Mijn gazet
Follow
Find
10.6K views | +7 today
 
Scooped by Dirks scoop
onto Mijn gazet
Scoop.it!

Veroorzaakt samenleving toename van ADHD?

Veroorzaakt samenleving toename van ADHD? | Mijn gazet | Scoop.it

Veroorzaakt samenleving toename van ADHD? Drukke agenda´s en prestaties: Dat leggen we onszelf en onze kinderen op Bron: welingelichte kringen Arts en...

more...
No comment yet.
Mijn gazet
Gevuld met dingen die ik interessant vind
Curated by Dirks scoop
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Door niet te vertrekken vanuit het grote gelijk van één overtuiging, ontstaat de ruimte om op grond van gelijkwaardigheid met elkaar om te gaan.

Door niet te vertrekken vanuit het grote gelijk van één overtuiging, ontstaat de ruimte om op grond van gelijkwaardigheid met elkaar om te gaan. | Mijn gazet | Scoop.it

De grove borstel van Jogchum Vrielink en Johan Lievens 


Jogchum Vrielink en Johan Lievens schuwen de grove borstel niet in hun reactie op het recente arrest van de Raad van State over het dragen van de hoofddoek door een leerkracht op school buiten de lessen Islamgodsdienst (DM, 5 februari). Ze gaan ver in hun beschuldigingen aan het adres van het GO! en in hun standpunt ontbreekt elke nuance. En net daaraan is in dit complexe debat zoveel behoefte. 

Het recente arrest over een leerkracht wordt op één hoop gegooid met eerdere arresten over leerlingen. Het behoeft nochtans weinig uitleg dat het dragen van een levensbeschouwelijk kenteken, in casu de hoofddoek, door een leerkracht een andere betekenis heeft dan wanneer een leerling dit doet. Vanuit zijn opdracht in een openbaar ambt heeft de leerkracht een gezagsfunctie en een pedagogische opdracht. Leerlingen zijn 'gebruikers' van onderwijs en hebben dus een heel ander statuut. Dat onderscheid maken de onderzoekers niet eens in hun wel heel gekleurde mening. Dat het GO! het arrest aan zijn laars zou lappen of dat eerdere arresten voor elke jurist zonneklaar waren, gaat erg kort door de bocht. Daarmee getuigen de auteurs van een intellectuele oneerlijkheid die academici eigenlijk niet waardig is. 

De discussie over levensbeschouwelijke kentekens in het GO! wordt voortdurend gevoerd en gevoed vanuit zowel ervaringen in de praktijk als gesprekken met externe stakeholders. Net vanuit deze continue reflectie en genuanceerde standpuntinname, is het GO! verbaasd over dit arrest dat een aantal vragen met zich meebrengt. Vooreerst herkennen we in de uitspraak van de Raad van State onze eigen werkwijze waarin we een duidelijk onderscheid maken tussen leerkrachten levensbeschouwelijke vakken en algemene vakken wat betreft het veruiterlijken van het eigen engagement. Die redenering hebben we ook aangehouden in onze omzendbrief die stelt dat leerkrachten levensbeschouwelijke vakken binnen die specifieke lessen vanuit hun specifieke opdracht en bevoegdheid hun levensbeschouwelijk kenteken kunnen dragen. 

Tot zover niets aan de hand. Maar de Raad van State gaat een stap verder en stelt dat deze leerkrachten die kentekens ook buiten de lessen levensbeschouwing mogen dragen wanneer ze andere pedagogische taken opnemen. Het gaat dan bijvoorbeeld om toezicht houden op de speelplaats. Die beslissing is voor het GO! moeilijk te begrijpen en brengt een aantal bezorgdheden mee. 

Om te beginnen is er een eerder arrest van de Raad van State uit 2013. Daarin werd besloten dat het legitiem is leerkrachten te verbieden kentekens te dragen die de eigen overtuiging uitdrukken. Vanuit de neutraliteit van onderwijs kan die benadering verdedigbaar zijn, aldus de Raad van State, om "iedere verdenking van druk of invloed op de leerlingen waarover ze hun gezag uitoefenen te voorkomen". Die uitspraak is voor ons moeilijk te verenigen met het meest recente arrest en lijkt er zelfs haaks op te staan. 

Ook in de praktijk zou dit wel eens voor vreemde situaties kunnen zorgen, niet op zijn minst als de neutraliteit gewaarborgd moet worden. Een leerkracht die expliciet uitdrukking mag geven aan de eigen overtuiging toont zich niet meteen neutraal om tussen te komen in een dispuut tussen leerlingen met een verschillende levensbeschouwelijke achtergrond. En de voorbeelden daarvan zijn binnen onze veranderende samenleving legio op onze scholen, een realiteit die in deze geïdeologiseerde discussies al te vaak wordt vergeten. 

Met deze beslissing wordt een onderscheid gecreëerd tussen leerkrachten op het ogenblik dat ze dezelfde opdrachten uitvoeren.  

Het recente arrest trekt een lijn tussen twee soorten leerkrachten: leerkrachten die wél kentekens mogen dragen (die van de levensbeschouwelijke vakken) en leerkrachten die dat omwille van hun ambt niet mogen (die van de andere vakken). Dat is voortaan niet alleen het geval binnen hun lessen, maar ook als ze dezelfde taken opnemen zoals bijvoorbeeld toezicht op de speelplaats. Om de redenering samen te vatten: daar mag leerkracht A wél een hoofddoek dragen, leerkracht B niet. En wat met een leerkracht die én levensbeschouwelijke vakken én andere vakken geeft? 

Het GO! onderzoekt de impact van het arrest verder. In elk geval is deze ongelijkheid voor ons niet wenselijk en kan ze veel discussies met zich meebrengen. Een sterk en gedragen pedagogisch project veronderstelt dat leerkrachten op grond van gelijkwaardigheid hun ambt kunnen uitoefenen. In dat pedagogisch project staat voor het GO! het 'samen leren samenleven' centraal.

 

Respect voor elkaar, betrokkenheid en een wederkerig engagement zijn de bouwstenen om in diversiteit met elkaar te leren samenleven. Daarin ligt ook het maatschappelijke belang van onze grondwettelijke opdracht om neutraal onderwijs in te richten. Op die manier kan de speelplaats ook écht een plaats zijn om in alle openheid mét elkaar te spelen. En dan hoeft de speeltijd nog niet meteen voorbij te zijn.

Dirks scoop's insight:

'Respect voor elkaar, betrokkenheid en een wederkerig engagement zijn de bouwstenen om in diversiteit met elkaar te leren samenleven' 

more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Steven Vanackere wil nog deze legislatuur nieuwe verhoging pensioenleeftijd / Vanackere veut allonge

asset 56707967
more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

‘Het verleden komt in tgv-tempo terug'

‘Het verleden komt in tgv-tempo terug' | Mijn gazet | Scoop.it
De Europese aanpak van de vluchtelingencrisis doet Herman Van Goethem, historicus en sinds deze week kandidaat-rector in Antwerpen, denken aan de jaren dertig. ‘Nee, daarmee zeg ik niet het tot een nieuwe Holocaust komt.’ 

 

‘Zeg­gen dat mos­lims vrou­wen­ha­ters zijn, slaat ner­gens op. Er zijn 2 mil­jard mos­lims in de we­reld. Dé mos­lim be­staat niet. Net zomin als dé Jood be­staat’, stelt Her­man Van Goet­hem (57). De his­to­ri­cus, ju­rist en op­rich­ter van Ka­zer­ne Dos­sin - het mu­se­um en do­cu­men­ta­tie­cen­trum over de Ho­lo­caust en de men­sen­rech­ten in Me­che­len - kijkt dezer dagen met bij­zon­de­re in­te­res­se naar het nieuws. ‘Wat mij ver­baast, is hoe naïef we zijn. Na de ge­beur­te­nis­sen in Keu­len zegt ie­der­een: ‘Tiens, die vreem­de­lin­gen heb­ben pre­cies een an­de­re kijk op man-vrouw­re­la­ties dan wij.’ Alsof we dat voor­dien niet kon­den be­den­ken. De voor­bije maan­den zag je voor­al de so­li­da­ri­teit groei­en, van­daag groeit het ver­zet.’ 

Dirks scoop's insight:

"Een po­li­ti­cus, elke po­li­ti­cus, die van­daag zegt dat mos­lims niet kun­nen sa­men­le­ven met Eu­ro­pe­a­nen, moet be­sef­fen dat hij een bood­schap van ra­di­ca­li­se­ring en po­la­ri­se­ring uit­stuurt. Dat de islam on­ver­e­nig­baar is met an­de­re cul­tu­ren klopt his­to­risch trou­wens niet. Het Ot­to­maan­se Rijk is lange tijd juist een mul­ti­cul­tu­reel im­pe­ri­um ge­weest. Toen Jules Destrée in 1912 zijn ‘Sire, il n’y a pas des Bel­ges’ schreef, had hij het over makke Vla­min­gen en ij­ve­ri­ge Walen. Van­daag is het po­pu­lai­re dis­cours com­pleet om­ge­keerd."

more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

De spoorwegen verdienen investeringen in plaats van besparingen

De sociale onrust bij de spoorwegen heeft het niveau 3 overstegen. Hoewel de treinstakingen in Vlaanderen voorlopig werden afgeblazen zal er tijdens de komende dagen in Franstalig België wel gestaakt worden. Treingebruikers worden dikwijls voorgesteld als gegijzeld door de vakbonden. Wij herkennen ons niet in dit plaatje en wensen als burgers-gebruikers onze solidariteit te betuigen met het sociaal protest bij de spoorwegen. 

 

Wij stellen vast dat het openbaar vervoer onder vuur ligt. Terwijl de behoeften inzake mobiliteit toenemen, dreigen de spoorwegen 3 miljard euro – 20% van hun overheidstoelage –  te verliezen. Terwijl alle landen zich op de klimaattop van Parijs hebben verbonden de CO2-uitstoot systematisch te verminderen – onvoldoende maar toch – gaat deze regering  ‘koning auto’ en het fijn stof opnieuw voorrang verlenen. Laat ons immers niet vergeten dat de overheid 4,1 miljard euro misloopt door het systeem van fiscale voordelen voor bedrijfswagens. 

 

Wij hebben ook proefondervindelijk kunnen vaststellen dat de kwaliteit van de dienstverlening erop achteruit is gegaan. Dubbeldekstreinen mogen dan meer mensen vervoeren, toch is er tijdens de piekuren een tekort aan plaatsen en treinverbindingen. Onderzoek wees op het feit dat de meeste treinen langzamer sporen. De hele organisatie van de spoorwegen gaat gebukt onder toenemende bureaucratisering. Infrabel en NMBS zijn aparte structuren waarbij de verantwoordelijkheid voor het  disfunctioneren op elkaar wordt afgewenteld. De veelvuldige defecten van locomotieven verklaren het veelvuldig afschaffen van treinen. Het tekort aan investeringen veroorzaakt pannes die op hun beurt laattijdig worden aangepakt. Sommige sporen zouden ontdubbeld moeten worden om de capaciteit écht te kunnen verhogen maar zowel Infrabel als NMBS-directies verkiezen peperdure hogesnelheidsverbindingen. 

 

Bovenop al deze problemen wenst de regering nog eens extra besparingen toe te voegen. Minister van Mobiliteit Jacqueline Galant wil de overheidstoelage tegen 2019 met 3 miljard euro verminderen. Volgens de regering zal deze besparing opgevangen worden door de productiviteit met 20% te verhogen, het personeelsbestand verder af te bouwen, de zogenaamde onrendabele lijnen te sluiten, loketten en stations te sluiten en last but not least, de tarieven te verhogen. Dergelijk beleid is fundamenteel ‘klant-onvriendelijk’ en heeft als doel een privatisering voor te bereiden, net zoals nu bij BPost en Belgacom-Proximus gaande is. Het is een rampscenario dat de veiligheid op de helling zet en tienduizenden pendelaars zal aanzetten opnieuw hun auto te gebruiken. Met nog meer fileleed en fijn stof als gevolg. 

 

In de media is een hetze losgebroken tegen het spoorwegpersoneel. Vooraleerst is het onze overtuiging dat  een 36-urenweek als norm beschouwd moet worden voor zware arbeidsprestaties met onregelmatige uren, in plaats van  spoormannen als profiteurs te brandmerken. Deze blaam is bijzonder schandalig, zeker als je weet dat de 36-urenweek in de jaren ’90 werd ingevoerd naar aanleiding van een vorige besparingsronde en dit als compensatie voor vrijwillig loonverlies. Intussen blijven de topmanagers van Infrabel en NMBS om en bij de 300.000 euro per jaar opstrijken! En blijkbaar zijn de talrijke zeer goed betaalde consultants ook niet in staat ervoor te zorgen dat de treinen vlot blijven sporen …  Kortom, het lijkt ons bijzonder unfair altijd en alleen het uitvoerend personeel met de vinger te wijzen. 

 

Al te dikwijls worden de gebruikers van de spoorwegen gemobiliseerd tegen de acties van het spoorwegpersoneel. Zo lanceerde Test Aankoop een collectieve groepsvordering voor een schadevergoeding voor de stakingsdagen van de afgelopen twee jaar. Dit vertelt ons iets over de communicatiestrategie van de bonden. Een meer pedagogische aanpak ten aanzien van het brede publiek zou de grieven van de bonden ongetwijfeld meer draagvlak geven. Toch kunnen we ons als regelmatige gebruikers niet terugvinden in dergelijke juridische actie. Zij beoogt het personeel van openbare diensten het recht te ontnemen tot stakingen over te gaan. Al veroorzaken stakingen hinder en verplichten zij ons soms thuis te werken, toch vinden wij dat dit grondwettelijk recht moet geëerbiedigd worden. De beste manier om stakingen te vermijden verloopt via sociaal overleg en een adequate financiering. Als we willen dat openbare diensten een kwaliteitsvolle service verlenen, dan dienen zij in belangrijke mate met overheidsgelden gefinancierd te worden. Zelfbedruipende spoorwegen zijn een fictie. Ze vereisen immers een prijsvermenigvuldiging die het aantal reizigers zienderogen zal doen slinken. 

 

Omdat we onze spoorwegen een warm hart toedragen. Omdat wij maar al te goed beseffen dat zonder degelijke spoorwegen iedereen meer zal betalen aan transportkosten en wij allen tien keer meer zullen vervuilen. Omdat de enige toegankelijke en degelijke service een openbare dienst is. Om al deze redenen verzetten wij ons als gebruikers tegen asociale prijsverhogingen en tegen de inperking van de treinverbindingen. Wij menen dat er in elk station een open loket moet beschikbaar zijn zodat kwetsbare gebruikers altijd geholpen kunnen worden. Treinbegeleiders dragen bij tot de veiligheid van de reizigers en zijn dus evenmin een overbodige luxe.

Als burgers en gebruikers menen wij tot slot dat degelijk functionerende spoorwegen een essentieel onderdeel vormen van een leefbare, rechtvaardige en democratische samenleving.

 

Wij verwachten dan ook van een regering – van welke politieke kleur dan ook – dat zij zorgt draagt voor onze spoorwegen. 

Dirks scoop's insight:

Teken de petitie want "Stakende spoorwegarbeiders zijn de klimaatactivisten van de 21ste eeuw" (Naomi Klein)

more...
SocialismeKoekelberg's curator insight, January 9, 4:24 AM

Teken de petitie want "Stakende spoorwegarbeiders zijn de klimaatactivisten van de 21ste eeuw" (Naomi Klein) 

Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

"De ondergang van Europa? Een verfrissende gedachte"

"De ondergang van Europa? Een verfrissende gedachte" | Mijn gazet | Scoop.it

Ian Buruma wikt en weegt het theater van de angst op het Europese schouwtoneel. 

 

2015 was het jaar dat Molenbeek wereldnieuws werd en we wakker werden in een nieuwe wereld. Een keerpunt, of denken we dat maar? Professor mensenrechten Ian Buruma verbleef in november in hartje Brussel. 'Ik weet niet of je de ideologie achter de terreur antimodernistisch moet noemen.' 

The End of Postwar: welke toekomst voor welk Europa?' Die vraag bracht Ian Buruma, denker met wereldfaam, dit najaar naar de hoofdstad, waar hij 'denker in residentie' was bij de Koninklijke Academie van Wetenschappen. Op het congres onder zijn leiding kwamen antwoorden op en nieuwe vragen over hoe het verder moet, ook na Parijs. 

We spreken elkaar begin december, daags voor de conferentie, in een tl-verlicht salon op de Academie. Ian Buruma is goed vertrouwd met deze stad. "Ik las dat iedereen nu een kijkje wil gaan nemen in Molenbeek; het wordt zowaar een toeristische trekpleister. Dat is misschien niet zo slecht, het zou weer wat geld in het laatje kunnen brengen. Ik was twee jaar geleden voor het laatst in de gemeente die nu wereldwijd wordt afgeschilderd als een levensgevaarlijke achterbuurt. Dat is overdreven. Molenbeek lijkt me vrij gemengd, met ook jonge mensen, niet alleen migranten. 

"Het verhaal van Brussel met zijn negentien gemeentes en versnipperde politie-apparaat is ook niet zo nieuw als we denken. Bij de Dutroux-zaak is dat gebrek aan coördinatie en samenwerking tussen politiediensten ook al breed uitgemeten in de pers. Maar het gbeurt niet vaak dat België zo prominent in de buitenlandse kranten staat. 

"Ik heb ook geen sluitend antwoord op deze dingen, maar ik weet niet of het klopt dat de aanslagen in Parijs het bewijs zouden leveren dat de EU absoluut niet werkt. Wat veiligheid betreft, lijkt de terugkeer naar de natiestaat alvast geen goed argument. Een van de problemen blijkt juist het gebrek aan samenwerking tussen de Fransen en de Belgen te zijn geweest. Je zou veiligheid juist meer moeten internationaliseren, lijkt mij dan." 

In Europa regeert de politiek van de angst, niet alleen bij Geert Wilders of Marine Le Pen. Mark Rutte, bijvoorbeeld, gebruikt de metafoor van het Romeinse rijk dat ineen gestort zou zijn door een gebrek aan grensbewaking -wat trouwens historisch niet correct is. 

Ian Buruma: "Ik geloof niet dat Mark Rutte een groot historicus is. Dit soort van vergelijkingen loopt vaak mank. 

 

Dirks scoop's insight:

7 januari werd de redactie van Charlie Hebdo neergemaaid, maar op 13 november werd iedereen plots kwetsbaar. Een concertbezoek kan volstaan. Misschien is het bewustzijn daarover toegenomen. Alleen hebben mensen dan niet goed opgelet, want Madrid en Londen waren evengoed aanslagen die iedereen konden treffen. 

more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Montasser AlDe'emeh: "Ik ben heel gefrustreerd, gechoqueerd"

Montasser AlDe'emeh: "Ik ben heel gefrustreerd, gechoqueerd" | Mijn gazet | Scoop.it

Radicaliseringsexpert en auteur Montasser AlDe'emeh is naar eigen zeggen erg agressief aangepakt tijdens een politiecontrole. Volgens de agenten leek hij op een gezochte terrorist. Montasser deed vanavond zijn verhaal in "De afspraak". 

Dirks scoop's insight:

Zo bestrijdt België radicalisering en terreur! 

more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

'Geen zinnig mens denkt eraan om iederéén tot zijn 67e te laten werken'

'Geen zinnig mens denkt eraan om iederéén tot zijn 67e te laten werken' | Mijn gazet | Scoop.it
Wanneer denkt u te stoppen met werken? Hoe hoog schat u uw wettelijk pensioen? En zullen we het wel kunnen betalen? Knack ondervroeg de Belgen over hun pensioen en werd zenuwachtig in hun plaats. Drie pensioenexperts houden de resultaten tegen het licht en geven advies.
more...
No comment yet.
Rescooped by Dirks scoop from Denkoefening
Scoop.it!

Wie goed doet... komt nooit in het journaal (en dat is een groot probleem)

Wie goed doet... komt nooit in het journaal (en dat is een groot probleem) | Mijn gazet | Scoop.it

Je volgt het nieuws en denkt: we gaan ten onder aan egoïsme en hufterigheid. Er was geen voorpagina over de zoveelste bijeenkomst waar bewoners rustig met elkaar in gesprek gingen. Er was geen pushbericht over het zoveelste burgerinitiatief voor vluchtelingen. En de reden is simpel: het goede is zo alomtegenwoordig dat we het niet zien. 

 

In Kapelle moest er een wachtlijst komen – niet voor vluchtelingen, maar voor vrijwilligers. De gemeente kondigde aan dat er tweehonderd mensen uit Syrië zouden komen en een paar uur later hadden honderdvijftig bewoners zich gemeld. Omroep Zeeland berichtte over de vrijwilligers in Kapelle.In Ootmarsum Zie het bericht op Twentefm.nl over Ootmarsum.en Oud-Beijerland Het AD berichtte over de toestroom in Oud-Beijerland.gebeurde hetzelfde. In die laatste gemeente meldden zich zelfs meer vrijwilligers dan vluchtelingen. ‘Iedereen wil nu helpen,’ verzuchtte een woordvoerder Het bericht over Zuidhorn vind je hier.van VluchtelingenWerk in de gemeente Zuidhorn. ‘Er is bijna sprake van een tsunami van vrijwilligers.’ 

Terwijl het kabinet inzet op ‘sobere opvang’ staan er duizenden Nederlanders te dringen om te helpen. Terwijl intellectuelen soebatten over quota voor vluchtelingen zijn er voorlopig alleen quota voor vrijwilligers. In september hadden de telefonisten van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) het zo druk Nos.nl schreef over de drukte bij het COA.dat ze mensen vroegen zich online aan te melden. Velen nemen ondertussen het heft in eigen handen. Zo puilt de oude moskee in de Utrechtse wijk Lombok uit van de kledingpakketten. ‘De eerste lading die we binnenkregen was geen berg, maar een Mount Everest van kleding,’ aldus een woordvoerder.Lees meer over de Utrechtse hulpverlening in de Utrechtse Internet Courant.

De sociale media doen hun naam ineens eer aan. ‘Wat er ook nodig is,’ zo schrijft Lees het artikel van de Amsterdamse hulpverlener hier.een Amsterdamse hulpverlener in de Volkskrant, ‘via oproepen op Facebook is het er binnen een paar uur.’ De dankbaarheid onder vluchtelingen is dan ook groot. Toen een groep begin oktober uit Breda vertrok, werd er gezongen en gedanst Omroep Brabant berichtte over de vluchtelingen in Breda.voor de vrijwilligers. In Utrecht schreven Bekijk de brief aan de burgemeester van Utrecht hier.de vluchtelingen een brief aan de burgemeester. ‘Ons verblijf in uw stad was kort maar hartverwarmend. Weten dat [we] op de hulp van onze medemensen kunnen rekenen, geeft ons […] vertrouwen in het leven en de mensheid.’ 

 


Via Denkoefening Be
more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

17 oktober: werelddag van verzet tegen armoede - Brusselse welzijnsbarometer 2015

17 oktober: werelddag van verzet tegen armoede - Brusselse welzijnsbarometer 2015 | Mijn gazet | Scoop.it

De armoede-indicatoren tonen dat een groot aantal Brusselaars nog steeds in moeilijke omstandigheden leeft. In een context van sterke demografische groei en de overdracht van bepaalde bevoegdheden van de federale overheid naar de deelstaten, wordt het Brussels Gewest geconfronteerd met belangrijke uitdagingen op vlak van huisvesting, tewerkstelling, scholing, gezondheid en bijstand aan personen zoals aangetoond wordt door de indicatoren van deze Welzijnsbarometer. 

Ongeveer een derde van de Brusselaars moet zien rond te komen met een inkomen onder de armoederisicogrens. Meer dan een vijfde van de Brusselse bevolking tussen 18 en 64 jaar is afhankelijk van een vervangingsinkomen (werkloosheid en invaliditeit) of een bijstandsuitkering en een kwart van de Brusselse kinderen jonger dan 18 jaar groeit op in een huishouden zonder inkomen uit werk. Bijna vijf procent van de Brusselse bevolking tussen 18 en 64 jaar krijgt een (equivalent) leefloon en dit percentage is dubbel zo hoog bij de jongvolwassenen. Een vijfde van de Brusselse bevolking is een niet-werkende werkzoekende en dit aandeel stijgt tot bijna een derde onder de jongeren, met grote verschillen tussen de Brusselse gemeenten (sociaal-ruimtelijke ongelijkheden). Er wordt aan minder dan de helft van de vraag naar een sociale woning voldaan en meer dan een vijfde van de Brusselaars vermelden aanzienlijke kwaliteitsproblemen met hun huisvesting. Onder de Brusselse jongeren tussen 18 en 24 jaar verlaat één jonge man op zes en één jonge vrouw op 10 de school vroegtijdig, dit wil zeggen zonder diploma hoger secundair onderwijs. De sociaaleconomische situatie waarin een persoon zich bevindt, beïnvloedt in belangrijke mate zijn of haar gezondheidssituatie: het verschil in levensverwachting tussen de inwoners van de armste en de meest gegoede Brusselse gemeenten bedraagt 2,9 jaar voor mannen en 2,5 jaar voor vrouwen.

more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

‘In het spoor van de Shoah in Polen’

‘In het spoor van de Shoah in Polen’ | Mijn gazet | Scoop.it

Studiereis naar Chełmno, Majdanek en naar de centra van “Aktion Reinhardt”  

 

Van 15 tot 22 augustus 2016 

 

 

more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

"Paul Halter 'Zorro' liet nooit de moed zakken"

"Paul Halter 'Zorro' liet nooit de moed zakken" | Mijn gazet | Scoop.it

Aan het kruispunt van de Louis Mettewielaan en de Edmond Machtenslaan ligt een plein dat sinds dinsdag de naam draagt van baron Paul Halter.

 

Het is een eerbetoon aan een Molenbeekse verzetsheld die ontsnapte uit Auschwitz. Sint-Jans-Molenbeek Paul Halter was geboren noch getogen in Molenbeek, maar bracht er de laatste jaren van zijn leven door op een appartement, acht hoog, aan het kruispunt van de lanen Louis Mettewie en Edmond Machtens. Het plein voor dat appartementsgebouw draagt sinds dinsdag voorgoed zijn naam. 'Hij was eigenlijk een eenvoudige man,' vertelt dochter Line Halter. 'Dit soort huldigingen deden hem plezier, maar hij zocht die aandacht nooit op.' Halter is in 2005 nog gehuldigd als ereburger van Molenbeek. 'We herinneren hem als iemand die er alles aan deed om de herinnering aan de holocaust levendig te houden', aldus burgemeester Françoise Schepmans (MR) tijdens de officiële inhuldiging van het plein.'We moeten de kinderen blijven waarschuwen voor de gevaren van extreem-rechts en het fascisme.'


Geen goeie westerns 

'Zijn vrienden noemden hem Zorro omdat hij altijd streed tegen onrecht,' zegt Line Halter. 'Hij liet nooit de moed zakken, liet niets aan het toeval over en was bovenal blij dat hij leefde.' De baron was een van de medestichters van de Stichting Auschwitz en bleef tot op het eind van zijn leven voorzitter. Henri Goldberg, die na Halters overlijden het roer van de Stichting overnam, heeft hem goed gekend en heeft vaak met hem over de oorlog gesproken. 'Hoewel hij daar zelf nooit over begon', aldus Goldberg. 'Aan het begin van de Duitse bezetting sloot hij zich aan bij het verzet. Hij had geen wapen, maar kon er een bemachtigen van een Duitse soldaat. Hij duwde het uiteinde van een pijp in zijn rug, die man dacht dat hij onder schot stond en gaf zich prompt over.

Later hebben ze Halter opgepakt en gedeporteerd naar het concentratiekamp in Auschwitz. Maar net voor het eind van de oorlog slaagde hij erin te ontsnappen. Hij kroop op een uitkijktoren, stampte een raam in, liet zich in de sneeuw vallen en nam de benen.' Ondanks alle beproevingen heeft Halter nooit zijn gevoel voor humor verloren, vertelt Goldberg. 'Zijn levenseinde was moeilijk en hij dacht luidop aan euthanasie. Toen de dokter hem vroeg waarom, antwoordde hij dat ze geen goeie westerns meer vertoonden op tv.'


YVES COUDRON, Het Nieuwsblad, 7okt2015

more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Aanvullend pensioen dreigt vijfde kleiner te worden

Aanvullend pensioen dreigt vijfde kleiner te worden | Mijn gazet | Scoop.it
De onrust groeit rond de regeringsplannen met de aanvullende groepsverzekering. Door de opbrengst daarvan in te perken, dreigt een doorsnee werknemer een vijfde van zijn pensioenpot te verliezen: zo’n 20.000 van de 100.000 gespaarde euro’s. PVDA heeft het zelfde over een verlies van een derde voor de werknemer.

 

Werknemers dreigen tien­duizenden euro’s te verliezen van hun aanvullende pensioenpot als minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) zijn zin krijgt. Dat blijkt uit ­berekeningen van Kim De Witte, ­docent Pensioenrecht van de KU Leuven en verbonden aan de studiedienst van de PVDA. Voor een startende werknemer die zijn hele loopbaan 50 euro stort terwijl de werkgever ­hetzelfde doet, kan het verlies oplopen tot meer dan 35.000 euro. De cijfers liggen in lijn met berekeningen van de socialistische bediendenvakbond BBTK. ‘Een doorsnee bediende met een pensioenpot van 100.000 euro kan daar 20.000 euro van verliezen’, zegt voorzitter Erwin De Deyn. 

 

PVDA: 'Werknemer kan derde van kapitaal verliezen' 


Als de regering ingaat op de vraag van de verzekeringsmaatschappijen om de rendementsgarantie op aanvullende pensioenen aan te passen, kan dat de werknemer een derde van zijn pensioenkapitaal kosten. Dat berekende PVDA. 

Een verlaging van de rendementsgarantie van 3,25 procent naar 1,5 procent betekent op lange termijn een verlaging van het minimale pensioenkapitaal met meer dan een derde, stelt PVDA. De partij werkte een aantal concrete gevallen uit. Zo zal een 25-jarige vrouw die zelf 600 euro per jaar stort in de aanvullende groepsverzekering, terwijl haar werkgever hetzelfde bedrag bijdraagt, haar minimum pensioenkapitaal zien verminderen met 35.568 euro. 

'Het rendement op de financiële markten op lange termijn ligt nog steeds hoger dan 3,25 procent', stelt PVDA. De partij vraagt dat de regering een andere keuze maakt. 'Meer pensioenzekerheid moet een doelstelling zijn van het huidige pensioenbeleid, zowel voor de wettelijke als de aanvullende pensioenen.' 

'Eén op vijf ouderen in België leeft in armoede en dat voor het derde rijkste land ter wereld. Er is genoeg voor iedereen', argumenteert de partij. 'Die rijkdom is de afgelopen 15 jaar nog eens met 40 procent gestegen. Sterkere pensioenen zijn dan ook perfect betaalbaar indien we de welvaart wat eerlijker verdelen.' 

more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Holocaust herdenkingsdag: 27 januari 2016

Holocaust herdenkingsdag: 27 januari 2016 | Mijn gazet | Scoop.it

27 jan. 2016 - Holocaust herdenkingsdag. Datum: woensdag 27 januari 2016. Op 27 januari 1945 bevrijdt het Russische Rode leger het Duitse nazi vernietigings- en concentratiekamp bij de Poolse stad Auschwitz, enkele tientallen kilometers westelijk van Kraków. In november 2005 hebben de Verenigde Naties besloten dat de bevrijding van Auschwitz op 27 januari 1945 voortaan als Holocaust Memorial Day herdacht zal worden. Holocaust herdenkingsdag Europa. 

 

De naam Auschwitz is synoniem geworden voor de vernietigings- en concentratiekampen van de nazi's die overal in Europa verschenen voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Miljoenen mensen, merendeels joden, zijn in dergelijke kampen om het leven gekomen. 

Het kamp Auschwitz bestond uit drie hoofdkampen en 39 satelliet-werkkampen. De hoofdkampen waren: 

- Auschwitz I, het oorspronkelijke concentratiekamp en het administratieve centrum van het totale complex. Hier werden ongeveer 70 000 mensen omgebracht, voornamelijk Poolse intellectuelen en Russische krijgsgevangenen. - Auschwitz II (Birkenau), een vernietigingskamp waar ten minste 1,1 miljoen mensen werden vermoord (waarvan 90% joden), 75 000 Polen en circa 19 000 Sinti en Roma. - Auschwitz III (Monowitz), een werkkamp. Naar Auschwitz werden in totaal meer dan 1,5 miljoen mensen gedeporteerd. Hiervan werden ongeveer 1,1 miljoen direct na aankomst vergast of doodgeschoten. Minstens 200.000 mensen kwamen om door ziekten of honger of ze werden na korte tijd alsnog naar de gaskamers gestuurd. 

Omdat Auschwitz het grootste vernietigingskamp uit zijn tijd was, geldt het als symbool voor de Holocaust, waarvan tussen de 5 en 6 miljoen joden het slachtoffer werden. Het totale aantal doden was vele malen hoger dan 6 miljoen, omdat er naast joden nog talrijke andere slachtoffers waren zoals Slaven, krijgsgevangenen, verzetsstrijders, gehandicapten, homoseksuelen, zigeuners en andersdenkenden (zoals Jehova's getuigen). 

De gaskamers en crematoria in Birkenau werden vanaf november 1944 door de nazi's vernietigd om de sporen van hun daden voor de oprukkende Russen te verbergen. Ook alle archieven gingen in vlammen op. 

Aan het einde van 1944 was duidelijk dat de nazi's zouden verliezen, het Rode Leger rukte op in Polen en zou ook Auschwitz bereiken, de Duitsers raakten in paniek. 

In januari 1945 begon de evacuatie, vele gevangenen moesten naar het westen marcheren, de beruchte dodenmarsen - zo'n 50 000 gevangenen namen deel aan deze tocht. Bedoeling was dat zij elders weer aan het werk werden gezet. Tijdens de dodenmars kwamen veel gevangenen om door ontbering (het vroor zo'n 20° Celsius) of door executie. Degenen die te zwak of te ziek waren werden achtergelaten, geschat wordt dat er zo'n 10 000 waren. Toen het Rode Leger het kamp op 27 januari 1945 bevrijdde waren er nog zo'n 7 500 zieke en stervende mensen aanwezig. De Duitsers waren oorspronkelijk van plan deze mensen allen te doden, maar hadden hier geen tijd meer voor. De overgebleven Duitse bewakers werden in een half uur gedood door de Russen. 

more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Op bezoek in de Brusselse Gestapo-kelders met Simon Gronowski

Op bezoek in de Brusselse Gestapo-kelders met Simon Gronowski | Mijn gazet | Scoop.it

De centrale veiligheidsdienst van de nazi’s had tijdens WO II meerdere gebouwen aan de Louizalaan in Brussel opgevorderd. In de kelders van twee van die gebouwen hield de Gestapo tegenstanders, verzetslieden en Joden gevangen. Ze zijn sinds vorige week beschermd erfgoed. Reporter Lauwke Vandendriessche keert met de joodse Simon Gronowski terug naar de Gestapo-kelders. Hij komt er vandaag voor het eerst sinds hij er als 11-jarige jongen heeft gevangen gezeten. 

more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Pensioenplan N-VA kan leiden tot 275 euro minder pensioen per maand

Pensioenplan N-VA kan leiden tot 275 euro minder pensioen per maand | Mijn gazet | Scoop.it

Het pensioenvoorstel van de N-VA snijdt diep in de pensioenrechten van de hardwerkende Vlaming. De invoering van de pensioenmalus komt voor vele Vlamingen neer op de onteigening van een kwart van de opgebouwde pensioenrechten. 

 

De afschaffing van het brugpensioen en de inperking van de gelijkgestelde periodes komt voor vele Vlamingen neer op een daling van het pensioen met 200 EUR. 

Het plan V van de N-VA stelt drie concrete besparingsmaatregelen voor: de invoering van een pensioenmalus, de afschaffing van het brugpensioen en de inperking van de gelijkgestelde periodes. “Het pensioen moet belonen wie gewerkt heeft”, zo stelt het plan. Maar de concrete besparingsmaatregelen gaan net de tegenovergestelde richting uit. 

Invoering van een pensioenmalus: onteigening van een kwart van de opgebouwde pensioenrecht bij één tiende minder lang werken

De belangrijkste besparingsmaatregel die de N-VA wil invoeren, is de pensioenmalus. Dit systeem straft de werknemer die zijn pensioen opneemt vóór de leeftijd van 65 jaar. Deze maatregel viseert de overgrote meerderheid van de hardwerkende Vlamingen. Slechts een minderheid slaagt er immers in om effectief actief te blijven tot de leeftijd van 65 jaar. De redenen zijn divers: het werk verliezen en geen werk meer vinden als oudere werknemer, ziekte, chronische vermoeidheid, gebrek aan aangepaste werkvormen voor oudere werknemers, … 

De sanctie die de N-VA wil invoering bestaat uit een permanente onteigening van de opgebouwde pensioenrechten met 5% per jaar. Iemand die op pensioen gaat op de leeftijd van 60 jaar, verliest dan 25% van zijn opgebouwde pensioenrechten. Deze maatregel is vergaand. Een werknemer met een netto pensioen van 1.100 euro – de mediaan voor werknemers en dus de realiteit voor veel hardwerkende Vlamingen – ziet zijn pensioen verlaagd tot 825 euro. Dat is maar liefst 275 euro per maand minder voor de rest van uw leven. 

more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

De wetenschap achter solidariteit

De wetenschap achter solidariteit | Mijn gazet | Scoop.it

Sociale diersoorten zoals de mens zijn niet in staat om buiten hun gemeenschap te overleven. Individuen zijn gedwongen om samen te werken.  

Darwinistische concepten als ‘struggle for live’ (strijd om het bestaan) en ‘survival of the fittest’ (overleven van de meest aangepaste) zijn ideologisch misbruikt en vertaald naar een soort biologisch vastgelegd egoïsme. Maar ‘the fittest’ of de meest succesvolle diersoorten waren juist diegenen die in de loop van de geschiedenis het best in staat bleken om samen te werken. 


Het sociaal-darwinisme 

Ten tijde van Darwin heette die ideologie van het biologisch egoïsme ‘sociaal-darwinisme’. Een foutieve term, want het sociaal-darwinisme is een door en door asociale ideologie en heeft weinig met Darwins inzichten te maken. Volgens het ‘sociaal darwinistisch’ mensbeeld wordt de menselijke natuur gekenmerkt door ‘strijd voor het bestaan’ via ‘het recht van de sterkste’, via ‘zelfzuchtige genen’ en via ‘competitie, agressie en dominantie’. 

Door sommige vrijzinnigen wordt dat verwoord als de ‘natuurlijke instincten’ van de mens en door sommige gelovigen als het gevolg van de ‘erfzonde’. De rede voor de enen, het godsgeloof voor de anderen en de overheid voor beiden, moeten die ‘beestachtige’ natuur van de mens temperen om samenleven enigszins mogelijk te maken. Het sociaal-darwinisme rangschikt de mensheid volgens superieure en inferieure rassen. Het vormt zo een pseudowetenschappelijke verantwoording van het racisme en van de indeling van de maatschappij in de elite en de gewone mensen.

Volgens deze ideologie is competitie voor de eigen winst de belangrijkste drijfveer voor vooruitgang. Zwakkere mensen mogen daarbij niet geholpen worden want dat komt ten nadele van de gezondheid van het volk of ras. Ofwel worden armen, werklozen en zwakkelingen volgens het sociaal-darwinisme vooral door hun genen voorbestemd en daardoor is elke hulp nutteloos. Ofwel hebben deze categorieën van mensen zelf schuld aan hun miserie en moeten ze er de gevolgen van dragen. Zo sust het sociaal-darwinisme het geweten van de machthebbers die feitelijk verantwoordelijk zijn voor de ongelijkheid en de armoede. 

more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

De strijd tegen het terrorisme mag niet gevoerd worden door de democratie in te perken

De strijd tegen het terrorisme mag niet gevoerd worden door de democratie in te perken | Mijn gazet | Scoop.it

DE 10 DECEMBER-OPROEP (Ligue des droits de l’Homme, Syndicat des Avocats pour la Démocratie, Progress Lawyers Network, CNAPD, Vrede) 

Na de aanslagen in Parijs is een reactie tegen terroristische daden uiteraard noodzakelijk. De overheid heeft de verplichting om de burgers te beschermen tegen inbreuken op het recht op leven en de fysieke integriteit. Dit mag echter niet gebeuren ten nadele van de fundamentele rechten en vrijheden, die essentieel zijn voor de democratie.

Wij zijn van oordeel dat de strijd tegen het terrorisme niet mag leiden tot overhaaste beslissingen die onze vrijheden opofferen voor de illusie van toenemende veiligheid. De maatregelen die de regering voorstelt zijn niet alleen problematisch op het vlak van de democratische rechten - onder andere door bevoegdheden van de rechterlijke en wetgevende macht over te hevelen naar de uitvoerende macht - maar ze lijken ons ook voor het merendeel overtollig, disproportioneel en inefficiënt. 

De uitvoerende macht neemt het voortouw 

Uiteraard moet er een grondig onderzoek gebeuren naar verdachte personen, maar het aansturen van dat onderzoek, het opleggen van een straf, of iemand onder elektronisch toezicht plaatsen, is een bevoegdheid die niet toekomt aan de uitvoerende macht of aan een administratie. Dat is de verantwoordelijkheid van een rechter. De inbreuk op de scheiding der machten verontrust ons en past niet in een democratische samenleving. 

Ernstige inbreuken op de fundamentele rechten 

Sommige van de 18 maatregelen van de regering ondergraven de fundamentele rechten.

De verlenging van de voorlopige hechtenis van 24 naar 72 uren kan niet gebeuren zonder de Grondwet aan te passen. De Grondwet is geen tekst die men lichtvaardig kan wijzigen. Drie dagen in hechtenis zitten is een lange periode voor een verdachte die vermoed wordt onschuldig te zijn. Enkel een onderzoeksrechter moet de noodzaak van zo’n verlenging kunnen beoordelen. Voor deze laatste is het trouwens nu al mogelijk om een voorlopige hechtenis te verlengen van 24 tot 48u. Aangezien dit bijna nooit gebeurt lijkt het optrekken van de grens tot 72u onnodig. 

De mogelijkheid om nachtelijke huiszoekingen uit te voeren doet afbreuk aan het privéleven. Dit is niet alleen het geval voor de verdachte - die vermoed wordt onschuldig te zijn -  maar ook voor zijn familie en kinderen, voor wie zo’n huiszoeking een traumatische ervaring kan betekenen. De noodzaak van deze maatregel valt te betwijfelen, aangezien er nu al regelmatig nachtelijke huiszoekingen plaatsvinden, ofwel omwille van betrapping op heterdaad, bij drugsdelicten, of als de betrokken personen hun toestemming geven. 

Massale controle 

Verschillende maatregelen zijn van toepassing op heel de bevolking en kunnen leiden tot een massale controle (passagiersregistratie, nummerplaatherkenning, verbod op anonieme prepaidkaarten). De regering lijkt ervan overtuigd dat de kwantiteit aan verzamelde gegevens belangrijker is dan de kwaliteit van die informatie. Op die manier dreigt ze de hele bevolking onder toezicht plaatsen, in plaats van de controles te focussen op diegenen die een echt gevaar betekenen. Iedereen controleren is absurd, inefficiënt en contraproductief. Teveel informatie doodt de informatie.

Bovendien stellen wij vast dat de regering in de praktijk nu al verregaande maatregelen neemt, parallel aan de 18 voorstellen. Onder het mom van de « strijd tegen het terrorisme » heeft de regering een heel aantal betogingen verboden. Ze heeft ook aangekondigd om alle kandidaat-vluchtelingen te screenen en alle woningen in Molenbeek te controleren. 

Wij zijn verontrust door het ultraveiligheidsbeleid dat voor onze ogen wordt geïnstalleerd.

Wij verafschuwen het terrorisme van IS, maar wij verzetten ons eveneens tegen de ontmanteling van de democratische rechten in naam van de strijd tegen de terroristen, voor wie deze ontmanteling een echte overwinning zou betekenen. 

Wij zijn tot slot van oordeel dat naast het legitieme gebruik van repressiemaatregelen - in de mate dat ze efficiënt en proportioneel zijn en de grondrechten respecteren - het absoluut nodig is om structurele maatregelen in te voeren op het vlak van onderwijs, cultuur en tewerkstelling. Een meer rechtvaardige en solidaire samenleving is eveneens een dam tegen de opkomst van extremisme en terrorisme.

Dirks scoop's insight:

Om al deze redenen roepen wij op tot een bijeenkomst op donderdag 10 december, de internationale dag van de mensenrechten, om 13u op de trappen van het Brusselse Justitiepaleis 

more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Waarom is IS bestrijden zo moeilijk?

"Een slang is heel moeilijk te bestrijden." Rudi beantwoordt de eerste vraag, die via Twitter gesteld werd.
more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Het is oorlog

Het is oorlog | Mijn gazet | Scoop.it

‘Het is oorlog’: op dit ene punt heeft de Franse president Hollande gelijk. Onze jongens zaten in Afghanistan, 6 Belgische F-16 gevechtsvliegtuigen voerden negen maand lang mee oorlog in Irak/Syrië, ons fregat Leopold I gaat nu samen met de Franse oorlogsvloot de Amerikaanse vloot steunen bij hun oorlog in Syrië en Irak. 


Zoiets heet inderdaad oorlog. En zoals men mij indertijd in het Belgisch leger vertelde: ‘Als je vuurt, pas dan op voor de terugslag’. Oorlog geeft vluchtelingen. En van waar arriveren de oorlogsvluchtelingen in België? Juist: uit Afghanistan, Irak, Syrië. 

Wanneer is deze oorlog begonnen? Vraag het IS/Daish: met Sykes – Picot, is hun antwoord. Nooit van die twee heren gehoord? IS wel. Het zijn de Britse en Franse diplomaten die na WO I hun handtekening hebben gezet onder de opdeling van het Ottomaanse Rijk en in het Midden-Oosten koloniale grenzen trokken. Een van de minder gemediatiseerde acties van IS (juni 2014) was dan ook om met bull-dozers de Sykes-Picotgrens tussen Syrië en Irak plat te walsen onder de slogan‘We don’t like Sykes-Picot’.  


Dirks scoop's insight:

IS bestrijden doe je best door haar twee voedingsbodems weg te nemen. Dat is stoppen met een neokoloniale politiek in het Midden-Oosten: geen steun meer aan Golfdictaturen - vergeet de olie -, en geen steun meer voor de koloniale staat Israël. 

Dat is ook strijden tegen het racisme, de discriminatie en de marginalisering van Belgische moslims.

more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

'De strijd voor meer sociale bescherming stopt niet aan de grenzen van België'

'De strijd voor meer sociale bescherming stopt niet aan de grenzen van België' | Mijn gazet | Scoop.it
'Het valt op dat de argumenten die onze regeringen inroepen tegen sociale bescherming parallel lopen met die van veel machtshebbers in het Zuiden', schrijven Annuschka Vandewalle en Dries Merre van FOS, naar aanleiding van de start van de campagne ven 11.11.11.

 

Sociale bescherming lijkt een evidentie. Bij ons is het recht op bescherming bij werkloosheid, ziekte, ouderdom of welke reden dan ook wettelijk verankerd. Niet onterecht, want in 1948 werd het recht op sociale bescherming opgenomen in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en later in andere internationale wetgeving. Toch zijn er meer dan 5 miljard mensen op onze aardbol die helemaal niet beschermd zijn en intussen staan bij ons heel wat vormen van sociale bescherming onder druk. 


Sinds jaar en dag pleiten vakbonden en heel wat andere middenveldorganisaties voor universele sociale bescherming. Vakbonden speelden een belangrijke rol in het ontstaan ervan in België en doen er alles aan om die bescherming te behouden. Denk maar aan het intensief overleg in oktober om de tweede pensioenpijler te vrijwaren en de mobilisatie om via een nationale betoging een signaal te geven aan de regeringen. De waakzaamheid om onze bescherming te behouden verslapt voorlopig nog niet, ondanks de druk van buitenaf. De strijd voor een degelijk vangnet stopt echter niet aan de grenzen. 11.11.11 neemt het daarom op voor sociale bescherming in het Zuiden, want 73% van de wereldbevolking heeft geen volwaardige bescherming en de helft heeft er zelfs helemaal geen.

Het valt op dat de argumenten die onze regeringen inroepen tegen sociale bescherming parallel lopen met die van veel machtshebbers in het Zuiden.

 

Redeneringen van economische aard, die door heel wat academici evengoed gecontesteerd worden, moeten de gewone man angst inboezemen. Een waardig pensioen zou te duur zijn, een eerlijke uitkering bij tijdelijke werkloosheid zou de concurrentiepositie van landen aantasten en een toereikende bijstand in geval van ziekte zou economieën in de afgrond storten. Er zou dus met andere woorden geen alternatief bestaan. De economische realiteit zou landen dwingen om sociale bescherming af te bouwen of de uitbouw ervan verhinderen. Dergelijke ideeën zijn nochtans gevaarlijk. Neem nu het voorbeeld van gezondheid. Iedereen op onze aardbol heeft het recht op een goede gezondheid, maar zonder bescherming tegen een te hoge ziekenhuisfactuur lijkt dat recht ineens niet zo vanzelfsprekend meer.


Voor overheden overal ter wereld zijn er nochtans mogelijkheden om een minimum aan sociale bescherming te garanderen. Er kunnen solidariteitsmechanismen in het leven geroepen worden en er kan ruimte gemaakt worden in het overheidsbudget. Dat kan bijvoorbeeld door de uitgaven te herschikken, onwettige financiële stromen uit te schakelen en noem maar op. De onwil van machtshebbers om die ruimte te maken in hun budget spreekt boekdelen. Het zegt heel wat over hun prioriteiten. Het welzijn van velen is blijkbaar onderschikt aan de rijkdom van enkelen. 

 

Wanneer overheden er niet in slagen om mensen van een waardig bestaan te voorzien, neemt men het heft in eigen handen. Dat gebeurde in België met de mutualiteiten en de vakbonden die solidariteitsmechanismes in het leven riepen, mechanismen die nu door rechts serieus op de korrel worden genomen. In het Zuiden zijn er ook tal van ledenorganisaties die het opnemen voor sociale bescherming. Net als bij ons is het voor hen vaak niet altijd even gemakkelijk om hun werk tot een goed einde te brengen door tegenwerking van de machthebbers.

Om de organisaties in het Zuiden een hart onder de riem te steken en ook om in België het debat te voeden, staat de campagne van 11.11.11 dit jaar in het teken van sociale bescherming. FOS en een resem aan andere organisaties trokken de campagne begin 2015 met volle overtuiging op gang. Dat sprak voor zich, aangezien we dagelijks bezig zijn met het ondersteunen van de emancipatorische strijd in het Zuiden. We willen dan ook iedereen oproepen om de campagne van 11.11.11 te steunen. Sociale bescherming is iets waar iedereen recht op heeft. 

 

Samen moeten we de strijd blijven voeren, zowel in België als in de rest van de wereld.


(Annuschka Vandewalle is Algemeen Secretaris van FOS, de ontwikkelingsorganisatie van de socialistische beweging, Dries Merre is er communicatiemedewerker.)

Dirks scoop's insight:

Stort vandaag je bijdrage op BE83 3751 0300 7615 van 11.11.11 Koekelberg 

more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Eerst langer werken, dan minder aanvullend pensioen?

Eerst langer werken, dan minder aanvullend pensioen? | Mijn gazet | Scoop.it
Verzekeringsmaatschappijen lobbyen al jaren voor een drastische verlaging van het minimumrendement op aanvullend pensioen. De regering Michel wilde hun wensen omzetten in wet, tenzij er een akkoord kwam tussen de sociale partners. Met het mes op de keel hebben de vakbonden ingestemd met een halvering van het minimumrendement. Het risico bestaat dat werknemers daardoor één derde minder aanvullend pensioen hebben. 

 

Het minimumrendement moet ons aanvullend pensioen beschermen tegen de grillen van de markt. Het werd ingevoerd in 1985 voor de stortingen van werknemers in het aanvullend pensioen. Het werd uitgebreid in 2003 tot de stortingen van werkgevers. Tot en met 2003 was het minimumrendement gelijk aan 4,75 procent per jaar. Na 2003 werd het 3,75 procent voor stortingen van werknemers en 3,25 procent voor stortingen van werkgevers. 

Het risico voor de opbrengst van de aanvullende pensioenen mag niet bij de werknemer liggen, zo zegt de toelichting bij de Wet op de aanvullende pensioenen van 2003. Een aanvullend pensioen is immers geen beleggingsproduct. Het is een onderdeel van de sociale bescherming. Met de belofte van een gewaarborgd minimumrendement van 3,25 en 3,75 procent zijn bijna drie miljoen werknemers in het aanvullend pensioenbootje gestapt. 

Dat minimumrendement wordt vanaf 2016 vervangen door een variabel rendement, gaande van 1,75 tot 3,75 procent. Zolang de rente laag blijft, zal voor de nieuwe stortingen de minimumgrens van 1,75 procent gelden. Pas als staatsobligaties met een looptijd van tien jaar weer bijna 6 procent opbrengen, komt de bovengrens in zicht. 

 Effect voor de rechthebbenden 

Wat is het effect voor de rechthebbenden? Een voorbeeld kan de kracht van het rendement op lange termijn verduidelijken. Stel een 25-jarige die pas begint te werken en waarvan de werkgever vanaf volgend jaar 50 euro per maand stort in een groepsverzekering (600 euro per jaar). De werknemer zelf zet een identiek bedrag opzij.

Met een minimumrendement van 3,25 procent op de stortingen van de werkgever levert dat na 40 jaar een minimaal pensioenkapitaal op van 42.336 euro. De stortingen van de werknemer, met minimumrendement van 3,75 procent, leveren na 40 jaar minimaal 48.084 euro op. Samen is dat 90.420 euro. Indien het minimumrendement gelijk wordt aan 1,75 procent, dan is het minimaal kapitaal na 40 jaar gelijk aan 58.296 euro. Dat is 32.124 euro of ongeveer één derde minder. 

Het voorbeeld maakt de kracht van de interest duidelijk. Maar het wil niet zeggen dat elke werknemer per definitie één derde minder aanvullend pensioen zal hebben. Het minimumrendement zal niet altijd gelijk zijn aan 1,75 procent. Het zal bij tijde ook hoger liggen, indien de rente op staatsobligaties stijgt. Bovendien is het minimumrendement van 3,25 en 3,75 procent ook vandaag niet altijd van toepassing. Dat brengt ons bij de noodzaak tot de verlaging ervan. 

 

Geen andere keuze? 

De vraag of het minimumrendement moest verlagen, was voorwerp van veel discussie. De verzekeraars wezen erop dat ze nog amper rendement kunnen halen met beleggingen in obligaties. De werkgevers zijn bang van de bijpassing die zij moeten betalen als de verzekeraars minder dan het minimumrendement uitkeren. De argumenten contra verlaging van het rendement zijn drieledig.

Een verzekeraar verzekert onzekere gebeurtenissen. Dat is eigen aan het vak. Het minimumrendement is welbekend. De verzekeraars vergelijken de 3,25 en 3,75 procent graag met het niveau van de Belgische tienjaarsrente vandaag (zowat 1%). Maar zij zwijgen over het feit dat de Belgische rente de voorbije twintig jaar vaker boven 3,25 procent lag dan eronder. Wat is er gebeurd met de opbrengsten uit het verleden? Waar zijn de aangelegde reserves? Indien een rendement van 3,75 procent op lange termijn niet haalbaar is, dan stelt zich de vraag of private pensioenen via kapitalisatie wel zo voordelig zijn? Zouden we dan toch niet beter de wettelijke pensioenen versterken? Die zijn perfect betaalbaar, indien we de welvaart wat eerlijker verdelen (zie De foute cijfers over uw pensioen). 

Ten tweede is het huidige systeem van minimumrendement echt niet zo streng. Er zijn tal van uitzonderingen. Het rendement is enkel van toepassing voor de jaren dat een werknemer in dienst is. Veel mensen blijven vandaag de dag niet meer heel hun leven bij dezelfde werkgever. Bij vertrek van de werknemer valt de rendementsgarantie terug naar 0 procent. Eventuele tekorten in het pensioenplan kunnen zichzelf op die manier oplossen. Want het geld moet er pas liggen op de pensioenleeftijd of als de werknemer zijn geld overdraagt naar zijn nieuwe werkgever (wat heel zelden gebeurt op dit moment). De eerste vijf jaar na indiensttreding moeten de werkgevers bovendien slechts een bescherming tegen inflatie garanderen, geen 3,25 procent per jaar. De verzekeraars mogen tot slot ook 5 procent beheerskosten aanrekenen op elke storting die binnen komt. Dat alles om maar te zeggen dat werknemers in werkelijkheid vaak veel minder krijgen dan 3,25 en 3,75 procent per jaar. Als het minimumrendement nu ook nog eens verlaagd wordt naar 1,75 procent, wat zal de reële opbrengst per jaar dan nog voorstellen?

Ten derde is en blijft het een woordbreuk. De vakbonden en bijna 3 miljoen werknemers zijn in het aanvullend pensioenbootje gestapt onder de belofte van een minimumrendement van 3,25 en 3,75 procent. De uitbreiding van de aanvullende pensioenen werd zo verkocht, meer dan tien jaar geleden. Een discussiepunt was toen de aanvullende of de wettelijke pensioenen versterken? Het minimumrendement nu verlagen, ook al geldt het enkel voor toekomstige stortingen, is geen fair play. 

 

Perverse principes van welvaartshervorming 

De Belgische pensioenen voor werknemers zijn laag. Ze behoren tot de laagste van het oude Europa. Een gemiddeld pensioen bij ons bedraagt maar goed de helft van een gemiddeld inkomen. In de ons omringende landen is dat twee derde of vier vijfde. Wie door ziekte, echtscheiding of ontslag geen kans kreeg om een flinke spaarpot opzij te zetten, belandt al gauw in de armoede. In België is bijna één op vijf ouderen arm. Twee keer zoveel als in Frankrijk. Een schandvlek voor het derde rijkste land ter wereld.

Er zijn twee tegengestelde visies om dat probleem vast te pakken. Ofwel versterkt men de wettelijke pensioenen, door een wettelijk pensioenrecht in te voeren voor werknemers zoals in Duitsland of Frankrijk. Ofwel versterkt men de private pensioenen. België heeft voor de laatste optie gekozen, onder minister van Pensioenen Frank Vandenbroucke. De keuze gebeurde onder de leuze van de democratisering van de aanvullende pensioenen: meer rechthebbenden, meer solidariteit, hogere uitkeringen en meer veiligheid. 

Die democratisering is een flop. Er zijn meer aangeslotenen. Er gaat meer geld naar verzekeraars en pensioenfondsen. Maar er is minder solidariteit, lagere uitkeringen en minder veiligheid. De aanvullende pensioenen blijven de pensioenen van de ongelijkheid. Bijna de helft van de stortingen voor aanvullend pensioen zijn ten voordele van amper vijf procent van de werknemers. CEO’s, managers, kaderpersoneel steken miljoenen euro’s in hun zakken, met alle sociale en fiscale voordelen van dien. Voor gewone werknemers gaat het doorgaans over peanuts, met stortingen van amper één procent van het loon. Ruimschoots onvoldoende om de lage wettelijke pensioenen bij te passen. 

Met de invoering van een variabele minimumrendement zetten we nu ook een stap achteruit op vlak van veiligheid. Robert Goodin, internationaal expert sociaal beleid, plaatst dit onder de ‘perverse principes van welvaartshervorming’. Het variabel minimumrendement verschuift het risico van de belegging richting werknemers. Die verschuiving is pervers, omdat vele werknemers niet in staat zijn om dat risico te dragen. Als de beleggingen tegen vallen, dan zal het aanvullend pensioen minder opbrengen, en mogelijks ontoereikend zijn om de lage wettelijke pensioenen op te trekken. De sociale bescherming op uw oude dag wordt afhankelijk gemaakt van beleggingen op de markt. Dat is geen zekerheid. Het is de sociale onzekerheid organiseren. 

 

Andere keuzes zijn mogelijk en nodig. België is het derde rijkste land ter wereld. De laatste 15 jaar is onze rijkdom nog maar eens met 40 procent gestegen. Zekere en fatsoenlijke pensioenen zijn perfect betaalbaar, als we de rijkdom wat eerlijker verdelen.

 
more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Studiereis naar Auschwitz-Birkenau

Studiereis naar Auschwitz-Birkenau | Mijn gazet | Scoop.it

In 2016 organiseren de Stichting Auschwitz en de vzw Auschwitz in Gedachtenis hun 39e studiereis tijdens de Paasvakantie. De reis duur vijf dagen, van maandag 28 maart t/m vrijdag 1 april. 

Met onze omkadering willen we het evenwicht bewaren tussen objectieve verklaring en subjectieve betrokkenheid, het rationale en het emotionele aspect. 

Meer dan 2 000 mensen hebben al aan deze studiereizen deelgenomen. 

 

Praktische informatie: 

- Het vervoer gebeurt per vliegtuig en het verblijf in vol pension is voorzien in de MDSM (Miedzynarodowego Domu Spotkan Mlodziezy) te Oświęcim (Auschwitz). 

- Het programma voorziet: Geleide bezoeken aan de verschillende kampsites (Auschwitz I en Auschwitz-Birkenau), nabesprekingen, debatten met overlevenden, filmvoorstellingen, een algemene inleiding over de kenmerken van het systeem van de nazikampen en de genocides, enz. 

- De overlevenden van de concentratie- en vernietigingskampen begeleiden de bezoeken aan de kampen en de debatten. Zij zijn de getuigen van deze tragische periode uit onze hedendaagse geschiedenis. 

- Kost: 500€ per persoon (het saldo neemt de vzw Auschwitz in Gedachtenis voor haar rekening). Inbegrepen in de prijs: Vliegtuigreis en luchthaventaksen, verblijf in de Herberg MDSM te Oświęcim, geleide bezoeken aan de kampen, de seminaries, het transport ter plaatse. 

-  Niet inbegrepen in de prijs: Reisbijstandsverzekering, annuleringskosten, fooien voor de gidsen en de chauffeurs, paspoortonkosten en persoonlijke uitgaven. 

more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Fondation Auschwitz - Gratis naar de film met uw klas?

Fondation Auschwitz - Gratis naar de film met uw klas? | Mijn gazet | Scoop.it

De vzw Auschwitz in Gedachtenis nodigt 8 Brusselse klassen uit om gratis de film 'This is England' te bekijken. 


De eerste 8 scholen die zich inschrijven krijgen een uitnodiging voor (maximum) 23 leerlingen en twee begeleiders, in CINEMA AVENTURE, Centrumgalerij, 1000 Brussel op dinsdag 13 en donderdag 15 oktober 2015 om 10.00 uur. 


Wil je erbij zijn? Bel naar 02 512 79 98 of stuur een mail - http://auschwitz.be/en-nl/index.php/nl/component/contact/contact/50-uncategorised/17-georges-boschloos ;

more...
No comment yet.
Scooped by Dirks scoop
Scoop.it!

Plein vernoemd naar Joodse verzetsheld Paul Halter

Plein vernoemd naar Joodse verzetsheld Paul Halter | Mijn gazet | Scoop.it

Aan het kruispunt van de Louis Mettewielaan en de Edmond Machtenslaan ligt een plein dat sinds dinsdag de naam draagt van baron Paul Halter. Het is een eerbetoon aan een Molenbeekse verzetsheld. 

 

Halter is geboren noch getogen in Molenbeek, maar hij bracht er de laatste jaren van zijn leven door op een appartement, acht hoog, aan het kruispunt van de lanen Louis Mettewie en Edmond Machtens. Het plein voor dat appartementsgebouw draagt sinds dinsdag voorgoed zijn naam. 'Hij was een eenvoudige man', vertelt dochter Line Halter. 'Dit soort huldigingen deden hem plezier, maar hij zocht die aandacht nooit op.'

 

Ereburger 

Halter werd in 2005 nog gehuldigd als ereburger van Molenbeek. 'We herinneren ons hem als iemand die er alles aan deed om de Holocaust nooit te doen vergeten', zei burgemeester Françoise Schepmans (MR) tijdens de officiële inhuldiging van het plein. 'We moeten de kinderen blijven waarschuwen voor de gevaren van extreemrechts en het fascisme.'

'Zijn vrienden noemden hem Zorro omdat hij altijd streed tegen onrecht', zegt Line Halter. 'Hij liet nooit de moed zakken, liet niets aan het toeval over en was bovenal blij dat hij leefde.' De baron was een van de medestichters van de Stichting Auschwitz en bleef tot op het einde van zijn leven voorzitter.

Henri Goldberg, die na Halters overlijden het roer van de Stichting overnam, heeft hem goed gekend en heeft vaak met hem over de oorlog gesproken. Verzet 'Aan het begin van de Duitse bezetting sloot hij zich aan bij het verzet', zegt Goldberg. 'Hij had geen wapen, maar kon er een bemachtigen van een Duitse soldaat door het uiteinde van een pijp in de rug van de Duitser te duwen. Die man dacht dat hij onder schot stond en gaf zich prompt over.'

'Later hebben ze Halter opgepakt en gedeporteerd naar het concentratiekamp in Auschwitz. Net voor het einde van de oorlog kon hij ontsnappen. Hij kroop op een uitkijktoren, stampte een raam in, liet zich in de sneeuw vallen en vluchtte.'

Ondanks alle beproevingen verloor Halter nooit zijn gevoel voor humor', vertelt Goldberg. 'Zijn levenseinde was moeilijk en hij dacht luidop aan euthanasie. Toen de dokter hem vroeg waarom, antwoordde hij dat ze geen goeie westerns meer vertoonden op tv.'

 

 

YVES COUDRON, De Standaard - 7okt2015

more...
No comment yet.