iPadit, sosiaalinen media ja Campus 2.0 Helsinki Business College:ssa | Opeskuuppi | Scoop.it

Hel­sinki Busi­ness College:ssa al­kaa nyt syk­syllä mie­len­kiin­toi­nen ke­hi­tys­hanke, jossa op­pi­mi­sen tueksi ote­taan iPa­dit ja so­si­aa­li­sen me­dian op­pi­mi­sym­pä­ristö Cam­pus 2.0. Hank­keessa on tar­koi­tus ke­hit­tää mm. mo­bii­lia kent­tä­työs­ken­te­lyä (esim. työ­har­joit­te­lut, yri­tys­käyn­nit), me­dia­ri­kasta (vi­deo, kuva, ääni) op­pi­mista ja omaeh­toista portfoliotyöskentelyä.


Via Ilkka Olander