Oppimisen tulevaisuus: MOOC, Flipped Classroom ja muita ilmiöitä | Opetusteknologia | Scoop.it

Bill Ga­tes en­nusti jo 2010, että ”vii­den vuo­den päästä maa­il­man par­haat luen­not löy­tää il­mai­seksi ne­tistä. Se tu­lee ole­maan pa­rempi kuin yk­si­kään yli­opisto.” Ga­te­sin en­nus­tuk­sen to­teu­tu­mi­nen ei ole niin kau­kana kuin arvaisi. Vii­mei­sen vuo­den ai­kana maa­il­man huip­pu­yli­opis­tot ovat kil­van avan­neet ver­kossa ovi­aan mil­joo­nille op­pi­joille: Edx, Cour­sera, Udacity…


Via Ilkka Olander, Timo Ilomäki