LOCI AMŒNI
1.6K views | +0 today
 
LOCI AMŒNI
A place to find the people and the places and landscapes from the Classical world
Curated by LVDVS CHIRONIS
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

ΜΟΥΝΗ ΕΛΠΙΣ ΕΜΙΜΝΕ

ΜΟΥΝΗ ΕΛΠΙΣ ΕΜΙΜΝΕ | LOCI AMŒNI | Scoop.it

Pandora , photo by Cristian Baitg .


ἀλλὰ γυνὴ χείρεσσι πίθου μέγα πῶμ᾽ ἀφελοῦσα 

ἐσκέδασ᾽: ἀνθρώποισι δ᾽ ἐμήσατο κήδεα λυγρά. 

μούνη δ᾽ αὐτόθι Ἐλπὶς ἐν ἀρρήκτοισι δόμοισιν 

ἔνδον ἔμιμνε πίθου ὑπὸ χείλεσιν, οὐδὲ θύραζε 

ἐξέπτη...

(Ἡσίοδος, Ἔργα καὶ Ἡμέραι vv. 94-98)

more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

EAMQVE EDOCENS RECINERE

EAMQVE EDOCENS RECINERE | LOCI AMŒNI | Scoop.it

Greek God Pan playing pan flute surrounded by nymphs , by Cristian Baitg   


Tunc forte Pan deus rusticus iuxta superi cilium amnis sedebat, complexus Echo montanam deam eamque voculas omnimodas edocens recinere; proxime ripam vago pastu lasciviunt, comam fluvii tondentes, capellae. Hircuosus deus sauciam Psychen atque defectam, utcumque casus eius non inscius, clementer ad se vocatam sic permulcet verbis lenientibus... (L.Apuleius Madaurensis, Metamorphoses V, 25).

more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

PERIVRI PLENISSIMVS

PERIVRI PLENISSIMVS | LOCI AMŒNI | Scoop.it

Daem. 

Quis istic est qui deos tam parvi pendit? paucis expedi. 


Trach. 

Fraudis sceleris parricidi periuri plenissimus,

legirupa impudens impurus inverecundissimus, 

uno verbo absolvam, lenost: quid illum porro praedicem? 


(T. Maccius Plautus, Rudens 650-3)

more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

ΘΕΩΝ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΝ

ΘΕΩΝ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΝ | LOCI AMŒNI | Scoop.it

God Zeus , photo by Cristian Baitg . 


Ζῆνα θεῶν τὸν ἄριστον ἀείσομαι ἠδὲ μέγιστον,  

εὐρύοπα, κρείοντα, τελεσφόρον, ὅστε Θέμιστι 

ἐγκλιδὸν ἑζομένῃ πυκινοὺς ὀάρους ὀαρίζει. 

ἵληθ᾽, εὐρύοπα Κρονίδη, κύδιστε μέγιστε. 

(Ὅμηρος, Εἲς Ὕπατον Κρονίδην)

more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

SEXVS INSCIVS FERRI

SEXVS INSCIVS FERRI | LOCI AMŒNI | Scoop.it

Hecate vs Boudicca , by TARRACO LVDVS - ( SAGVNTVM INVICTA , 30/5/2017) - Photo by Sergi V. Oliver


Stat sexus rudis insciusque ferri;  

ut pugnas capit improbus viriles! 

Credas ad Tanain ferumque Phasim 

Thermodontiaeas calere turmas. 

(P.Papinius Statius, Silvae I, 6, 53-6)

more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

NE VIOLA CEREREM

NE VIOLA CEREREM | LOCI AMŒNI | Scoop.it

Ceres or Robigo ?  (Pompa Robigalia - LVDI SAGVNTINI MMXVII . Photo by Sergi V. Oliver) 


At tu ne viola Cererem , semperque colonus 

absenti possit solvere vota tibi. 

(P. Ovidius Naso, Fasti IV, 931-2)

more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

ΑΦΡΟΔΙΤΗΝ ΑΠΟ ΑΥΤΗΣ ΕΠΛΑΣΑΤΟ

ΑΦΡΟΔΙΤΗΝ ΑΠΟ ΑΥΤΗΣ ΕΠΛΑΣΑΤΟ | LOCI AMŒNI | Scoop.it
The Colonna Venus, Roman marble copy of the Aphrodite of Cnidus by Praxiteles. 

Kαὶ Πραξιτέλης δὲ ὁ ἀγαλματοποιὸς ἐρῶν αὐτῆς τὴν Κνιδίαν Ἀφροδίτην ἀπ᾽αὐτῆς ἐπλάσατο καὶ ἐν τῇ τοῦ Ἔρωτος βάσει τῇ ὑπὸ τὴν σκηνὴν τοῦ θεάτρου ἐπέγραψε: 

Πραξιτέλης ὃν ἔπασχε διηκρίβωσεν Ἔρωτα, 
ἐξ ἰδίης ἕλκων ἀρχέτυπον κραδίης, 
Φρύνῃ μισθὸν ἐμεῖο διδοὺς ἐμέ. φίλτρα δὲ βάλλω 
οὐκέτ᾽ ὀιστεύων, ἀλλ᾽ ἀτενιζόμενος. 

 (Ἀθήναιος Nαυκρατίτης, Δειπνοσοφισταί XIII, 59)
more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

EXEMPLO GRAVI CONTVMELIA

EXEMPLO GRAVI CONTVMELIA | LOCI AMŒNI | Scoop.it
Carya, civitas Peloponnensis, cum Persis hostibus contra Graeciam consensit. Postea Graeci, per victoriam gloriose bello liberati, communi consilio Caryatibus bellum indixerunt. Itaque, oppido capto, viris interfectis, civitate deflagrata, matronas eorum in servitutem abduxerunt, nec sunt passi stolas neque ornatus matronales deponere, non uti una triumpho ducerentur, sed aeterna, servitutis exemplo gravi contumelia pressae poenas pendere viderentur pro civitate. (M.Vitruvius Pollio, De Architectura I,1,5)
more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

ΕΒΑΝ ΔΕ ΠΡΙΑΜΙΔΑΝ 

ΕΒΑΝ ΔΕ ΠΡΙΑΜΙΔΑΝ  | LOCI AMŒNI | Scoop.it

The Judgement of Paris , by Alexey Golovin . 


Tαὶ δ᾽ ἐπεὶ ὑλόκομον νάπος ἤλυθον οὐρειᾶν 

πιδάκων νίψαν αἰ- 

γλᾶντα σώματα ῥοαῖς,

ἔβαν δὲ Πριαμίδαν ὑπερ- 

βολαῖς λόγων δυσφρόνων 

παραβαλλόμεναι, δολίοις δ᾽ ἕλε Κύπρις λόγοις, 

τερπνοῖς μὲν ἀκοῦσαι, 

πικρὰν δὲ σύγχυσιν βίου Φρυγῶν πόλει 

ταλαίνᾳ περγάμοις τε Τροίας. 

(Εὐριπίδης, Ἀνδρομάχη 284-92)

more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

DE TERTIA VIGILIA

DE TERTIA VIGILIA | LOCI AMŒNI | Scoop.it

Gallic wars legionaries by Pax Augusta


Ubi per exploratores Caesar certior factus est tres iam partes copiarum Helvetios id flumen traduxisse, quartam vero partem citra flumen Ararim reliquam esse, de tertia vigilia cum legionibus tribus e castris profectus ad eam partem pervenit quae nondum flumen transierat. (C.Iulius Caesar, De bello Gallico I,12,2)

more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

ΣΠΑΡΤΗ ΚΑΛΕΙΤΑΙ 

ΣΠΑΡΤΗ ΚΑΛΕΙΤΑΙ  | LOCI AMŒNI | Scoop.it

Sparte , published by Ancient Greece, Sparta & Troy


Συνῴκει δὲ ὁ Λακεδαίμων Σπάρτῃ θυγατρὶ τοῦ Εὐρώτα . τότε δὲ ὡς ἔσχε τὴν ἀρχήν, πρῶτα μὲν τῇ χώρᾳ καὶ τοῖς ἀνθρώποις μετέθετο ἀφ᾽ αὑτοῦ τὰ ὀνόματα, μετὰ δὲ τοῦτο ᾤκισέ τε καὶ ὠνόμασεν ἀπὸ τῆς γυναικὸς πόλιν, ἣ Σπάρτη καλεῖται καὶ ἐς ἡμᾶς. (Παυσανίας, Ἑλλάδος περιήγησις III,2,1)

more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

ΠΥΚΝΑ ΜΑΛΑ ΣΤΕΝΑΧΩΝ

ΠΥΚΝΑ ΜΑΛΑ ΣΤΕΝΑΧΩΝ | LOCI AMŒNI | Scoop.it

Painting by Walter Girotto.


 ...Aὐτὰρ Ἀχαιοὶ 

παννύχιοι Πάτροκλον ἀνεστενάχοντο γοῶντες. 

τοῖσι δὲ Πηλεΐδης ἁδινοῦ ἐξῆρχε γόοιο 

χεῖρας ἐπ᾽ ἀνδροφόνους θέμενος στήθεσσιν ἑταίρου 

πυκνὰ μάλα στενάχων... 

(Ὅμηρος, Ἰλιάς XVIII, 314-318)

more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

ΧΑΙΡΕ, Ω  ΔΙΟΝΥΣΕ

ΧΑΙΡΕ, Ω  ΔΙΟΝΥΣΕ | LOCI AMŒNI | Scoop.it

Grey Bacchus Grapes Pose 3, by FantasyStock . 


Kαὶ σὺ μὲν οὕτω χαῖρε, πολυστάφυλ᾽ ὦ Διόνυσε: 

δὸς δ᾽ ἡμᾶς χαίροντας ἐς ὥρας αὖτις ἱκέσθαι, 

ἐκ δ᾽ αὖθ᾽ ὡράων εἰς τοὺς πολλοὺς ἐνιαυτούς. 

(Ὅμηρος, Homeric Hymns 26: Εἲς Διόνυσον 11-13)

more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

ΑΦΡΟΔΙΤΗΝ ΑΦΡΟΓΕΝΕΑ

ΑΦΡΟΔΙΤΗΝ ΑΦΡΟΓΕΝΕΑ | LOCI AMŒNI | Scoop.it

Photo inspired by the Aphrodite rising from the sea (Ludovisi Throne), by Francesco Vezzoli 


Mήδεα δ᾽ ὡς τὸ πρῶτον ἀποτμήξας ἀδάμαντι 

κάββαλ᾽ ἀπ᾽ ἠπείροιο πολυκλύστῳ ἐνὶ πόντῳ, 

ὣς φέρετ᾽ ἂμ πέλαγος πουλὺν χρόνον, ἀμφὶ δὲ λευκὸς 

ἀφρὸς ἀπ᾽ ἀθανάτου χροὸς ὤρνυτο: τῷ δ᾽ ἔνι κούρη 

ἐθρέφθη: πρῶτον δὲ Κυθήροισιν ζαθέοισιν 

ἔπλητ᾽, ἔνθεν ἔπειτα περίρρυτον ἵκετο Κύπρον. 

ἐκ δ᾽ ἔβη αἰδοίη καλὴ θεός, ἀμφὶ δὲ ποίη 

ποσσὶν ὕπο ῥαδινοῖσιν ἀέξετο: τὴν δ᾽ Ἀφροδίτην 

ἀφρογενέα τε θεὰν καὶ ἐυστέφανον Κυθέρειαν 

κικλῄσκουσι θεοί τε καὶ ἀνέρες, οὕνεκ᾽ ἐν ἀφρῷ 

θρέφθη: ... 

(Ἡσίοδος, Θεογονία, vv.188-198)

more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

FERROQVE NECARI

FERROQVE NECARI | LOCI AMŒNI | Scoop.it

Itaque ... sacramentum iuravimus: uri, vinciri, verberari ferroque necari ... Tanquam legitimi gladiatores domino corpora animasque religiosissime addicimus. (C. Petronius Arbiter, Satyricon CXVII)

more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

ΘΙΑΣΟΙΣ ΕΝ ΜΕΣΟΙΣΙΝ

ΘΙΑΣΟΙΣ ΕΝ ΜΕΣΟΙΣΙΝ | LOCI AMŒNI | Scoop.it

Greek God Dionysus and Maenads , by Cristian Baitg . 


Ἔκδημος ὢν μὲν τῆσδ᾽ ἐτύγχανον χθονός, 

κλύω δὲ νεοχμὰ τήνδ᾽ ἀνὰ πτόλιν κακά, 

γυναῖκας ἡμῖν δώματ᾽ ἐκλελοιπέναι 

πλασταῖσι βακχείαισιν, ἐν δὲ δασκίοις 

ὄρεσι θοάζειν, τὸν νεωστὶ δαίμονα

Διόνυσον, ὅστις ἔστι, τιμώσας χοροῖς: 

πλήρεις δὲ θιάσοις ἐν μέσοισιν ἑστάναι 

κρατῆρας, ἄλλην δ᾽ ἄλλοσ᾽ εἰς ἐρημίαν 

πτώσσουσαν εὐναῖς ἀρσένων ὑπηρετεῖν, 

πρόφασιν μὲν ὡς δὴ μαινάδας θυοσκόους, 

τὴν δ᾽ Ἀφροδίτην πρόσθ᾽ ἄγειν τοῦ Βακχίου. 

(Εὐριπίδης, Βάκχαι 215-225)

more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

ΟΥΔΕ Μ᾽ ΕΘΕΛΞΕ

ΟΥΔΕ Μ᾽ ΕΘΕΛΞΕ | LOCI AMŒNI | Scoop.it

Goddess Circe , photo by Cristian Baitg . 


Tεῦχε δέ μοι κυκεῶ χρυσέῳ δέπαι, ὄφρα πίοιμι, 

ἐν δέ τε φάρμακον ἧκε, κακὰ φρονέουσ᾽ ἐνὶ θυμῷ. 

αὐτὰρ ἐπεὶ δῶκέν τε καὶ ἔκπιον, οὐδέ μ᾽ ἔθελξε... 

(Ὅμηρος, Ὀδύσσεια X, 316-8)

more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

LARENTIAE VXORI EDVCANDOS

LARENTIAE VXORI EDVCANDOS | LOCI AMŒNI | Scoop.it

The childhood of Romulus and Remus , by Gregorio Lazzarini (1657-1730).


Tenet fama, cum fluitantem alveum, quo expositi erant pueri, tenuis in sicco aqua destituisset, lupam sitientem ex montibus, qui circa sunt, ad puerilem vagitum cursum flexisse; eam summissas infantibus adeo mitem praebuisse mammas, ut lingua lambentem pueros magister regii pecoris invenerit —Faustulo fuisse nomen ferunt—; ab eo ad stabula Larentiae uxori educandos datos. (T.Livius, Ab Urbe condita I,4,6-7)

more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

PARCAS CERIALIBVS HERBIS

PARCAS CERIALIBVS HERBIS | LOCI AMŒNI | Scoop.it
Flamen Quirinalis (Pompa Robigalia - LVDI SAGVNTINI MMXVII. Photo by Sergi V. Oliver)

‘Aspera Robigo, parcas Cerialibus herbis, 
et tremat in summa leve cacumen humo. 
tu sata sideribus caeli nutrita secundis 
crescere, dum fiant falcibus apta, sinas. 
(...) 
parce, precor, scabrasque manus a messibus aufer 
neve noce cultis: posse nocere sat est. 
nec teneras segetes, sed durum amplectere ferrum, 
quodque potest alios perdere, perde prior. 
utilius gladios et tela nocentia carpes: 
nil opus est illis, otia mundus agit. 
 (P. Ovidius Naso, Fasti IV, 907-42)
more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

ΤΗΝ ΚΟΜΗΝ ΑΥΤΗΣ ΕΘΑΥΜΑΣΕΝ

ΤΗΝ ΚΟΜΗΝ ΑΥΤΗΣ ΕΘΑΥΜΑΣΕΝ | LOCI AMŒNI | Scoop.it

Τότε πρῶτον Δάφνις καὶ τὴν κόμην αὐτῆς ἐθαύμασεν ὅτι ξανθή, καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς ὅτι μεγάλοι καθάπερ βοός, καὶ τὸ πρόσωπον ὅτι λευκότερον ἀληθῶς καὶ τοῦ τῶν αἰγῶν γάλακτος, ὥσπερ τότε πρῶτον ὀφθαλμοὺς κτησάμενος, τὸν δὲ πρότερον χρόνον πεπηρωμένος. (Λόγγος, Δάφνις καὶ Χλόη I,17,3)

more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

ΕΠΙ ΤΙ ΘΗΡΙΟΝ 

ΕΠΙ ΤΙ ΘΗΡΙΟΝ  | LOCI AMŒNI | Scoop.it

Ὥστε τὸν Καίσαρα ἐπὶ μέν τι σὺν ὀργῇ καὶ βοῇ καθάπερ θηρίον ἐς ἕκαστον αὐτῶν ἐπιστρέφεσθαι... ( Ἀππιανὸς Ἀλεξανδρεύς, Ῥωμαικά II, 16, 117)

more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

CORPVS SOLIDVS INVENIES

CORPVS SOLIDVS INVENIES | LOCI AMŒNI | Scoop.it

Tarraco viva, photo by Rafael López-Monné


Hic corpus solidus invenies, hic stare papillas

pectore marmoreo...

(G. Lucilius, Saturae XXIX, 859-60)

more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

QVID HIC?

QVID HIC? | LOCI AMŒNI | Scoop.it

Pal. 

Hunc arrabonem amoris primum a me accipe. 

Pyrg. 

Quid hic? unde est? 

 Pal. 

A luculenta atque festiva femina, 

quae te amat tuamque expetessit pulcram pulcritudinem; 

eius nunc mi anulum ad te ancilla porro ut deferrem dedit. 

(T.Maccius Plautus, Miles gloriosus IV,1)

more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

ΑΚΡΑ ΤΟΥ ΤΑΥΓΕΤΟΥ

ΑΚΡΑ ΤΟΥ ΤΑΥΓΕΤΟΥ | LOCI AMŒNI | Scoop.it

Mt. Taygetus as seen from Mycenae , by gbaldwin204 .


Ἄκρα δὲ τοῦ Ταϋγέτου Ταλετὸν ὑπὲρ Βρυσεῶν ἀνέχει. ταύτην Ἡλίου καλοῦσιν ἱερὰν καὶ ἄλλα τε αὐτόθι Ἡλίῳ θύουσι καὶ ἵππους: τὸ δὲ αὐτὸ καὶ Πέρσας οἶδα θύειν νομίζοντας. (Παυσανίας, Ἑλλάδος περιήγησις III,20,4)

more...
No comment yet.
Scooped by LVDVS CHIRONIS
Scoop.it!

INCIPE COGNOSCERE MATREM

INCIPE COGNOSCERE MATREM | LOCI AMŒNI | Scoop.it
Incipe, parve puer, risu cognoscere matrem, 
 matri longa decem tulerunt fastidia menses. 
Incipe, parve puer, cui non risere parentes, 
nec deus hunc mensa, dea nec dignata cubili est. 
(P.Vergilius Maro, Eclogae IV, 60-64)
more...
No comment yet.