Verzorgingsstaat..
28 views | +0 today
Follow
Verzorgingsstaat..
voor school
Curated by Helei
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Helei
Scoop.it!

'Democratische rechtsstaat en Europese rechtsorde moeten in grondwet'

'Democratische rechtsstaat en Europese rechtsorde moeten in grondwet' | Verzorgingsstaat.. | Scoop.it
In de grondwet moet worden verankerd dat Nederland een ‘democratische rechtsstaat’ is die de grondrechten respecteert. Die moeten ook bij de tijd worden gebracht, bijvoorbeeld door de begrippen ‘drukpers’ en ‘telegraaf’ te schrappen.
Helei's insight:

Nederland een democratische rechtsstaat waarin de rechten van burgers beschermd worden? Begin dan eens met het recht op een eerlijk proces te respecteren. Herstel het recht op behandeling in hoger beroep voor alle strafzaken, schaf de WAHV af, en politie dient de wetgeving op het gebied van privacy na te leven. Deze commissie is alleen bezig met de theorie en heeft geen oog voor de stelselmatige afbraak van de rechtsstaat door justitie.

more...
No comment yet.
Scooped by Helei
Scoop.it!

Onze samenleving: rechtsstaat

Nederland is een rechtsstaat, maar wat is dat eigelijk en waarom is Nederland dat? En hoe kan een rechtsstaat ontstaan en wat ondersteunt dat?
Helei's insight:

Zonder dat je het beseft, leef je in Nederland in vrijheid en kun je, binnen bepaalde grenzen, zeggen en doen wat je wilt. Je leeft in een rechtsstaat, die je naast plichten ook bescherming biedt. In een rechtsstaat zijn er regels die voor burgers en overheid gelden.

Voor het goed functioneren gelden een aantal basisprincipes:

1. Alle burgers hebben gelijke rechten

Dat de wetten voor iedereen op dezelfde wijze gelden is een recent verschijnsel. Zo was het bijvoorbeeld tot 1907 wettelijk vastgesteld dat bij een conflict tussen een werknemer en een werkgever de rechter de werkgever altijd op zijn woord moest geloven. Ook mochten getrouwde vrouwen tot 1957 niet zelfstandig juridische handelingen verrichten.

2. Het legaliteitsbeginsel

Mensen kunnen alleen gestraft worden voor een misdrijf dat al in het wetboek stond op het moment dat het misdrijf plaatsvond. Nieuwe strafwetten hebben geen terugwerkende kracht. De overheid kan dus geen wetten maken om tegenstanders achteraf te treffen.

3. De overheid moet zich aan wetten houden

Dit maakt het grote verschil tussen een rechtsstaat en een dictatuur. In een rechtsstaat kunnen burgers een proces beginnen tegen de overheid en kunnen ze dat ook winnen. De wet beschermt de burger dus ook tegen de overheid.

4. De grondwet

Om te zorgen dat regels en wetten niet in een plotselinge opwelling door een meerderheid van het parlement veranderd of afgeschaft worden, staan ze in de grondwet. Voor een wijziging van de grondwet is een tweederde meerderheid van het parlement, dus Eerste en Tweede Kamer, nodig. Bovendien moet er 2 keer over worden gestemd, een keer voor en een keer na verkiezingen.

5. Machtenscheiding (trias politica)

De belangrijkste machten binnen een rechtsstaat functioneren onafhankelijk van elkaar:

de wetgevende macht: bestaat uit het parlement, vaak samen met de regering. Zij zorgen voor het opstellen van nieuwe wetten.de uitvoerende macht: bestaat uit de regering en de ambtenaren, zij zorgen dat de wetten worden uitgevoerd.de rechterlijke macht: de rechters, zij treden op als de wetten worden overtreden.
more...
No comment yet.
Scooped by Helei
Scoop.it!

Het maatschappelijk vertrouwen in 'onze' rechtsstaat

Het maatschappelijk vertrouwen in 'onze' rechtsstaat | Verzorgingsstaat.. | Scoop.it

Het vertrouwen in de rechtsstaat is volgens de WRR onbetwist. Wanneer we de rechtsstaat echter niet alleen van bovenaf maar ook van onderop bekijken, onthult het WRR-rapport geen harmonieuze maar een rumoerige rechtsstaat.

Helei's insight:

De rechtsstaat doet het niet meer zo goed. Over de hele linie zijn er problemen, al worden die soms overdreven. Die problemen blijken moeilijk oplosbaar voor de mensen die in de rechtsstaat werken. Enerzijds weten zij er het meeste van, anderzijds zijn hun met veel toewijding aangeleerde denk- en werkwijzen ook een deel van het probleem geworden. Dan is het moeilijk om niet terecht te komen in een spiraal van ontkenning, frustratie, of zelfs het tegenhouden van noodzakelijke verandering. Eén denkwijze die juristen dwars zit, is dat wij altijd kijken naar wat er mis gaat. Daardoor missen we de succesverhalen, die er ook zijn. Succes waarvan we kunnen genieten, waarmee we trots naar buiten kunnen treden en waar we van kunnen leren. Wilt u het horen? Of bent u zo ver dat u recht en succes niet meer met elkaar in verband kunt brengen?

 

more...
No comment yet.
Scooped by Helei
Scoop.it!

Van Verzorgingsstaat naar Verzorgingsmaatschappij (CDA, 1984

Helei's insight:

In deze uitzending een interview met Elco Brinkman, minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, over het rapport "Van Verzorgingsstaat naar Verzorgingsmaatschappij". Een partijpolitieke discussie die richtinggevend moet zijn voor het beleid dat het CDA de komende jaren gaat voeren. Er moet een zorgzame samenleving komen. De problemen moeten niet automatisch afgewenteld worden op de overheid. Werkgevers en werknemers moeten zich verantwoordelijk weten voor de oplossing van problemen en de overheid zorgt voor een sociaal minimum.

more...
No comment yet.
Scooped by Helei
Scoop.it!

Grondwet gaat elektronische vormen van communicatie beschermen | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl

Grondwet gaat elektronische vormen van communicatie beschermen | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl | Verzorgingsstaat.. | Scoop.it

Alle elektronische vormen van communicatie worden in de toekomst grondwettelijk beschermd. Het brief-, telefoon- en telegraafgeheim wordt vervangen door het brief- en telecommunicatiegeheim. Op deze voorgenomen wijziging van artikel 13 van de Grondwet kan iedereen vanaf 1 oktober 2012 reageren via www.internetconsultatie.nl. De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van minister-president Rutte, minister Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en minister Opstelten van Veiligheid en Justitie.

De wetswijziging vloeit voort uit de kabinetsreactie op een advies van de staatscommissie Grondwet. Met de meer techniekonafhankelijke formulering ‘brief- en telecommunicatiegeheim’ wordt de bescherming die artikel 13 van de Grondwet biedt, uitgebreid naar alle huidige en toekomstige communicatiemiddelen zoals e-mail, besloten communicatie via sociale media en de opslag van persoonlijke bestanden in de ‘cloud’.

Helei's insight:

Het idee van een grondwettelijk vastgelegd communicatiegeheim is op zich niet nieuw. Al sinds de jaren negentig wordt met dit onderwerp gestoeid , nadat was geconcludeerd dat de oude frase “brief-, telefoon- en telegraafgeheim” het internet niet dekte.

Met deze  voorgestelde wijziging wordt “brief en telecommunicatie” beschermd tegen meelezen door derden – zowel private partijen als de overheid. En “telecommunicatie” is breed: e-mail, SMS, Facebookbericht, forumprivéberichtje, direct message via Twitter, gegevens in de cloud, Skypegesprekken, een private chat met een klein groepje, alles eigenlijk zolang het maar communicatie op afstand met één of meer specifieke partijen betreft. Een Youtube-video of een uitzending op Programmagemist.nl is géén beschermde telecommunicatie.

more...
No comment yet.
Scooped by Helei
Scoop.it!

sp.nl by Mobify

sp.nl by Mobify | Verzorgingsstaat.. | Scoop.it
RT @links_huftertje: http://t.co/FPhrGzNVLQ
De Wit: Teeven heeft lak aan de grondwet
Helei's insight:

Ondanks dat staatssecretaris Teeven toegeeft dat wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat meer regelgeving leidt tot een groeiende behoefte aan rechtsbijstand, legt hij de rekening hiervan toch bij de rechtzoekende.Voor 2014 staan zelfs verdere bezuinigingen gepland.

Jan de Wit van de SP stelt: ‘Teeven wil dat de vervuiler betaalt. In zijn ogen is dat de rechtzoekende, in mijn ogen is dat de overheid. De laatste jaren is wet- en regelgeving alleen maar ingewikkelder geworden en zijn regels vaak voor meerdere uitleg vatbaar. Dáár krijg je juist meer procedures van.’

more...
No comment yet.
Scooped by Helei
Scoop.it!

Schouders onder de rechtsstaat

Helei's insight:

Eén van de grootste succesverhalen van de afgelopen decennia is het echtscheidingsrecht. Daar verwerkt de rechtsstaat grote aantallen moeilijke en emotionele geschillen, waarbinnen de levens van mensen ingrijpend veranderen en waarin het om veel geld gaat. Dat gebeurt tegen verhoudingsgewijs lage kosten en met weinig klachten van afnemers. Terecht, want het welzijn van de meeste afnemers is er enorm op vooruitgegaan. De langjarige veldslagen van vroeger, waarin mensen hun vorige leven vernietigden en een deel van hun toekomst daarbij, zijn teruggebracht tot zware maar dragelijke problemen van het opnieuw inhoud geven aan de relatie.

Miljoenen Nederlanders komen nu wezenlijk beter tevoorschijn uit de moeilijkste crisis van hun leven. Wat verklaart dit succes?

 

Het echtscheidingsrecht laat echter zien dat het enorm verschil kan uitmaken welke juridische methode wordt toegepast. Die methode kan ingrijpend veranderen. Recht kan veel dichter gebracht worden bij wat mensen in een conflict nodig hebben.

Succes moet worden gekoesterd en doorgetrokken. Het echtscheidingsrecht kan nog beter. Sommige vaders, moeders en kinderen gaan er nog aan kapot. Zittingen verlopen soms nog ongelukkig, mede door de krappe tijd die gerechten er voor nemen. Bemiddeling kan nog professioneler en rechterlijke tussenkomst nog meer facultatief. Als 'geschillen terugduwen de maatschappij in', zoals het credo nu is op Justitie, maar niet ten koste gaat van de goede toegang tot de echtscheidingsrechter, die een wezenlijk deel van het succesverhaal lijkt te zijn. De vraag is vervolgens of dit succes herhaalbaar is. Kunnen dit soort 'toevallige' veranderingen ook bewust worden geregisseerd? Kan de succesformule worden gekopieerd naar andere rechtsgebieden, zoals het arbeidsrecht, conflicten in rechtspersonen of bouwvergunningsruzies? Is het daar ook mogelijk toetsing aan gedragsnormen te vervangen door een meer op de toekomst gerichte belangenafweging? Of is 'beschuldiging' daar essentieel? Wat is de interactie tussen mediation en de juridische omgeving? Willen rechters en advocaten ook op andere terreinen meedenken over nieuwe rollen? En natuurlijk: zijn er andere succesverhalen, waarvan we andere dingen kunnen leren?

more...
No comment yet.
Scooped by Helei
Scoop.it!

PAL VOOR DE RECHTSSTAAT

PAL VOOR DE RECHTSSTAAT | Verzorgingsstaat.. | Scoop.it

Is de rechtsstaat zo geweldig dat je er zonder meer ‘pal’ voor kunt staan? En is dat progressief?

Helei's insight:

Nederland is een democratische rechtsstaat. Democratisch, omdat de burgers kiezen wie het land regeert. Een rechtsstaat, omdat iedereen zich aan het Nederlandse recht moet houden, zowel de burgers als de overheid.

 

Maar dat is niet altijd zo sommige mensen houden zich niet aan de regels en komen ermee weg. Er zijn genoeg mensen die in het publieke debat op een harde manier stelling nemen tegen de islam, maar daar gebeurt niets mee. Dat zou dan ook nétte mensen. De mensen die bedreigd worden door radicale islamieten, zijn allemaal mensen die kwetsend of grof taalgebruik (onnodig voor politici) in de mond namen:
- Hirsi Ali: 'perverse tiran', 'pedofiel' (over Mohammed)

- Wilders: 'imams terugsturen naar hun hol', 'hoofddoekjes lust ik rauw'

- Eerdmans: 'linkse kerk', 'allochtonenknuffelaars', 'links complot'

- Van Gogh: 'geitenneukers', 'pooiers van de profeet' etc.

 

Als er over islam zo gesproken wordt is er geen probleem maar als we nou over joden iets gaan zeggen is het gelijk een drama. Je kunt dus niet zeggen dat de Nederlandse overheid zich aan de Nederlandse rechten houdt. En als de overheid het niet houdt waarom zouden de burgers het dan wel doen?

more...
No comment yet.
Scooped by Helei
Scoop.it!

Hoe ziet de verzorgingsstaat van Nederland eruit?

Hoe ziet de verzorgingsstaat van Nederland eruit? | Verzorgingsstaat.. | Scoop.it
Je hangt niet alleen af van je familie als je hulp nodig hebt. Nederland is een verzorgingsstaat, met uitkeringen en bijstand als je zelf geen inkomen...
Helei's insight:

Mensen in Nederland worden verzorgd van de wieg tot het graf. Het begint met de kraamzorg en het consultatiebureau en het eindigt met het verzorgingshuis. Iedereen heeft een zorgverzekering en hoopt op een onbezorgde oude dag met een AOW-uitkering en een goed pensioen.


 

Nederland is een verzorgingsstaat; de overheid neemt veel verantwoordelijkheid in de zorg om haar burgers. Allerlei voorzieningen en uitkeringen moeten ervoor zorgen dat niemand in Nederland buitenspel komt te staan.

more...
No comment yet.
Scooped by Helei
Scoop.it!

Discriminatie en de Grondwet. | Blog van Toon Kasdorp

Discriminatie en de Grondwet. | Blog van Toon Kasdorp | Verzorgingsstaat.. | Scoop.it
Artikel 1 van de Grondwet luidt: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond ...
Helei's insight:

“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

 

Wat wordt bedoeld met ‘op welke grond dan ook’?


Hiermee wordt bedoeld dat discriminatie nooit is toegestaan, ongeacht de grond. De vijf gronden die in de grondwet genoemd worden, dienen slechts als voorbeeld. In de wet zijn, naast deze vijf, nog veel meer gronden waar mensen niet mogen discrimineren. Zoals;

 • ras; bijvoorbeeld wanneer iemand de toegang wordt geweigerd tot een café vanwege zijn huidskleur.
 • geslacht; bijvoorbeeld een vrouw die minder betaald krijgt dan haar mannelijke college, die exact hetzelfde werk doet.
 • hetero- of homoseksuele geaardheid; bijvoorbeeld een homopaar dat door de buurt wordt weggepest of een ambtenaar van de burgerlijke stand, die weigert een lesbisch stel te trouwen.
 • transseksualiteit; datzelfde kan gebeuren bij iemand die van geslacht is veranderd.
 • politieke overtuiging; bijvoorbeeld iemand wordt ontslagen vanwege zijn of haar politieke overtuiging die niet overeenkomt met die van de werkgever.
 • godsdienst of levensovertuiging; bijvoorbeeld bij brandstichting of vernieling van moskeeën en joodse graven.
 • handicap of chronische ziekte; bijvoorbeeld een student met een handicap die een opleiding niet kan volgen omdat de hogeschool weigert aanpassingen te doen.
 • burgerlijke staat; bijvoorbeeld twee studenten die hun theologieopleiding niet mogen voortzetten omdat zij ongehuwd samenwonen.
 • leeftijd; bijvoorbeeld iemand bij een sollicitatie die goed gekwalificeerd is de baan weigeren omdat hij 55- plus is.
 • nationaliteit; bijvoorbeeld een Poolse werknemer die niet dezelfde rechten heeft als zijn Nederlandse collega, die hetzelfde werk doet.
 • arbeidsduur (fulltime of parttime); bijvoorbeeld een parttimer ontvangt een lager uurloon dan zijn fulltime collega die dezelfde werkzaamheden verricht.
 • soort contract (vast of tijdelijk); bijvoorbeeld een werknemer met een tijdelijk contract die, in tegenstelling tot zijn collega met een vaste aanstelling, geen 13e maand krijgt uitgekeerd.

 

more...
No comment yet.