Cluster AAV2_Mensenrechten en Democratie
9 views | +0 today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Caroline Elst
Scoop.it!

Taliban gearresteerd voor aanslag op Malala Yousafzai

Taliban gearresteerd voor aanslag op Malala Yousafzai | Cluster AAV2_Mensenrechten en Democratie | Scoop.it
Tien taliban die in 2012 de kinderrechtenactiviste Malala Yousafzai hebben proberen te doden, zijn opgepakt. Dat heeft het Pakistaanse leger laten weten. Het toen 15-jarige meisje werd in het hoofd geschoten toen ze met de bus van school terugkeerde in het noordwesten van Pakistan.
more...
No comment yet.
Scooped by Caroline Elst
Scoop.it!

België veroordeeld voor opvang minderjarige vreemdelingen

België veroordeeld voor opvang minderjarige vreemdelingen | Cluster AAV2_Mensenrechten en Democratie | Scoop.it
België schiet tekort in de opvang van minderjarige vreemdelingen. Het kan niet dat kwetsbare jongeren op straat worden gelaten. Dat oordeelde de Raad van Europa in oktober, een beslissing die op 21 maart officieel bekend werd gemaakt.
more...
No comment yet.
Scooped by Caroline Elst
Scoop.it!

Koude Oorlog

Wij proberen u een zo compleet mogelijk beeld te geven van de gebeurtenissen tijdens de Koude Oorlog (1945-1989). Wij doendit door via een tijdlijn de belangrijkste gebeurtenissen in chronologische volgorde aan u te presenteren. Daarnaast vindt u aanvullende informatie over de Koude Oorlog in de vorm van boeken en films die naar aanleiding van de Koude Oorlog zijn verschenen. Hoewel de meningenverdeeld zijn, wordt DeConferentie van Jalta (Oekraïne) over het algemeenals startpunt van de Koude Oorlog gezien. Op 4 februari 1945 kwamen de leiders van de Verenigde Staten (Eisenhower), Sovjet-Unie (Stalin)en Groot-Brittannië (Churchill) bijeen om te praten over wat te doen met Duitsland na de Tweede Wereldoorlog. Uiteindelijk werd er afgesproken dat Duitsland in vier bezettingszones werd ingedeeld. De Amerikanen, Russen, Engelsen en Fransen kregen ieder een stuk van Duitsland toebedeeld. Ook hoofdstad Berlijn werd in vier zones verdeeld. Het wasde bedoeling om Duitsland alseconomische eenheid te besturen. Echter, de viergeallieerden groepen waren het op een aantal dingen oneens. Zo dacht Stalin heel anders over het begrip democratie dan de anderen.Stalin maakte gebruik van de ontstane situatie door in de Oost-Europese landen, die onder zijn bewind waren veroverd, communistische regeringen te installeren. Ook was er onenigheid over de herstelbetalingen die Duitsland moest verrichten. De Amerikanen wilden de Duitsers hierin enigszins ontzien, om het land niet geheel leeg achter te laten. Dit zou op de langere termijn het beste zijn ten aanzien van het herstel van Duitsland.Tevens zou een straatarm Duitsland de kans op een communistische invloedssfeer vergroten. Uiteindelijk werd er in West-Duitsland, onder het bewind van de Amerikanen, Engelsen en Fransen, de D-mark ingevoerd. Stalin introduceerde niet veel later de Ost-mark in Oost-Duitsland. De economische scheiding was hiermee een feit.In 1949 Duitsland werd daarmee opgesplitst in de Bonds Republiek Duitsland (BRD) in het westen en de Duitse Democratische Republiek (DDR) in het oosten. De BRD kreeg Bonn als hoofdstad, terwijl Berlijn de hoofdstad van de DDR werd. Stalin wilde de invloed van West-Berlijn zo klein mogelijk maken en zag het liefst dat deze zone bij Oost-Berlijn werd gevoegd. Dit probeerde hij te bewerkstelligen door een blokkade op te werpen rond West-Berlijn. Om West-Berlijn toch van de benodigde voedsel en grond- en hulpstoffen te voorzien realiseerde de Verenigde Staten een luchtbrug naar West-Berlijn (juni 1948 - mei 1949). De blokkade werd uiteindelijk opgeheven door Stalin, omdat hij een confrontatie met het Westen wilde vermijden. Om de economische wederopbouw van West-Europa te bespoedigen, lanceerde de Verenigde Staten in 1947 het Marshallplan, genoemd naar de minister van Buitenlandse Zaken George Marshall. Het Marshallplan moest tevens een buffer vormen tegen de uitbreiding van het communistische gedachtegoed door de Sovjet Unie. Het plan was onderdeel van deContainmentpolitiek van president Truman om de invloed van de Sovjet Unie te beperken. In 1949 werd de Noord Atlantische Verdrags Organisatie (NAVO) opgericht. Landen die hierbij aanvankelijkwaren aangesloten zijn Verenigde Staten, Canada en enkele West-Europese landen, waaronder Nederland. De belangrijkste gedachte achter de NAVO is dat wanneer er een lid wordt aangevallen er gezamenlijk wordt opgetreden tegen de vijand. Daarnaast moet de NAVO zorgen voor stabiliteit binnen West-Europa, aangezien er diverse landen elkaar in het verleden hadden aangevallen. In 1955 werd ook West-Duitsland lid van de NAVO. Als reactie hierop richtte de Oost-Europese landen hetWarschaupact op, waarbij alle communistische Oost-Europese landen waren aangesloten, behalve Joegoslavië. De spanningen kwamen nog meer op scherp te staan door het uitbreken van de Koreaanse Oorlog (1950-1953).Korea was na de Tweede Wereldoorlog opgedeeld in het communistische noorden (bezet door de Sovjet Unie) en het kapitalistische zuiden (bezet door de Verenigde Staten). Toen de Noord-Koreaanse leider Kim-Il Sung besloot Zuid-Korea aan te vallen, werden de Verenigde Staten gedwongen militair in te grijpen. De oorlog eindigde uiteindelijk in 1953 met een wapenstilstand. De grootmachten Sovjet Unie en Verenigde Staten stonden echter lijnrecht tegenover elkaar. In datzelfde jaar 1953 brak er ook een arbeidersopstand uit binnen het Oostblok. In de DDR werd er massaal gestaakt tegen het Oost-Duitse bewind. Het Oost-Duitse leger greep met behulp van de Sovjets hard in, waarna de staking werd neergeslagen. Dit leidde tot een grote stroom Oost-Duitsers die hun heil zochten in het Westen. Op 3 maart 1953 overleed Sovjet-Unie leider Jozef Stalin en werd opgevolgd door Nikita Chroesjtsjov. Met Nikita Chroesjtsjov als nieuwe leider ging er een andere wind waaien binnen de Sovjet-Unie. Tijdens een partijcongres in 1956 beschuldigde Chroesjtsjov Stalin van massamoorden tijdens de grote zuiveringen en bagatelliseerde hij de heldenrol die Stalin had verworven voor zijn verdiensten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een periode van de-Stalinisatie brak daarmee aan.Chroesjtsjov was milder van aard dan Stalin destijds was, maar niettemin regeerde hij met ijzeren vuist. In 1956 kwam het tot een opstand in Hongarije. DeHongaarse Opstand kwam vlak na een andere opstand binnen het Oostblok. In Polen werden demonstraties tegen het regime eveneens keihard aangepakt. De Hongaarse Opstand begon als een steunbetuigingaan de Poolse demonstranten. Deze opstand, gericht tegen de invloed van de Sovjets in Hongarije, duurde bijnadrie weken. Aanvankelijk leek de opstand te slagen; het regeringsgebouw werd ingenomen en de Sovjets leken te zijn verdreven.Uiteindelijk greep het Warschaupact hard in door vele troepen, voorzien van tanks, naar Boedapest te sturen. De opstandelingen werden uiteindelijk weer verdreven, waarna de Sovjets de controle in Hongarije weer terug hadden. De Hongaarse Opstand heeft aan beide kantenvele slachtoffers gemaakt. De toestroom van Oost-Duitsers naar West-Berlijn was inmiddels enorm toegenomen. Voor de DDR had dit schadelijke gevolgen, aangezien er vele hoogopgeleiden het land verlieten. Om deze toestroom een halt toe te roepen besloten DDR leider Walter Ulbricht en Sovjet-Unie leider Nikita Chroejstsjov in augustus 1961een muur te bouwen op de scheiding tussen Oost-Berlijn en West-Berlijn. Deze 45 kilometer langeBerlijnse Muur werd zwaar bewaakt door Oost-Duitse grenswachten. Het zou uiteindelijk tot november 1989 duren voordat de Berlijnse Muur zou vallen. De Verenigde Staten durfde in het conflict tussen Hongarije en de Sovjet-Unie niet in te grijpen, vanwege het risico van een nieuwe oorlog. Deze oorlog kwam er wel bijna in 1962 tijdens deCuba Crisis. Cuba was in 1959 onder leiding van Fidel Castro communistisch gewordenen viel daarmeebinnen de invloedssfeer van de Sovjet-Unie. Tijdens Amerikaanse verkenningsvluchten rond Cuba werden erkernraketten ontdekt op het eiland, welke geplaatst waren door deSovjet-Unie. President Kennedy reageerde hier furieus op en wierp een militaire blokkade op tegen Cuba. Een uiteindelijke confrontatie met Sovjet schepen werd ternauwernood afgewend na intensieve onderhandelingen tussen Washington en Moskou. Beide kemphanen moesten wat concessies doen, waardoor de Cuba Crisis met een sisser afliep. Een andere belangrijke gebeurtenis in deze periode was de Vietnam Oorlog. In 1954 werd besloten dat Vietnam in twee delen uitgesplitst zou worden. Het noorden van Vietnam stond onder leiding van de communist Ho Chi Minh, terwijl het zuiden westers georiënteerd was. DeVerenigde Staten waren bang dat ook Zuid-Vietnam op den duur communistisch zou gaan worden en grepen in.Aanvankelijk werden er alleen maar adviseurs naar Zuid-Vietnam gestuurd om de troepen te ondersteunen. Geleidelijk werd de steunook militair van aard. In 1969 werd hettoppunt bereikt; 550.000 Amerikaanse soldaten bevonden zich in Zuid-Vietnam om te vechten tegen de Vietcong en Noord-Vietnam. De Verenigde Staten hadden te maken met een taaie tegenstander die van geen opgeven wilde weten. De strijd werd dan ook verloren.Uiteindelijkwerden de Amerikanen met het schaamrood op de kaken gedwongen Vietnam te verlaten.Deze gebeurtenis zou nog lange tijd diepe wonden achterlaten bij de Amerikanen. In 1964 werd Sovjet-Unie leider Chroejtsjov vervangen doorLeonid Brezjnev. Chroejtsjov kwam na de Cuba Crisis heftig onder vuur te liggen, waarna Brezjnev zich als nieuwe sterke man aandiende en zodoende de nieuwe leider werd. In 1968 brak er in Tsjechoslowakije een grote opstand uit, ook wel bekend onder de naam Praagse Lente. In 1948 was er in het land een communistisch regime ontstaan die er een harde aanpak op nahield. Diverse opstanden werden hardhandig neergeslagen, geïnitieerd door de Sovjet-Unie. Na verloop van tijd werd het beleid wat gematigder. Dit leidde onder anderen tot de afschaffing van de censuur en de herinvoering van de vrijheid van meningsuiting. In augustus 1968 vond de Sovjet-Unie het welletjes en greep in. Er werden in totaal 150.000 soldaten naar Tsjechoslowakije gestuurd om de hervormingen een halt toe te roepen. Er werd een Sovjet-Unie gericht regime geïnstalleerd en de situatie van jaren 50 werd hiermee weer gewaarborgd. Na een aantal jaren van conflicten tussen beide grootmachten breekt er een tijd van ontspanning aan. Dit wordt het best benadrukt door de totstandkoming van het SALT-verdrag in 1972. Hierin werd beschreven dat de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten hun arsenaal aanstrategische wapens niet verder zouden laten groeien. Ook ging de Amerikaanse president Richard Nixon op staatsbezoek in China, dat een communistische bondgenoot van de Sovjet-Unie was. De relatie tussen China en de Sovjet-Unie was al enige tijd voor de ontspanningsperiode niet goed te noemen. De Chinezen verweten de Russen dat zij teveel tegemoet kwamen aan de Amerikanen en vreesden dat zij China bij een eventuele oorlog niet te hulp zouden schieten. Ook zouden de Russen niet willen dat heel China communistisch zou worden, waardoor de Sovjet-Unie het gebied maar moeilijk zou kunnen controleren. De ontspannen verhouding tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten maakte plaats voor hernieuwde spanningen in het begin van jaren 80. Ronald Reagan werd in 1980 verkozen tot nieuwe Amerikaanse president en besloot om kruisraketten te plaatsen in Europawelke tegenwicht moesten bieden tegen de nucleaire wapens van de Sovjet-Unie. Ook binnen Nederland wilde de Verenigde Staten enkele schilden plaatsen, wat leidde tot heftige protesten van de vredesbeweging. Ook ontwikkelde de Verenigde Staten een programma, waarbijdoor een schild van satellieten, lasers en afweerraketten zou het hele nucleaire Sovjet arsenaal in een klap nutteloos zou worden. Vanaf het midden van de jaren 80 verslechterde de economische situatie van de Sovjet-Unie ten opzichte van de Verenigde Staten nog verder, mede door de jarenlange wapenwedloop met de Verenigde Staten. Ook werd de roep om hervormingen binnen het Warschaupact steeds groter. Dit proces werd tevens versterkt met het aantreden van Michail Gorbatsjov in 1985. Hij wilde hervormingen (perestrojka) en meer openheid (glasnost) doorvoeren binnen het Oostblok, om onder meer economie weer enigszins uit het slop te trekken. Ook sloot hij diverse verdragen met de Verenigde Staten om de productie van raketten te beperken. Dit leidde er uiteindelijk toe dat er een hervormingsgezinde sfeer ging hangen binnen de Sovjet-Unie en de andere Oost-Europese landen. Deze beweging werd dermate heftig dat de Sovjet-Unie haar lidstaten niet meer onder controle wist te houden. Op 9 november 1989 viel de Berlijnse Muur, als teken dat het communisme in Oost-Europa niet langer meer stand kon houden. De Koude Oorlog werd hiermee feitelijk beëindigd.
more...
No comment yet.
Scooped by Caroline Elst
Scoop.it!

My Body My Rights | Amnesty International

My Body My Rights | Amnesty International | Cluster AAV2_Mensenrechten en Democratie | Scoop.it
My Body My Rights | Amnesty International | Amnesty International is een wereldwijde, onafhankelijke beweging van 3 miljoen activisten die vechten tegen mensenrechtenschendingen.
Caroline Elst's insight:

thema schrijfzeVRIJdag 14/10

more...
No comment yet.
Scooped by Caroline Elst
Scoop.it!

Amnesty International - Wikipedia

Amnesty International

Amnesty International is een vereniging of ngo die de naleving van de mensenrechten beoogt, zoals vastgelegd in de Universele verklaring van de rechten van de mens en andere internationale mensenrechtendocumenten. Het symbool van de organisatie is een kaars met prikkeldraad, een verwijzing naar het motto 'Het is beter een kaars aan te steken dan de duisternis te vervloeken.'

more...
No comment yet.
Scooped by Caroline Elst
Scoop.it!

Solliciteren met een andere kleur - YouTube

Heb je het filmpje "Hoe voelt het om te solliciteren met een andere kleur?" al gezien? Hieronder wat meer info. Misschien ben je wat in de war, geërgerd of g...
more...
No comment yet.
Scooped by Caroline Elst
Scoop.it!

Volkenbond - Wikipedia

Volkenbond

De Volkenbond of Volkerenbond (in het Engels: League of Nations) werd op 25 januari 1919 opgericht (eerste algemene vergadering op 10 januari 1920) op basis van het Verdrag van Versailles en gevestigd in Genève, met de intentie om via een supranationale organisatie 'een einde aan alle oorlogen' te maken.

more...
No comment yet.
Scooped by Caroline Elst
Scoop.it!

Verlamde Fransman moet voorlopig in leven blijven

Verlamde Fransman moet voorlopig in leven blijven | Cluster AAV2_Mensenrechten en Democratie | Scoop.it
Het Europees hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in Straatsburg vraagt om de beslissing van de Franse Raad van State in de zaak-Vincent Lambert ...
more...
No comment yet.
Scooped by Caroline Elst
Scoop.it!

Indiaas meisje (18) moet met zwerfhond trouwen

Indiaas meisje (18) moet met zwerfhond trouwen | Cluster AAV2_Mensenrechten en Democratie | Scoop.it
Omdat ze door boze geesten is bezeten, werd de 18-jarige Mangli Munda door haar ouders gedwongen te trouwen met een zwerfhond. Dat is de enige manier ...
more...
No comment yet.
Scooped by Caroline Elst
Scoop.it!

Belgische justitieminister schendt Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

Belgische justitieminister schendt Universele Verklaring van de Rechten van de Mens | Cluster AAV2_Mensenrechten en Democratie | Scoop.it
Brussel, 16.5.2009Justitieminister Stefaan De Clerck die een 'menselijke justitie' predikt, wil de overbevolking in zijn gevangenissen ondermeer...
more...
No comment yet.
Scooped by Caroline Elst
Scoop.it!

De Belgische leden van het Europees Parlement 2014-2019

De Belgische leden van het Europees Parlement 2014-2019 | Cluster AAV2_Mensenrechten en Democratie | Scoop.it
Caroline Elst's insight:

De Belgische leden van het Europees parlement

more...
No comment yet.
Scooped by Caroline Elst
Scoop.it!

Discriminatie op de werkvloer: wat kan je doen? | Vacature.com

Discriminatie op de werkvloer: wat kan je doen? | Vacature.com | Cluster AAV2_Mensenrechten en Democratie | Scoop.it
Alle diversiteitscharters ten spijt, discriminatie binnen de uitzendsector is nog steeds de harde realiteit. Dat werd vorige week nog maar eens bevestigd in een undercoverreportage van het één-programma Volt. Wat kan je doen als jij of een collega slachtoffer wordt van discriminatie? En, wanneer spreken we eigenlijk van discriminatie?
more...
No comment yet.
Scooped by Caroline Elst
Scoop.it!

Jongeren voor Mensenrechtenorganisatie: Videodocumentaire over de geschiedenis van de mensenrechten, Informatie, Nieuws, Onderwijspakket en Boeken

Jongeren voor Mensenrechtenorganisatie: Videodocumentaire over de geschiedenis van de mensenrechten, Informatie, Nieuws, Onderwijspakket en Boeken | Cluster AAV2_Mensenrechten en Democratie | Scoop.it
Kom te weten over de geschiedenis van de mensenrechten, de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en lees de lijst met protecties. Bekijk de videodocumentaire over mensenrechten, word lid, onderteken de mensenrechtenpetitie, bestel het boekje “Wat zijn Mensenrechten” en/of de onderwijs-DVD en informatie- en lessenpakket voor onderwijzers.
Caroline Elst's insight:

de 30 mensenrechten

more...
No comment yet.
Scooped by Caroline Elst
Scoop.it!

Onderwijsmaterialen en video's van Verenigd voor Mensenrechten

Onderwijsmaterialen en video's van Verenigd voor Mensenrechten | Cluster AAV2_Mensenrechten en Democratie | Scoop.it
Kom meer te weten over de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Bekijk de geschiedenis van Mensenrechten video, teken de petitie van Mensenrechten, bestel de gratis DVD, het onderwijspakket met informatie en lessen voor onderwijzers.
more...
No comment yet.
Scooped by Caroline Elst
Scoop.it!

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties, Video’s

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties, Video’s | Cluster AAV2_Mensenrechten en Democratie | Scoop.it
Leer hoe de Verenigde Naties is ontstaan en hoe vervolgens de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd opgesteld als het meest veelomvattende, bestaande document over mensenrechten, waarin de dertig fundamentele rechten van een democratische maatschappij uiteen worden gezet. Bekijk de dertig clipjes om de dertig rechten te leren kennen.
more...
No comment yet.