Nitus - Nätverket...
Follow
Find
3.9K views | +0 today
 
Nitus - Nätverket för kommunala lärcentra
Nyheter från nätet om flexibel högre utbildning
Curated by Kent Wallén
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Kent Wallén
Scoop.it!

Så fungerar det med arbetslivets anknytning inom YH - Myndigheten för yrkeshögskolan

Hur fungerar det med arbetslivets anknytning inom YH? Erika Svanström på MYH berättar: http://t.co/gcCQ9nYDyj #yrkeshögskola
more...
No comment yet.
Scooped by Kent Wallén
Scoop.it!

Regeringen satsar två miljarder på yrkeshögskolan

Regeringen satsar två miljarder på yrkeshögskolan | Nitus - Nätverket för kommunala lärcentra | Scoop.it
Regeringen satsar två miljarder på fler utbildningsplatser inom yrkeshögskolan. ”Ska människor kunna ta ansvar för sin egen utveckling måste samhället se till att infrastrukturen för det finns”, säger Stefan Löfven.
more...
No comment yet.
Rescooped by Kent Wallén from Educational Technology and Mobile Lerarning
Scoop.it!

TED Lanuched A New Platform Called OpenTed ~ Educational Technology and Mobile Learning

TED Lanuched A New Platform Called OpenTed ~ Educational Technology and Mobile Learning | Nitus - Nätverket för kommunala lärcentra | Scoop.it

Via Educatorstechnology
more...
No comment yet.
Scooped by Kent Wallén
Scoop.it!

SVERD och NITUS Almedalen 2015 seminarium om Flexibelt lärande

Sverd och Nitus vid ViS Vuxenutbildningsdag Almedalen 2015 Vad hände med det flexibla lärandet ?
more...
No comment yet.
Scooped by Kent Wallén
Scoop.it!

Doktorand i Pedagogik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande (AIL)

Doktorand i Pedagogik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande (AIL) | Nitus - Nätverket för kommunala lärcentra | Scoop.it
Doktorand i Pedagogik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande (AIL) -  Samverkan mellan olika verksamheter i syfte att minska utflyttningen av unga vuxna från en landsbygdskommun. Ref. 2015/54 Vi finns i Trollhättan med drygt 13 000 studenter och ca 600 anställda. Vårt fokus ligger i arbetsintegrerat lärande och vi ligger i topp i landet när det gäller studenternas etableringsgrad på arbetsmarknaden. Välkommen till en högskola där alla går till jobbet. Projektbeskrivning – Samverkan mellan olika verksamheter i syfte att minska utflyttningen av unga vuxna från en landsbygdskommun Under de senaste decennierna har Sverige, liksom många andra länder i Europa, genomgått en omvälvande strukturell förändring. Ett högindustriellt samhälle har ersatts av ett informations- och kunskapssamhälle, ekonomi och marknader har internationaliserats och storstadsregionernas dragningskraft ökar - inte minst för att de flesta nya arbetstillfällena återfinns där. I många av Sveriges kommuner minskar därför antalet unga. Bara i kommuner med högskola eller universitet går trenden i motsatt riktning. En omflyttning av unga sker således på nationell nivå. I Västerviks kommun, en på många sätt typisk landsbygdskommun, har antalet unga vuxna mellan 18 och 30 år minskat med en tredjedel sedan 2000. Mindre orter och landsbygdskommuner associeras ofta med nedåtgående tillväxtkurvor, arbetslöshet och omodern livsstil, och de unga tar dagligen intryck av bilder och motiv som berättar att storstaden är den självklara platsen för dem att bo och vistas på. Normen säger att ungdomar från mindre orter bör röra på sig, utbilda och meritera sig på andra orter, samtidigt som deras rörlighet riskerar att hota den regionala utvecklingen. Det aktuella doktorandprojektet kommer att behandla någon frågeställningar som berör hur kommunens verksamhet och andra aktörer (såsom Campus Västervik, politiker och näringslivet) genom tvärprofessionell samverkan kan främja att ungdomar stannar kvar i kommunen och att utflyttningen av unga vuxna blir en avtagande trend. Centralt i arbetet är hur inbladade professioner och verksamheter lär sig att ta tillvara ungdomarnas, behov, intresse, etc. I detta sammanhang står verksamhetens organisering, samt professionernas lärande och utveckling i fokus. Doktoranden kommer vara verksam inom den Barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön och inskriven vid forskarutbildningen Pedagogik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande, båda vid Högskolan Väst. Inom den barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljöns finns det forskningsintressen som fokuserar professioners och verksamheters arbete med barn- och ungdomar. Forskningsplan och konkreta forskningsfrågor kommer att utarbetas av doktoranden i samverkan med Campus Västervik och företrädare för den Barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön. Doktorandens projekt bedrivs i nära samverkan med Campus Västervik, vilket bland annat innebär att han/hon förväntas besöka verksamheten frekvent för datainsamling och för att delta vid vissa arbetsplatsmöten. Ämnesområde: Pedagogik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande (AIL) Forskningsmiljö: Doktorandprojektet kommer att bedrivas i nära samarbete med andra doktorander och forskare vid den Barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljö (BUV) och andra doktorander med inriktning mot arbetsintegrerat lärande vid Högskolan Väst. För merinformation om forskningsmiljön BUV se: http://www.hv.se/BUV Placering: Institutionen för individ och samhälle. För mer information om institutionen, se http://www.hv.se/is Arbetsuppgifter: Forskarutbildningen innebär, förutom deltagande i forskarutbildningens kurser, genomförande av ett självständigt avhandlingsarbete. Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer är 20 % av full arbetstid. (Högskoleförordningen 5 kap 2§). Eventuell institutionstjänstgöring (20 %) genomförs i huvudsak inom det barn- och ungdomsvetenskapliga undervisningsfältet. Behörighetskrav: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper*. Särskild behörighet har den som har kunskaper motsvarande 120 högskolepoäng i pedagogik eller i annat ämne med relevans för pedagogik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande, varav minst 30 hp på avancerad nivå. Uppsats/examensarbete omfattande minst 15 hp på avancerad nivå, i pedagogik eller i annat ämne med relevans för pedagogik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande, skall ingå. *Den som före den 1 juli 2007 uppfyller tidigare krav på grundläggande behörighet, dvs. minst 120 poäng högskoleutbildning eller motsvarande utländsk utbildning, har grundläggande behörighet fram till utgången av juni 2015. Se 3.1 och 3.2 i Allmän studieplan för forskarutbildningen i pedagogik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande, Dnr 2012/182 B 25: http://www.hv.se/extra/pod/?id=926&module_instance=3&action=pod_show Bedömningsgrunder: Antagningsordningen vid Högskolan Väst reglerar hur antagning till utbildning på forskarnivå sker. Urval bland sökanden skall göras med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningsgrunder hittas i 3.3 Allmän studieplan för forskarutbildningen i pedagogik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande, Dnr 2012/182 B 25. Den sökande ska förutom allmän och särskild behörighet, behärska svenska språket i tal och skrift. Erfarenheter relaterade till projektområdet, samt goda engelskkunskaper är meriterande. Varaktighet: En anställning som doktorand skall gälla tillsvidare, dock längst till en viss tidpunkt och aldrig längre tid än ett år efter avlagd doktorsexamen. Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Anställningen motsvarar fyra års heltidsstudier under maximalt åtta år (Högskoleförordningen 5 kap 7§). Övrigt: Forskarutbildningens kurser och forskningsseminarier kan komma att genomföras på engelska. Övrigt: Ansökan görs digitalt via vårt rekryteringsverktyg. Se http://www.hv.se/sv/om-hogskolan/lediga-anstallningar Ansökan ska bestå av: CV/Meritförteckning Examensarbete på avancerad nivå Intyg examen på avancerad nivå eller motsvarande Idéskiss** för avhandlingsprojektet (Ca 3 sidor) Övriga handlingar som den sökande önskar åberopa Detta skall vara Högskolan Väst tillhanda senast 2015-06-30 De underlag som inte kan skickas digitalt ska skickas till: Högskolan Väst, Personalavdelningen, 461 86 Trollhättan. Ange ref.nr: R 2015/54 ** Med idéskiss menas en skriftlig idéöversikt för doktorandarbetet, författad av den sökande, där den sökande redogör och reflekterar runt projektets bakgrund och relevanta studier, egna tankar, idéer och metodansatser för forskningsprojektet. Idéöversikten för doktorandarbetet skall ses som ett prov på den sökandes uppfattning av området, kännedom om (lämpliga) vetenskapliga metoder inom fältet, analytisk förmåga, och även förmåga att uttrycka sig i skrift. Eftersom vi använder det statliga ramavtalet när det gäller annonsförmedling, så undanbedes annonsförsäljare vänligt men bestämt.    
more...
No comment yet.
Scooped by Kent Wallén
Scoop.it!

OECD lyfter fram Yrkeshögskolan som bra jobbskapare

OECD lyfter fram Yrkeshögskolan som bra jobbskapare | Nitus - Nätverket för kommunala lärcentra | Scoop.it
OECD lägger i dag fram en forskningsrapport om hur nya jobb kan skapas både i Sverige och andra länder. Där lyfts den svenska Yrkeshögskolan fram som en modell att bygga vidare på. OECD-rapporten, ...
more...
No comment yet.
Scooped by Kent Wallén
Scoop.it!

Chalmers ger en mooc om hållbarhet i vardagen - Mynewsdesk (pressmeddelande)

Chalmers ger en mooc om hållbarhet i vardagen - Mynewsdesk (pressmeddelande) | Nitus - Nätverket för kommunala lärcentra | Scoop.it
Den 8 juni startar ChalmersX sin andra mooc, Sustainability in everyday life. Kursen vänder sig till alla, oavsett utbildningsnivå, som vill lära sig att...
more...
No comment yet.
Scooped by Kent Wallén
Scoop.it!

Nitus höstmöte 2015 börjar ta form...

 

Kavla upp ärmarna och boka kalendrarna! Vi ska ha en aktiv tankesmedja i Stockholm den 19-20 november där vi smider tankar och planer kring frågeställningar såsom: -Vad är framgång för oss? -Vad är ett bra lärcentra? -Vilken nytta vill vi skapa, för vem? -Hur kan vi mäta det? -Går det ens att mäta vår framgång?   Stockholms Universitet står som arrangör för vår konferens och vi kommer att hålla till i Kista.   Så, boka era kalendrar redan nu och förbered er på två inspirerande och roliga dagar!

more...
No comment yet.
Scooped by Kent Wallén
Scoop.it!

Högskolekurser och YH på distans - Viadidakt

Högskolekurser och YH på distans - Viadidakt | Nitus - Nätverket för kommunala lärcentra | Scoop.it
Kent Wallén's insight:

Ett litet urval av de helt webbaserade kurser som finns att söka senast den 15 april - fler finns på www.antagning.se

more...
No comment yet.
Scooped by Kent Wallén
Scoop.it!

Snabb övergång från studier till arbete för elever på Yrkeshögskolan - Mynewsdesk (pressmeddelande)

Snabb övergång från studier till arbete för elever på Yrkeshögskolan - Mynewsdesk (pressmeddelande) | Nitus - Nätverket för kommunala lärcentra | Scoop.it
Nio av tio studenter på Yrkeshögskolan var sysselsatta ett år efter avslutad examen. Många av yrkeseleverna var relativt etablerade på arbetsmarknaden även...
more...
No comment yet.
Scooped by Kent Wallén
Scoop.it!

Ställ dina frågor om YH-ansökningsomgången vid MYH:s webbinarium - Myndigheten för yrkeshögskolan

Funderingar kring att starta YH-utbildning? Den 28/8 anordnar vi ett webbinarium, dit du kan ställa alla dina frågor! http://t.co/dlfnXitoH7
more...
No comment yet.
Scooped by Kent Wallén
Scoop.it!

Lediga jobb - Studie- och yrkesvägledare - Katrineholm - Södermanlands län - Offentliga Jobb

Tjänsten hos Viadidakt innebär att du vägleder vuxna inom hela vår målgrupp - vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad
more...
No comment yet.
Scooped by Kent Wallén
Scoop.it!

Lediga jobb - Rektor - Norrtälje - Stockholms län - Offentliga Jobb

NKV är inne i ett mycket spännande förändringsarbete i syfte att höja utbildningsnivån i Norrtälje kommun samt att stödja individers livslånga lärande
more...
No comment yet.
Scooped by Kent Wallén
Scoop.it!

Fler kommunala lärcenter ska skapas - www.socialdemokraterna.se

Dan Nilsson från Västervik fick igenom ett viktigt beslut på kongressen: Socialdemokraterna ska arbeta för fler så kallade lärcentra, platser där exemplevis vuxenutbildning, yrkeshögskola och universitetsstudier kan ges samlat. Campus Västervik är ...
more...
No comment yet.
Scooped by Kent Wallén
Scoop.it!

Karlstads universitet vill locka studenterna – med skräckfilm - Resume

Resume
Karlstads universitet vill locka studenterna – med skräckfilm
Resume
Med skräckfilmen vill Karlstads universitet meddela att universitetet inte är detsamma utan dess studenter, hälsa trevlig sommar och välkomna dem tillbaka till skolan i höst.
more...
No comment yet.
Scooped by Kent Wallén
Scoop.it!

Vuxenutbildning i fokus – om kompetens, integration och arbete - Almedalsveckan

Almedalsveckan Gotland
more...
No comment yet.
Scooped by Kent Wallén
Scoop.it!

Xenter i Botkyrka får Erasmus-pengar för att utveckla nya lärmodeller

Xenter i Botkyrka får 3,5 miljoner för att utveckla nya lärmodeller tillsammans med universitet och högskolor i Tyskland, Nederländerna och Rumänien.
more...
No comment yet.
Rescooped by Kent Wallén from IKT og læring
Scoop.it!

Videoconferencing - Guide to Teaching through Videoconferencing


Via Ana Cristina Pratas, Javier Sánchez Bolado, Juergen Wagner, Kent Wallén, Jan-Arve Overland
more...
Donna Farren's curator insight, May 21, 1:36 PM

Helpful resource for videoconferencing teachers

Carlos Silva's curator insight, August 29, 9:09 PM

añada su visión ...

Scooped by Kent Wallén
Scoop.it!

Campus bygger ut

Campus bygger ut | Nitus - Nätverket för kommunala lärcentra | Scoop.it
Campus i Västervik bygger ut med 1 300 kvadratmeter. Om några år ska man ha ytterligare 200 studieplatser.
more...
No comment yet.
Scooped by Kent Wallén
Scoop.it!

Så satsar Campus Roslagen på framtiden - Norrtelje Tidning

Så satsar Campus Roslagen på framtiden - Norrtelje Tidning | Nitus - Nätverket för kommunala lärcentra | Scoop.it
Campus Roslagen gör en nystart när Handelshögskolan lämnar området. En modern aula, 20 nya studentbostäder och ett servicehus ingår i framtidsplanerna.
more...
No comment yet.