Ten factorial is 10x9x8x7x6x5x4x3x2x1 - or six weeks!


Via Sakis Koukouvis