به بیان دیگر یك روش برنامه ریزی كارا برای تمامی منابع سازمان است. این روش برنامه ریزی اجرایی خود را براساس واحد محصول و برنامه ریزی مالی خود را براساس واحد پول انجام می دهد. این روش دارای قابلیت شبیه سازی و یا به عبارت دیگر ...

Via Seyed Mohammad Motahar