คอนเสิร์ตการกุศลรุจ ริท เซน มอบเงินให้สภากาชาดไทย
22 views | +0 today
Follow
คอนเสิร์ตการกุศลรุจ ริท เซน มอบเงินให้สภากาชาดไทย
โครงการ “ยิ้มสดใส ใจอิ่มบุญ” ปัจจุบันภาวะความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า โดยเฉพาะภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ป่วยและครอบครัวทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ซึ่งเป็นภาวะหนึ่งที่เมื่อได้รับการดูแลรักษาในระยะที่เหมาะสมและครบถ้วน จะทำให้ผู้ป่วยสามารถดำรงชีวิตได้เป็นปกติในสังคม นอกกเหนือจากการรักษาโดยกาผ่าตัดเพื่อแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่แล้ว การดูแลโดยการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันก็ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องรักษาอย่างต่อเนื่องและครบวงจร แต่ปัญหาที่พบคือ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าจัดฟัน ที่ผู้ป่วยและครอบครัวมีความจำเป็นต้องใช้ก็เป็นอีกภาระหนึ่ง ที่ทำให้ต้องคำนึงถึง และด้วยเหตุนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณะทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งมีศูนย์การดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ของภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน ที่ร่วมมือกับศูนย์ตะวันฉายเพื่อรักษาความผิดปกติของ ริมฝีปาก ใบหน้าและโครงสร้างกระดูกขากรรไกร ที่ได้เริ่มดำเนินกิจกรรม มาตั้งแต่ปี 2549-2555 จัดคอนเสิร์ตการกุศลขึ้น เพื่อนำรายได้จากการจำหน่ายบัตรคอนเสิร์ตไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาผ่าตัดและจัดฟัน โดยเงินรายได้ดังกล่าวจะนำไปมอบให้กับสภากาชาดไทย ซึ่งมีโครงการ ยิ้มสวยเสียงใส เทิดพระเกียรติ 50 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง – เพดานโหว่ และความพิการอื่น ที่จัดตั้งมาตั้งแต่ปี 2547 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสเจริญพระชนมายุ 50 พรรษา และต้องการให้ผู้ป่วยปากแหว่ง – เพดานโหว่ทั่วประเทศ ได้รับการลงทะเบียนและเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ รวมถึงได้รับการรักษาผ่าตัดภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ลดการเสี่ยงของการ เกิดโรค เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกิดขึ้นแก่ผู้ป่วยกลุ่มนี้ และดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ปัญหาที่พบในการดูแลผู้ป่วยปากแหว่ง – เพดานโหว่ คือ การเข้าถึงบริการตามเวลาที่เหมาะสมของผู้ป่วยยังทำได้น้อย เนื่องจากไม่มีการลงทะเบียนและรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยตั้งแต่แรกคลอด ผู้ป่วยไม่สามารถเข้าถึงบริการของรัฐ เพราะขาดเงินค่าพาหนะเดินทางไปยังโรงพยาบาลที่สามารถให้การผ่าตัดรักษาได้ และขาดค่าใช้จ่ายระหว่างพักรักษาตัว ทำให้มีผู้ป่วยจำนวนมากที่ไม่ได้รับการผ่าตัด หรือได้รับการผ่าตัดช้ากว่าที่ควรทำให้ผลการรักษาที่ออกมาไม่ดีเท่าที่ควร เกิดความพิการที่แก้ไขไม่ได้ไปตลอดชีวิต นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย กรรมการเลขานุการและคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ ฯ กล่าวว่า “โครงการศัลยกรรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง – เพดานโหว่ ฯ ดำเนินการมาแต่ พ.ศ. 2541 โดยออกผ่าตัดปีละ 6 ครั้ง ครั้งละ 1 สัปดาห์ ตามจังหวัดต่าง ๆ ที่มีความต้องการให้ไปรักษาทั่วประเทศ อีกทั้งยังครอบคลุมไปถึงความพิการทางด้านศัลยศาสตร์ตกแต่งอื่น ๆ เช่น นิ้วเกิน นิ้วล๊อก นิ้วติดกัน แผลหดรั้งจากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก เป็นต้น ปัจจุบันโครงการยิ้มสวยเสียงใส ฯ ได้ขยายโครงการครอบคลุมผู้ป่วยปากแหว่ง-เพดานโหว่ทุกกลุ่มอายุ สามารถรับการผ่าตัดรักษาฟรี และเบิกค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายระหว่างเฝ้าไข้ได้ครั้งละ 1,000 บาท นอกจากนี้ทางโครงการยังได้ประสานกับ สปสช. ให้มีการจัดฟัน ฝึกพูดและทำเพดานเทียมฟรี และรับค่าเดินทางในระหว่างที่จัดฟันและฝึกพูด จากสภากาชาดไทยครั้งละ 500 บาท ซึ่งครั้งนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดียิ่งที่ สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย จัดคอนเสิร์ตการกุศลขึ้นเพื่อหาเงินมาช่วยในโครงการยิ้มสวยเสียงใส ฯ ของสภากาชาดไทย ต้องขอขอบคุณที่เห็นความสำคัญของการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทย และขอเชิญชวนร่วมกันสร้างรอยยิ้ม สร้างความสุขให้เกิดขึ้นในสังคมของเรา มาชมคอนเสิร์ตการกุศลครั้งนี้ด้วยกันนะครับ” และเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองการสถาปนา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ 30 ปี แห่งการก่อตั้งสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ขอเชิญชม คอนเสิร์ตการกุศลจากศิลปิน The star ที่คุณชื่นชอบ รุจ-ริท-เซน เพื่อนำรายได้มอบให้กับ โครงการ ยิ้มสดใส ใจอิ่มบุญ ช่วยเหลือผู้ป่วย ปากแหว่งเพดานโหว่ที่ด้อยโอกาส ของสภากาชาดไทย ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 เซ็นทรัล พลาซ่า ขอนแก่น วันที่ 23 มิถุนายน 2555 เวลา 19.00 น. บัตรราคา 1,500 บาท 1,000 บาท และ 500 บาท ซื้อบัตรได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาในจังหวัดขอนแก่นและทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม หรือที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ โทร.043202405 หรือ สายด่วนสภากาชาดไทย 1664
No scoops have been published yet. Suggest content to its curator!