Đặc Sản Bánh Hồng Tam Quan | Đặc Sản Quy Nhơn - Bình Định | Bánh Hồng Tam Quan | Scoop.it
Bánh Hồng là sản phẩm biểu trưng cho tính cách của phụ nữ xứ dừa miền Trung này. Nó đòi hỏi người làm phải chịu thương chịu khó, khéo léo.