Nieuwe regeling Fonds voor Cultuurparticipatie - Kunstparticipatie | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it

Kunstparticipatie is erop gericht amateurverenigingen en vrijwilligersorganisaties in staat te stellen te werken aan de organisatorische versterking en verjonging van hun structuur. Het gaat hierbij om projecten voor deskundigheidbevordering, kennisoverdracht en samenwerken met aanverwante partners. Ook biedt dit programmaonderdeel de mogelijkheid het aanbod voor actieve cultuurparticipatie op artistieke of inhoudelijke wijze te vernieuwen.