LA GUERRA CIVIL A CATALUNYA - Spanish Civil War in Catalonia
340 views | +0 today
Follow
LA GUERRA CIVIL A CATALUNYA - Spanish Civil War in Catalonia
Recerca i treball sobre la Guerra Civil a Catalunya, i en especial a les terres de Lleida, en el marc de l'assignatura d'història de 4t d'ESO - Research work about the effects of the Spanish Civil War in Catalonia, especially in Lleida, done by the students of 4th ESO
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Suggested by Alice, Blau i Iris
Scoop.it!

LA GUERRA CIVIL ESPANYOLA I LES SEVES CONSEQÜÈNCIES/THE SPANISH CIVIL WAR AND ITS CONSEQUENCES (3)

LA GUERRA CIVIL ESPANYOLA I LES SEVES CONSEQÜÈNCIES/THE SPANISH CIVIL WAR AND ITS CONSEQUENCES (3) | LA GUERRA CIVIL A CATALUNYA - Spanish Civil War in Catalonia | Scoop.it

Cap al 1938 Barcelona i altres ciutats i pobles es van veure afectades per la manca de proveïments. Aquesta situació va empitjorar amb el mercat negre i les persones que no volien contribuir a una economia de guerra. Cada vegada el nombre de refugiats augmentava al mateix temps que l’escassetat de proveïments. Els preus dels aliments bàsics van pujar moltíssim fins arribar a la conclusió que els diners no tenien cap valor, per això es van fer servir les targetes de racionament. Però a més a més de que no tenien molt valor, la gent tampoc disposava de diners. Per aquest motiu a diversos municipis de Lleida, en temps de crisis durant la Guerra Civil, es va permetre a diversos Ajuntaments imprimir vals de circulació interior. 

 

Around 1938 Barcelona, other cities and villages were affected by the lack of food supply. The situation got worse as time went by the black market and the people that didn’t contribute to war’s economy. Every day the number of refugees and the lack of supply were increasing. The basic aliments were very expensive and the money didn’t have value and the people didn’t have money so then the people had to use coupons for rationing. For example in different municipalities of Lleida during the Civil War when the population was in crisis the city hall could print some paper bills for the people of the city.  

more...
No comment yet.
Suggested by Alice, Blau i Iris
Scoop.it!

LA GUERRA CIVIL ESPANYOLA I LES SEVES CONSEQÜÈNCIES/THE SPANISH CIVIL WAR AND ITS CONSEQUENCES (1)

LA GUERRA CIVIL ESPANYOLA I LES SEVES CONSEQÜÈNCIES/THE SPANISH CIVIL WAR AND ITS CONSEQUENCES (1) | LA GUERRA CIVIL A CATALUNYA - Spanish Civil War in Catalonia | Scoop.it

L’any 1936 va esclatar la Guerra Civil la qual es va estendre per arreu d’Espanya i va comportar diferents canvis i conseqüències en la societat espanyola, on part de l’exèrcit espanyol va aixecar les armes contra la República. Nosaltres en aquest apartat ens centrarem més en la Guerra Civil a Catalunya, concretament a Lleida.
Al començament de la Guerra Civil molta gent va emigrar cap a Granollers i a diferents parts de Catalunya perquè tenia uns refugis més segurs on hi havia menys probabilitat que els trobessin. A més a més no podien refugiar-se a l’estranger, degut al pacte signat per França i el Regne Unit. La Guerra Civil es va dividir en tres fases:

- La Primera ( 1936 – 1937) - (Madrid, Andalusia oriental i Guipúscoa)
- La Segona (1937 – 1938) - (País Basc, Cantabria i Astúries)
- Tercera (1938 – 1939) - (Aragó i Països catalans)

Ben entrada la guerra la població es va veure obligada a participar a la guerra. A partir de l’edat de 15 anys fins als 35 anys havien de partir cap a la guerra. Aquest fet es va veure reflectit en la Batalla de l’Ebre on van participar nens que només tenien 17 anys. Això també va comportar la disminució del nombre de la població refugiada, ja que només van quedar refugiades les dones i els seus nadons. Aquesta disminució també es deu a la mort de la gent a causa de les dures condicions de vida.

 

In 1936 the Civil War had started, that had extended around Spain. This one had involved different changes and consequences in the Spanish society. The Spanish army attacked the Republic. We are going to talk about the Civil War in Catalonia, especially in Lleida. In the beginning of the Civil War the people had emigrated to Granollers and to other different parts of Catalonia because there were safer shelters where the probability to be discovered was very little. And they couldn’t go to the other countries because France and United Kingdom had signed a treaty. The Civil War was divided in three phases:
- The First ( 1936 – 1937) - (Madrid, Andalusia oriental i Guipúscoa)
- The Second (1937 – 1938) - (País Basc, Cantabria i Astúries)
- The Third (1938 – 1939) - (Aragon and Catalan countries)

When the Civil War had started the population had been obligated to participate in the war. Since 15 to 35 years old they had to go to war. This event was reflected in the Ebre’s Battle, where there were 17 years old teenagers. This caused the decrease of the number of the refugees because the only mothers, children and babies were considered refugees. The decrease was also caused by the death of people due to harsh living conditions.

more...
No comment yet.
Suggested by Ainhoa Lozano i Daniela Castro
Scoop.it!

Els refugiats a Catalunya / Refugees in Catalonia

Els refugiats a Catalunya / Refugees in Catalonia | LA GUERRA CIVIL A CATALUNYA - Spanish Civil War in Catalonia | Scoop.it

 

A la Guerra civil, molta gent va venir a Catalunya perquè necessitaven ajuda, el primer any (1936) 300.000 persones van venir a Catalunya, el segon any 700.000 i l’ultim 1.000.000. Hi van haver molts refugiat, pero entre un 15% i un% de persones van venir a Catalunya per trobar ajuda. Entre el setembre del 1936 i l’agost del 1937 el 2,5% de les persones que van venir a Catalunya venia de Madrid, Andalusia Oriental i Guipúscua, entre setembre del 1937 i març del 1938 les persones que venien a Catalunya eren de el nort d’Espanya (després de la caiguda del País Basc) Cantàbria i Astúries i en alguns pobles, el número d’habitants va augmentar un 10%, i finalment entre l’abril de 1938 i el gener de 1939 amb la proximitat del front i la derrota de l’Ebre la gent que hi havia a Catalunya provenia d’Aragó i de Cataluya.

 

During Civil War a lot of people went to Catalonia because they needed help; the first year (1936) 300.000 people came to Catalonia, the second year 700.000 and the last year (1939) 1.000.000. In the Civil war there were a lot of refugees but between 15% and 25% of the people went to Catalonia for to find help. Between September 1936 and August 1937, 2,5% of the people who went to Catalonia was from Madrid, Andalusia Oriental and Guipúscoa, between September 1937 and March 1938 the people who went to Catalonia was from to the north of Spain (after of the defeat of the Basque Country) Cantabria and Asturies and in some villages, the number of inhabitants increased 10%; finally between April 1938 and January 1939 with the proximity of the front and the defeat of the l’Ebre, the people who went to Catalonia were from Aragon and Catalonia.

more...
No comment yet.
Suggested by Emmanuel Tecchia/Claudia Marcha/Junfeng Zhuo
Scoop.it!

Fotos de la Guerra Civil a Lleida/Pictures of the Civil war in Lleida

Fotos de la Guerra Civil a Lleida/Pictures of the Civil war in Lleida | LA GUERRA CIVIL A CATALUNYA - Spanish Civil War in Catalonia | Scoop.it

El pes de l'Església com a institució era importantíssim durant la guerra.La persecució religiosa a Lleida va provocar moltes morts. Després de la guerra l’església va seguir sent molt important ja que la gent havia patit molt i anaven a l’església a recordar als seus difunts.

The role of the Church was important during the war. Religious persecution caused many deaths in Lleida. After the war the Church was still very important because people had suffered so much and went to church to remember the death.

more...
No comment yet.
Suggested by Emmanuel Tecchia/Claudia Marcha/Junfeng Zhuo
Scoop.it!

Fotos de la Guerra Civil a Lleida/Pictures of the Civil war in Lleida

Fotos de la Guerra Civil a Lleida/Pictures of the Civil war in Lleida | LA GUERRA CIVIL A CATALUNYA - Spanish Civil War in Catalonia | Scoop.it

n aquesta imatge es poden veure les Tropes de la 46 Divisió, defenent la ciutat al carrer Alcalde Costa, el dia 3 d’Abril. Al fons es veu Gardeny, des d’on atacava la 13 divisió nacional. Aquesta violenta i dramàtica imatge, és una de les poques que existeixen de la batalla i és d’autor desconegut.

 

In this picture we can see”Les Tropes de la 46 Divisió” defending the city in the Alcalde Costa street on 3rd April. In the background is Gardeny, where was attacked by the 13 national division. This violent and dramatic image is one of the fewest images that exist from the battle and we don’t know who took the photo.

more...
No comment yet.
Suggested by Emmanuel Tecchia/Claudia Marcha/Junfeng Zhuo
Scoop.it!

Cançons Guerra civil/ Civil war song

Nacionals/Nationals

 

Viva España
alzad los brazos hijos del pueblo español
que vuelve a resurgir
Gloria a la Patria que supo seguir
sobre el azul del mar el caminar del Sol.
¡Triunfa España!
Los yunques y las ruedas
cantan al compás
del himno de la fe.
Juntos con ellos
cantemos de pie
la vida nueva y fuerte
de trabajo y paz.

 

Aquesta va ser una proposta per ficar lletra a l’himne Nacional d’Espanya la “Marcha Real” en el segle XVIII, que finalment no va ser escollida. José Marúia Pemán és l’autor de la lletra. En 1937 va sortir aquesta cançó a la llum. Durant la Guerra Civil aquesta cançó la cantaven els franquistes hissant la seva bandera. Volien proclamar la unió de tots els espanyols a favor del règim franquista per tenir més força i estendre el seu sentiment deien que tots junts ho podien aconseguir.


This was a proposal in order to put lyrics to the national anthem of Spain "Marcha Real" in the 18th century, which finally was not chosen. Jose Pemán Marui is the author of the lyric. In 1937 this song was published. During the Civil War this song was sung by franquists hoisting their flag. They wanted to proclaim the union of Spanish people in favor of the Franco’s regime in order to get more power and extend their feeling saying that they could get together.

 

Republicans/Republicans


Serenos y alegres
valientes y osados
cantemos soldados
el himno a la lid.
De nuestros acentos
el orbe se admire
y en nosotros mire
los hijos del Cid.
Soldados la patria
nos llama a la lid,
juremos por ella
vencer o morir(...)

 

Va ser creat el 1820 pel Evaristo San Miguel. Va ser proclamat com a himne i marxa oficial de la Segona República Espanyola. Amb aquest himne els republicans volien dir que lluitarien fins a la mort i no es deixarien vèncer tan fàcilment,ja que per sobre d’ells està la seva pàtria. Pels seus soldats lluitar per la seva pàtria és el més important. L'himne diu que amb l’amor a la pàtria, aconseguiran algun dia el que ells volen.

 

It was written in 1820 by Evaristo San Miguel. It was proclaimed as the hymn of the Second Spanish Republic. With this hymn the Republicans wanted to fight for the death and wouldn’t be defeated easily. For the soldiers fighting for their Fatherland is the most important thing. The hymn proclaims the love to the Fatherland and one day they will get what they want. 

more...
No comment yet.
Suggested by Emmanuel Tecchia/Claudia Marcha/Junfeng Zhuo
Scoop.it!

Els fronts de guerra/The war fronts

Els fronts de guerra/The war fronts | LA GUERRA CIVIL A CATALUNYA - Spanish Civil War in Catalonia | Scoop.it

Durant la guerra civil l’exèrcit republicà, va començar millor en la guerra però amb el temps l’exèrcit franquista va guanyar poder, fins arribar a tindre la meitat d’Espanya.
La situació de Catalunya i les Illes Balears era bastant estable ja que en cap cas els exèrcits de Franco van poder conquerir-los. En canvi, la situació de Madrid era molt inestable, l’exèrcit de Franco van intentar conquerir-la però els republicans van resistir durant molt temps els seus atacs.

 

During the Civil War, the republican army started better in the war but eventually, Franco’s army gained the power of half of Spain. The situation in Catalonia and the Balearic Islands was quite stable in any case since Franco's armies could conquer them. However, the situation was very unstable in Madrid, Franco's army tried to conquer it, but Republicans resisted for a long time their attacks.

more...
No comment yet.
Suggested by Àngels LLurda/ Marc Miranda
Scoop.it!

GENT EXILIADA/EXILIED PEOPLE (4)

GENT EXILIADA/EXILIED PEOPLE (4) | LA GUERRA CIVIL A CATALUNYA - Spanish Civil War in Catalonia | Scoop.it

Tot i així, no tota l’ajuda als catalans durant la Guerra Civil arribà provinent de França, ja que ONG’s com Creu Roja van ajudar als exiliats a comunicar-se amb les seves famílies,com per exemple, el cas del Miquel, un soldat català empresonat a Sigüenza (Guadalajara) que es va poder comunicar amb la seva família, que vivia a Àger (municipi de la comarca lleidatana de la Noguera).

 

France helped Catalonia a lot, but NGOs like the Red Cross helped those Catalans who fought against the rebels and were later captured. For example, Red Cross helped Miquel, a Catalan soldier captured in Guadalajara who got to communicate with his family (who believed he was dead) thanks to this NGOs work.

more...
No comment yet.
Suggested by Àngels LLurda/ Marc Miranda
Scoop.it!

GENT EXILIADA/EXILIED PEOPLE (2)

GENT EXILIADA/EXILIED PEOPLE (2) | LA GUERRA CIVIL A CATALUNYA - Spanish Civil War in Catalonia | Scoop.it

L’estat francès retornava a exiliats amb rapidesa tan bon punt arribaven. Les dures condicions del viatge que patien els evacuats van afectar molt tant a la salut, com a les condicions de vida en general. Els nadons i els nens petits, van patir diverses malalties que a alguns els causà la mort. En els refugiats hi havia des de nadons fins a àvies de 94 anys.

 

France gave away the refugees that got to France as soon as they could. The tough conditions of the travel affected that refugees suffered, affected their health and their general life conditions. The babies and young children suffered several diseases and some of them even died. Among the refugees there were babies as well as ninety-four-year-old women.

more...
No comment yet.
Suggested by Àngels LLurda/ Marc Miranda
Scoop.it!

PRESONERS POÍTICS / POLITICAL PRISONERS

PRESONERS POÍTICS / POLITICAL PRISONERS | LA GUERRA CIVIL A CATALUNYA - Spanish Civil War in Catalonia | Scoop.it

Alguns dels presos polítics de la guerra civil foren deportats al camp de concentració de Mauthausen-Gusen (on el 60% dels presoners eren de procedència espanyola cap l’any 1941), 20km al nord de la ciutat de Linz, al nord d’Àustria.

 

Tanmateix, aquest camp és com un llaç per catalans i bosnis, ja que tant els uns com els altres foren deportats a aquest camp com a presos politics fins l’alliberament del camp per part dels Estats Units el 5 de maig de 1945.
Els espanyols acabaren als camps de concentració alemanys ja que quan es refugiaven a França, els alemanys els capturaven (ja que controlaven França) i els enviaven als seus camps alemanys, a més de que Hitler i Franco tenien una relació cordial pel fet de ser dos règims feixistes. Aquestes relacions cordials van permetre intercanvi de favors tals com l’acolliment de presos polítics espanyols als camps d’Alemanya o els bombardeigs alemanys a ciutats espanyoles.

 

POLITICAL PRISONERS: 

Some of the political prisoners during the civil war were deported to the Mauthausen-Gusen concentration camp, where the 60% of the prisoners were Spanish (mostly from Catalonia). This concentration camp was 20km to the north from Linz, an Austrian city.

 

However, this concentration camp is like a bond for both Catalan and Bosnians, because both of them were deported there and were forced to stay there until on the May 5th of 1945, when the United States released its prisoners. Some of the Spanish prisoners ended up in German concentration camps, because once they were caught in France (that was controlled by Hitler by that time) they were sent there, and besides, Franco and Hitler had a nice relationship and helped the each other just because were bosses of dictatorship. These relationships allowed exchanges such as the hosting of Spanish prisoners in Germany or the German bombings to Spanish cities.

more...
No comment yet.
Suggested by Àngels LLurda/ Marc Miranda
Scoop.it!

BÀNDOLS DE LA GUERRA CIVIL/SIDES OF THE SPANISH CIVIL WAR:

BÀNDOLS DE LA GUERRA CIVIL/SIDES OF THE SPANISH CIVIL WAR: | LA GUERRA CIVIL A CATALUNYA - Spanish Civil War in Catalonia | Scoop.it

A la guerra civil espanyola hi havien dos bàndols. Per una banda el bàndol rebel, el bàndol conservador i partidari de la política feixista de Franco. I per l’altra, el bàndol republicà, defensor de la República. El bàndol rebel va rebre suport d’altres països amb dictadures feixistes, com Alemanya, Itàlia i Portugal. També, tot i que no era un país feixista, els EUA van proporcionar als rebels productes petrolífers. Els republicans, en canvi, rebien el suport de l’URSS. La intenció dels dos bàndols rea fer una “neteja” ideològica de l’enemic, és a dir, eliminar tota persona contrària a les seves ideologies.

 

In the Spanish Civil War there were also two sides: the rebel one (who were conservative and supported Franco) and the republican side, who fought for the Spanish Republic. The rebel side received help from other countries that had dictatorship such as Germany, Italy and Portugal and although USA wasn’t in a dictatorship they supported the rebel side as well. Instead, the Republicans had the support of URSS: The purpose of the two sides was doing “an ideological cleaning” of the enemy.

more...
No comment yet.
Suggested by Alberto Cabrera, Saray González
Scoop.it!

Catalan exile

Catalan exile | LA GUERRA CIVIL A CATALUNYA - Spanish Civil War in Catalonia | Scoop.it

A més d’exiliats, també hi havia enemics polítics de Franco i el seu partit, que amb tractes directes amb Hitler, aconseguia manar-los a Alemanya, amb l’objectiu de deixar-los en camps de concentració, i així no molestessin més a Espanya. Aquests enemics polítics, o bé eren republicans o antifranquistes. Per això eren manats de cap als camps de concentració, per lliurar-se’n d’ells.

 

Moreover, there were Franco’s enemies and Franco’s political party enemies. As Franco and Hitler had an agreement, a lot of these enemies were sent by Hitler to diferent concentration camps of Europe. If these enemies of the franquist regime were in the camps, they couldn’t disturb in Spain. These political enemies where republicans or simply antifranquists. For this reason, they were sent out of Spain to diferent camps, to get rid of them.

more...
No comment yet.
Suggested by Alberto Cabrera, Saray González
Scoop.it!

Catalan Exile

Catalan Exile | LA GUERRA CIVIL A CATALUNYA - Spanish Civil War in Catalonia | Scoop.it

La majoria d’aquest exiliats van creuar per la frontera de França. Però no cal oblidar que en aquells moments, París era de domini alemany, i Hitler, tenia un tracte amb Franco. Per això, molts republicans exiliats van anar a parar directament a mans nazis. En pic agafar-los, els ficaven als, tan comuns, camps de concentració alemanys. A les fotos podem observar el camp de concentració de Rosselló (Argelers). Aquell camp de concentració estava ple de catalans exiliats.

 

When the catalan republicans went to exile, they passed throught the french frontier. But in this period, Paris was controlled by Germany, and Hitler had an agreement with Franco. For this reason, the republicans who went to France were caught by the nazis. When they were caught, the nazis sent them to the famous german concentration camps, like the Austrian camp in Mauthausen. In this pictures you can see the concentracion camp of Rossello (Argelers). This concentration camp was full of Spanish republicans.

more...
No comment yet.
Suggested by Alice, Blau i Iris
Scoop.it!

LA GUERRA CIVIL ESPANYOLA I LES SEVES CONSEQÜÈNCIES/THE SPANISH CIVIL WAR AND ITS CONSEQUENCES (2)

La Creu Roja a principis de la seva creació en les intervencions humanitàries centrades en casos de conflictes armats. Durant la Guerra Civil 1936-1939 va realitzar una important activitat i quan va acabar la Guerra va dur a terme una repatriació dels espanyols que estaven a la URSS. La Creu Roja Espanyola, fundada el 1864, va adquirir una gran experiència durant la Guerra Civil Espanyola, va estar present en els treballs humanitaris en les fronts i els camps de presoners, va desplegar, també, un important favor a la població, però de manera especial als nens, organitzant la seva evacuació de les zones afectades de la guerra. També van treballar en reconstruccions de desastres que van ocórrer en tot el territori nacional. Es va assistir a víctimes d’incendis, inundacions i víctimes de tots tipus. Els seus objectius principals eren, principalment la busca de persones, el reagrupament de les famílies separades per motius bèl•lics.
Arreu d’Espanya la Creu Roja, per a poder facilitar la busca dels familiars morts o desapareguts, va crear uns documents en els quals demanava a tots el poble i ciutats el nombre de refugiats amb el seu nom, els dos cognoms i la nacionalitat.

 

The Red Cross at the beginning of his creation in the humanitarian intervention centred in the cases of armed conflicts. During the Civil War, the Red Cross carried out the most important activity, because when the Civil War finished the Red Cross helped with  the repatriation of the Spanish people that were in the URSS. The Spanish Red Cross was created in 1864, during the Spanish Civil War got experience, was present in the humanity works of the frontier and in the fields of prisoners, they made an important favor to the population, but especially with children, organizing their evacuation of the affected zones by the war. They worked too in the reconstruction of the disasters that happened in all of the national territories. They attended victims of fire, floods, all types of victims. Their principal objectives were: principally the search of people, the regrouping of the families who were separated in military motives. Around Spain the Red Cross facilitated the search of the death or missed familiars, create documents where they asked to all the people of the city or village the number of refugees with his name, the two surnames and the nationality.

more...
No comment yet.
Suggested by Emmanuel Tecchia/Claudia Marcha/Junfeng Zhuo
Scoop.it!

Els combatents/The combatants

Hi havia dos tipus de combatents les milícies i l’exèrcit franquista. En l’exèrcit de les milícies (els republicans) tots els combatents eren iguals: cobraven el mateix, hi havia molta gent jove que mai havia lluitat en un combat i tenien molta inexperiència, i l’armament que utilitzaven era pitjor que el dels franquistes. L’exèrcit franquista tenia combatents amb molta experiència, entrenats per la guerra, el seu armament era millor i entre ells hi havia diferents càrrecs. Al l’inici de la guerra Catalunya va quedar al bàndol república, però durant la Guerra Civil espanyola l'exèrcit de Franco va conquerir tot Catalunya. La majoria d'Espanya a l'acaba la Guerra Civil el 1939, estava conquerida per l'exèrcit franquista. La part de la Mediterrània com: Almeria, Alacant, Múrcia, València van quedar sota domini republicà. Madrid, Albacete i part de Toledo també van quedar ocupants per l'exèrcit republicà.

 

There were two types of combatants: the militias and the army of Franco. In the army of the militias (the republicans) all the combatants had the same conditions: they were paid the same, there were a lot of young people who had never fought befor in any battle and they had few experience and their arms were worse than the Franco’s. Franco’s army had combatants with much experience in order to fight for the war, their armaments were better and between them there were different charges. At the beginning of the war Catalonia was republican but during the Spanish Civil War Franco’s army conquered Catalonia. The whole Spain was conquered by Franco at the ending of the Spanish Civil War in 1939. The part of Mediterranean: Almeria, Alicante, Murcia, Valencia stayed under the Republican domination. Madrid, Albacete and also part of Toledo were occupied by the Republican army.

more...
No comment yet.
Scooped by Magda Martinez Daniel
Scoop.it!

Catalunya màrtir (1938) (3/3)

Documental sobre els bombardejos de ciutats catalanes, els quals es fan responsables a l'aviació alemanya e italiana. Es descriu el caràcter català pel seu a...

 

TEXTO EN ESPAÑOL

Álvarez del Vayo estaba presente durante el bestial bombardeo sobre Lleida, “la mártir”. “Aquí ya no podemos decir mas nada”. Las madres descubren los cuerpos de los hijos en los cementerios. Dejamos que hablen las imágenes. Ninguna palabra no puede expresar este dolor. 

Cementerio bajo la luna.

 

ENGLISH TEXT

Álvarez del Vayo was present during the brutal bombing of Lleida, “la martyr”. “Here we can’t say anything more”. The mothers find the bodies of the children in cemeteries. Let the pictures speak. Any word can’t express this pain.

Cemetery under the moonlight.

 

Johan Fabián Andrade

more...
No comment yet.
Suggested by Emmanuel Tecchia/Claudia Marcha/Junfeng Zhuo
Scoop.it!

Fotos de la Guerra Civil a Lleida/Pictures of the Civil war in Lleida

Fotos de la Guerra Civil a Lleida/Pictures of the Civil war in Lleida | LA GUERRA CIVIL A CATALUNYA - Spanish Civil War in Catalonia | Scoop.it

En aquesta imatge es pot veure com l’ofensiva franquista des d’Aragó van anant entrant a Catalunya, amb l’objectiu d’ocupar Lleida ja que els serviria per a poder entrar a Catalunya i ocupar-la tota per l’exèrcit franquista.

In this picture you can see how the offensive from Franco’s army was conquering Aragon, and slowly, they conquered all Spain.

more...
No comment yet.
Suggested by Emmanuel Tecchia/Claudia Marcha/Junfeng Zhuo
Scoop.it!

Fotos de la Guerra Civil a Lleida/Pictures of the Civil war in Lleida

Fotos de la Guerra Civil a Lleida/Pictures of the Civil war in Lleida | LA GUERRA CIVIL A CATALUNYA - Spanish Civil War in Catalonia | Scoop.it

Valentín González "El Campesino", lider de la resistència republicana durant l’ofensiva franquista a Lleida. Va ser l últim cap militar comunista que va abandonar Espanya, en març de 1939.

Valentin Gonzalez, named "the farmer", was the leader of the Republican resistance to Franco during the offensive in Lleida. It was the last communist military leader who left Spain in March, 1939.

more...
No comment yet.
Suggested by Emmanuel Tecchia/Claudia Marcha/Junfeng Zhuo
Scoop.it!

La Batalla de L’Ebre/The battle of the Ebre

La batalla de l'Ebre va suposar la victorià del bàndol franquista. L'Ebre era molt fons i ample i això el feia molt difícil de travessar A més l'Ebre era a prop de la frontera francesa per on rebien material de guerra els republicans. Els moviments més indiscrets durant la guerra es feien de nit. El 25 de juliol de 1938 els soldats van travessar l'Ebre,va haver uns quants ofegats però la majoria hi van poder passar. Molts franquistes no s'ho esperaven i van haver de deixar les seves posicions. Finalment els franquistes van expulsar als republicans del terreny que els havien pres i poc a poc anaven ocupant territori dels republicans. Fins que en 1938 al acabar la batalla de l'Ebre va quedar tota Catalunya i gran part d'Espanya ocupada per l'exèrcit franquista. En 1939 acabaria la Guerra Civil i quedaria gairebé tota espanya sota el domini franquista.

 

The Battle of the Ebre resulted in the victory of the Franco army. The Ebre was very deep and wide and this makes it difficulty to cross. Also, the Ebre was near of French frontier where the republicans recived war materials. The most intrusive movements during the war happened at night. On July 25, 1938 the soldiers crossed the Ebre, and there were many drowned, but most of them could crossed it. Many franquists didn't expect it, and had to leave their positions. Finally the franquists ejected the republicans of the land that had taken and little by little, occupied the territory of the republicans. Until 1938, when the war of the Ebre ended, Catalonia and Spain was occupied by the Franco’s army. In 1939, the Civil War ended and Spain remained under Franco’s army.

more...
No comment yet.
Suggested by Ainhoa Lozano i Daniela Castro
Scoop.it!

Les dones ocupen l’espai públic

Les dones ocupen l’espai públic | LA GUERRA CIVIL A CATALUNYA - Spanish Civil War in Catalonia | Scoop.it

Durant la Guerra Civil (1936-1939) les dones van representar un paper molt important en la rereguarda, i gracies a això la resistència republicana va ser possible, també van tenir que abandonar les tasques tradicionals que realitzaven abans de la guerra civil per substituir als homes que estaven al front, en el àmbit laboral, com en les industries i també es van fer càrrec del refugis on destinaven als ferit o de les necessitats que tenien els soldats que estaven al front. I això va provocar uns canvis jurídicament, socials i culturals. L a Segona República va millorar la condiciós social de la dona a tota Catalunya perquè va fer possible que la dona fos més independent i autònoma.

 

També durant aquest període la dona es va introduir en món polític amb molta força, com va ser el cas de Julia Álvarez Resano, Dolores Ibárruri, Victoria Kent....etc.
Les dones també van participar ala guerra juntament amb els homes, com les milicianes. Les milicianes eren dones que van decidir agafar les armes per defensar la república i les seves ideologies y van lluitar contra el seu principal enemic, el feixismes. Les milicianes van fer campanyes per reclutar dones i moltes sense pensar-ho dos vegades i van decidir lluitat perquè tenien les mateixes idees que les milicianes. Però no van durar molt per què la gent pensava que les dones no tenien que estar al front si no a la rereguarda i eren acusades de ser prostitutes.

 

During the Civil war (1936-1939) the women represented a very important paper in the rear, and thanks to that the republican resistance was possible. The woman had to replace the men during the war in the workplace (factories), because they were in front of the war. And this caused some changes in legal, social and cultural activities. During the Second Republic the social conditions of women had improved.
Also during this period the women entered the political world strongly, like de Julia Álvarez Resano, Dolores Ibárruri, Victoria Kent etc. Woman also participated in the war whit the men, like Milicianes. The Milicianes were women who chose to take up arms to defend the Republic and their ideologies against fascism.

more...
No comment yet.
Suggested by Àngels LLurda/ Marc Miranda
Scoop.it!

GENT EXILIADA/EXILIED PEOPLE (3)

GENT EXILIADA/EXILIED PEOPLE (3) | LA GUERRA CIVIL A CATALUNYA - Spanish Civil War in Catalonia | Scoop.it

L’estat francès, a més a més, va proporcionar ajuda a moltes localitats catalanes les quals allotjaven molts refugiats provinents d’Aragó. Els pobles que acollien refugiats estaven saturats perquè tenien molta més població de la qual podien suportar, ja que a més a més, molts dels refugiats eren nens necessitats de més atencions bàsiques, com roba, menjar i atenció sanitària. . Un exemple és la població d’Olot la qual va rebre ajuda de l’ajuntament francès de Dunkerque, el qual mitjançant reunions del comitè del seu ajuntament acordà “apadrinar” una població catalana, en aquest cas Olot. Tanmateix, en les seves cartes, l’ajuntament d’Olot demanava aliments com oli o peix i a l’hora de rebre les previsions, es van trobar amb camions carregats de roba o de sabates per a nens.

 

However, France gave help to some of Catalonia’s villages, that hosted refugees from Aragon due to the situation of saturation of refugees that Catalan villages such as Olot were going through. Olot, for example, got help from a French village named Dunkerque, that wanted to help a Catalan village which, in this case, turned out to be Olot. Even though Olot asked Dunkerque for food (such as fish) they got lots of clothes for children.

more...
No comment yet.
Suggested by Àngels LLurda/ Marc Miranda
Scoop.it!

GENT EXILIADA/EXILIED PEOPLE (1)

GENT EXILIADA/EXILIED PEOPLE (1) | LA GUERRA CIVIL A CATALUNYA - Spanish Civil War in Catalonia | Scoop.it

Mentre hi havia aquest conflicte, els infants d’Aragó es van desplaçar a Catalunya per les condicions de vida pèssimes. Però van insistir en que els nens tornessin, i els nens es van negar.

 

During Spanish Civil War, children from Aragon were forced to leave their villages and go to Catalonia because of the bad life conditions that the war caused. Although Aragon wanted the children back, the children refused themselves to come back.

more...
No comment yet.
Suggested by Àngels LLurda/ Marc Miranda
Scoop.it!

REFUGIATS REPUBLICANS DURANT LA GUERRA CIVIL ESPANYOLA/REPUBLICAN REFUGEES FROM SPANISH CIVIL WAR

REFUGIATS REPUBLICANS DURANT LA GUERRA CIVIL ESPANYOLA/REPUBLICAN REFUGEES FROM SPANISH CIVIL WAR | LA GUERRA CIVIL A CATALUNYA - Spanish Civil War in Catalonia | Scoop.it

La guerra civil provocà molts danys a Catalunya tant pel que fa als bombardejos com als nens orfes. La situació d’aquests nens es compara amb la situació dels nens de Croàcia, on hi havia una guerra civil. Aquesta guerra estava dividida també en dos bàndols, per una banda els serbis que volien unificar Iugoslàvia i fer una “neteja” ètnica de la resta. I per altra banda la població que no volia unir-se sinó que després d’un referèndum a Bosnia-Herzegovina volien la independència d’aquesta.

 

The Civil War caused lots of damage to Catalonia inhabitants, specially the orphan children because of the bombings. The situation of these kids is comparable to Croatia’s kids one, because in Croatia there was a Civil War too. This war was divided in two sides: the Serbs (who wanted the unification of Yugoslavia and an ethnic cleansing) and the people from Bosnia (who wanted the independence from Yugoslavia itself).

more...
No comment yet.
Suggested by Ainhoa Lozano i Daniela Castro
Scoop.it!

Victory and Defeat

Victory and Defeat | LA GUERRA CIVIL A CATALUNYA - Spanish Civil War in Catalonia | Scoop.it

Victòria i Derrota

El nostre apartat ens mostrava la part més sentimental de la guerra. La gent es sentia cohivida, ja que no podia expressar els seus pensaments i opinions perquè tot el que deien podria tenir dures conseqüències. D’aquesta manera, el poetes i escriptors d’aquella època expressaven les seves opinions d’una manera molt subtil a través de cançons, poemes, etc... Una de les cançons més conegudes i que ens agradaria destacar és Quan jo vaig néixer de Raimon . La majoria de la gent que escoltava aquestes cançons es sentia identificada amb les paraules del cantautor, ja que havien de reprimir els seus sentiments si eren oposats a la política d’aquella època.

 

Victory and Defeat

In the our topic of the unit we have work about the feeling of people in Battle of Ebre. People felt awkward , because they can’t express their thoughts and opinions. Singers and writers of this period expressed their opinions subtely in songs, books…
One famous song of this period is the Quan jo vaig néixer (When I was born) by Raimon. All the people listened this kind of songs because they had similar feelings and opinions that appear in the song.

 

This is the video of the song:

  http://www.youtube.com/watch?v=7k6YRxUlkxs

more...
No comment yet.
Suggested by Alberto Cabrera, Saray González
Scoop.it!

Catalan Exile

Molts catalans, després de la derrota dels republicans van exiliar-se fora d’Espanya. Molts d’aquest ho van fer en pic va acabar la guerra civil, però molts d’altres, a posteriori, ja que les representacions franquistes de victòria feien insuportables l’estança en Catalunya. La repressió catalana franquista va fer encara més que el nombre de exiliats augmentes notablement.

 

When the republicans lost the Civil War, lot of them where sent into exile out of Spain. Most of them went to exile when the war ended. Lot of people left to France because life in Catalonia was unbearable. Catalan repression by franquists made that more people left Spain.

more...
No comment yet.