Heerhugowaard wil weg uit Regionaal Archief Alkmaar
167 views | +0 today
Follow
Heerhugowaard wil weg uit Regionaal Archief Alkmaar
Nieuwsberichten over het voornemen van de gemeente Heerhugowaard om het Regionaal Archief Alkmaar te verlaten
Curated by Ingmar Koch
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Ingmar Koch
Scoop.it!

Bijlagen van het raadsvoorstel uittreden Heerhugowaard uit RHC Alkmaar

more...
No comment yet.
Scooped by Ingmar Koch
Scoop.it!

Voorstel tot uittreden uit de gemeenschappelijke regeling RHCA

more...
No comment yet.
Scooped by Ingmar Koch
Scoop.it!

Vandaag - 'Verhuizing archief bespaart Heerhugowaard niets'

Vandaag - 'Verhuizing archief bespaart Heerhugowaard niets' | Heerhugowaard wil weg uit Regionaal Archief Alkmaar | Scoop.it
more...
No comment yet.
Scooped by Ingmar Koch
Scoop.it!

Regionaal Archief voor Heerhugowaard te duur - reactie Marianne Loef

Regionaal Archief voor Heerhugowaard te duur - reactie Marianne Loef | Heerhugowaard wil weg uit Regionaal Archief Alkmaar | Scoop.it
Regionaal Archief voor Heerhugowaard te duur...
more...
No comment yet.
Scooped by Ingmar Koch
Scoop.it!

NHD - Regionaal Archief voor Heerhugowaard te duur

NHD - Regionaal Archief voor Heerhugowaard te duur | Heerhugowaard wil weg uit Regionaal Archief Alkmaar | Scoop.it
more...
No comment yet.
Scooped by Ingmar Koch
Scoop.it!

Onderzoek naar uittreden uit gemeenschappelijke regeling RHCA

more...
No comment yet.
Scooped by Ingmar Koch
Scoop.it!

Concept-notulen Commissie Middelen Heerhugowaard 5 maart 2012

Raadsvoorstel tot uittreden uit de gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA)

 

Wethouder Dickhoff geeft aan dat de bijlagen te laat verstuurd zijn door de griffie, eventuele technische vragen over deze bijlagen kunnen gesteld worden voor de raadsvergadering van 27 maart.
De heer Hoogewerf geeft een presentatie.
Burgerbelang vraagt of dit de enige twee uittreedmethodes zijn.
Wethouder Dickhoff antwoordt dat dit twee methodes zijn die PWC in het rapport aanbeveelt.
Trots vraagt of er nog een tegenrapport gemaakt wordt.
Wethouder Dickhoff geeft aan dat wanneer hierover een besluit genomen wordt door de raad, de vervolgstappen genomen worden.
CDA vraagt wie uiteindelijk de uittreedsom bepaalt.
Dit is RHCA.
Wethouder Dickhoff komt terug op de vele publicaties over dit onderwerp van de laatste tijd en is van mening dat de heer Post zich genuanceerder had kunnen uitlaten. Burgemeester Ter Heegde is deze mening ook toegedaan.
D66 bedankt voor het duidelijke rapport, maar vind de uittreedsom erg hoog.
Wat zijn de ervaringen op gemeentelijk niveau en bij gebruikers bij deze gemeenten die op eenzelfde wijze het archief hebben ondergebracht. Wat zijn de gevolgen voor de samenwerking met de omringende gemeenten bij uittreding?
Ook CDA is benieuwd naar het effect op de regionale samenwerking.
VVD vindt dat het signaal afgegeven wordt dat er niet op deze manier naar samenwerking wordt gezocht. Wanneer een van de partijen het niet eens is met de financiële afhandeling, mag dit de regionale samenwerking niet in de weg staan. De fractie is van mening dat wanneer Heerhugowaard uittreedt er enkel verliezers zijn, dan dienen de andere participanten meer voor de diensten te betalen.
HOP vindt de berichtgeving in de kranten erg suggestief, er is geen sprake meer van enige nuance. De fractie is van mening dat er van tevoren duidelijke richtlijnen moeten worden vastgesteld en zullen met een voorstel komen van een heldere
en transparante verdeling van de kosten. HOP is geen voorstander van uittreding.
PvdA vraagt of er extra personeel nodig is wanneer de gemeente een aantal wettelijke taken overneemt. Is de maximale bijdrage van 1,2 miljoen te activeren en in een aantal
jaren af te schrijven? Het is jammer dat voorlichting aan scholen en burgers verdwijnt, is dit wellicht over te nemen door vrijwilligers van het Poldermuseum of historische
gemeenschappen?
ChristenUnie is benieuwd naar de invloed op de regionale samenwerking en vindt dat er een risico hangt aan het uittreedbedrag.
GroenLinks vindt het een complexe materie. Maar wanneer een partner geen meerwaarde meer ziet, moet er uitgetreden kunnen worden zonder druk van overige gemeenten. Door wie wordt de huur van de Bergerweg bepaald en waar gaat de huur naar toe?
Speelt het idee om in de toekomst BTW op te gaan leggen?

VSP is van mening dat er een automatiseringsachterstand speelt. De fractie ziet graag dat er nog een poging tot tariefaanpassing wordt gedaan. Wanneer dit geen effect heeft,
moet uittreding snel plaatsvinden.
Trots ziet graag een proefperiode in de regionale samenwerking. 

De fractie wil een schriftelijke berekening van de RCHA over de uittreedsom en door onze eigen accountant een voorstel laten maken. De beloning van de archivaris is boven de Balkenende norm.
Burgerbelang is niet voor uittreding, de kennis voor een eigen archief moet ingehuurd worden. Het college heeft de motie van D66 op eigen wijze geïnterpreteerd. De fractie weet uit ervaring dat er veel gebruikt wordt gemaakt van het archief. De fractie
stipt aan dat bij een eventuele fusie met Graft de Rijp of Schermer hun archief ook onder de uittreding zal vallen.
Wethouder Dickhoff deelt mee dat in het AB de verrekeningssytematiek aan de orde is gesteld (deze stamt uit 2005), voor de voorjaarsnota 2010. In november 2010 wilde de voorzitter praten over de financieringssystematiek. De wethouder zal dit aan de
Raad toesturen.
Alkmaar betaalt een vast bedrag, de overige gemeenten dragen op basis van inwoner bij. Een systeem per strekkende meter zou eerlijker zijn, maar hiervoor is niet gekozen.
De uittreedsom wordt pas bepaald wanneer een formeel verzoek tot uittreding is ingediend.
Inderdaad kunnen de gevolgen voor de regio ook anders bekeken worden. Burgemeester Ter Heegde vult aan dat in het kader van de bezuinigingen gemeenten meer naar gezamenlijke uitvoeringsdiensten toe moeten. Bedrijfseconomisch wordt
bekeken naar de beste partner voor het beste product. Op uitvoering zijn er op het punt van samenwerking al verschillende combinaties.
Planningstaken, zoals verkeer en vervoer, volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, zijn essentieel om samen te doen, dit kan niet anders door de gemeentegrenzen.
Wethouder Dickhoff vervolgt dat de huursom bepaald is door de gemeente Alkmaar. De kosten van het E-depot zijn nog niet bekend. Er is een inschatting gemaakt wat betreft de kosten, wanneer de raad instemt met dit voorstel zal het verder
uitgewerkt worden, ook wat betreft openingstijden en de aanwezigheid van de archivaris.
RCHA is gevraagd hoeveel bezoekers zij ontvangen uit Heerhugowaard, maar hier is geen antwoord op ontvangen.
Het uittredingsbedrag kan betaald worden vanuit de algemene reserve.
Vrijwilligers zullen gevraagd worden naar de bereidheid om voorlichting op scholen te geven. De ervaringen van gemeente Zaanstad zijn niet bekend, maar dit zal nagevraagd worden vóór de komende raadsvergadering.
In tweede termijn vraagt D66 naar de gevolgen op rijksniveau wanneer er niet uitgetreden wordt. Zal het bedrag hoger worden? Wanneer er niet uitgetreden wordt, waarop gaat men dan bezuinigen?
CDA hecht waarde aan archivering en wil hier een bepaald bedrag voor uitgeven. Dit moet echter niet gebaseerd zijn op emotie.
HOP is niet voor uittreden, maar zal met een amendement over de berekening komen en roept de fracties op tot input voor dit amendement.
PvdA neemt het mee terug voor bespreking in de fractie.
Trots vraagt naar de mogelijkheid om het archief bij een andere gemeente onder te brengen.
Burgerbelang vindt de uitvoering van motie 10 en 14 uit 2010 niet met elkaar in overeenstemming. Motie 10 is unaniem aanvaard en spoort het college aan tot regionale samenwerking. Dit raadsvoorstel bevordert geen regionale samenwerking.
Wethouder Dickhoff geeft aan dat er een actieprogramma is vastgelegd door de raad in het kader van regionale samenwerking.
Wanneer dit geen bezuinigingspost wordt, zal er naar andere zaken gekeken moeten worden om te bezuinigen.
Advies commissie 

De commissie wil dit voorstel als een bespreekstuk behandelen in de raad van 27 maart 2012.

more...
No comment yet.
Scooped by Ingmar Koch
Scoop.it!

NHD - 'Bruinooge blokkeert compromis over archief'

NHD - 'Bruinooge blokkeert compromis over archief' | Heerhugowaard wil weg uit Regionaal Archief Alkmaar | Scoop.it
more...
No comment yet.
Scooped by Ingmar Koch
Scoop.it!

NHD - Heerhugowaard overweegt vertrek uit Archief

NHD - Heerhugowaard overweegt vertrek uit Archief | Heerhugowaard wil weg uit Regionaal Archief Alkmaar | Scoop.it
more...
No comment yet.