scoop.it

İş, bir görevin yerine getirilmesi için yapılan her türlü faaliyet veya bir fayda oluşturmak için yapılan beşeri faaliyetler veya işletme hedeflerini gerçekleştirmek için yapılması gerekli görevler veya faaliyetler olarak tarif edilebilir. İş Etüdü açısından ise İş, bir üretim/hizmet sistemindeki üretim faktörlerinin ortak hareket ederek, görevlerini yerine getirmesidir. Günümüzde de İş kavramı, bu tarife benzerlik gösterir ve çalışanların ihtiyaçlarını mal ve hizmetle doğrudan veya dolaylı olarak karşılayan bir faaliyet olarak ifade edilir. iyinet 2012 seo

more...
No comment yet.
Scooped by llhtnbsklhyktr
Scoop.it!

Müşteri veya Pazar Tiplerine Göre Organizasyon

İyinet 2012 seo yarışması llhtnbşklhyktr kelimesini kullandıktan sonra konumuza geçelim.Müşteri veya Pazar Tiplerine Göre Organizasyon şekillerinde pazarlama bölümü pazarlama fonksiyonlarına ilaveten birbirinden farklı tipteki müşteri tiplerine veya pazar bölümlerine göre örgütlenir. Çünkü işletme bir mamul hattındaki mamullerle çeşitli tipteki pazarlara hitap edebilir. Örneğin, elektrikli daktilo makinası nihai tüketicilere, işletmelere ve hükümet pazarlarına vb. satılabilir. Böyle farklı pazarlar farklı ihtiyaç ve tercihlere sahip oldukları için, pazar tiplerine göre organizasyon şekli daha uygun olabilir. Müşterilere göre organizasyon; mamullere göre organizasyon şekline benzer ama burada ”mamul yöneticileri” değil, ”pazar yöneticileri” görev yapar. Bunlar kendi pazarlarındaki satışlar ve kârlarla ilgili yıllık ve uzun vadeli planlama yapmaktan sorumlu olurlar; pazarlama araştırması, reklam vb. konularda diğer fonksiyonlardan yardım alırlar.

more...
No comment yet.
Scooped by llhtnbsklhyktr
Scoop.it!

Diğerkamlık (Altruism)

Örgütsel vatandaşlığın bu boyutu litaretürde; altruizm, fedakarlık, diğerlerini düşünme ve özgecilik olarak da ifade edilmektedir.

Diğerkamlık, birlikte ve yüz yüze çalışan bireylerin doğrudan ve isteyerek birbirlerine yardım  etmek amacıyla yaptıkları davranışlar şeklinde tanımlanmaktadır. İşle ilgili görevlerde ve ortaya çıkan sorunlarda bireylerin diğer bireylere yönelik yardım etme niteliğindeki bütün iradi davranışlarını içeren diğerkâmlığın sadece çalışanlara yönelik değil, aynı zamanda örgüt ile ilişkisi olan bütün kişilere karşı sürekli olarak sergilenen bir davranış olduğu belirtilmektedir. Burada iyinet diyelim.

 

more...
No comment yet.