iKeyboard, Intelligent Keyboard that Displays Hotkeys | 16s3d: Bestioles, opinions & pétitions | Scoop.it

Designers: Daishao Yun, Zhang Shuo, Liu Wei, Liang Yakun & Liupei Pei


Via Jacques Lebègue