Glossarissimo!
191.2K views | +27 today
Glossarissimo!
Monolingual & multilingual resources & terminology for translators & interpreters... (glossarissimo.wordpress.com)
Your new post is loading...
Scoop.it!

(FI) - Luettelo paikkojen nimistä Suomessa (1897) | Uno Godenhjelm

(FI) - Luettelo paikkojen nimistä Suomessa (1897) | Uno Godenhjelm | Glossarissimo! | Scoop.it

"Poistaakseni kauvan tunnettua opastuksen puutetta niiden postilähetysten ohjaamiseksi, joiden osoitteet ovat siinä suhteessa puutteellisia, että esimerkiksi ainoastaan talon tahi kylän nimi on mainittu, on allekirjoittanut Postihallituksen kehoituksesta toimittanut tämän luettelon paikkojen nimistä ynnä niiden postiosoitteista, ja on tätä tarkoitusta varten tarvittavat tiedot hankittu kaikista maamme lääneistä asianomaisten Kuvernörien kautta.

Tilan säästämiseksi on paikkojen laatu (kylä, maatila, tehdas y.m.) jätetty mainitsematta.

Kunkin paikan suomalaisen ja ruotsalaisen nimen jälkeen, milloin kaksikielinen nimi löytyy, on ensiksi merkitty lääni yhdellä tahi kahdella kirjaimella, sitten pitäjä sekä viimeksi osoitepostitoimiston virallinen nimi kursiivikirjaimilla.

Allekirjoittanut, joka ilman palkkiota pelkästä asian harrastuksesta Suomen postilaitoksen hyväksi, on tehnyt tämän luettelon, hyvin tuntee sen monet puutteellisuudet, jotka annettanee anteeksi huomioon ottamalla, että postivirkamiehen aika muutenkin kyllä kuluu alinomaisessa kiireellisessä virantoimituksessa.

Luettelon jälkeen seuraa postitoimistojen viralliset nimet. Sulkumerkkien sisällä ovat nimitykset mainitut toisella virallisella kielellä, missä kaksikielisiä nimityksiä on olemassa."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(FI)-(EN) Ammatti- ja virkanimikkeitä | Aija Greus ja Harri Hirvelä

(FI)-(EN) Ammatti- ja virkanimikkeitä | Aija Greus ja Harri Hirvelä | Glossarissimo! | Scoop.it

"Monet ammatti- ja virkanimikkeet ovat säilyneet historiasta tähän päivään lähes muuttumattomina, toisaalta monet ovat jääneet tyystin unholaan ja monien ammattinimikkeitten sisältö on muuttunut vaikka nimi olisikin tutun oloinen. Seuraavassa on luetteloitu joitakin yleisiä ja joitakin erikoisia asiakirjoissa esiintulleita nimikkeitä ja annettu niille suomenkieliset vastineet tai selitys jos ammattinimike on suomenkielinen.

 


Occupations of your Finnish ancestors - recorded in Swedish or in Finnish - might look to you very alien, and even the familiar looking ones might turn out to be else than expected. On this page we have listed a few typical and some atypical occupation titles, some of them are explained in more detail to help foreign genealogists.

 

Käytettyjä lähteitä:

 

Oxford Unabridged Dictionary, Oxford 1995
American Heritage Dictionary, Dell 1983
Petri Karonen & al. - Vanhojen käsialojen lukukirja, Kampus 1998
Nenonen & Teerijoki - Historian suursanakirja, WSOY 1998
Suomen Sukututkimusseura ry - HisKi ja www.genealogia.fi
Matti J. Kankaanpää - Suuri pohjansota
Juuret -sanasto
Skoldatanätet - Lexin Svensk-finskt lexikon
Arvi Jännes - Ruotsalais-suomalainen sanakirja, 1887
Project Runeberg - Nordisk familjebok on-line
Toivo Vuorela - Kansanperinteen sanakirja, WSOY 1979"

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(EN)-(FI) - Geokronologian englanti-suomi-sanasto / English-Finnish dictionary of geochronology | Jukka "Yucca" Korpela

(EN)-(FI) - Geokronologian englanti-suomi-sanasto / English-Finnish dictionary of geochronology | Jukka "Yucca" Korpela | Glossarissimo! | Scoop.it

"Geokronologia on ”geologista ajanlaskua”: tieteenala, joka tutkii maapallon menneisyyden ajoitusta geologisen aineiston perusteella. Sana tarkoittaa myös sellaiseen tutkimukseen perustuvaa perustuvaa ajanjaksoihin jakoa. Tässä sanastossa esiintyviä termejä on selostettu suomeksi dokumentissa Geologiset kaudet."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(FI) - Sanasto | Virtuaalinen metsäkoulu

(FI) - Sanasto | Virtuaalinen metsäkoulu | Glossarissimo! | Scoop.it

"Metsänhoitoon ja ekologiaan liittyy paljon termejä, jotka vilahtelevat useilla sivuilla. Siksi kannattaa aluksi kerrata keskeisimmät termit, mikäli ne ovat epäselviä.
Termiluetteloon voit aina tarvittaessa palata navigointipilarin alla olevasta linkistä. Sivu aukeaa aina omaan selainikkunaan. Takaisin edelliselle sivulle pääset sulkemalla sanastoikkunan."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(FI) - Metsäalan sanastoa | Metsänhoitoyhdistykset

(FI) - Metsäalan sanastoa | Metsänhoitoyhdistykset | Glossarissimo! | Scoop.it

"Metsänhoitoyhdistykset palvelevat verkossa monipuolisesti. Lue lisää yhdistysten toiminnasta ja palveluista sekä löydä oma yhdistyksesi osoitteesta www.mhy.fi."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(EN)-(FI)-(SV)-(DE)-(FR) – MonAKO Glossary | University of Helsinki

(EN)-(FI)-(SV)-(DE)-(FR) – MonAKO Glossary | University of Helsinki | Glossarissimo! | Scoop.it

"Definitions of central concepts in Translation Studies and possible translations in Finnish, Swedish, German and French. Can also be downloaded as an .rtf file."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(FI)-(PDF) - Kulttuurit, erilaisuus ja kohtaamiset | Reetta Mietola ja Helena Outinen

(FI)-(PDF) - Kulttuurit, erilaisuus ja kohtaamiset | Reetta Mietola ja Helena Outinen | Glossarissimo! | Scoop.it

"Artikkelit on koottu viiteen erilliseen pdf-muodossa olevaan osaan, joita voi selata, lukea, tallentaa ja tulostaa ilmaisella Adobe Reader -ohjelmalla. Yksittäistä artikkelia ei sisällysluettelosta ole mahdollista valita. Kunkin osan sisällä siirtyminen artikkelista toiseen onnistuu osakohtaisen sisällysluettelon avulla. (Huom! Härkösen artikkeli osassa 3 on MS PowerPoint -muodossa. Suora linkki artikkeliin löytyy sisällysluettelosta.).

 

Sisällysluettelo

Esipuhe
OSA 1

Kasvatusfilosofia
Katariina Holma: Voiko realisti olla pluralisti? Israel Schefflerin plurealismi ja sen kasvatukselliset seuraukset
Eero Salmenkivi: Michel Foucault ja kasvatuksen tutkimuksen menetelmät
Markku Tuominen ja Jari Wihersaari: SOFIA – ammattikasvatusfilosofiaa
Mauri Åhlberg: Kasvatuksen ja opetuksen teoria kriittisen tieteellisen realismin näkökulmasta
Kasvatuspsykologia
Sinikka Huhtala ja Katri Luukka: ”Se hoitaminen -jutska” – opiskeluun motivoituminen lähihoitajakoulutukseen hakeuduttaessa
Kaarina Merenluoto ja Erno Lehtinen: Kognitiivisten ja motivationaalisten tekijöiden vuorovaikutus käsitteellisen muutoksen prosessissa
Jussi Silvonen: Lähikehityksen vyöhykkeellä?
Kasvatusantropologia ja vertaileva kasvatustiede
Soila Judén-Tupakka: Kasvatusantropologian ontologisesta käsitteestä Mimesis
Tiina Kontinen: Koulutusta ja taloudellisia resursseja. Yhteisen kohteen kehittyminen kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöhankkeessa.
Pigga Lauhamaa: Saamelaisopetussuunnitelman toteutuminen Norjassa
Kasvatussosiologia
Reima Lehtimäki: Autonkuljettajan sosiaalistuminen liikenteeseen
Pekka Penttinen: Elämänkulkua jäsentäneet sukupolvikokemukset
OSA 2

Opettajuuden ja opettajakoulutuksen tutkimus
Riitta Jyrhämä: Opetusharjoittelu omassa työssä
Pirjo Nuutinen: Opettajien käsityksiä vallasta ja valtakumppaneista
Kirsti Salo-Mattila: Kohti parempaa esine-estetiikkaa – pyrkimyksiä piirustuksenopettajan ja käsityönopettajan koulutuksen yhdistämiseksi 1900-luvun alkupuolella
Margaret Trotta Tuomi: Neuvotteleminen opettajien ammatillisen kehityksen suunnittelussa
Minna Uitto: Opettaja ja oppilas kohtaavat opettajamuistoissa
Koulutuspolitiikan tutkimus
Jyrki Hilpelä: Ihmiskäsitys uusliberalistisessa koulutuspolitiikassa
Sanna Hokka: OECD:n maatutkinnat suomalaisen koulutuspolitiikan suuntaajina?
Sari Vidén: Asiantuntijan ja asiantuntijapuheen merkitys
Korkeakoulututkimus
Stephen Chukwunenye Anyamele: Institutional management in higher education: A Study of Leadership Approaches to Quality Improvement in University Management: Nigerian and Finnish Cases.
Virpi Honkanen: Ammattikorkeakoulututkinnolla kulttuuriyrittäjäksi? Kulttuurialalta valmistuneiden käsitykset koulutukseensa sisältyneistä yrittäjätiedoista
Soila Judén-Tupakka: Yliopistopedagogisen laadunkehittämishankkeen alkutilan analyysi Helsingin yliopiston Biotieteellisessä tiedekunnassa
Lauri Luoto ja Matti Lappalainen: Opetussuunnitelmaprosessit ja tutkintorakenteen muutos
Satu Merenluoto: Yliopiston nopeat valmistujat
Uusi teknologia ja virtuaaliset oppimisympäristöt
Miika Lehtonen: Pedagoginen Web orientaatioagentti (POA) orientoimassa simulointien opiskelukäyttöä
Teija Räihä, Kerttu Tossavainen, Hannele Turunen ja Jorma Enkenberg: Verkko-oppimisympäristö ravitsemusterveysopetuksen ja -ohjannan tukena kouluyhteisössä
OSA 3

Oppiminen elämänkulussa - Life as Learning
Sari Hammar-Suutari: Kulttuurisen monimuotoisuuden huomioiminen ja kehittäminen julkisella sektorilla
Seppo Tella, Miika Lehtonen, Heli Ruokamo, Varpu Tissari, Harri Ketamo, Kristian Kiili, Ulla Paunonen, Raine Koskimaa, Sanna Vahtivuori-Hänninen, Kari E. Nurmi & Jari Multisilta: MOMENTS-metamalli. Monitieteinen tulevaisuuden verkko-opetuksen, -opiskelun ja oppimisen rakentamisen työväline
Varhaiskasvatus ja kehitys
Maritta Hännikäinen: Ystävyys yhteenkuuluvuuden tunteen rakentajana esiopetusryhmässä
Ulla Härkönen: Mitä termit varhaiskasvatus ja esiopetus tarkoittavat? – viitteitä ydinainesanalyysiin (HUOM! Artikkeli MS PowerPoint -tiedostona.)
Kaarina Laine & Marita Neitola: Päiväkoti-ikäisten lasten toverisuhdeongelmien yleisyys
ja kasautuminen
Perhetutkimus
Henna Latvala: Itsekäs yhteiskunta?
Marjaana Soininen: Kodin, koulun ja kouluterveydenhuollon yhteistyömallin kehittäminen – teoreettinen tausta
Juhani Tähtinen ja Mari Broberg: Pienten lasten hyvinvointi ja perheen voimavarat
Sari Vidén: Vanhemmuus – projektista itsensä tutkimiseen
Nuorisotutkimus
Anne Ollila: Tarinoita tulevaisuudesta
Salme Sahi: NLP-koulutus kuusamolaisten nuorten elämismaailmassa
Kasvatuksen ja koulutuksen feministinen tutkimus
Virpi Yliraudanjoki: Feministisen kouluetnografi(a)n paikantuminen
OSA 4

Etnisyys ja monikulttuurisuus kasvatuksessa ja koulutuksessa
Eeva-Maija Lappalainen: Mielen, kädentyön ja kulttuurin kieli maahanmuuttajien koulutuksessa
Margaret Trotta Tuomi: Havaintoja ulkomailla syntyneiden opiskelusta ja arvioinneista
Erityisopetuksen tutkimus ja erityispedagogiikka
Sinikka Huhtala: Kohtaamisia ammatillisen koulutuksen arjessa – ”… että kyllä musta niin kuin periaatteessa opiskelijasta pidetään hyvää huolta meidän talossa… ”
Päivi Jokitalo ja Salme Sahi: Kuulovammainen integroituna yleisopetukseen
Taito- ja taidekasvatus
Mikko Anttila: Musiikkikasvatuksen opiskelijoiden käsityksiä ihmisestä ja oppilaista
Airi Hirvonen: Solistisen koulutuksen musiikinopiskelijat identiteettinsä rakentajina
Soili Hämäläinen: Tanssin tekniikkaopetus – tavoitteena kuuliainen keho vai kehoaan kuunteleva tanssija?
Eeva-Maija Lappalainen: Voiko käsityöstä löytyä avain kielen ja kulttuurin oppimiseen?
Hanna Niinistö: Noin kymmenen askelta elokuvaan – elokuva pedagogisena välineenä
Hannu T. Riikonen: Lenkkeillen levyntekijäksi – instant music -sävellysympäristöt musiikkikasvatuksessa
Erja Syrjäläinen: Opettajan pedagogiset toimintatavat ja taidon opettaminen
Koulun yhteiskunnallinen kasvatus
Johanna Hakkari: Menneisyys nuorten arkielämässä - Historian kohtaaminen ja käyttö 8.-luokkalaisten maailmassa
Osmo Virrankoski ja John Smeds: National Identity, Nationalism and Ethnic Prejudice among Finnish and Finland-Swedish Ninth Grade Girls and Boys
Ainedidaktiikka
Anu Laine, Raimo Kaasila, Markku Hannula ja Erkki Pehkonen: Luokanopettajaopiskelijoiden kuva itsestä matematiikan oppijoina – tilanne opintojen alkuvaiheessa
Tuula Merisuo-Storm: Vastahakoiset pojatkin voivat innostua lukemisesta ja kirjoittamisesta heitä kiinnostavien materiaalien avulla
OSA 5

Työn/toiminnan kehittäminen ja työssä oppiminen
Soili Keskinen: Työntekijät osallisina johtajuuden onnistumisessa
Kvantitatiivisten menetelmien tila ja tulevaisuus
Juhani Rautopuro ja Pertti Väisänen: ”Kyvyttömät opettavat haluttomille tarpeetonta?” Tilastollisten menetelmien opettamisen ja oppimisen ongelmia kasvatustieteissä
Kestävän kehityksen didaktiikka ja ympäristökasvatus
Annukka Alppi: Mahnalan Ympäristökoulu kestävää kehitystä edistämässä osana kansainvälisen OECD/ENSI -ympäristökasvatushankkeen Suomen osuutta
Hannele Cantell: Osallisuus ja kontekstuaalisuus ympäristökasvatuksen uusissa toimintaympäristöissä
Mervi Heinonen: Sorrilan koulu kestävää kehitystä edistämässä osana kansainvälisen OECD/ENSI -ympäristökasvatushankkeen Suomen osuutta; Mitä olen oppinut osallistuessani eri kansainvälisiin ympäristökasvatuksen projekteihin?
Eila Jeronen, Sanna-Kaisa Niemelä ja Anu Pajunen: Ympäristöuutiset opetuksessa – Hero(dot)eNews-ympäristö ympäristökansalaisuuden tueksi
Pia Smeds, Taina Kaivola, Sirpa Kurppa, Anna-Liisa Kiiskinen ja Markku Maula: Maalle Oppimaan! – maaseutulähtöisen ympäristökasvatuksen edistämisen tutkimus- ja kehittämishanke
Mauri Åhlberg ja Mervi Heinonen: Professori Peter Poschin merkitys kansainväliselle OECD/ENSI -ympäristökasvatushankkeelle ja sen Suomen osaprojektille
Vuorovaikutuksen erilaisia analyysitapoja oppimisen ja opetuksen tutkimuksessa
Anneli Eteläpelto, Jaana Lahti, Sini Wirtanen ja Laura Hirsto: Oppimisyhteisön vuorovaikutuksessa oppiminen: Analyysimallin kehittelyä ja kriittisiä näkökulmia
Helena Rasku-Puttonen: Metodisia kysymyksiä opettajan ja oppilaiden vuorovaikutuksen tutkimuksessa"

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(FI) - Nostosakkelit | certex.fi

(FI) - Nostosakkelit  | certex.fi | Glossarissimo! | Scoop.it
Sakkeli - Täältä löydät kaikki sakkelityypit: nostasakkeli, pussimallinen sakkeli, suora sakkeli, haponkestävä sakkeli ja kauppalaadun sakkeli
more...
No comment yet.
Scoop.it!

(FI) - Kaukolämmön sanasto | WebDia

(FI) - Kaukolämmön sanasto | WebDia | Glossarissimo! | Scoop.it

"Seuraavassa luettelossa on esitetty kaukolämmön sanastoa, jota on käytetty WebDian sivuilla. Luettelossa esitettyjä termejä ei ole erikseen sanallisesti määritelty, vaan kukin termi on linkitetty www-sivulle, jossa vastaava termi esiintyy. Linkitetty sivu kuvaa termin merkityksen tai sen asiayhteyden. Takaisin tälle sivulle pääset helpoiten www-selaimen takaisin-toiminnolla."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(FI) - Avoimen yliopiston sanasto | Avoinyliopisto.fi

(FI) - Avoimen yliopiston sanasto | Avoinyliopisto.fi | Glossarissimo! | Scoop.it

"Sanasto helpottaa opetustietokannan käyttöä ja sopivien opintojen löytämistä. Opetustietokannan käytön helpottamiseksi ja sopivien opintojen löytämiseksi on tähän sanastoon koottu tietokantaan liittyviä käsitteitä."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(FI) - Sijoitussanasto | arvopaperi.fi

(FI) - Sijoitussanasto | arvopaperi.fi | Glossarissimo! | Scoop.it
Sijoittamisen erikoislehden onlinepalvelu. Markkinauutisia Suomesta ja maailmalta, pörssikurssit, salkkupalvelu ja keskusteluareena. Osa palveluista vaatii lehden tilauksen.
more...
No comment yet.
Scoop.it!

(FI) - Sijoitussanasto | FIM suomalainen sijoituspalvelutalo

(FI) - Sijoitussanasto | FIM suomalainen sijoituspalvelutalo | Glossarissimo! | Scoop.it

"Olemme koonneet keskeisiä sijoittamiseen liittyviä termejä alla olevaan sanastoon. Näiden avulla voit miettiä ja suunnitella omaa sijoittamistasi sekä parantaa sijoitusasioiden osaamistasi."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(EN)-(SV)-(FI)-(PDF) - TiivisTietoturvasanasto KONCIS INFORMATIONSSÄKERHETSORDLISTA / Compact Vocabulary of Information Security | tsk.fi

"Tietoturva on aihe, joka koskee kaikkia kansalaisia. Joitakin vuosia sitten asia saattoi vielä helposti jäädä ensisijaisesti asiantuntijoiden huoleksi, mutta nykyisin tietotekniikan sovellusalueiden ja tietoturvariskien jatkuvasti lisääntyessä jokaisen on oltava tietoinen riskeistä ja niiden torjunnasta. Aihealue ei kuitenkaan ole helppo. Monelle maallikolle tiedonhankinta on hankalaa, koska ensisijaisesti asiantuntijoille tarkoitettujen tietolähteiden hyödyntäminen edellyttää yleensä vähintään aihepiirin peruskäsitteiden hallintaa.

Toisaalta tietolähteitä tarvitaan englannin lisäksi myös muilla kielillä. Erityisesti silloin, kun on kyse asiantuntijoilta maallikoille suunnatusta viestinnästä, englanninkielinen termistö ei riitä, vaan tarvitaan selkeitä termejä kansalliskielillämme suomeksi ja ruotsiksi. Tietoturvakäsitteistön omaksumisen ja käytön helpottamiseksi Sanastokeskus TSK aloitti syksyllä 2003 hankkeen tietoturvasanaston laatimiseksi. Tavoitteena on ollut laatia tietoturvan peruskäsitteet kattava sanasto tietotekniikan peruskäyttäjille. Sanasto on myös osa hallituksen kansallista tietoturvastrategiaa, jolla pyritään edistämään tietoturvaa ja lisäämään kansalaisten ja yritysten luottamusta tietoyhteiskuntaan.

Valmiiseen sanastoon on koottu termitietueina ja käsitekaavioina tiedot noin 80:sta aihealueeseen liittyvästä käsitteestä. Sanastossa pyritään esittämään käsitteet selkeiden määritelmien ja esimerkkien avulla sekä antamaan suositukset suomenkielisiksi termeiksi. Lisäksi sanastossa annetaan ruotsin- ja englanninkieliset termivastineet. Koska tietoturvaan liittyvä ruotsin- ja englanninkielinen termistö ei ole aivan vakiintunutta, joissakin tietueissa on päädytty antamaan useita ..."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(SV)-(EN)-(FI) - Tietotekniikan sanasto: ruotsi-englanti-suomi; Svensk-engelsk-finsk IT-ordlista / Information Technology Vocabulary | Yks´Kaks

(SV)-(EN)-(FI) - Tietotekniikan sanasto: ruotsi-englanti-suomi; Svensk-engelsk-finsk IT-ordlista / Information Technology Vocabulary | Yks´Kaks | Glossarissimo! | Scoop.it

"Svensk-engelsk-finsk IT-ordlista 

Tietotekniikan sanasto: ruotsi-englanti-suomi

(Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisemasta informatiikan sanalistasta ruotsinsuomalaisten käyttöön soveltanut: Matti Pilhjerta. Alkuperäinen lista: Robin.Fortelius@espoo.fi ja: Charlotta.af-Hallstrom@domlang.fi 25/11 1997)"

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(FI)-(EN) - DVD-sanasto | hansolo

(FI)-(EN) - DVD-sanasto | hansolo | Glossarissimo! | Scoop.it

"Tähän on koottuna dvd-tekniikasta tuttuja tai ei niin tuttuja termejä sekä niiden selityksiä tai sen tapaisia. Sanat ovat englanninkielisten termien mukaisessa järjestyksessä ja niiden jälkeen on eli-sanan jälkeen suomenkielinen vastine. Sanasto on yhä pahasti (lue ikuisesti) kesken!"

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(FI) - Mediasanasto | mediadoc.fi

(FI) - Mediasanasto | mediadoc.fi | Glossarissimo! | Scoop.it

"Tämä verkkosanasto pohjautuu aiemmin laatimiini ja Atenan kustantamiin sanastoihin.

Uusin laajennettu Mediasanasto

Verkkosanastoa huomattavasti monipuolisempi, päivitetty käsitteistö on julkaistu Media Docin vuonna 2012 julkaisemassa Mediasanastossa. Kirjaa on saatavilla hyvin varustetuista kirjakaupoista tai postitse suoraan kustantajalta."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(FI) - Kemian keskeisiä käsitteitä: Atomista jaksolliseen järjestelmään | oph.fi

(FI) - Kemian keskeisiä käsitteitä: Atomista jaksolliseen järjestelmään | oph.fi | Glossarissimo! | Scoop.it

"Kemian keskeisiä käsitteitä: Atomista jaksolliseen järjestelmään"

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(FI) - Etelä-Karjalan Lintutieteellinen Yhdistys - Lintunimet | ekarjala.fi

(FI) - Etelä-Karjalan Lintutieteellinen Yhdistys - Lintunimet | ekarjala.fi | Glossarissimo! | Scoop.it

"Lintuharrastajat käyttävät usein lintujen tieteellisten nimien lyhenteitä ja käännöksiä. Tälle sivulle on koottu juuri noita ornien käyttämiä lintunimiä, mutta myös kansanomaisia sekä vanhoja nimiä. Esiteltynä on 368 lintulajia, joille on haettu rinnakkaisnimiä. Mahdollisuuksien mukaan on liitetty selite, miksi lintu on nimensä saanut. Tämä sivu toimii erillisenä nimiaiheisena sivuna lintuslangi -sivun rinnalla ja tänne ei tule slangia koskevaa sanastoa. Kiitokset kaikille lisäyksiä tehneille!"

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(FI) - Itämeri-sanakirja | Itämeriportaali.fi

(FI) - Itämeri-sanakirja | Itämeriportaali.fi | Glossarissimo! | Scoop.it

"Tervetuloa Itämeriportaaliin. Löydät näiltä sivuilta ajankohtaista ja perustietoa Itämerestä, sen elämästä ja eliöyhteisöistä, meren tilasta ja uhkista, tutkimuksesta ja Itämeren suojelusta."

more...
No comment yet.
Curated by Stefano KaliFire
Monolingual & Multilingual Resources & Terminology 4 Translators & Interpreters