Những điều căn bản về Responsive Web Design - | Design | Scoop.it
Để biết một website có thuộc dạng responsive web design hay không chỉ cần mở một trình duyệt trên desktop và từ từ thu hẹp bề rộng trình duyệt lại.