ΔΑΣΚΑΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
33 views | +0 today
Follow
ΔΑΣΚΑΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΔΑΣΚΑΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Rescooped by Αντιγραφή Επικόλληση from ΔΑΣΚΑΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Scoop.it!

Scoop.it

Scoop.it | ΔΑΣΚΑΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | Scoop.it

ΒΡΑΒΕΙΟΝ Εθνικής άρετής και αύτοθυσίας και ύπερτάτου πατριωτισμού άπονέμει η ΑΚΑΔΗΜΙΑ μετά θάνατον είς τήν έν Σκρά μαρτυρήσασαν δημοδιδασκάλισσαν ΒΑΣΙΛΙΚΗΝ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.
Ή διδασκάλισσα αύτη καταγόμενη εκ Σκρά ειργάσθη έττι μακρά έτη ώς νηπιαγωγός μεταξύ τών ξενόφωνων κατοίκων. Κατά την τελευταίαν διετίαν είς τό χωρίον της δεν ύπήρχον διδάσκαλοι, το οίκημα δε τού σχολείου ειχε πυρποληθή, αυτη συνεκέντρωνε είς την πατρικήν της οικίαν όχι μόνον τά νήπια άλλά και τούς άλλους μεγαλυτέρους μαθητάς, τούς παραμένοντας άνευ διδασκάλου, και έδίδασκεν αύτούς Ελληνικά γράμματα και Ελληνικά Έθνικά τραγούδια. Ενεκα τής δράσεως αυτής ταύτης η Βασιλική Παπαθανασίου είχε προκαλέσει τήν μήνιν τών αντεθνικών στοιχείων τής περιοχής. Οτε κατά τάς περί τά μέσα τού Νοεμβρίου τού 1946 γενομένας μάχας τού Εθνικού Στρατού κατά τών σλαβο-αναρχικών συμμοριών κατελήφθη προσωρινώς τό Σκρά ή διδασκάλισσα συνελήφθη πρώτη ύπό τών συμμοριτών και εβασανίσθη απανθρώπως. Ηρχισαν νά τής αποσπούν τάς τρίχας τής κεφαλής δια νά τήν άναγκάσουν νά φωνάζη διεθνιστικά συνθήματα και να αρνηθή τήν πατρίδα της, άλλ’ αύτη έμεινεν άκλόνητος είς τήν έθνικήν της πίστιν. Της απέκοψαν τα δάκτυλα τής δεξιάς χειρός διότι «με αυτά», έλεγον, «εμάθαινε τά παιδιά νά γράφουν Ελληνικά». Τής απέκοψαν έπειτα τά ώτα και τήν ρίνα. Αυτή όμως έμεινε μέχρι τέλους άκλόνητος. Αί τελευταίαι λέξεις πρίν έκπνεύση εκ τών συνεχισθέντων μαρτυρίων ήσαν «ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ».
Ούδένα καταλείπει συγγενή, ίνα άπολάβη τό βραβείον, διότι οι μέν γονείς αύτής προαπέθανον (ό πατήρ της ήτο ιερεύς Εθνικής δράσεως), ό δε άδελφός της υπολοχαγός τού Εθνικού Στρατού εσφάγη ύπό τών αντεθνικών στοιχείων το 1944, ή δε μόνη επιζώσα άδελφή της θεραπεύεται έν Ψυχιατρείου Θεσσαλονίκης.
Ακριβές Απόσπασμα Έν Αθήναις τή 1η Μαΐου 1947

more...
No comment yet.
Scooped by Αντιγραφή Επικόλληση
Scoop.it!

Scoop.it

Scoop.it | ΔΑΣΚΑΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | Scoop.it

ΒΡΑΒΕΙΟΝ Εθνικής άρετής και αύτοθυσίας και ύπερτάτου πατριωτισμού άπονέμει η ΑΚΑΔΗΜΙΑ μετά θάνατον είς τήν έν Σκρά μαρτυρήσασαν δημοδιδασκάλισσαν ΒΑΣΙΛΙΚΗΝ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.
Ή διδασκάλισσα αύτη καταγόμενη εκ Σκρά ειργάσθη έττι μακρά έτη ώς νηπιαγωγός μεταξύ τών ξενόφωνων κατοίκων. Κατά την τελευταίαν διετίαν είς τό χωρίον της δεν ύπήρχον διδάσκαλοι, το οίκημα δε τού σχολείου ειχε πυρποληθή, αυτη συνεκέντρωνε είς την πατρικήν της οικίαν όχι μόνον τά νήπια άλλά και τούς άλλους μεγαλυτέρους μαθητάς, τούς παραμένοντας άνευ διδασκάλου, και έδίδασκεν αύτούς Ελληνικά γράμματα και Ελληνικά Έθνικά τραγούδια. Ενεκα τής δράσεως αυτής ταύτης η Βασιλική Παπαθανασίου είχε προκαλέσει τήν μήνιν τών αντεθνικών στοιχείων τής περιοχής. Οτε κατά τάς περί τά μέσα τού Νοεμβρίου τού 1946 γενομένας μάχας τού Εθνικού Στρατού κατά τών σλαβο-αναρχικών συμμοριών κατελήφθη προσωρινώς τό Σκρά ή διδασκάλισσα συνελήφθη πρώτη ύπό τών συμμοριτών και εβασανίσθη απανθρώπως. Ηρχισαν νά τής αποσπούν τάς τρίχας τής κεφαλής δια νά τήν άναγκάσουν νά φωνάζη διεθνιστικά συνθήματα και να αρνηθή τήν πατρίδα της, άλλ’ αύτη έμεινεν άκλόνητος είς τήν έθνικήν της πίστιν. Της απέκοψαν τα δάκτυλα τής δεξιάς χειρός διότι «με αυτά», έλεγον, «εμάθαινε τά παιδιά νά γράφουν Ελληνικά». Τής απέκοψαν έπειτα τά ώτα και τήν ρίνα. Αυτή όμως έμεινε μέχρι τέλους άκλόνητος. Αί τελευταίαι λέξεις πρίν έκπνεύση εκ τών συνεχισθέντων μαρτυρίων ήσαν «ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ».
Ούδένα καταλείπει συγγενή, ίνα άπολάβη τό βραβείον, διότι οι μέν γονείς αύτής προαπέθανον (ό πατήρ της ήτο ιερεύς Εθνικής δράσεως), ό δε άδελφός της υπολοχαγός τού Εθνικού Στρατού εσφάγη ύπό τών αντεθνικών στοιχείων το 1944, ή δε μόνη επιζώσα άδελφή της θεραπεύεται έν Ψυχιατρείου Θεσσαλονίκης.
Ακριβές Απόσπασμα Έν Αθήναις τή 1η Μαΐου 1947

more...
No comment yet.