Geodetické práce
460 views | +0 today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Jiří Adam
Scoop.it!

Ceník - geometrický plán

Ceník - geometrický plán | Geodetické práce | Scoop.it
Jiří Adam's insight:
Výkony spojené s geometrickým plánem se provádějí za účelem vyhotovení podkladů pro změny právních vztahů k nemovitostem, jejich zápisu do katastru nemovitostí a pro změny hranic pozemků. Výsledky výkonu se ověřují podle ustanovení § 13, odst. 1, písm a) zákona č. 200/1994 Sb. Výkon obsahuje technologické fáze obstarání podkladů na katastrálním úřadu, geodetické vytyčení stávajících hranic a zaměření nových hranic pozemků, vyhotovení předepsané dokumentace, projednání s vlastníky nemovitostí nebo jinými oprávněnými osobami a potvrzení předepsané dokumentace katastrálním úřadem. Cena vyhotovení geometrického plánu pro oddělení pozemku nebo zaměření novostavby se liší podle toho, zda je nutné použít mapu bývalého katastrálního úřadu nebo nikoliv. Geometrický plán je mnohdy třeba pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku.
more...
No comment yet.
Scooped by Jiří Adam
Scoop.it!

Právní služby

Právní služby | Geodetické práce | Scoop.it
Jiří Adam's insight:
Geodetická kancelář AREA zajišťujekompletní poradenské služby týkající se nemovitostí, zejména smluv o převodu vlastnictví k nemovitostem, darování či prodej pozemků nebo jejich částí, budov, bytových jednotek,smluv o zástavním právu k nemovitostem nebo části nemovitostí,smluv o zřízení věcných břemen k nemovitostem nebo části nemovitostí, a to ve prospěch určité osoby či vlastníka nemovitosti,dohod o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k nemovitostem, reálné rozdělení pozemků či budov a zápis těchto nově vzniklých nemovitostí do katastru nemovitostí, smluv o předkupním právu s věcněprávními účinky,dohod o užívání věci ve spoluvlastnictví, dohod o vypořádání společného jmění manželů, vyhotovení prohlášení vlastníka budovy včetně zaměření jednotek, převodů bytových či nebytových jednotek do vlastnictví, úkonů spojených se vznikem společenství vlastníků, zápis do rejstříku společenství vlastníků, konání ustavující schůze, stanovy společenství, smluv o výstavbě nových jednotek v domě, dohod o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví budovy vznikem vlastnictví jednotlivých jednotek. AREA dále nabízí poradenství ve věci vlastnictví nemovitostí, zjišťování původních vlastnických vztahů, převody či přechody vlastnictví, oprávněnost věcných užívání nemovitostí, možnost vydržení vlastnictví či břemen.
more...
No comment yet.
Scooped by Jiří Adam
Scoop.it!

Co to jsou pozemkové úpravy

Co to jsou pozemkové úpravy | Geodetické práce | Scoop.it
Jiří Adam's insight:
Pozemkové úpravy slouží k vytvoření podmínek pro uspořádání vlastnických vztahů k zemědělským a lesním pozemkům s ohledem na hospodaření a potřeby krajiny. Tyto úpravy se pak v praxi projevují například jako nové polní cesty, omezení eroze, doplnění krajiny zelení nebo tvorbou rybníků.Komplexní pozemkové úpravy se zabývají stavem území v celém jeho rozsahu a v rámci veřejného zájmu se jimi prostorově a funkčně uspořádávají pozemky. To znamená, že se slučují nebo dělí, zajištuje se jejich využití a přístupnost, dohlíží se na vyrovnání hranic a podmínky pro hospodaření vlastníků půdy. Politické, potažmo hospodářské vlivy konce 20. století, se negativně odrazili na tváři české krajiny. Byla narušena její ekologická stabilita, zemědělský půdní fond byl zpustošen větrnou a vodní erozí a přirozeně klesla biodiverzita krajiny. Vše samozřejmě jako následek zásahu člověka v krajině.
more...
No comment yet.
Scooped by Jiří Adam
Scoop.it!

Geodet, Geodezie, Zpracování GIS a MISYS

Geodet, Geodezie, Zpracování GIS a MISYS | Geodetické práce | Scoop.it
Geodetické práce jako geometrický plán, měření radonu nebo jiné geodetické práce nabízí geodetická kancelář AREA s.r.o. na českém trhu již přes 15 let.
Jiří Adam's insight:
GIS je zkratka pro Geografický informační systém, který umožňuje ukládat, spravovat a analyzovat data o geografické poleze objektů nebo jevů na území. Tyto objekty reálného světa, jakými jsou třeba řeky, stromy nebo domy, se vyskytují na nějakém místě nebo k němu mají alespoň vztah jako kde byly vyrobeny a pod.Tyto objekty se navzájem ovlivňují. Ze silnice jde hluk, síť obchodů vytváří tržní prostředí, strom nemůže být poražen pro svou historickou hodnotu a pod. Tyto vzájemné souvislosti jsou velmi cennými informacemi pro další plánování, ať už se jedná o výstavbu obchodního centra, elektrárny nebo jen rodinného domku. Informacím o objektech, jejich umístění a vzájemném vztahu, říkáme geografická data. Ty zpracovává počítačový systém, ve své podstatě databáze, kterému se říká Geografický informační systém, zkráceně GIS.
more...
No comment yet.
Scooped by Jiří Adam
Scoop.it!

Okavango - Polévky - základ české kuchyně - Browse Listings

Okavango - Polévky - základ české kuchyně - Browse Listings | Geodetické práce | Scoop.it
Připravit polévky není nic složitého. Naše recepty jsou jednoduché, rychlé a ze snadno dostupných surovin -
Jiří Adam's insight:
Připravit polévku není nic složitého. Mnohdy stačí všechny suroviny vložit do hrnce a prostě uvařit. Proč tedy polévky tak zanedbáváme? Nejvíce polévek se konzumuje v chladnější části roku, a jelikož zima je dlouhá, je někdy obtížné, stále vymýšlet nové variace polévek, a tak je radši nevaříme. Co může být ale v mrazivém počasí lepším jídlem, než talíř horké polévky? Polévky mohou být snídaní, svačinou, obědem i večeří. Jsou také vhodným způsobem,jak denně zkonzumovat alespoň minimální doporučené množství sezónní zeleniny. Obsahují minerály, vitaminy a vlákninu. Tekutiny z polévek se započítávají se do pitného režimu. V zimě bývá problém s dodržováním pitného režimu, jelikož mnohým z nás nemusí chutnat celodenní pití čaje a na chladnou vodu nemáme chuť.
more...
Jiří Adam's curator insight, December 14, 2016 8:58 AM
Připravit polévku není nic složitého. Mnohdy stačí všechny suroviny vložit do hrnce a prostě uvařit. Proč tedy polévky tak zanedbáváme? Nejvíce polévek se konzumuje v chladnější části roku, a jelikož zima je dlouhá, je někdy obtížné, stále vymýšlet nové variace polévek, a tak je radši nevaříme. Co může být ale v mrazivém počasí lepším jídlem, než talíř horké polévky? Polévky mohou být snídaní, svačinou, obědem i večeří. Jsou také vhodným způsobem,jak denně zkonzumovat alespoň minimální doporučené množství sezónní zeleniny. Obsahují minerály, vitaminy a vlákninu. Tekutiny z polévek se započítávají se do pitného režimu. V zimě bývá problém s dodržováním pitného režimu, jelikož mnohým z nás nemusí chutnat celodenní pití čaje a na chladnou vodu nemáme chuť.
Scooped by Jiří Adam
Scoop.it!

Geodet, Geodezie, Zaměření stavby a zaměření pozemku

Geodet, Geodezie, Zaměření stavby a zaměření pozemku | Geodetické práce | Scoop.it
Geodetické práce jako geometrický plán, měření radonu nebo jiné geodetické práce nabízí geodetická kancelář AREA s.r.o. na českém trhu již přes 15 let.
Jiří Adam's insight:
Smyslem zaměření stavby a pozemku, je získat jejich přesnou polohu a následné zanesení do mapy. Opačný proces se nazývá vytyčení a obnáší jejich vyznačení v terénu, na základě dokumentace. Předmětem zaměření staveb a pozemků jsou inženýrské sítě (kanalizace, vodovod, plyn, rodinné domy, bytové domy, garáže, situace na pozemku např. nově vybudované zpevněné plochy. Obsah zaměření stavby a pozemku vždy souvisí s obsahem prací uvedených ve stavebním povolení nebo ohlášce. Pro zápis budovy do katastru nemovitostí je potřebný geometrický plán, bez kterého není možné provést kolaudaci stavby. Pro kolaudace staveb v Praze je dále nutné zaměření pro ÚRM tj. Útvar rozvoje města. Z dodaných zaměření vzniká JDMP tj. jednotná digitální mapa Prahy. Všechny výše uvedené služby si můžete objednat u geodetické kanceláře AREA G.K. tel. číslo 266610667.
more...
No comment yet.
Scooped by Jiří Adam
Scoop.it!

Nebojte se oslovit geodetickou kancelář!

Nebojte se oslovit geodetickou kancelář! | Geodetické práce | Scoop.it
Jiří Adam's insight:
Tvrzení, že tento plot tady stál už za mého dědečka, ve sporu o hranice pozemku neobstojí. Je nutné porovnat údaje katastrální mapy se skutečností a to může provést pouze geodetická kancelář vytyčením hranice pozemku. Toto vytýčení hranice pozemku pak může ukončit sousedské spory. Sporům je dobré předcházet, a proto by každý majitel pozemku měl mít jistotu, že údaje katastrální mapy souhlasí se skutečností a hranice pozemku je v terénu jasně vyznačená. Geodetická kancelář AREA G.K. je připravena provést vytyčení pozemku v průběhu několika dnů od objednání. Není-li hranice pozemkuv terénu vyznačena např. plotem, zdí apod. provede geodet vyznačení pomocí geodetických značek.
more...
No comment yet.
Scooped by Jiří Adam
Scoop.it!

Geologický a hydrogeologický průzkum?

Geologický a hydrogeologický průzkum? | Geodetické práce | Scoop.it
Jiří Adam's insight:
Budoucím stavebníkům, kteří jsou teprve ve fázi hledání vhodného pozemku pro vlastní dům, může geologický a hydrogeologický průzkum ušetřit velké výdaje a starosti v průběhu stavby. Problémy, kterých se chceme vyvarovat, může způsobit především nestabilní a sesedavé podloží u nedávných navážek, zasypané skládky či dokonce poddolované území, silně svažitý terén či oblast s vysoce proměnlivou hladinou spodní vody. Výsledky geologického a hydrogeologického průzkumu jsou zcela zásadní pro zpracování projektu staveb. Z výsledné zprávy vyplynou i návrhy na vhodnou hloubku a konstrukci základů, na ochranu základů proti chemickým vlivům vody i na zabezpečení stavební jámy v průběhu stavby. Se svými dotazy či požadavky na geologický či hydrogeologický průzkum se můžete obrátit na profesionály z geodetické kanceláře AREA G.K.
more...
No comment yet.
Scooped by Jiří Adam
Scoop.it!

Geodet, Geodezie. Měření radonu

Geodet, Geodezie. Měření radonu | Geodetické práce | Scoop.it
Geodetické práce jako geometrický plán, měření radonu nebo jiné geodetické práce nabízí geodetická kancelář AREA s.r.o. na českém trhu již přes 15 let.
Jiří Adam's insight:
Když se někoho zeptáte, proč je radon zdraví nebezpečný, pravděpodobně vám odpoví otázkou, co přesně ten radon je. Radon je plyn, který vzniká jako produkt radioaktivního rozpadu radia a uranu a to se může odehrávat i v půdě pozemku, na kterém již stojí nebo bude stát váš dům. Radon prostupuje půdou do vašeho domu a při větší koncentraci je pro vaše zdraví nebezpečný. Pokud hodláte postavit nový dům, je povinnou součástí stavebního povolení i měření množství prostupujícího radonu, které spolehlivě provádí geodetická kancelář AREA G.K. Protože radon je bez bavry a bez zápachu, může se do vašeho domu dostat zcela nepozorovaně přes malé prostory nebo praskliny, aniž byste si něčeho všimli. Nechte si proto změřit množství prostupujícího radonu i u starších a zejména u starých domů.
more...
No comment yet.
Scooped by Jiří Adam
Scoop.it!

Geodet, Geodezie, Zaměření stavby a zaměření pozemku

Geodet, Geodezie, Zaměření stavby a zaměření pozemku | Geodetické práce | Scoop.it
Geodetické práce jako geometrický plán, měření radonu nebo jiné geodetické práce nabízí geodetická kancelář AREA s.r.o. na českém trhu již přes 15 let.
Jiří Adam's insight:
Hranice kolem vašeho rodinného domku, chaty nebo chalupy nemusí být zdaleka tak přesná, jak si myslíte. Problém může nastat i v případě, že na katastrální mapě je na pohled vše v pořádku. Většina katastrálních map je 150 let stará a odchylky v těchto mapách mohou dosahovat v místě hraničních bodů až 3 metry. Problém obvykle nastane, když se o přesnost hranic začne zajímat váš soused a pozve si geodeta, který provede zaměření pozemku. Sousedské spory o hranice pozemku obvykle provázejí emoce, které mohou vyústit až ve vleklé soudní spory. Předejděte těmto situacím a nečekejte na souseda. Požádejte sami o zaměření pozemku a pak se společně s geodetem a sousedem dohodněte na smírném řešení.
more...
No comment yet.
Scooped by Jiří Adam
Scoop.it!

Geometrický plán

Geometrický plán | Geodetické práce | Scoop.it
Profesionální geometrický plán (geometrické plány) a jiné geodetické práce od AREA s.r.o. Geometrický plán.
Jiří Adam's insight:
Geometrický plán je grafické znázornění tvaru nemovitostí jak před změnou, tak po provedení. Každý geometrický plán musí být potvrzen příslušným katastrálním úřadem. Katastrální úřad stvrdí skutečnost, že očíslování všech parcel je správné. V případě nových staveb, změny užívání pozemků, prodejů pozemků a podobně je geometrický plán nutností, protože jeho předložení vyžaduje stavební úřad pro schválení staveb, změn užívání pozemků i změn majitelů pozemků.
more...
No comment yet.
Scooped by Jiří Adam
Scoop.it!

Profesionální geodetické práce

Profesionální geodetické práce | Geodetické práce | Scoop.it
Geodetické práce jako geometrický plán, měření radonu nebo jiné geodetické práce nabízí geodetická kancelář AREA s.r.o. na českém trhu již přes 15 let.
Jiří Adam's insight:
Pokud jste ještě neměli příležitost využít služeb geodetické kanceláře, můžete se mylně domnívat, že geodetické práce využívají jen firmy. Není tomu tak. Budete-li stavět dům, nebo budete-li dům jen rekonstruovat, čeká vás spolupráce s geodety. Ke službám geodetické kanceláře patří například zaměření stavby. Tyto geodetické práce předchází každé stavbě a vymezují polohu stavby na pozemku. Zaměření stavby se provádí na základě projektové dokumentace zhotovené projektantem, která přesně určuje jednotlivé body k zaměření. Celkový čas zaměření stavby, například rodinného domku, s přípravou a následným zpracováním trvá kolem 10h.Výsledek zaměření stavby, který objednatel dostane jako podklad ke kolaudaci, vychází z projektové dokumentace. Obsahuje navíc také souřadnice bodů, obrázek s jejich popisem a přesnou polohou.
more...
No comment yet.
Scooped by Jiří Adam
Scoop.it!

Geodet, Geodezie, Znalecké posudky

Geodet, Geodezie, Znalecké posudky | Geodetické práce | Scoop.it
Geodetické práce jako geometrický plán, měření radonu nebo jiné geodetické práce nabízí geodetická kancelář AREA s.r.o. na českém trhu již přes 15 let.
Jiří Adam's insight:
Smrt blízké osoby je bolestná a často je spojená s mnoha starostmi, pokud jste zdědili například nemovitost. Náhle zjistíte, že potřebujete pro účely dědického řízení nemovitost ocenit. Ale na koho se máte obrátit? Nejjednodušší je obrátit se na geodetickou kancelář, ale nezapomeňte si ověřit, že má k oceňování nemovitostí oprávnění. Znalecké posudky jsou základem pro ocenění nemovitosti pro účely dědického řízení i pro určení daně z nabytí nemovitosti, pokud se rozhodnete zděděnou nemovitost prodat. Při hledání vhodné geodetické kanceláře pro ocenění nemovitosti navštivte webové stránky několika kanceláří, abyste mohly porovnat ceny, které si jednotlivé kanceláře za ocenění nemovitosti účtují. Geodetická kancelář AREA G.K. účtuje solidní ceny a odvádí perfektní práci.
more...
No comment yet.
Scooped by Jiří Adam
Scoop.it!

Geodetické práce nejsou jen pro firmy

Geodetické práce nejsou jen pro firmy | Geodetické práce | Scoop.it
Jiří Adam's insight:
Pokud jste ještě neměli příležitost využít služeb geodetické kanceláře, můžete se mylně domnívat, že geodetické práce využívají jen firmy. Není tomu tak. Budete-li stavět dům, nebo budete-li dům jen rekonstruovat, čeká vás spolupráce s geodety. Ke službám geodetické kanceláře patří například zaměření stavby. Tyto geodetické práce předchází každé stavbě a vymezují polohu stavby na pozemku. Zmapování a dokumentace inženýrských sítí, tedy elektrické vedení, vody, plynu a kanalizace, patří mezi další podklady potřebné k úspěšné kolaudaci. Jejich zdokumentováním se do budoucna vyhnete případným nepříjemným nehodám, způsobených například neopatrným kopáním v místě vedení elektrické sítě. Kontrola odchylek a posunů staveb se provádí až několik let po sestavení dokumentace, logicky tedy u již postavených budov. Při této kontrole se sleduje posun zaměřených značek od jejich zanesení do dokumentace.
more...
No comment yet.
Scooped by Jiří Adam
Scoop.it!

Co jsou GIS a MISYS

Co jsou GIS a MISYS | Geodetické práce | Scoop.it
Jiří Adam's insight:
GIS je zkratka pro Geografický informační systém, který umožňuje ukládat, spravovat a analyzovat data o geografické poleze objektů nebo jevů na území. Tyto objekty reálného světa, jakými jsou třeba řeky, stromy nebo domy, se vyskytují na nějakém místě nebo k němu mají alespoň vztah jako kde byly vyrobeny a pod. MISYS je komplexní geografický informační systém, zpravidla pro potřeby měst a obcí nebo správců technického vybavení. MISYS pracuje se vzájemně provázanými grafickými a popisnými informacemi ve spravovaném území "Hlavní složkou systému jsou informace o majetkoprávních vztazích, nejrůznější účelové aplikace a informace o skutečném stavu a rozvoji území. Systém MISYS je praktický při řešení problematiky evidence, plánování a údržby sledovaných subjektů. Mapy GIS potažmo MISYS jsou komplexní činností, která si vyžaduje práci odborníků s mnoha letou praxí. Mezi takové patří geodetická kancelář Area s.r.o.".
more...
No comment yet.
Scooped by Jiří Adam
Scoop.it!

Area s.r.o. blog

Area s.r.o. blog | Geodetické práce | Scoop.it
Jiří Adam's insight:
Se stavbou domu souvisí celá řada zeměměřických prací a úkonů jako je zaměření a určení celkového podílu nemovitosti vzhledem ke velikosti pozemku, coby podklad k vydání územního rozhodnutí, zaměření a vytyčení stavby v terénu, či zpětné vyměření stavby po její realizaci. Rodinné bydlení se intenzivně vyvíjí, a v příměstských obcích se objevuje více a více žádostí o územní rozhodnutí měnící charakter pozemku v katastru obce. Územní rozhodnutí má v odpovědnosti příslušný Stavební úřad, ale jeho parametry mohou do jisté míry ovlivnit jak starosta, tak zastupitelstvo obce. Předběžný návrh rozdělení pozemku provádí autorizovaný geodet na kopii katastrální mapy. Červená barva v materiálech vyznačuje hranice nemovitostí, plochu nové parcely, stejně jako navrhované přístupy této parcely na veřejné komunikace. Kladné stanovisko navrženého rozdělení pozemku je podmíněno jeho kompatibiliotu se závěry místního územního plánu rozvoje. V oblastech, kde není schválen územní plán, je toto stanovisko obvykle vydáváno v souladu se zákony o právních vztazích k nemovitostem a podmínkami územního rozhodnutí a využívání půdy.
more...
No comment yet.
Scooped by Jiří Adam
Scoop.it!

Ceník - měření radonu

Ceník - měření radonu | Geodetické práce | Scoop.it
Jiří Adam's insight:
Když se někoho zeptáte, proč je radon zdraví nebezpečný, pravděpodobně vám odpoví otázkou, co přesně ten radon je. Radon je plyn, který vzniká jako produkt radioaktivního rozpadu radia a uranu a to se může odehrávat i v půdě pozemku, na kterém již stojí nebo bude stát váš dům. Radon prostupuje půdou do vašeho domu a při větší koncentraci je pro vaše zdraví nebezpečný. Pokud hodláte postavit nový dům, je povinnou součástí stavebního povolení i měření množství prostupujícího radonu, které spolehlivě provádí geodetická kancelář AREA G.K. Protože radon je bez bavry a bez zápachu, může se do vašeho domu dostat zcela nepozorovaně přes malé prostory nebo praskliny, aniž byste si něčeho všimli. Nechte si proto změřit množství prostupujícího radonu i u starších a zejména u starých domů. Ceník měření radonu najdete na stránkách geodetické kanceláře area.cz.
more...
No comment yet.
Scooped by Jiří Adam
Scoop.it!

Geodet, Geodezie. Inženýrská geodézie

Geodet, Geodezie. Inženýrská geodézie | Geodetické práce | Scoop.it
Geodetické práce jako geometrický plán, měření radonu nebo jiné geodetické práce nabízí geodetická kancelář AREA s.r.o. na českém trhu již přes 15 let.
Jiří Adam's insight:
Inženýrská geodézie je oblast geodetických prací, jež klade speciální důraz na přesnost prováděného měření. Geodetická kancelář AREA G.K provádí v oblasti inženýrské geodézie následující práce. Vytyčení staveniště v rámci přípravy staveniště pro předání stavební firmě, což zahrnuje vytyčení hranice pozemku pro oplocení a zajištění výškových bodů. Stavební zákon vyžaduje vytyčení prostorové polohy stavby , to je vytyčení polohy a zjištění výškových úrovní staveb budov, liniových staveb a inženýrských sítí a následné zaměření skutečných poloh objektů. Geodetická kancelář AREA G.K. je rovněž schopná zajistit výkon funkce odpovědného geodeta v průběhu stavby. Pro rekonstrukce, nástavby a demolice je možné objednat zhotovení stavební dokumentace stávajících objektů. Dle požadavků objednatele je možné zaměřit a vyhotovit technické digitální mapy areálů závodů včetně vyhotovení detailní polohové a výškopisné situace doplněné o polohové zobrazení všech stávajících inženýrských sítí a jejich vyhledání.
more...
No comment yet.
Scooped by Jiří Adam
Scoop.it!

Právní služby

Právní služby | Geodetické práce | Scoop.it
Jiří Adam's insight:
Geodetické služby ve většině případů souvisí s různými právními službami v oblasti nemovitostí. Není třeba oslovovat geodetickou kancelář a pak advokátní kancelář. Mnohem pohodlnější je uzavřít celou záležitost na jednom místě. A to najdete u geodetické kanceláře AREA G.K. Její geodet provede veškeré potřebné geodetické práce a její právník pro vás vyhotoví veškeré smluvní dokumenty a podání pro katastrální úřad i další úřady pokud to bude třeba. Získáte kvalitní právní zastoupení a svoji záležitost vyřídíte bez stresu a zbytečných nákladů. V případě různých převodů nemovitostí, užívání věcí ve spoluvlastnictví, vypořádání společného jmění manželů, zřízení věcných břemen a podobných záležitostí, je spolupráce geodeta a právníka velmi užitečná.
more...
No comment yet.
Scooped by Jiří Adam
Scoop.it!

Geologický průzkum a hydrogeologický průzkum

Geologický průzkum a hydrogeologický průzkum | Geodetické práce | Scoop.it
Profesionální geologický průzkum a hydrogeologický průzkum jiné geodetické práce od AREA s.r.o. již 15 let. Hydrogeologický průzkum a geologický průzkum.
Jiří Adam's insight:
Máte velkou zahradu, která spotřebuje mnoho vody? Voda z veřejné sítě je jednak drahá a v období sucha platí zákaz jejího užívání pro zalévání zahrady. Objednejte si geologický průzkum v geodetické kanceláři AREA G.K. a zjistíte, zda je možné zalévat vaší zahradu vodou, která je dostupná na vašem pozemku. Hydrogeologický průzkum vyhledává zdroje pitné i užitkové vody. Ověřuje kvalitu nalezeného zdroje vody i vydatnost tohoto zdroje podzemní vody. Budete-li mít štěstí, objeví hydrogeologický průzkum kvalitní vodu i pro vaši domácnost. Investice do vybudování vlastní studny se vám postupem času zcela určitě vrátí i kdyby se jednalo pouze o vodu užitkovou.
more...
No comment yet.
Scooped by Jiří Adam
Scoop.it!

Fotovoltaická elektrárna 3,12 kWp s bateriemi

Fotovoltaická elektrárna 3,12 kWp s bateriemi | Geodetické práce | Scoop.it
Solární baterie jsou klíčovým doplňkem každé fotovoltaické elektrárny, které Vám zajistí částečnou nezávislost na dodavateli elektřiny a výrazně sníží účty za elektrickou energii.
Jiří Adam's insight:
Cena je v zásadě hlavním kriteriem, které rozhodne o tom, zda pořídit fotovoltaickou elektrárnu nebo nikoliv Cena domácí fotovoltaické elektrárny je ovlivněna tím, jaká je skutečná spotřeba elektřiny v domě a především její rozložení v průběhu dne. Rovněž záleží na výběru hlavních komponentů fotovoltaické elektrárny na střeše domu, tj fotovoltaických panelů Solární baterie jsou klíčovým doplňkem každé fotovoltaické elektrárny, které Vám zajistí částečnou nezávislost na dodavateli elektřiny a výrazně sníží účty za elektrickou energii. Fotovoltaické panely vyrábějí elektrický proud, který si můžete v domácnosti okamžitě spotřebovat nebo uložit do baterií. Energie z baterií Vám následně pokryje spotřebu celé domácnosti v době, kdy elektrárna nevyrábí (noc, nepříznivé počasí). Celý systém funguje plně automaticky. Fotovoltaická elektrárna se vyplatí i pro domy s malou spotřebou elektřiny. V těchto případech je fotovoltaická instalace minimalizována, čímž dochází i k minimalizaci ceny a k výrazným úsporám a poměrně krátké době návratnosti Cenu solární elektrárny také významně ovlivňuje výše dotace, kterou lze v roce 2016 na její výstavbu získat.
more...
No comment yet.
Scooped by Jiří Adam
Scoop.it!

Fotovoltaický ohřev vody 1,5 kWp

Fotovoltaický ohřev vody 1,5 kWp | Geodetické práce | Scoop.it
Energie z fotovoltaických panelů je vedena dvěma tenkými gumovými kabely do řídící jednotky, která je umístěná poblíž bojleru. Z řídící jednotky je přímo napájena elektrická spirála ve Vašem bojleru.
Jiří Adam's insight:
Levnějším, účinnějším a jednodušším způsobem je ohřev teplé vody pomocí fotovoltaiky, nikoli pomocí solárních kolektorů. Energie z fotovoltaických panelů je vedena dvěma tenkými gumovými kabely do řídící jednotky, která je umístěná poblíž bojleru. Z řídící jednotky je přímo napájena elektrická spirála ve Vašem bojleru. Tudíž ohříváte vodu z fotovoltaiky, nikoli ze sítě. Velkou výhodou je využití Vašeho stávajícího bojleru. V případě, že ohříváte vodu plynem, je nutné pořídit nový elektrický bojler. Z fotovoltaických panelů jsou vedeny pouze dva slabé gumové kabely až do bojleru. Odpadá jakýkoli rozvod plastového nebo měděného potrubí. Fotovoltaika nepotřebuje žádná oběhová čerpadla, neřeší nemrznoucí směsi a zamrznutí, nemůže se nikdy přehřát. Fotovoltaický ohřev vody vykazuje vysokou účinnosti, jednodušší instalaci a je použitelný se stávajícím bojlerem. Fotovoltaický ohřev vody má jednoduché ovládání a je značně účinnější v zimním období. Výhodou je rovněž malý rozměr řídící jednotky, pouze 40 x 30 x 10cm.
more...
No comment yet.
Scooped by Jiří Adam
Scoop.it!

Ceník fotovoltaických elektráren

Ceník fotovoltaických elektráren | Geodetické práce | Scoop.it
Ceník fotovoltaických elektráren - fotovoltaický ohřev vody na klíč, fotovoltaická elektrárna s bateriemi na klíč
Jiří Adam's insight:
Cena fotovoltaiky je v zásadě hlavním kriteriem, které rozhodne o tom, zda pořídit fotovoltaickou elektrárnu nebo nikoliv. Na webu společnosti Sollaris najdete ceník fotovoltaických elektráren, který zahrnuje fotovoltaické instalace od nejlevnějších po nejdražší. Cena domácí fotovoltaické elektrárny je ovlivněna tím, jaká je skutečná spotřeba elektřiny v domě a především její rozložení v průběhu dne. Rovněž záleží na výběru hlavních komponentů fotovoltaické elektrárny na střeše domu, tj fotovoltaických panelů. Zde není dobré, řídit se pouze jejich cenou, ale důležitá je především životnost. Solární elektrárna se vyplatí i pro domy s malou spotřebou elektřiny. V těchto případech je fotovoltaická instalace minimalizována, čímž dochází i k minimalizaci ceny a k výrazným úsporám a poměrně krátké době návratnosti dochází rovněž změnou chování obyvatel při spotřebě elektřiny. Cenu solární elektrárny také významně ovlivňuje výše dotace, kterou lze v roce 2016 na její výstavbu získat.
more...
No comment yet.
Scooped by Jiří Adam
Scoop.it!

Jak funguje fotovoltaika a baterie

Jak funguje fotovoltaika a baterie | Geodetické práce | Scoop.it
Fotovoltaická elektrárna s akumulací energie do baterií je pro všechny, kteří chtějí být nezávislí na dodavateli elektřiny a kteří si chtějí výrazně snížit účty za elektřinu.
Jiří Adam's insight:
Fotovoltaika a baterie – to je současný hit na trhu s fotovoltaikou.Fotovoltaická elektrárna s akumulací energie do baterií je pro všechny, kteří chtějí být nezávislí na dodavateli elektřiny a kteří si chtějí výrazně snížit účty za elektřinu. Energie z fotovoltaických panelů je vedena dvěma tenkými gumovými kabely do měniče, který přemění stejnosměrný proud na střídavý (běžný proud v zásuvce). Měnič je následně propojen s bateriemi, které jsou umístěny v bateriovém boxu (box je podobný lednici). Měnič s bateriemi může být umístěn téměř kdekoli v domě (garáž, technická místnost, chodba), nejlépe poblíž domovním jističům, s kterými je pak celé zařízení propojeno. Z fotovoltaiky přes domovní jističe teče elektřina do všech Vašich spotřebičů. Pokud elektrárna vyrábí více, než v daný okamžik dokážete spotřebovat, automaticky se ukládá přebytečná energii do baterií. Energii z baterií si spotřebujete později, například večer nebo v noci, kdy elektrárna nepracuje
more...
No comment yet.
Scooped by Jiří Adam
Scoop.it!

Fotovoltaická elektrárna 3,64 kWp s bateriemi

Fotovoltaická elektrárna 3,64 kWp s bateriemi | Geodetické práce | Scoop.it
Solární baterie jsou klíčovým doplňkem každé fotovoltaické elektrárny, které Vám zajistí částečnou nezávislost na dodavateli elektřiny a výrazně sníží účty za elektrickou energii.
Jiří Adam's insight:
Cena je v zásadě hlavním kriteriem, které rozhodne o tom, zda pořídit fotovoltaickou elektrárnu nebo nikoliv Cena domácí fotovoltaické elektrárny je ovlivněna tím, jaká je skutečná spotřeba elektřiny v domě a především její rozložení v průběhu dne. Rovněž záleží na výběru hlavních komponentů fotovoltaické elektrárny na střeše domu, tj fotovoltaických panelů Solární baterie jsou klíčovým doplňkem každé fotovoltaické elektrárny, které Vám zajistí částečnou nezávislost na dodavateli elektřiny a výrazně sníží účty za elektrickou energii. Fotovoltaické panely vyrábějí elektrický proud, který si můžete v domácnosti okamžitě spotřebovat nebo uložit do baterií. Energie z baterií Vám následně pokryje spotřebu celé domácnosti v době, kdy elektrárna nevyrábí (noc, nepříznivé počasí). Celý systém funguje plně automaticky. Fotovoltaická elektrárna se vyplatí i pro domy s malou spotřebou elektřiny. V těchto případech je fotovoltaická instalace minimalizována, čímž dochází i k minimalizaci ceny a k výrazným úsporám a poměrně krátké době návratnosti Cenu solární elektrárny také významně ovlivňuje výše dotace, kterou lze v roce 2016 na její výstavbu získat.
more...
No comment yet.