ARBEIDSRECHT
188 views | +0 today
Follow
 
Scooped by katrien holvoet
onto ARBEIDSRECHT
Scoop.it!

Lex4You - Welke weerslag hebben de schorsingen van de arbeidsovereenkomst op de opzegtermijn?

Lex4You - Welke weerslag hebben de schorsingen van de arbeidsovereenkomst op de opzegtermijn? | ARBEIDSRECHT | Scoop.it
Principe Sommige gebeurtenissen zoals jaarlijkse vakantie, ziekte, ongeval, economische werkloosheid, afwezigheden om dwingende redenen, … schorsen de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Sommige van deze schorsingen kunnen tevens leiden tot een opschorting van de aanvang van de opzegtermijn en/of de schorsing van haar verloop. Deze opschorting of schorsing geldt echter enkel wanneer het initiatief uitgaat van de werkgever. De opzeg die uitgaat van de werknemer volgt steeds haar normale verloop. De schorsingsoorzaken van de opzegtermijn die uit de wet[1] of uit de rechtspraak afgeleid werden, zijn de volgende: ziekte of ongeval, met uitzondering van een gedeeltelijke ongeschiktheid met deeltijdse werkhervatting[2]; periodes van verwijdering van de zwangere vrouw, wettelijk verplicht borstvoedingsverlof en bevallingsrust; volledige schorsing in het kader van loopbaanonderbreking, tijdskrediet, ouderschapsverlof, verzorging ernstig ziek gezins- of familielid en palliatieve zorgen; tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen en weerverlet; inhaalrust voor overuren; jaarlijkse vakantie[3]. Volgens het Hof van Cassatie moet het begrip vakantie ruim geïnterpreteerd worden, zodat het niet enkel de wettelijke vakantie omvat, maar ook de bijkomende vakantiedagen die worden verleend door een collectieve of individuele arbeidsovereenkomst of door een beslissing van de werkgever[4]. Daarnaast kan het bijkomend anciënniteitsverlof eveneens de opzegtermijn schorsen indien het samen met het jaarlijks verlof genomen wordta href#_ft
more...
No comment yet.
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by katrien holvoet
Scoop.it!

Nieuwsbrief 39: Een nauwkeurige omschrijving van de dringende reden: een must - Advocatenkantoor   GEYSKENS-VANDEURZEN & VENNOTEN - GEVACO

Advocaat Advocatenkantoor Geyskens-Vandeurzen & Vennoten - Het advocatenkantoor Geyskens- Vandeurzen en Vennoten is de langst bestaande advocatenassociatie van de provincie Limburg en kan het bogen op een uitstekende reputatie en genieten van een jarenlange ervaring.
more...
No comment yet.
Scooped by katrien holvoet
Scoop.it!

Informeer de werknemer omtrent het medisch onderzoek bij werkhervatting

katrien holvoet's insight:

uitbreiding medisch onderzoek bij werkhervatting

more...
No comment yet.
Scooped by katrien holvoet
Scoop.it!

Nieuwe grensbedragen wet op de arbeidsovereenkomsten vanaf 1 januari 2015

katrien holvoet's insight:

Nieuwe grensbedragen 2015

more...
No comment yet.
Scooped by katrien holvoet
Scoop.it!

Lex4You - Welke weerslag hebben de schorsingen van de arbeidsovereenkomst op de opzegtermijn?

Lex4You - Welke weerslag hebben de schorsingen van de arbeidsovereenkomst op de opzegtermijn? | ARBEIDSRECHT | Scoop.it
Principe Sommige gebeurtenissen zoals jaarlijkse vakantie, ziekte, ongeval, economische werkloosheid, afwezigheden om dwingende redenen, … schorsen de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Sommige van deze schorsingen kunnen tevens leiden tot een opschorting van de aanvang van de opzegtermijn en/of de schorsing van haar verloop. Deze opschorting of schorsing geldt echter enkel wanneer het initiatief uitgaat van de werkgever. De opzeg die uitgaat van de werknemer volgt steeds haar normale verloop. De schorsingsoorzaken van de opzegtermijn die uit de wet[1] of uit de rechtspraak afgeleid werden, zijn de volgende: ziekte of ongeval, met uitzondering van een gedeeltelijke ongeschiktheid met deeltijdse werkhervatting[2]; periodes van verwijdering van de zwangere vrouw, wettelijk verplicht borstvoedingsverlof en bevallingsrust; volledige schorsing in het kader van loopbaanonderbreking, tijdskrediet, ouderschapsverlof, verzorging ernstig ziek gezins- of familielid en palliatieve zorgen; tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen en weerverlet; inhaalrust voor overuren; jaarlijkse vakantie[3]. Volgens het Hof van Cassatie moet het begrip vakantie ruim geïnterpreteerd worden, zodat het niet enkel de wettelijke vakantie omvat, maar ook de bijkomende vakantiedagen die worden verleend door een collectieve of individuele arbeidsovereenkomst of door een beslissing van de werkgever[4]. Daarnaast kan het bijkomend anciënniteitsverlof eveneens de opzegtermijn schorsen indien het samen met het jaarlijks verlof genomen wordta href#_ft
more...
No comment yet.
Scooped by katrien holvoet
Scoop.it!

Hoofdstuk 7 EINDE VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST

EINDE VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST

katrien holvoet's insight:

EINDE VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST

 

more...
No comment yet.
Scooped by katrien holvoet
Scoop.it!

WikiSoc Blog || Kleine catechismus van de ontslagmotivering

WikiSoc Blog || Kleine catechismus van de ontslagmotivering | ARBEIDSRECHT | Scoop.it
De verplichting een ontslag te motiveren is niet zo moeilijk te formuleren als men bepaalde juridische beginselen voor ogen houdt.
more...
No comment yet.
Scooped by katrien holvoet
Scoop.it!

Ziek op vakantiedagen? - Klantenzone - Acerta

Ziek op vakantiedagen? - Klantenzone - Acerta | ARBEIDSRECHT | Scoop.it
katrien holvoet's insight:

Europese richtlijn

Arrest SCHULZ en PEREDA

more...
No comment yet.
Scooped by katrien holvoet
Scoop.it!

Ontslag en zwangerschap, een moeilijke combinatie?

Ontslag en zwangerschap, een moeilijke combinatie? | ARBEIDSRECHT | Scoop.it
In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is de ontslagbescherming voor zwangere werkneemsters niet absoluut: een ontslag om redenen die vreemd zijn aan de fysieke toestand die voortvloeit uit de zwangerschap of de bevalling is toegestaan.
more...
No comment yet.
Scooped by katrien holvoet
Scoop.it!

Welke impact heeft staken op mijn loon?

Welke impact heeft staken op ons loon als we niet op het werk geraken door een staking? Jobat vertelt je er alles over.
more...
No comment yet.
Scooped by katrien holvoet
Scoop.it!

Bescherming tijdens ouderschapsverlof

Arbh. Luik 18 december 2014, AR 2014/AL/200, juridat Ontslag tijdens ouderschapsverlof – voldoende reden – bewijslast – artikel 15 CAO nr. 64 In deze zaak moest het arbeidshof te Luik uitspraak doen over de rechtmatigheid van een ontslag gegeven tijdens ouderschapsverlof, in het licht van CAO nr. 64. Aangezien de werkgever echter niet had kunnen aantonen dat de beweerde fouten van de werkneemster wel degelijk door haar toedoen waren veroorzaakt, kwam het arbeidshof, net zoals de arbeidsrechtbank, tot de conclusie dat de werkgever geen voldoende reden kon aanvoeren die hem toeliet om de betrokken werkneemster te ontslaan zonder een beschermingsvergoeding. Aangezien artikel 15 van CAO nr. 64 zelf niets bepaalt in verband met de invulling van de notie ‘voldoende reden’ en de concrete bewijslastverdeling, overweegt het arbeidshof dat artikel 15 uitdrukkelijk verwijst naar de notie ‘dringende reden’ van artikel 35 van de Arbeidsovereenkomstenwet. Dat artikel omschrijft een dringende reden als een ernstige tekortkoming die elke professionele samenwerking tussen de werkgever en de werknemer onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt en die aangetoond moet worden door de partij die daarop steunt. Uit die omschrijving kan, volgens het hof, naar analogie, worden afgeleid dat de werkgever een gelijkaardige ernstige tekortkoming moet kunnen aantonen opdat sprake is van een ‘voldoende reden’ in de zin van artikel 15 van CAO nr. 64. De bewijslast van die voldoende reden rust dus op de werkgever. Het was dan ook niet aan de werkneemster om aan te tonen dat haar arbeidsovereenkomst niet was beëindigd wegens dringende of voldoende reden. (AF)
more...
No comment yet.
Scooped by katrien holvoet
Scoop.it!

Lex4You - Wat zegt de rechtspraak?

Lex4You - Wat zegt de rechtspraak? | ARBEIDSRECHT | Scoop.it
Dragen van specifieke kledij Op basis van het principe van het werkgeversgezag wordt aanvaard dat de werkgever zijn werknemers ertoe kan verplichten om ofwel een uniform te dragen, dan wel bepaalde specifieke kledingregels te volgen, om redenen die te maken hebben met het imago van de onderneming of om veiligheids- en hygiëneredenen. Deze leidinggevende bevoegdheid van de werkgever werd nooit betwist door de rechtspraak. Zo oordeelde het Arbeidshof van Brussel[1] dat de werkgever de mogelijkheid heeft om zijn werknemers zowel voor de kleding als voor de haarsnit verplichtingen op te leggen. Maar deze leidinggevende bevoegdheid van de werkgever is niet absoluut. Deze macht mag niet willekeurig worden en leiden tot discriminatie op grond van uiterlijke kenmerken. Volgens bepaalde auteurs[2] kan de werkgever in dat kader: het dragen van een uniform verplichten, als het gaat om werkkleding die hij verstrekt; voor functies waarbij de werknemer in contact staat met klanten correcte kledij eisen die aangepast is aan de aard van de activiteit, door te verwijzen naar de gebruiken die op dat vlak algemeen aanvaard zijn; het dragen van specifieke kleding verplichten (of het dragen van andere kleding verbieden) om objectieve redenen van veiligheid, gezondheid en hygiëne.

Maar de werkgever mag zijn werknemers geen kledingvoorschriften opleggen die ongegrond of overdreven zijn. Dragen van uiterlijke tekenen van religieuze overtuiging op het werk De Hoven en Rechtbank hebben zich hierover slechts enkele malen uitgesproken. Een voorbeeld: Het Arbeidshof van Brussel was van mening dat het ontslag om dringende reden van een werkneemster die zich bij haar terugkeer uit tijdskrediet met een hoofddoek op het werk had aangemeld, gerechtvaardigd was[3]. Het Hof was van mening dat het hier niet ging om godsdienstvrijheid, aangezien het probleem veeleer voortkwam uit het feit dat ‘de werkneemster een ostentatief religieus teken had gedragen, in strijd met de aanbevelingen – die van toepassing zijn op alle personeelsleden – volgens dewelke werknemers die in contact komen met klanten niet alleen kledij moeten dragen die verwijst naar het handelsmerk van het bedrijf, maar bovendien geen tekens of kledi
more...
No comment yet.
Scooped by katrien holvoet
Scoop.it!

Nieuwsbrieven/Nieuwsbrief september 2014

katrien holvoet's insight:

RECHTSPRAAK/

1. CONTROLE BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID

2. OPEENVOLGING BEPAALDE TIJD

3. DRINGENDE REDEN

more...
No comment yet.
Scooped by katrien holvoet
Scoop.it!

Stakingen: welke invloed heeft dit op uw onderneming?

katrien holvoet's insight:

informatie van sociaal secretariaat easypay aan de WERKGEVERS ivm staking en recht op loon

more...
No comment yet.
Scooped by katrien holvoet
Scoop.it!

Eenheidsstatuut: nieuw standpunt opzeggingstermijnen afwijkende sectoren

more...
No comment yet.
Scooped by katrien holvoet
Scoop.it!

so compact de basis van de opzeggingsvergoeding bij deeltijdse tewerkstelling - Google zoeken

more...
No comment yet.
Scooped by katrien holvoet
Scoop.it!

Mag een werknemer zich negatief uitlaten over zijn werkgever op Twitter?

Mag een werknemer zich negatief uitlaten over zijn werkgever op Twitter? | ARBEIDSRECHT | Scoop.it
In tijden van sociale media komt het meer en meer voor dat werknemers online-berichten posten die te maken hebben met hun werkgever. Mag een werkgever sanctionerend optreden wanneer een werknemer zich negatief over hem uitlaat op Twitter?
more...
No comment yet.
Scooped by katrien holvoet
Scoop.it!

Outplacement - Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Outplacement - Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg | ARBEIDSRECHT | Scoop.it
katrien holvoet's insight:

De regeling van CAO 82 voor wie niet op de algemene regeling zich kan beroepen

more...
No comment yet.
Scooped by katrien holvoet
Scoop.it!

WikiSoc Blog || Werkwilligen hebben soms recht op loon

WikiSoc Blog || Werkwilligen hebben soms recht op loon | ARBEIDSRECHT | Scoop.it
Werkwilligen hebben geen recht op loon als zij wegens een stakingspost of een poortblokkade niet kunnen beginnen werken, maar wel als zij niet op werk geraken door een wegblokkade of een blokkade van een bedrijventerrein.
katrien holvoet's insight:

Toepassing van gewaarborgd dagloon, verschil tussen art. 27,1 en art 27.2

more...
No comment yet.
Scooped by katrien holvoet
Scoop.it!

Beëindiging arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht kan zware gevolgen hebben (ook voor werkgever)

Beëindiging arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht kan zware gevolgen hebben (ook voor werkgever) | ARBEIDSRECHT | Scoop.it
Indien een werknemer definitief arbeidsongeschikt is voor het overeengekomen werk, kan de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht worden vastgesteld. Dit betekent dat de werkgever geen opzeggingstermijn moet naleven en ook geen o
katrien holvoet's insight:

RECHTSPRAAK MEDISCHE OVERMACHT

more...
No comment yet.
Scooped by katrien holvoet
Scoop.it!

HOOFDSTUK 6 SCHORSING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST

SCHORSING van de arbeidsovereenkomst

katrien holvoet's insight:

Schorsing van de arbeidsovereenkomst

more...
No comment yet.