Airbag typeface by simon stratford free download - Itsmesimon | 45ty565t | Scoop.it
I just found Airbag is a trendy display typeface by simon stratford @itsmesimon #itsmesimon - http://bit.ly/YDIqyx (Just downloaded #Airbag a free headline font by @itsmesimon (via @niceguy_dave) http://t.co/TMARG3YbBZ)...

Via simon stratford