Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου και καινοτόμου συστήματος για τη διαχείριση έντυπου υλικού, το οποίο θα βασίζεται στην τεχνολογία ραδιοσυχνικής αναγνώρισης (Radio Frequency Identification - RFID), στην αποδοτική διασύνδεσή της με συστήματα Back Office αλλά και στην χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών (Object Naming Service - ONS) για την διάχυση της πληροφορίας - arguments που χαρακτηρίζει κάθε έντυπο υλικό.

 

Το έργο θα υλοποιηθεί πιλοτικά στον φορέα "Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών" αποτυπώνοντας όλη τη γνώση που θα προκύψει από τις επιμέρους ενέργειες του έργου.


Via University of Nicosia Library