RedstoneHost - Knowledgebase - Installing MySQL / Databases | Installing MySQL  Databases | Scoop.it